Hyror (inkl. el och städning)

1 (2)
REDOVISNING AV VERKSAMHETSUNDERSTÖD,
GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNINGENS
LÄROANSTALTER OCH ANDRA
SAMMANSLUTNINGAR INOM KONSTFOSTRAN
Vanda stad | Fritidsnämnden
Kulturservicen
Töm blanketten
Diarie-/reg.nr
Namn
Uppgifter om
redovisande
sammanslutning
Riksomfattande och lokala organisationer som sammanslutningen hör till
Datum då sammanslutningen bildades
Registreringsdatum
FO-nummer
Registreringsnummer
Hemort
Kontaktpersonens namn
Kontaktpersonens adress
Telefon arbete/hem
Understödsbelopp
Postnummer och -ort
Kontaktpersonens e-post
Beviljat
§
€
Redovisning av
Utgifter
hur understödet
Undervisning
har använts
euro
Inkomster
euro
Undervisnings- och kursavgifter
Löner och arvoden (inkl. socialskyddskostn.)
Hyror (inkl. el och städning)
Övriga kostnader
Totalt
Totalt
Produktioner
Biljett- och andra evenemangsinkomster
Löner och arvoden (inkl. socialskyddskostn.)
Hyror (inkl. el och städning)
Övriga kostnader
Totalt
Totalt
Administration
Övriga intäkter (ej understöd)
Löner och arvoden (inkl. socialskyddskostn.)
Hyror (inkl. el och städning)
Övriga kostnader
Totalt
Totalt
Utgifter sammanlagt
Inkomster sammanlagt
Understöd
euro
Understöd från Vanda stad
Statsandel
Verksamhetsunderstöd
Övriga statsbidrag
Projektunderstöd
Understöd från andra sammanslutningar
Övriga understöd (specifikation)
euro
533114r.pdf (1/17)
2 (2)
Verksamhet i
Vanda stads
lokaliteter
Lokalens namn
Timmar/vecka
Verksamhet
annanstans
Lokalens namn
Timmar/vecka
Undervisning
och elever
Elever
Enligt läget i
slutet av
redovisningsåret
Undervisning
Antal elever i Vanda totalt
varav Vandabor
Antal undervisningsveckor per år
Antal undervisningstimmar per år
per vecka
Personal
Antal avlönade personer totalt i Vanda
Lärare
Övriga personal
ordinarie, heltidsanställda
ordinarie, heltidsanställda
ordinarie, deltidsanställda
ordinarie, deltidsanställda
visstidsanställda/tillfälligt anställda
visstidsanställda/tillfälligt anställda
Underskrifter av
Enligt sammanslutningens stadgar räcker det med en namntecknare
föreningens
Datum
officiella
namntecknare
Obligatoriska
bilagor
Returadress
Underskrift
Underskrift
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Verksamhetsberättelse för redovisningsåret
Vanda stad, Registraturen
Bildningsväsendet/Kulturservicen
Postadress: Stationsvägen 7, 01300 Vanda
Bokslut för redovisningsåret
Utlåtande av revisor och verksamhetsgranskare
Telefon 09 8392 2184
E-post: [email protected]
533114r.pdf (1/17)