Årsstämma 2A16 06 18

Gränö Brygga Samlällighetstörening
U2
Protokoll från
Årsstämma 2A16 06 18
vid Midsommarstugan, Gränö
1
.
Föreningens ordforande Börje Blondahl hiilsade alla välkonma och forklarade rrötet for
öppnat. 15 närvarande, representerande 12 nredlensåstigfreter, hade samlats fots ett ihallande
regrl
2.
Det konstaterades att nxitet var behörigt utb,st.
3.
Mötet beslutade att folja dagordningen som ånns i kallelsen.
4.
Till ordforande for stiirrrnan valdes Börje Blondahl och till sekreterare Anders Hälhorp.
5.
Til[
att järnte ordfiirande, justera protokollet valdes Åsa Larsson och Agneta
Högfeldt-Sandstedt.
6.
7
Förvahningsberättelse4 innehallande resuhat och balansräkning, hade sänts ut nred kallelsen
Det ånns inga frågor kring dessa varfi)r de godkändes.
.
Revisor Carl Ståhle läste upp revisionsberättelsen och fi)rordar styrelsen ansvarsfrhet.
8.
9.
Ingen frarnstiillan från styrelsen finns och nagra medlernsmotioner hade inte inkonrnit.
10.
Inga krav på arvoden framördes från s§nelsen utöver den traditionella somrnarmiddagen
11
Stiinrnan gav styrelsen ansvarsfrrhet for det gu.rg,a verksamhetsåret.
.
12.
Särmnan godkände den utskickade budgeten. Ingen utdebitering i år.
På valberedningens örslag beslutade stärrrnan foljande sarrrnansättning av styrelsen for
verksamhetsäret 2016
Ordörande
Sekreterare
Kassör
Suppleant
Srppleant
13.
14
.
Börje Blondahl
Anders Häftorp
Kvarsär 1år
Onrval3 år
I"Srd
Kvarstår 2 år
Onwal I år
Omval1 År
Kock
Ander
Sandstedt
Robert
Per
Sämnran åstställde vaheredningens örslag for revisor och revisorssuppleant:
Jan
Ornval 1 år
Revisorssrppleant Calle
Orrwal l år
Revisor
Häggström
Ståhle
Till vaheredning utsåp Claes Södersfröm och Hans Kock. Ett stort tack for ett väl genomfiirt
arbete
15.
Ö*ieu frågor:
Inga öwiga frågor framfordes
rulxrrcr e-post:[email protected]
Blondahl
717907-2827
Tet 08-559 23600
Svedalavägen 14, 12152 Johanneshov Postgiro 1362886-2 Mobil: 070 55 5943
Gränö Brygga
c/o Börje
Samfillighetsörening
Organisations
7
1
Gränö Brygga Samf ällighetstäre ning
212
16.
Jrsterat särrrnoprotokoll korrnrpr att skickas ut till rnedlemmarna på sedvanligt sätt.
17.
Nästa årsstännna kornrner att hallas 17 juni 2017, efter åstighetsägareforeningens årsrnöte.
18.
Ordöranden avshrtade därefter stärrrnan och tackade de närvarande somhade totsat det blöta
vädret.
"Z*{gm",-t4(
Ordfiirande
*,§"$r-t'n';
Åsa Lars§on
Justerings{ran
Griinö Brygga S amf;illighetsörening
c/o Börje Blomdahl
Svedalavägen | 4, 12 I 52 Johanneshov
4tu4,n,
,e
ta Hö gfe ldtlt'and stedt
Justerinprnan
Organisations nurrner
e-po st: borj [email protected]
7We07-2827
Postgiro 1362886-2
08-559 23600
Mobit 070 755 5943
Tet
ffi