Policyns mål och syfte

Policyns mål och syfte
• Målet med policyn är att definiera roller och ansvarsförhållanden
samt fastställa mål och krav för Rakel inom elbranschen.
• Syftet är att utgöra en grund för övergripande och
organisationsspecifika riktlinjer och instruktioner samt att skapa
förutsättningar för en effektiv användning av systemet för berörda
verksamheter.
1.1 Syfte ur ”Elbranschens riktlinjer…”
• Syftet med riktlinjerna är att erbjuda ett hjälpmedel för aktörer inom
elförsörjningen med verksamhet såsom elöverföring, elproduktion, vattenreglering samt elhandel. Dokumentet riktar sig även till dessa företags
krisledningsorganisationer samt till företagens stödjande entreprenadföretag.
• Svenska kraftnät rekommenderar företagen att programmerar och använder sina
Rakelmobiler enligt riktlinjerna. De företags Rakelmobiler som har bekostats som
en beredskapsåtgärd ska enligt beslutet programmeras och användas enligt
riktlinjerna.
• Om regeringen i krig eller annars bestämmer att Svenska kraftnät ska planera,
leda och samordna elförsörjningens resurser kan Svenska kraftnät komma att
ställa krav om att riktlinjerna ska användas och följas av berörda företag inom
elförsörjningen.
2.3 Så kan Rakel användas
Vid framtagning av dessa riktlinjer har följande två synsätt för Rakel uttalats:
• ”Rakel ses som ett parallellt kommunikationssätt till telefoni och
datakommunikation.”
• ”Målet är att Rakel är det primära kommunikationssättet vid störningar
och kriser.”
Aktörer inom elförsörjningen bör därför ha Rakelmobiler för att kunna
samverka i talgrupper eller genom individsamtal såväl inom företaget som
med andra branschföretag och med externa aktörer som t.ex. länsstyrelse,
kommunal räddningstjänst, polis och myndigheter.
Operativ målsättning för Rakel inom elbranschen
Rakel ska användas vid vardaglig verksamhet och vid samhällsstörningar så att
elbranschens kommunikationsbehov, internt och med övriga delar av totalförsvaret,
säkerställs.
Syftet är att säkerställa obruten förmåga att upprätthålla elförsörjningen för
samhällsviktig verksamhet, även vid bortfall av övrig infrastruktur för tal- och
datakommunikation.
Svarar på frågorna:
• Vad?
• När?
• Vem?
• Hur? (styrs av och regleras i branschgemensam metodutveckling)