Risk, hälsa och sårbarhet

Översiktsplan 2040
Risk, hälsa och sårbarhet
I detta avsnitt beskrivs hälsa och de olika risker som finns i kommunen. I
avsnittet beskrivs hur översiktsplanen ämnar bidra till god hälsa och minska
riskerna i kommunen.
Förutsättningar
Österåkers kommun erbjuder som helhet en god
livsmiljö. Bullersituationen i kommunen är förhållandevis god, dock utgör väg- och tågtrafiken i
kommunen bullerkällor vilket är viktigt att beakta i
planeringen.
E18 som är primärled och väg 276 som är sekundär­
led för farligt gods går genom kommunen vilket
kan medföra risker vid olyckor. Stora delar av den
föreslagna bebyggelsen i översiktsplanen är belägna
i anslutning till Roslagsbanan och väg 276. Detta
utgör en konflikt mellan att bygga kollektivtrafiknära
och stadsmässigt och de risker det medför att bygga
nära dessa transportleder. Vid exploatering i närheten
av dessa riskkällor är det därför viktigt att skyddsoch riskreducerande åtgärder utförs.
80
Det finns ingen Seveso-klassad verksamhet (verksamhet med hög risk för kemikalieolyckor) i kommunen.
Inte heller några verksamheter med svårhanterliga
utsläpp av luftföroreningar. Pågående verksamheter
som jordbruk, bilverkstäder, åkerier, mekaniska
verkstäder, lackerare och bensinstationer kan medföra
olika typer av störningar. Det finns även golfbanor
i kommunen vilka kan påverka omgivningen med
bekämpningsmedel.
I Österåker kommun finns uppgifter om drygt
300 områden där det en gång varit en miljöfarlig
verksamhet som till exempel deponier, hamnar, och
oljelager. På andra platser har det skett allvarliga
tillbud, brand eller olyckor där kemikalier och andra
farliga ämnen läckt ut i marken. Föroreningar kan
även förekomma på platser där utfyllnader med
förorenad jord, muddermassor eller slam har skett
utan tillräcklig kontroll av föroreningsinnehållet.
Utmaningar
• Förtäta och utveckla på ett sätt som minimerar
risk och också främjar hållbar stadsutveckling.
Framtidsbild 2040
Österåker erbjuder en god livsmiljö med frisk luft,
rent vatten och en giftfri miljö. Bullerstörningar från
vägar och järnvägar hålls nere genom bullermotverkande åtgärder. Risker för farligt gods och annan
farligverksamhet är låga tack vare lämpliga lokaliseringar och skyddsavstånd.
Riktlinjer
Planera för att risker som transporter av farligt
gods genom bebyggda områden medför ska bli
acceptabla.
Vid planläggning av bebyggelse utmed vägar för
transporter av farligt gods ska skyddsavstånd utredas
och bebyggelsen utformas på ett sådant sätt att
riskerna blir acceptabla. I första hand ska bensinstationer och ytkrävande verksamheter som genererar
transport med farligt gods lokaliseras väster om
Åkersberga och med närhet till väg 276 och E18.
Planera för hälsosamma livsmiljöer.
Bebyggelsen ska planeras så att det inte uppstår
besvär med hänsyn till människors hälsa med hänsyn
till buller, luft- eller vattenföroreringar. Bebyggelse
Del 2 – Planförslag
vid vägar för transporter av farligt gods, järnvägar,
farlig och störande verksamhet och verksamheter som
kan innebära särskild risk vid olyckor ska planeras på
ett sätt som gör att riskerna bedöms acceptabla för
samhället.
Planera med hänsyn till buller.
Förutom trafikbuller är det även viktigt att beakta
buller från omgivningen så som restauranger, varutransporter och andra verksamheter i planeringen.
För att minska bullers negativa inverkan på människors hälsa ska Bullerförordningen följas. I områden
utpekade för bebyggelse tät och tät med mix kan
principerna för avsteg gälla.
Vid exploatering av misstänkt förorenade områden
ska föroreningar i marken och grundvattnet
utredas.
Markens beskaffenhet utifrån geotekniska risker och
föroreningar ska utredas. Vid förekomst av förorenad
mark bedömer kommunen om marken fortfarande
anses lämplig för ändamålet och vilka sanerings­
åtgärder som i så fall behöver vidtas.
81
Översiktsplan 2040
82