CLS säkrar kommersiell tillgång till viktig fiberteknik

Pressrelease
Lund2017-03-10
CLSsäkrarkommersielltillgångtillviktigfiberteknikgenomköpav
delaravdettyskalaserteknikföretagetLaser-undMedizin-
Technologie
ClinicalLaserthermiaSystems(CLS)(publ),köperdelaravdettyskalaserteknikföretaget
Laser-undMedizin-TechnologieGmbH(LMTB)ochsäkrartillgångentillLMTBspatentoch
unikakunskapinommikrostruktureringavlaserfiber.CLShartidigaretillsammansmedLMTB
utvecklatdentekniksomärkärnaniCLSdiffusorfiber.Nusäkerställerbolagettillverkning
ochleveransavfibertillenväsentligtlägrekostnadäntidigare.CLSfördjuparsamtidigt
samarbetetmedtyskafibertillverkarenAdvancedFiberTools(AFT),somåtarsigatttafram
denförCLSviktigaindustriellaprocessenförtillverkningavdiffusorfiberniAFTs
produktionslokalerMittwedaiTyskland.Köpeskillingenuppgårtill300000Euroochbetalas
kontant.
CLSutvecklarochmarknadsförTRANBERG®|ThermalTherapySystemsamtengångsmaterial
ochmetoderförskonsamochsäkervärmeinduceradbehandlingavcancertumörer.CLShar
sedan2010ettsamarbetemedtyskalaserteknikföretagetLMTBavseendeutvecklingenav
bolagetsdiffusorfiber,vilketärenlaserfibersomgördetmöjligtattbehandlastörre
cancertumörer.Tillverkningsteknikenförfibernbyggerblandannatpåenunikkompetens
närdetgällermikrostrukturering,detvillsägaformandetavdenstruktursomgerljusetdess
unikaspridning.
IfebruariiårförsattesLMTBikonkurspågrundavbristandelönsamhet.CLSsågdåen
kommersielltattraktivmöjlighetatt,genomförvärv,säkerställafortsattutvecklingoch
produktionavdiffusorfibernsamtattminskaproduktionskostnaderna.TillsammansmedAFT
enadesparternaomenlösningdärCLSövertardemaskinersombehövsförframställningav
fibern,patenträttighetersamttvånyckelmedarbetare.AFTtarutankostnadframen
industriellprocessförtillverkningavdiffusorfibernsamtupplåterlokalerförnybildadeCLS
GmbH.AFTgesocksåmöjlighetattsäljadiffusorfiberntillsinakunder,motenroyaltytillCLS,
inomområdendärCLSinteärverksamma.
- Visermycketpositivpåköpet,somgerosskontrollöverproduktionenochminskar
tillverkningskostnadernamedcirka25%.ViharocksåfördjupatvårrelationmedAFT,
vilketgerossettstarktutgångslägenärvigårinienkommersiellfas,där
leveransprocessenmåstefungerafulltut,sägerLars-ErikEriksson,VDiCLS.
Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersonsförsorg,föroffentliggörandeden10mars2017
Kontaktinformation:
Lars-ErikEriksson,CEOClinicalLaserthermiaSystemsAB(publ)
Tel:+46–(0)702–903300
E-mail:[email protected]
ClinicalLaserthermiaSystemsAB(publ),utvecklarochsäljerTRANBERG®|ThermalTherapy
Systemtillsammansmedspecialdesignatsteriltengångsmaterialförsäker,skonsamoch
effektivbehandlingavcancertumörer.Produkternamarknadsförsförbildstyrdlaserablation
samtförbehandlingmedimmunstimulerandeinterstitielllasertermoterapi,imILT®.Bolaget,
somharsitthuvudkontoriLundochettdotterbolagiBoston,USA,ärnoteratpåAktietorget
undersymbolenCLSB.Merinformationpåföretagetswebbplatser:www.clinicallaser.se