Hyror (inkl. el och städning)

REDOVISNING AV VERKSAMHETSUNDERSTÖD
AVSETT FÖR KULTURVERKSAMHET I
PENSIONÄRSORGANISATIONER
Töm blanketten
Vanda stad | Fritidsnämnden
Kulturservicen
Understödsår
Uppgifter om
redovisande
förening
Diarie-/reg.nr
Namn
FO-nummer
Riksomfattande och lokala organisationer som föreningen hör till
Medlemsantal
Registreringsdatum
Datum då föreningen bildades
Registreringsnummer
Hemort
Kontaktpersonens namn
Kontaktpersonens adress
Telefon hem
Postnummer och -ort
Telefon arbete
Kontaktpersonens e-post
Understödsbelopp
Beviljat
§
€
Redovisning av
Utgifter
hur understödet
Hobby- och klubbverksamhet
har använts
euro
Inkomster
euro
Hobby- och klubbverksamhet
Kursavgifter
Löner och arvoden (inkl. socialskyddskostn.)
Hyror (inkl. el och städning)
Övriga intäkter
Övriga kostnader
Totalt
Totalt
Kulturresor och -utflykter
Kulturresor och -utflykter
Deltagaravgifter
Löner och arvoden (inkl.socialskyddskostn.)
Hyror (inkl. el och städning)
Övriga intäkter
Övriga kostnader
Övriga
understöd som
fåtts av Vanda
stad
Totalt
Totalt
Utgifter sammanlagt
Inkomster sammanlagt
Understödets ändamål
Summa
Underskrifter av
Enligt föreningens stadgar räcker det men en namntecknare
föreningens
Datum
officiella
namntecknare
Obligatoriska
bilagor
Returadress
Underskrift
Underskrift
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Verksamhetsberättelse för redovisningsåret
Vanda stad / Registraturen
Bildningsväsendet/Kulturservicen
Postadress: Stationsvägen 7, 01300 Vanda
Bokslut för redovisningsåret
Utlåtande av revisor och verksamhetsgranskare
Telefon: 09 8392 2185
E-post: [email protected]
533060br.pdf (12/16)