Framtidens gymnasiemiljöer - Konferenser som gör skillnad

Inbjudan till konferens
Framtidens
gymnasiemiljöer
Stockholm 30-31 augusti 2017
Du som arbetar med att skapa gymnasiemiljöer har en viktig
uppgift i att generera lokaler och ytor anpassade efter antalet
ansökningar till respektive program och efter pedagogiska
behov. Under två dagar får du ta del av verktyg och praktisk
kunskap från både praktikfall och ledande experter kring hur
du skapar framtidens gymnasiemiljöer. Ta chansen att fördjupa
dig kring:
• Erfarenheter från gymnasieskolor som genomgått
ny- och ombyggnationer
• Hur gymnasiemiljöer bör gestaltas för att stödja elevernas
möjligheter till goda studieresultat
Datum
30-31 augusti 2017
Plats
Piperska Muren
Scheelegatan 14, Stockholm
• Den senaste forskningen om framtidens gymnasiemiljöer
Låt konferensen bli en mötesplats för inspiration, goda idéer
och nätverkande med kollegor från hela landet!
Anmälan
www.teknologiskinstitut.se
Sara Hanisch,
Projektledare
Urval av medverkande talare
The relation between education, architecture and good school environment
Peter C. Lippman
Perth, Australia
Hur planerar Stockholms stad lokaler för olika gymnasieprogram?
Lars Benon
Stockholms stad
WORKSHOP: Yteffektivitet & flexibilitet – så disponerar du ytorna i byggnaden smart
Sara Hernäng
Sweco Management
…och många fler
Program
Onsdag 30 augusti 2017
9:00 Registrering med kaffe & smörgås
11:50 – 12:40
9:30 Moderator Sara Hernäng inleder konferensen
Framtidens lärmiljöer inom gymnasieskolan
– den senaste forskningen
Sara är senior konsult på Sweco Management och har 15
års erfarenhet inom området lokalfrågor på strategisk och
operativ nivå för privat och offentlig sektor.
Speci e
inbjude llt
n
9:40 – 10:40
Trender & framtidsspaning – hur ser
undervisningen ut i framtiden?
• Så har LBS Kreativa gymnasiet samarbetat med
Göteborgs universitet för att implementera Active
Learning Classroom (ALC)
• Vad får ALC för effekter på elevernas inlärning och deras
samarbetsförmåga?
• Vad säger forskningen om ALC och andra typer av
lärmiljöer?
Tomas Grysell, pedagogisk utvecklare, Göteborgs universitet
• Framtidsstudien Skola 2031 – hur har synen på skolan
förändrats över 10 år och hur ser skolan och lärandet år
2031?
Tomas är fil.dr. i pedagogik och universitetspedagogisk
utvecklare. Han har ett stort intresse för den fysiska miljöns
betydelse för lärandet.
• Vad innebär skolans digitalisering för lärprocesserna och
hur långt har skolan kommit i digitaliseringen?
12:40 Lunch
• Vilka krav bör ställas på lärmiljön i framtiden och hur går
det att organisera lärprocesserna på andra sätt?
13:40 – 14:30
Göran Krafft, framtidsstrateg, Kairos Future
Göran är seniorkonsult och framtidsstrateg vid Kairos
Future. Han arbetar i huvudsak med att hjälpa företag och
organisationer att utifrån framtids- och omvärldsanalyser
skapa strategiska vägval inför framtiden. Göran har också
varit projektledare för sju framtidsstudier inom utbildningsarenan, senast med projektet Skola 2031.
Hur planerar Stockholms stad lokaler för olika
gymnasieprogram?
• Så planerar vi för framtida gymnasieskolor i Stockholm
– utmaningar och möjligheter
• Hur bygger vi nytt och hur bygger vi om andra typer av
lokaler för att skapa bra lärmiljöer?
• Är verkligen flexibla lokaler en bra idé och hur arbetar vi
med detta?
Lars Benon, projektledare för gymnasieutbyggnad,
Stockholms stad
10:50 – 11:40
Gymnasiemiljöer som stödjer elevernas
möjligheter till goda studieresultat
Älvkullegymnasiet i Karlstad är slitet och lokalerna uppfyller
inte dagens krav på en modern undervisnings- och arbetsmiljö. Lokalfrågan kommer få sin lösning genom ny- och
tillbyggnad av Sundstagymnasiet. Den nya samordnade
gymnasieskolan dimensioneras för ca 2000 elever.
Lars har tidigare arbetat som rektor på flera grund- och
gymnasieskolor, bland annat på Globala gymnasiet som han
även var med och grundade.
14:30 Eftermiddagskaffe
15:00 – 16:00
• Hur har projektet färgats av ledorden hållbarhet, flexibilitet, lärandefokus, campuskänsla och transparens?
Common areas – how are these planned in the
best way and what is important to consider?
• Hur kan vi skapa en flexibel lärmiljö som kan möta variationer i verksamheten över tid?
Föredraget hålls på engelska
• Tankar kring hur byggnaden kan främja en socialt hållbar
lärmiljö
Charlotta Andersson, arkitekt, Sweco Architects
Erica Andrén, rektor, Älvkullegymnasiet Karlstad
• Innovative architecture and open study environments
instead of traditional class rooms – what is our experience?
• How does the building enable different teaching styles
and provide areas for hanging out and interaction?
• What are our challenges right now and how can our
building give a glimpse of the future of school buildings?
Allan Kjær Andersen, principal, Ørestad Gymnasium
Copenhagen
Allan has been involved in the project from the start when
the school was built.
16:05 Konferensens första dag avslutas
www.teknologiskinstitut.se
Torsdag 31 augusti 2017
9:00 – 10:00
Så har Östra gymnasiet lyckats med sambandet
mellan arkitektur & god skolmiljö
13:00 – 16:00
• Hur har arkitektur och atmosfär bidragit till att Östra
gymnasiet blivit en av Stockholms mest populära skolor?
Workshop
• För ett lyckat slutresultat – så tog vi in verksamhetens
åsikter innan arkitekterna tog vid
Yteffektivitet & flexibilitet
• Hur tog vi hänsyn till personalens krav på en modern
arbetsplats för att skapa trivsel och arbetsglädje?
Stefan Vilkman, rektor, Östra gymnasiet, Huddinge kommun
1999-2005 var Stefan projektledare för projektet Östra
Gymnasiet där han sedan blev rektor.
Separat bokningsbar
– så disponerar du ytorna i byggnaden smart
Att veta hur ytorna i en gymnasiemiljö bäst ska disponeras
kan vara en stor utmaning där det blir viktigt med säkra
prognoser och flexibla lokaler. Ta chansen att lära dig hur
du praktiskt kan arbeta effektivare med era ytor och lokaler
som kan anpassas snabbt efter behov.
10:00 Förmiddagskaffe
10:30 – 12:00
Keynot
speaker e
The relation between education,
architecture and good school environment
Under interaktiva former låter workshopen dig ta del av
andras erfarenheter och lärdomar när vi varvar kortare
föreläsningar med diskussioner och gruppövningar.
Du får med dig verktyg och inspiration som du kan använda
direkt när du kommer hem för att arbeta smartare med
yteffektivitet och flexibla lokaler.
• How can you apply social science research methodologies
to the programming, planning, and design of learning
environments?
Vi bryter för fika under passet
• How do you create learning environments for optimal
experience?
Vi går igenom:
• Results from the latest case studies based on high school
environments
• Vilka samhällstrender du bör analysera för att förutspå
till vilka program eleverna kommer att söka
• Recommendations for the designing future learning
environment in high schools
• Prognostisering – så planerar du lokalerna efter hur
elevkullarna per program kan tänkas se ut
• Tools you need to confidently approach your next school
project
• Flexibla lokaler – hur du anpassar lokalerna efter antalet
ansökningar till respektive program
Peter C. Lippman, M. Phil., Assoc. AIA, REFP, educational
resource & educational planner, Perth, Australia
For the last 25 years Peter has been researching, writing
about, designing and creating activity-based learning
environments for the future. Among other publications,
he is the author of Evidence-Based Design for Primary and
Secondary Schools: A Responsive Approach to Creating
Learning Environments (2010) and is the founder of Places
Created for Learning an Evidence Based Design Practice that
specializes in creating activity based learning environments.
His approach supports the creation of dynamic places where
the physical environment is understood as a vehicle of the
transformative work of teaching and learning.
• Utmaningar och lösningar med att på kort tid skapa
flexibla lösningar
• Yteffektivitet – hur du gör en bra lokalanalys och
disponerar ytorna på bästa sätt
• Vilka verktyg som finns för att skapa öppna och trygga
zoner för hela verksamheten
• Hur personalytor bör prioriteras och disponeras
Workshopen leds av Sara Hernäng, senior konsult, Sweco
Management
Sara har 15 års erfarenhet som konsult inom området
lokalfrågor på strategisk och operativ nivå för privat och
offentlig sektor.
Föredraget hålls på engelska
12:00 Moderator Sara Hernäng summerar och avslutar
konferensen
12:05 Lunch för workshopens deltagare
www.teknologiskinstitut.se
Returadress:
Teknologisk Institut
Rådmansgatan 38
113 57 Stockholm
Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera.
Avsändare: Teknologisk Institut, Vallgatan 14, 411 16 Göteborg
Datum
Inbjudan till konferens
30-31 augusti 2017
Framtidens
gymnasiemiljöer
Plats
Stockholm 30-31 augusti 2017
Anmälan
Piperska Muren
Scheelegatan 14, Stockholm
www.teknologiskinstitut.se
Därför ska du gå på konferensen
• Inspireras av hur Östra gymnasiet skapat samband
mellan arkitektur och god skolmiljö
• Få goda exempel på hur du planerar flexibla
lokaler anpassade efter olika gymnasieprogram
• Lyssna till framtidsstrategen Göran Krafft från
Kairos Future dela med sig av trender och
framtidsspaning
Kontakt
Sara Hanisch
[email protected]
076-5275565
Börja nätverka direkt
• Hör Ørestad Gymnasium i Köpenhamn om hur de
har planerat uppehållsytor och gemensamma ytor
Teknologisk Institut AB
• Lär dig om vilka krav som bör ställas på lärmiljöns
lokaler i framtiden
@TeknologiskAB
Information
T.o.m. 28 april T.o.m. 30 juni Fr.o.m. 1 juli
6 550 kr 7 350 kr 8 350 kr
Workshop 2 950 kr 3 350 kr 3 950 kr
ITETSLED
NIN
VAL
TK
TEM
SYS
GS
CERTIFI
ER
A
Konferens ISO 9001
Kostnad för lunch och fika samt moms tillkommer.
För full återbetalning ska avbokning ske senast
4 veckor före konferensdatum. För fullständiga
villkor se www.teknologiskinstitut.se. Vi reserverar
oss för eventuella ändringar.
Con401500
Pris