Kalender - Länsstyrelsen Östergötland

Kartläggningsrapport för Norra Östersjöns vattendistrikt – preliminär bedömning av tillståndet i våra
vatten
Kartläggning och analys är det inledande momentet i den 6-åriga vattenförvaltningscykeln. I kartläggningsarbetet ingår bl a att beskriva ytvattenförekomsterna och att
fastställa deras status utifrån fem statusklasser: hög, god, måttlig, otillfredsställande
eller dålig vattenstatus. För grundvattenförekomsterna används bara två klasser: ”god”
eller ”uppnår ej god”. En inventering ska göras av betydande påverkan och effekter på
yt- och grundvattnets tillstånd orsakade av mänsklig verksamhet. Eventuella
miljöproblem ska identifieras. Vidare ska man göra en ekonomisk analys av vattenanvändningen för att belysa vattenanvändningen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Kartläggningen innefattar också en riskanalys där man bedömer risken för att en
vattenförekomst inte ska uppnå god status, eller få försämrad status, till 2015.
Föreliggande rapport redovisar de preliminära resultaten av kartläggningsarbetet som
har pågått intensivt under 2007. Rapporten är i första hand framtagen för att användas
i det samverkansarbete som länsstyrelserna och Vattenmyndigheten bedriver kring
kartläggningsarbetet. Kunskapsunderlaget om våra vattenmiljöer behöver förbättras
men vi tror att huvuddelen av statusklassificeringarna är korrekta.
Under våren 2008 kommer kartläggningsarbetet att kompletteras och delvis revideras.
Samverkansarbete och insamling av kunskapsunderlag genom inventeringar o s v,
hjälper oss att få en så korrekt beskrivning som möjligt över tillståndet i våra vatten
och orsakerna till att statusen ser ut som den gör.
Resultaten som presenteras i föreliggande rapport är en bild över hur statusklassificeringarna såg ut i januari 2008. Vill man följa de kompletteringar och
revideringar som görs så finns den informationen i den nationella databasen VISS
(www.viss.lst.se). Det är en öppen databas där man kan hitta klassificeringar,
motiveringar, information om övervakning m.m.. Vattenkartan
(www.gis.lst.se/vattenkartan) är en kartapplikation på internet där mycket
underlagsmaterial finns samlat och du kan hitta de vatten som du är intresserad av.
Ytterligare information kan du få genom att kontakta länsstyrelsen i ditt län eller
Vattenmyndigheten.
Lennart Sorby
Vattenvårdsdirektör i Norra Östersjöns Vattendistrikt
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Innehållsförteckning
Hur vattenförvaltningen fungerar
4
Kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
6
Preliminära resultat av kartläggningsarbetet i Norra Östersjöns vattendistrikt
17
Grundvatten i Stockholms län
26
Grundvatten i Uppsala län
30
Grundvatten i Södermanlands län
35
Grundvatten i Örebro län
42
Grundvatten i Västmanlands län
47
Grundvatten i Dalarnas län
51
54 Tämnaråns avrinningsområde
52
54/55 Avrinningsområdet mellan Tämnarån och Forsmarksån
58
55 Forsmarksåns avrinningsområde
63
56 Olandsåns avrinningsområde
68
56/57 Avrinningsområdet mellan Olandsån och Skeboån
73
57 Skeboåns avrinningsområde
77
57/58 Avrinningsområdet mellan Skeboån och Broströmmen
81
58 Broströmmens avrinningsområde
85
59 Norrtäljeåns avrinningsområde
89
59/60 Avrinningsområdet mellan Norrtäljeån och Åkerströmmen
93
60 Åkerströmmens avrinningsområde
97
61 Norrström – Mälaren
100
61 Norrström – Mälarens närområden
109
61 Norrström - Oxundaåns avrinningsområde
117
61 Norrström - Knivstaåns avrinningsområde
121
61 Norrström - Fyrisåns avrinningsområde
125
61 Norrström - Hågaåns avrinningsområde
130
61 Norrström - Sävaåns avrinningsområde
134
61 Norrström - Örsundaåns avrinningsområde
138
61 Norrström - Fiskviks Kanals avrinningsområde
143
2
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
61 Norrström - Ekaåns avrinningsområde
147
61 Norrström - Enköpingsåns avrinningsområde
151
61 Norrström - Sagåns avrinningsområde
155
61 Norrström - Svartåns avrinningsområde
162
61 Norrström - Kolbäcksåns avrinningsområde
168
61 Norrström - Köpingsåns avrinningsområde
176
61 Norrström - Hedströmmens avrinningsområde
183
61 Norrström - Arbogaåns avrinningsområde
190
61 Norrström - Eskilstunaåns avrinningsområde
196
61 Norrström – Råckstaåns avrinningsområde
202
62 Tyresåns avrinningsområde
210
62/63 Avrinningsområdet mellan Tyresån och Trosaån
214
63 Trosaåns avrinningsområde
217
64 Svärtaåns avrinningsområde
225
65 Nyköpingsåns avrinningsområde
233
66 Kilaåns avrinningsområde
241
63/64, 64/65 och del av 66/67 Kustnära områden i Södermanlands län
250
Södra Bottenhavet - Upplands inre kustvatten
259
Södra Bottenhavet - Upplands yttre kustvatten
264
Norra Östersjön - Stockholms inre skärgård och Hallsfjärden
270
Norra Östersjön - Östergötlands och Stockholms skärgårds mellankustvatten
274
Norra Östersjön - Stockholms skärgårds yttre kustvatten
280
Norra Östersjön - Östergötlands yttre kustvatten
283
3
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Hur vattenförvaltningen fungerar
Sverige har, jämfört med övriga Europa, relativt stora vattentillgångar och jämförelsevis god vattenkvalitet. Men trots goda utgångspunkter är vattenförhållandena långtifrån bra överallt i Sverige och vi står inför en rad utmaningar. Med den grundläggande inriktningen att vi ska försöka uppnå hållbara och naturlika förhållanden för
våra vattenmiljöer – god ekologisk och kemisk vattenstatus – så har vi en bra bit att
vandra för att nå målet. Det kommer att krävas mycket arbete och resurser. Men det
ska även göras en avvägning mot andra samhällsintressen, som energiförsörjning,
jordbruk och andra näringsgrenar, infrastruktur, vattenförsörjning m m, så att vi får en
integrerad vattenförvaltning.
God vattenstatus – ett nytt långsiktigt mål för vatten i hela EU
Inom EU-samarbetet antog alla länder år 2000 det s k ramdirektivet för vatten.
Riksdagen och regeringen beslutade om nationell lagstiftning, vilket innebar en
komplettering av miljöbalken och en särskild vattenförvaltningsförordning (SFS
2004:660) samt organisation för den svenska vattenförvaltningen. Vattendirektivet har
sin grund i en djup insikt om att Europas invånare måste vårda sina vattenresurser
bättre om inte framtida generationer ska få sänkt levnadsstandard. Vidare en insikt om
att vatten är gränslöst, och att vi, om vi ska kunna försäkra oss om en god tillgång på
bra vatten, måste samarbeta över nationsgränser såväl som andra administrativa
gränser.
Vilka vatten omfattas?
Vattenförvaltningen omfattar alla sjöar, vattendrag och grundvattenförekomster inom
Sverige, oavsett storlek eller andra egenskaper. Av praktiska skäl kommer man
emellertid att få sätta en nedre storleksgräns vid beskrivningen och typindelningen av
våra vattenförekomster. Vattenområden inom en sjömil (1852 m) utanför kustens och
skärgårdarnas yttersta skär och kobbar (den s.k. baslinjen) omfattas också av vattenförvaltningen. Det öppna havet ingår alltså inte, men det pågår ett arbete inom EU för
gemensamma arbetssätt och regelverk även för havsmiljön.
I vattenförvaltningen ska alla inlands-, kust- och grundvatten kartläggas. I detta ingår
att beskriva både hur det ser ut idag och vilken påverkan som vattnen utsätts för.
Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning har utvecklat en ”verktygslåda” för hur detta ska ske samt hur denna information ska lagras och bearbetas av
länsstyrelser och vattenmyndigheter. Underlaget kommer att rapporteras till EUKommissionen.
Vattenförvaltningen arbetar på vattnets villkor
Vattenförvaltningen arbetar utifrån målet att allt inlands-, kust- och grundvatten ska
ha god vattenstatus år 2015. Vattnets väg från land till sjö eller hav är grunden för hur
vi ska förvalta våra vattenresurser och dess värden. Vattenförvaltningen organiserar
arbetet inom avrinningsområden. I dessa områden rinner allt vatten, via sjöar och
vattendrag, ut i havet. I arbetet ska vattenresurserna betraktas både som ett naturvärde
men även som en social och ekonomisk resurs. Ett samordnat vattenförvaltningsarbete
4
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
där alla aktörer arbetar mot samma mål utifrån ett avrinningsområdesperspektiv kallar
vi integrerad vattenförvaltning.
Hur organiseras vattenförvaltningen?
Den svenska vattenförvaltningen är uppbyggd kring länsstyrelserna. Fem länsstyrelser
är utsedda till vattenmyndigheter och ansvarar för samordning inom sina respektive
vattendistrikt. Länsstyrelserna genomför huvuddelen av det operativa arbetet och
bidrar med kunskapsunderlag och expertkompetens till samverkansarbetet. Det
beslutande organet på varje vattenmyndighet är vattendelegationen. Naturvårdsverket
och Sveriges Geologiska Undersökningar har ansvar för att utveckla föreskrifter och
handböcker för hur arbetet ska bedrivas. Genom vattendirektivet har Sverige åtagit sig
ett ansvar gentemot EU-Kommissionen och övriga internationella samarbetsparter.
God vattenstatus
Utifrån nuläget ska det beslutas om kvalitetskrav för alla vattenområden. Uppgiften de
närmaste åren är att verka för att vatten med sämre vattenmiljöer ska bli bättre, medan
vatten som redan är bra ska bevaras. Målet är att nå god kvalitet, eller god status, på
alla vatten till år 2015. God vattenstatus ska avvägas mot andra samhällsintressen. Det
kan ibland leda till att det sätts andra – lägre – krav för vissa vattenförekomster som
anpassats till de rådande förhållandena, t ex i vattendrag som är utbyggda för
vattenkraft. I andra fall kan det innebära att man sätter ett högre kvalitetsmål för vissa
vattenförekomster, t ex om det finns särskilt värdefulla vattenmiljöer eller arter.
Åtgärder för bättre vattenmiljöer
I de vattenområden som inte har god status eller riskerar att försämras ska åtgärder
vidtas. Ett Åtgärdsprogram ska tas fram och det ska översiktligt beskriva vilka
kostnadseffektiva åtgärder som krävs för att nå målen. Det blir sedan en uppgift för
andra myndigheter - kommunala och statliga - att se till att åtgärderna genomförs med
egen insats eller via andra aktörer t ex verksamhetsutövare.
Förvaltningsplanen redovisar hela vattenförvaltningsarbetet
Förvaltningsplanen blir en sammanställning av kunskap om vattnen i distriktet och en
analys av vad som behöver göras för att nå vattendirektivets mål om god vattenstatus.
Processen med att utarbeta förvaltningsplanen, liksom planen i sig, förväntas bli de
huvudsakliga verktygen för information och kommunikation mellan myndigheterna
och alla som på något sätt berörs av vattenfrågorna i distriktet, alltså i princip alla som
bor och lever där.
Förvaltningsplanen ska förnyas minst vart sjätte år och blir en rullande verksamhetsberättelse och ett sätt att ge underlag för myndigheternas planering samt att informera
och rapportera om vattenförvaltningen i distriktet. Det är där man kan få en bild av
hur det står till med vattnet och vattenmiljön – förvaltningsplanen ska spegla helheten:
tillstånd och användning, påverkan samt kvalitetskrav, åtgärder och övervakning av
våra vatten.
5
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Kartläggning och analys i Norra Östersjöns
vattendistrikt
Beskrivning av Norra Östersjöns vattendistrikt
Norra Östersjöns vattendistrikt sträcker sig från Dalälven i norr till Bråviken i söder,
från Kilsbergen i väster till skärgården i öster. Vattendistriktet omfattar huvudavrinningsområdena från och med Tämnarån i norr till och med Kilaån i söder.
Dessutom tillkommer landområdena vid kusten mellan huvudavrinningsområdena
samt kustvattenområdet intill en sjömil utanför skärgårdens yttersta kobbar och skär
(den s.k. baslinjen).
Distriktets area exklusive kustvatten är ca 37 000 km2 och det dominerande avrinningsområdet är Norrström, d v s området som rinner ut via Mälaren i Stockholm
och Södertälje, med drygt 22 000 km2.
De största vattendragen i distriktet är Tämnarån, Olandsån, Nyköpingsån och
Norrström med dess biflöden Fyrisån, Örsundaån, Sagån, Svartån, Kolbäcksån,
Hedströmmen, Arbogaån och Eskilstunaån. Några av Norrströms biflöden har i sin tur
stora biflöden t.ex. Sävjaån som är biflöde till Fyrisån, Dyltaån som är biflöde till
Arbogaån samt Svartån som mynnar i Hjälmaren. De största sjöarna är Mälaren,
Hjälmaren, Båven, Yngaren, Väsman, Tisnaren, Tämnaren, Långhalsen, Sottern,
Åmänningen och Erken.
Inom stora delar av vattendistriktet har man påverkat vattenmiljöerna genom
kanalisering och dränering, och många sjöar och vattendrag är reglerade. De flesta
regleringsmagasinen är dock små och inverkar därmed i mindre utsträckning på
vattendragens flöden. De viktigaste kanalerna i distriktet är Södertälje kanal, Hjälmare
kanal samt Strömsholms kanal.
Naturgeografiskt hör distriktet till De stora slätterna och till Mellersta och norra
skogsområdena. Markanvändningen i distriktet utgörs av 57 % skog, medan jordbruksandelen är 20 %. Sjöarealen är 10 % av totala arealen. Moränjordar dominerar i
skogsområdena, medan jordbruksområdena domineras av lera och finkorniga jordarter.
Distriktet berör hela eller delar av Uppsala, Örebro, Stockholms, Södermanlands,
Västmanlands, Östergötlands och Dalarnas län. 76 kommuner ingår helt eller delvis i
vattendistriktet.
I samverkansarbetet är det lämpligt att arbeta på avrinningsområdesnivå istället för att
fokusera på enskilda vattenförekomster. I Norra Östersjöns vattendistrikt är en stor del
av samverkansarbetet uppbyggt kring ett antal delområden (se karta). Delområdena
utgörs antingen av större vattendrags avrinningsområden, eller av flera mindre
avrinningsområden som har grupperats (gäller framförallt i kustnära områden).
För sjöar, vattendrag och kustvatten presenteras informationen i kartläggningsrapporten utifrån delområdena. För grundvatten görs en länsvis redovisning.
6
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Delområden i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Statistik över Norra Östersjöns vattendistrikt.
Allmän beskrivning
Distriktets storlek
-inklusive kustvatten
44 000 km2
-exklusive kustvatten
37 000 km2
Befolkning
ca 2,9 milj
-inom tätort
ca 2,6 milj
ca 250 000
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
3,8 %
-skogsmark
58 %
-jordbruksmark
19,5 %
-vatten
9,4 %
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000 (limniska)
358 st
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-
-dricksvattenförekomster-grundvatten
214 st
-badplatser enl. badvattendirektivet
180 st
-fiskvattendirektivet
3,5 % av distriktet*
-nitratkänsliga områden
42 % av distriktet*
-avloppsvattenkänsliga områden (fosfor)
100 % av distriktet*
-avloppsvattenkänsliga områden (kväve)
16 % av distriktet*
*beräknat på totala arean av distriktet inkl. kustvatten
7
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik över Norra Östersjöns vattendistrikt (forts.)
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
86 st
-övriga
224 st
Enskilda avlopp
-
Förorenade områden med vattenpåverkan
-
Vattenföretag
Dammar (SMHI:s dammregister)
945 st
Övriga vandringshinder
978 st
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
5242 st
Miljöproblem
J/N
-övergödning
J
-försurning
J
-miljögifter
J
-främmande arter
J
-vattenuttag
J
-flödesförändringar
J
-kontinuitetsförändringar
J
-morfologiska förändringar
J
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
570 miljoner m3
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-
-bevattning
-
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
402 miljoner m3
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-
-dagvatten
-
Vattenkraft
-
Större hamnar
-
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-
-lastat/lossat gods
-
-passagerare
-
-personbilar och bussar
-
Småbåtshamnar
-
Fritidsbåtar
-
Rekreation
-fiskevatten
-
-badplatser
-
-övrigt friluftsliv
-
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) **
115
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) **
71
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) **
96
** Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
8
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Miljöekonomiska strukturer i Norra Östersjöns vattendistrikt
Norra Östersjöns vattendistrikt består av det landområde från vilket all ytvattenavrinning sker direkt till eller i avrinningsområden som mynnar i södra Ålands hav
eller norra Gotlandshavet. Distriktet är 36 959 km2 och hade år 2005 en befolkningsmängd på knappt 3 miljoner personer. Tabeller och underliggande statistik kan hämtas
på www.scb.se.
Strukturen inom Norra Östersjöns vattendistrikt visar att tjänstesektorn står för den
största andelen ekonomiskt bidrag. Tjänstesektorn står för 72 % av distriktets
förädlingsvärde. Stockholms kommun står för nästan 42 % av förädlingsvärdet för
hela distriktet oavsett bransch.
Norra Östersjöns vattendistrikt har ökat sin ekonomiska tillväxt mellan 1995 - 2004.
Det är Kemisk industri som har ökat mest. Mellan 1995 och 2004 ökade förädlingsvärdet för branschen med ca 110 %. Produktionen inom Kemisk industri har överlag i
Sverige ökat under dessa år och bidrar till ett ökat förädlingsvärde. Övrig tillverkningsindustri stod för den andra största ökningen av förädlingsvärdet. De ökade
under tidsperioden 1995-2004 med 84 % .
Då tjänstesektorn är så dominerande i Norra Östersjöns vattendistrikt blir de vattenintensiva industriernas andel av förädlingsvärde och sysselsättning låga (5 %
respektive strax under 3 %).
Den största mängden vattenuttag görs av de kommunala vattenverken, ca 303
miljoner m3. Av detta uttag använder hushållen mest. I vattendistriktet har vattenuttagen ökat med 16 % mellan åren 2000 och 2005. De kommunala reningsverken är
även de som hanterar, renar och återför mest vatten, 371 miljoner m3 eller 92 % av allt
renat och återfört vatten.
Hushållen betalar, precis som i övriga vattendistrikt, mest miljöskatter, 50 %.
Inkomsterna i Norra Österjöns vattendistrikt ligger dock något högre än i andra
distrikt vilket ger att runt 2 % av inkomsterna går till miljöskatterna. Detta är lägre än
i både Bottenhavets och Bottenvikens vattendistrikt men i paritet med Södra Östersjön
och Västerhavets vattendistrikt.
9
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Miljöekonomisk statistik för Norra Östersjöns vattendistrikt 2005, absoluta tal
SNI2002
Förädlingsvärde2
(milj kr)
Inrikes omsättning
(milj kr)
Antal arbetsställen
Antal sysselsatta3
Folkmängd
Antal hushåll
(familjer 20+ år)
Hushållens inkomst
(milj kr)
Totala miljöskyddskostnader4
(milj kr)
Vattenrelaterade
miljöskyddskostnader4 (milj kr)
VA kostnader
VA intäkter
Totala miljöskatter2
(milj kr)
Vattenuttag5
(1000 m3)
Användning av
kommunalt vatten6
(1000 m3)
Hantering och
rening av
avloppsvatten 8
(1000 m3)
Utsläpp av fosfor
(ton)
Utsläpp av kväve
(ton)
Utsläpp av BOD7
(ton)
Utsläpp av CODCr
(ton)
Industri
Jord-,skogs- VattenTillverkVatten- o
bruk o fiske intensiva ning övrigt1 Reningsverk
21 + 24 +
01-05
27 + 40
10-37
41 + 90001
Tjänster
Hushåll
Ofördelat
Totalt
45-99 övr
4 809
51 811
96 552
2 045
711 779
.
126 444
993 440
9 262
25 204
91 532
880
34 889
17 606
601
151
1 320 260
259 763
.
.
6 492
13 006
1 463 036
316 610
13 441
.
35 911
.
147 365
.
.
.
1 212 286
.
18 159
.
1 427 162
2 950 566
.
.
.
.
.
.
.
1 569
600
.
1 569 600
.
.
.
.
.
538 051
.
538 051
--
1 469
703
--
--
--
--
2 173
-.
.
409
.
.
146
.
.
-.
.
-.
.
-.
.
-.
.
555
4 410
4 257
356
1 581
559
76
9 545
11 977
361
24 455
17 690
191 170
39 580
302 883
--
18 947
--
570 270
--
20 215
12 130
58 009 7
39 310
173 104
--
302 768
--
29 656
1 247
371 5722
--
--
--
402 475
--
6
2
78
0
--
--
87
--
427
9
4 785
8
--
--
5 229
--
--
--
1 552
--
--
--
1 552
--
4 551
1 381
14 504
--
--
--
20 437
1 Exkl 21, 24, 27
2 Avser år 2004
3 Vatten och reningsverkens sysselsatta ingår i redovisningsgrupp Tjänster.
4. SNI 41 ingår i vattenintensiva industrin
5 Endast jordbruk i redovisningsgrupp Jord-, skogsbruk o fiske. Totala uttaget (kommunalt och egen
vattentäkt) inklusive havsvatten
6 Användning av kommunalt vatten, exkluderar egen vattentäkt
7 Verkets egen vattenanvändning samt läckage
8 Vatten och avlopp till kommunala reningsverk. Renat vatten som släpps ut. För branscherna 10-40 avses
utsläpp med egen rening i egen regi.
10
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Vattenintensiva branscher
I Norra Östersjöns vattendistrikt står de vattenintensiva branscherna för ca 34 % av
vattenuttagen i distriktet, eller 191 miljoner m3. Det innebär att mycket av vattnet som
används inte går till industrin utan att distriktet karaktäriseras av annan verksamhet.
Diagrammet visar utvecklingen av tre utvalda variabler (vattenuttag, förädlingsvärde
och sysselsatta1) mellan 2000-2005 per vattenintensiv bransch.
Vattenuttagen har i Kemisk industri, Stål- och metall samt inom El, gas och värmeverken ökat mycket mellan 2000 och 2005. Däremot har inte förädlingsvärdet ökat i
samma omfattning. Utav dessa tre branscher är det bara inom Kemisk industri som
förädlingsvärdet har överträffat den stora ökningen av vattenmängder (51 % ökning
av vattenuttag medan förädlingsvärdet har ökat med 57 %).
Massa- och pappersindustrin har legat på ungefär samma nivå när det gäller vattenuttagen och har ökat förädlingsvärdet med 16 %.
Norra Östersjön
250
Vattenuttag
Index 2000=100
200
Förädlingsvärde*
Sysselsatta
150
100
50
0
Massa- och
papper
Kemisk industri Stål och metall
El, gas,
värmeverk
*Förädlingsvärde gäller mellan år 2000 och 2004 i fasta priser
Diagram över utvecklingen av utvalda variabler 2000-2005
Miljöekonomiska profiler
Av de vattenintensiva branscherna är det branschen Massa- och papper som har de
största utsläppen av fosfor medan kvävet till största delen kan tilldelas Stål- och
metallindustrin.
I Norra Östersjöns vattendistrikt står de vattenintensiva branscherna för ca 5 % av
distriktets BRP. Det ekonomiska bidraget i form av förädlingsvärdet kommer från
Kemisk industri som också har största andelen sysselsatta.
De vattenintensiva branscherna har större utgifter för investeringar och löpande
kostnader för miljöskydd än övrig tillverkningsindustri. Skillnaden är relativt stor,
2005 investerade de 1 469 miljoner kronor av totalt 2 173 miljoner kronor i distriktet.
1
Miljöskyddskostnader per vattenintensiv bransch i Norra Östersjöns vattendistrikt är under
statistiksekretess.
11
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Miljöskatterna, som till största delen består av energiskatter berör mest El, gas och
värmeverken.
Norra Östersjön
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Massa- och
pappersindustrin
Kemisk industri
Stål och
metallverk
El, gas och
värmeverk
Förädlingsvärde*
Sysselsatta
Miljöskatt*
Kväve
Fosfor
Not: endast stora punktkällor är inkluderade i statistiken för kväve och fosfor.
*Förädlingsvärde och miljöskatter 2004
Diagram över miljöekonomisk profil för vattenintensiva branscher år 2005
(% av vattenintensiva branscher i distriktet).
12
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Hydrologiska förhållanden
Nederbörd och avdunstning
Den genomsnittliga årsnederbörden i vattendistriktet varierar mellan 600 och 900 mm
med lägst nederbörd i områdena närmast de stora sjöarna Mälaren och Hjälmaren.
Mest nederbörd faller i de nordvästra delarna av distriktet. Under året är nederbörden
högst under sommar och höst samt lägst under vinter och vår. Avdunstningen är
betydligt mer homogen i distriktet och den genomsnittliga avdunstningen per år är
400-500 mm.
Avrinning och vattenföring
Årsmedelavrinningen varierar mellan 200
och 400 mm (6-12 l/s km2) och följer i
stort sett nederbördsmönstret, d.v.s. lägst
avrinning i områdena närmast Mälaren
och Hjälmaren samt högst avrinning i
nordvästra delen av distriktet.
Avrinningen varierar från år till år och
mellan olika årstider. Säsongsvariationen
beror till stor del på magasinering av
nederbörden i form av snö, liksom på
magasinering som mark- och grundvatten. Trots att nederbörden är störst
under sommaren är avrinningen då oftast
som lägst beroende på hög avdunstning.
Avrinningen är i regel som högst under
vintern och våren.
Området runt Mälaren tillhör de torraste
områdena i landet tillsammans med östra
Småland, Öland och Gotland. I en
nationell jämförelse är avrinningen i
området nära Mälaren särskilt låg under
våren.
Medelavrinning i Sverige under perioden 1961-2005
(underlag från SMHI).
13
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Vattenföringen i enskilda vattendrag uppvisar stora variationer under årets lopp och
mellan olika år. Den hydrologiska regimen, d.v.s. vattnets kvantitet och dynamik,
varierar för varje vattendrag beroende på avrinningsområdets storlek, markanvändning, andel sjöar, grundvattenförhållanden, jordarter, klimat, väder, reglering
m.m..
I figur nedan visas hur avrinningen fördelar sig i några olika vattendrag under samma
tidsperiod. Arbogaån och Kolbäcksån samvarierar i stort sett, vilket man också kan
förvänta sig eftersom de har liknande klimat och sjöandel i sina avrinningsområden.
Dessa vattendrag kan jämföras med Eskilstunaån och Nyköpingsån. Dessa liknar
också varandra, men skiljer sig stort vid en jämförelse med Arbogaån och Kolbäcksån. Den viktigaste orsaken till de lägre, men i tid mer utbredda flödestopparna för
Eskilstunaån och Nyköpingsån är att dessa avrinningsområden innehåller en högre
andel sjöar. I Eskilstunaån har Hjälmaren och dess reglering ett stort inflytande på den
hydrologiska regimen.
I de sjöfattiga vattensystemen Fyrisån och Sävjaån kan man förvänta sig relativt
snabba flödesförlopp med höga flödestoppar som snabbt klingar av. I jämförelsen i
figuren är detta mönster inte så tydligt. Avrinningsmönstret innehåller visserligen
relativt snabba flödesförändringar, men avrinningen är oftast betydligt lägre än i de
övriga vattendragen, även när man jämför flödestopparna. Detta beror på att den
klimatologiska effekten gör sig gällande, d.v.s. att avrinningen generellt är högre
västerut i distriktet beroende på större nederbörd och lägre avdunstning.
Avrinning i distrikt Norra Östersjön 2000-2001
75
70
65
60
55
Avrinning (l/s km2)
50
Eskilstunaån
Arbogaån
Kolbäcksån
Fyrisån
Sävjaån
Nyköpingsån
45
40
35
30
25
20
15
10
5
nov-01
dec-01
okt-01
sep-01
aug-01
jul-01
jun-01
maj-01
apr-01
feb-01
mar-01
jan-01
nov-00
dec-00
okt-00
sep-00
aug-00
jul-00
jun-00
maj-00
apr-00
feb-00
mar-00
jan-00
0
Datum
Dygnsmedelavrinningen för några vattendrag i Norra Östersjöns vattendistrikt 2000-2001.
14
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Grundvattenområden inom Norra Östersjöns vattendistrikt
Norra Östersjöns vattendistrikt, som till större delen ligger under den högsta kustlinjen,
genomkorsas av många stora rullstensåsar, som håller stora, lättutnyttjade grundvattenförekomster. Exempel på sådana åsar är Uppsalaåsen, Enköpingsåsen och Badelundaåsen.
Åsarna är breda och fortsätter ofta i sidled under täckande leror. Ibland försvinner åsarna
från ytan, men återfinns under lerorna. Inom stora områden av vattendistriktet består
jordlagren av moräner, d v s en osorterad jordart som oftast har relativt litet jorddjup.
Endast små mängder vatten kan utvinnas ur moränerna, ibland inte ens i tillräcklig mängd
för enstaka hushåll.
Urberget i vattendistriktets östra och norra delar håller mycket små uttagbara grundvattenmängder, medan förutsättningarna för att utnyttja berggrundvattnet för vattenförsörjning är
bättre i den centrala västra delen av vattendistriktet. Närkeslättens sedimentära berggrundsområde har en begränsad utbredning, men sandstensakviferen är en grundvattentillgång
med goda uttagsmöjligheter. Grundvattenförekomsten i kalkstenen är däremot av
underordnad betydelse för vattenförsörjningen.
Grundvattenbildningen i större delen av vattendistriktet är mellan 200 och 300 mm, men är
större längst i väster. Grundvattenmagasinen fylls på ungefär lika mycket under våren och
hösten, men töms mer under den varma vegetationsperioden än under vintern. Det medför
att årets högsta grundvattennivåer uppträder under våren och de lägsta under sensommaren.
Sverige är indelat i nio geografiska regioner baserat på naturliga förutsättningar för
grundvattnets kemi. Fyra av dessa områden finns representerade i vattendistriktet.
D. Mellansveriges sedimentära bergrund - Sedimentära berggrundsområdet i Närke har
lättvittrade berg- och jordarter som ger god motståndskraft mot försurning och grundvattnet
har höga jonhalter. Naturligt höga sulfathalter förekommer.
E. Mellansvenska sänkan - Mellansvenska sänkan karakteriseras av urbergsområden under
högsta kustlinjen (HK). Berg- och jordarter är relativt svårvittrade, men läget under HK
med förekomst av leror och andra finkorniga jordar gör att alkaliniteten ökar och därmed
motståndskraften mot försurning.
F. Upplands kalkpåverkade område - Upplands kalkpåverkade område ligger norr om
östra Mälaren och är mycket motståndskraftigt mot försurning genom att jordarna är
kalkhaltiga. Kalken har sitt ursprung i sedimentära bergarter i Bottenhavet. Den gör att
grundvattnet är mycket hårt med hög alkalinitet. Runt Mälaren kan grundvattnet ha höga
sulfathalter genom påverkan från gyttjeleror. Höga naturliga kloridhalter förekommer i
kustnära områden samt från relikt havsvatten i berggrund och jordlager.
I. Urbergsområden, Norrland ovan Högsta Kustlinjen - I den nordvästra delen av
vattendistriktet, som ligger över HK, finns relativt svårvittrade berg- och jordarter. Det
medför att grundvattnet har betydligt lägre joninnehåll och är försurningskänsligt.
15
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Indelning av grundvattenområden
I vattendistriktet finns enligt nuvarande avgränsningar 521 grundvattenförekomster. För de
naturgivna förutsättningarna har bildningssättet av den geologiska avlagringen som håller
grundvattenförekomsten beaktats, liksom det geologiska materialets bergartssammansättning (geokemiska egenskaper).
Grundvattenförekomsterna inom vattendistriktet uppträder alla i isälvsavlagringar. Då
kunskapen är bristfällig om hydrogeologin, vattnens status och påverkan samt att indelningen i grundvattenförekomster förändras, har en administrativ geografisk indelning
valts kopplat till länsindelningen. Det skapar större möjligheter att anpassa vattenförvaltningsunderlaget. Bedömningar av grundvattnets status och påverkan måste anpassas
till de fyra geografiska grundvattenregionerna baserat på naturliga förutsättningar för
grundvattnets kemi. Grundvattenbeskrivningarna för vattendistriktet presenteras för
Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Örebro län, Västmanlands län och
Dalarnas län.
16
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Preliminära resultat av kartläggningsarbetet i Norra
Östersjöns vattendistrikt
Vattenförvaltningen omfattar alla sjöar, vattendrag och grundvattenförekomster inom
Sverige, oavsett storlek eller andra egenskaper. Av praktiska skäl har man emellertid
satt en nedre storleksgräns vid beskrivningen och typindelningen av våra vattenförekomster. Indelningen görs så att storleken på vattenförekomsterna inte underskrider
1,0 km2 för sjöar eller 10 km2 tillrinningsområde för vattendrag.
Vattenområden inom en sjömil (1852 m) utanför kustens och skärgårdarnas yttersta
skär och kobbar (den s.k. baslinjen) omfattas också av vattenförvaltningen. Det öppna
havet ingår alltså inte, men det pågår ett arbete inom EU för gemensamma arbetssätt
och regelverk även för havsmiljön.
I Norra Östersjöns vattendistrikt har vi i dagsläget 1640 vattenförekomster.
Fördelningen mellan de olika vattenkategorierna visas i tabell nedan. Den 18 januari
2008 hade 1338 av vattenförekomsterna statusklassificerats.
Antal vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt,
fördelat på olika vattenkategorier.
Vattenkategori
Antal vattenförekomster
-Sjöar
335
-Vattendrag
631
-Kustvatten
135
-Övergångsvatten
18
-Grundvatten
521
Grundvatten
Statusklassificeringar
Grundvattenförekomster klassificeras med avseende på kemisk status och kvantitativ
status. Under 2007 har den kemiska statusen bara klassificerats med avseende på
nitrat, klorid, sulfat och bekämpningsmedel. Tröskelvärden för andra ämnen och
joner kommer att tas fram under 2008.
Den 18 januari 2008 hade 311 grundvattenförekomster klassificerats med avseende på
kemisk status och 338 med avseende på kvantitativ status. De preliminära
statusklassificeringarna redovisas i tabeller och kartor nedan.
Sammanställning över statusklassificering (kemisk status)
av grundvatten i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Kemisk status
Antal vattenförekomster
-God
286
-Uppnår ej god
25
17
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statusklassificering (kemisk status) för grundvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Sammanställning över statusklassificering (kvantitativ status)
av grundvatten i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Kvantitativ status
Antal vattenförekomster
-God
338
-Uppnår ej god
-
Statusklassificering (kvantitativ status) för grundvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt.
18
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Potentiell påverkan och riskbedömningar
Vid riskbedömningen för grundvatten har man utgått från en nationell analys av
”potentiell påverkan” på grundvattenförekomster som gjordes 2007 (se figur). Den
potentiella föroreningsbelastningen analyserades utifrån en mängd verksamheter som
skulle kunna påverka vattenkvaliteten. Exempel på faktorer som togs med i analysen
är effekter från vägar, järnvägar, förorenade områden, jordbruk och tätorter.
Beroende på den samlade potentiella föroreningsbelastningen delades grundvattenförekomsterna in i fyra klasser, där klass 4 har den högsta potentiella
belastningen. Vid riskbedömningen har förekomster i den högsta påverkansklassen
bedömts vara ”i risk” att inte uppnå god status 2015 medan övriga har bedömts som
”ej i risk”. Den 18 januari 2008 hade 244 av distriktets grundvattenförekomster
riskklassats.
Bedömning av potentiell påverkan på grundvatten i Norra Östersjöns vattendistrikt.
19
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Sammanställning över riskbedömning för grundvatten
i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Riskklassning
Antal vattenförekomster
-Ej i risk
222
-I risk
22
Riskbedömning för grundvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt.
20
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Ytvatten
Statusklassificeringar
1027 av distriktets 1119 ytvattenförekomster hade den 18 januari 2008 klassificerats
med avseende på ekologisk status. Resultaten presenteras i tabell och karta nedan.
Sammanställning över statusklassificeringar av ytvatten (sjöar, vattendrag, kustvatten och övergångsvatten) i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
Sjöar
Vattendrag
Kustvatten
Övergångsvatten
Totalt
-hög
3
4
1
8
-god
87
110
5
202
-måttlig
197
378
85
7
667
-otillfredsställande
38
55
13
10
116
-dålig
7
22
5
34
Statusklassificering (ekologisk status) för ytvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt.
21
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statusklassificeringar per kvalitetsfaktor (biologiska)
Som underlag för klassificeringen av ekologisk status i ytvatten ligger klassificeringar med
avseende på en rad så kallade kvalitetsfaktorer. Nedan redovisas kartor med statusklassificeringar för de biologiska kvalitetsfaktorerna: makrofyter, fisk, bottenfauna,
växtplankton och påväxtalger.
Makrofyter, bottenfauna och fisk används vid statusklassificering av samtliga vattenkategorier. Kvalitetsfaktorn påväxtalger används bara vid klassificering av vattendrag och
växtplankton används bara för klassificering av sjöar, kustvatten och övergångsvatten.
Statusklassificering för kvalitetsfaktorn bottenfauna i Norra Östersjöns vattendistrikt.
22
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statusklassificering för kvalitetsfaktorn makrofyter i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Statusklassificering för kvalitetsfaktorn påväxtalger i Norra Östersjöns vattendistrikt (enbart vattendrag).
23
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statusklassificering för kvalitetsfaktorn växtplankton i Norra Östersjöns vattendistrikt (sjöar och kustvatten).
Statusklassificering för kvalitetsfaktorn fisk i Norra Östersjöns vattendistrikt.
24
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Riskbedömningar
Vid riskbedömningen klassas vattenförekomsterna som ”ej i risk” eller ”i risk” att inte
uppnå god status, eller ha försämrad status, till 2015. 891 av distriktets 1119
ytvattenförekomster hade riskbedömts i januari 2008. Resultaten presenteras i tabell och
karta nedan.
Sammanställning över riskbedömningar för ytvatten (sjöar, vattendrag, kustvatten och
övergångsvatten) i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Riskklassning
Antal vattenförekomster
Sjöar
Vattendrag
Kustvatten
Övergångsvatten
-Ej i risk
65
64
6
-I risk
236
411
92
17
-Ej bedömda
34
156
37
1
Riskbedömning för ytvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt.
25
Totalt
135
756
228
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Grundvatten i Stockholms län
Allmänt om vattenförsörjning
Mer än en femtedel av landets befolkning bor i Stockholms län, vilket utgör endast
två procent av Sveriges totala yta. Denna befolkningstäthet innebär en hög belastning
på yt- och grundvattnet i länet. Drygt 90 % av länets befolkning försörjs med
dricksvatten från Mälaren. Resten av befolkningen får sitt dricksvatten genom lokala
vattenverk eller egna brunnar. Drygt 200 000 människor i Stockholms läns är helt
eller delvis beroende av grundvatten från egna eller gemensamma brunnar.
Denna centralisering av vattenförsörjningen innebär många fördelar, men samtidigt
också en hög sårbarhet i regionen. En trend i Stockholms län är att vattenförsörjning
baserad på ytvatten ökar, bl a genom expansion av Stockholm Vattens distributionsnät. För närvarande pågår en utbyggnad av systemet till Nynäshamn och
Strängnäs/Mariefred (via Ekerö). I samband med dessa utbyggnader och andra väcks
frågor om vilka grundvattentäkter längs de nya distributionsnäten som ska behållas
som reservvattentäkter.
Idag är reservkapaciteten i länet otillräcklig i händelse av att Mälaren skulle bli
obrukbar som dricksvattentäkt. I ett krisläge behövs fungerande reservvattentäkter
som snabbt kan tas i drift samt förbättrad beredskap för kompletterande uttag av
grundvatten samt uttag från sjöar och vattendrag t ex genom konstgjord grundvattenbildning.
För framtida vattenförsörjning (både reguljär försörjning och reservvatten) krävs att
potentiella dricksvattenförekomster identifieras och att en prioritering görs av vilka
som behöver utvecklas och skyddas för framtida vattenförsörjningsändamål. Dessa
utpekade drickvattenförekomster ska ges ett långsiktigt skydd, vilket är ett krav enligt
den nya vattenförvaltningsförordningen och uttrycks också i flera miljökvalitetsmål
som satts upp för Stockholms regionen.
De vattenrelaterade miljöproblemen i länet är av annan karaktär i tätorterna än i de
glesare befolkade delarna av regionen. I tätbebyggda områden och på hårt trafikerade
vägar medför olika föroreningar i dagvattnet försämrad vattenkvalitet och skador på
växt- och djurlivet. I tätorterna är dock vatten- och avloppsförsörjningen samordnad
vilket gör det lättare att effektivt rena avloppsvattnet. I områdena som ligger utanför
de storskaliga försörjningsnäten är man hänvisad till de lokala yt- och
grundvattenresurserna både som källa för dricksvatten och som recipient av utsläpp.
I kustbandet och skärgården utgör sänkta grundvattennivåer och saltvatteninträngning
de stora problemen. Därutöver finns det relikt saltvatten i stora delar av länet. Den
kartläggning och analys som har gjorts 2007 omfattar inte enskilda brunnar i
skärgården. Grundvattenförekomster saknas för dessa områden.
För att säkerställa dricksvattenförsörjningen behövs vattenskydd även för de
kommunala grund- och ytvattentäkterna utanför de regionala näten. Ett sådant skydd
har samtidigt ett regionalt värde för reservvattenförsörjningen.
26
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
För att yt- och grundvatten ska skyddas bättre behövs förutom regelrätta
skyddsåtgärder även tillsyn och upplysning riktad till konsumenter, industrier och
lantbruk, gällande bland annat konsumtionsmönster och produktanvändning i
samhället.
Grundvattenförekomster
I Stockholms län utgör isälvsavlagringar, främst grusåsar, med sina lager av sand
och grus de geologiska formationer som har störst förutsättningar att lagra grundvatten och ur vilka större mängder grundvatten kan utvinnas t ex genom pumpning ur
brunnar.
Grundvatten kan även utvinnas ur andra geologiska formationer än isälvsavlagringar,
t ex morän och berg, men de medger sällan större grundvattenuttag.
Grundvattenmagasin i dessa geologiska formationer har inte ingått i kartläggnings och
analysarbetet 2007.
Stockholms län har 133 potentiella grundvattenförekomster i sand och
grusavlagringar. Fem av dessa delas med Södermanlands och Uppsala län, varav tre
ligger till allra största delen utanför länsgränsen. Ett stort antal förekomster är små
och har mindre betydelse för vattenförsörjningen.
Det pågår för närvarande ett omfattande projekt inom Stockholms län att kartlägga
grundvattenförekomsterna och identifiera vilka som är viktiga för vattenförsörjningen
samt vilka områden som är behov av skyddsåtgärder. Utkast till rapport kommer att
finnas färdig i början av februari. Kartläggningen kommer att ge underlag till att
identifiera befintliga och framtida dricksvattenförekomster. För mer information
kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län.
Kemisk status nuläge
Kemisk status
Antal vattenförekomster
-God
13
-Uppnår ej god
6
-Ej klassad
114
Hittills har endast ett fåtal grundvattenförekomster analyserats. Data saknas för de
flesta av förekomsterna. Under våren kommer bilden att kompletteras med
expertbedömningar.
Växtbekämpningsmedel
Spår av växtbekämpningsmedel förekommer i tre av förekomsterna. Därutöver finns
enstaka kända problem i förekomster som ännu ej har klassats.
Nitrat
Samtliga 19 grundvattenförekomster ligger inom gränsen för god status.
27
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Höga nitrathalter är inget stort problem i Stockholms läns grundvattentäkter i jord.
Den enda grundvattentäkt som (oss veterligen) haft problem med nitrat är Norrby
(Söderby-Karl) på grund av gödselupplag. Problemen har åtgärdats och vattenverket
försetts men jonbytarfilter som dock inte används i dagsläget.
Sulfat
Samtliga 19 grundvattenförekomster ligger inom gränsen för god status, d.v.s > 100
mg/l. Problemen med sulfat i grundvattentäkter i jordlager föreligger inte i länet, även
om påverkan kan ses i vissa förekomster (värden som ligger mellan 50-100 mg/l).
Normalt har grundvattentäkterna i jordlagren sjunkande sulfathalter på grund av
minskningen av nedfall av försurande ämnen från atmosfären, men de finns enstaka
grundvattentäkter med ökande sulfathalter.
Klorid
Tre grundvattenförekomster överskrider gränsvärdet för god status, d.v.s > 100 mg/l.
Salt grundvatten) är ett problem som är svårdefinierat eftersom det till övervägande
del, när det gäller relikt salt vatten isälvsmaterial liksom inträngning av
Östersjövatten, sker genom inducerad infiltration. Problemen med salt grundvatten
hanteras normalt genom att uttagen minskas om halterna når ca 100 mg/L. Två viktiga
grundvattentäkter Hammarby och Segersjö har halter kring 100 mg/L på grund av
tidigare saltupplag samt vägsalt (Hammarby). Tullinge vattentäkt får besvär med
halter uppemot 50 mg/L och däröver vid stora uttag (>100 L/s) från relikt salt
grundvatten. I Södertäljemagasinet går kloridhalten upp till 1000 mg/L vid stora uttag.
Grundvattnet används därför till badanläggningen Sydpolen.
28
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Kvantitativ status nuläge
Kvantitativ status
Antal vattenförekomster
-God
133
-Uppnår ej god
0
-Ej klassad
0
Kvantitativ status har bedömts av Sveriges Geologiska Undersökning till God status i
hela länet.
Riskbedömning - Når vi god vattenstatus 2015?
Bedömning av risk har ej gjorts, men kommer att göras under våren. Flera
förekomster utsätts för hårt tryck från vägar och tätorter. Klorid utgör ett stort
problem i länet.
Riskklassning
Antal vattenförekomster
Ej i risk
0
I risk*
0
Ej klassad
133
29
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Grundvatten i Uppsala län
Sammanfattning
Uppsala län sträcker sig över ett flackt landskap med tydliga spår av inlandsisen. Den
dominerande jordarten är morän men inom slättområdena och i sprickdalarna är den
vanligaste jordarten lera. I länet finns två stora rullstensåsar som sträcker sig i nordsydlig riktning och de största grundvattentillgångarna finns i dessa stora isälvsavlagringar.
44 avgränsade grundvattenförekomster finns i länet, men antalet kommer att öka allt
eftersom karteringen av grundvattenförande geologiska formationer fortsätter. 24 av
dagens grundvattenförekomster används för dricksvattenförsörjning eller utgör
reservvattentäkter.
Den bedömning av kemisk status som genomförts avser nitrat, sulfat, klorid samt
bekämpningsmedel och generellt är den kemiska statusen för grundvattenförekomsterna i
Uppsala län god. Endast två förekomster där kemidata finns tillgängligt bedöms som ej god
status. I dessa två grundvattenförekomster överskrids gränsvärdet för bekämpningsmedel
och i en av dem även gränsvärdet för klorid. En stor del av Uppsalaåsen, från Björklinge till
Knivsta, har i denna statusklassning lämnats oklassad. Detta för att
grundvattenförhållandena är så varierande i det område som i dagsläget utgörs av en enda
stor grundvattenförekomst. Det finns problemområden med halter av bekämpningsmedel i
den del av Uppsalaåsen som är oklassad men en statusklassning kan ske först då
förekomsten karterats hydrogeologiskt och delats in i magasin.
De 44 grundvattenförekomster som har statusklassats utgörs av isälvsavlagringar och
tillgången på grundvatten är vanligen god. Samtliga förekomster har i en preliminär
klassning fått god kvantitativ status.
Nio av grundvattenförekomsterna riskerar att ej uppnå god status 2015. Förekomsterna
ligger i stor utsträckning i direkt anslutning till åkermark eller annan intensiv
markanvändning och de är ofta tagna i anspråk för bebyggelse, industrier och
kommunikation (vägar, järnvägar etc.). I den påverkansanalys som genomförts nationellt
bedöms fyra grundvattenförekomster i Uppsala län ha mycket stor potentiell
påverkansbelastning och riskerar därmed att ej uppnå god status 2015. Ytterligare fyra
grundvattenförekomster löper risk att ej nå god status då det uppmätts halter av
bekämpningsmedel och kloridhalter som ligger nära gränsvärdet eller som i vissa fall
överskridit detta. Det finns även risk att den grundvattenförekomst som ligger i närhet till
Dannemora gruvområde ej uppnår god status, eftersom där finns stora mängder
föroreningar och det föreligger risk att detta sprider sig till grundvattnet.
30
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Grundvatten i Uppsala län
Uppsala län sträcker sig över ett flackt landskap med tydliga spår av inlandsisen.
Berggrunden består till största del av urgranit och den vanligaste jordarten är morän.
Moränen är kalkhaltig, ofta sandig-moig och normalblockig. Inom slättområdena och i
sprickdalarna är den vanligaste jordarten lera. Lerskikten kan vara mycket mäktiga, i
Uppsala tätort ibland mer än 100 meter. I länet finns två stora rullstensåsar som sträcker sig
i nord-sydlig riktning. De största grundvattentillgångarna finns i dessa stora
isälvsavlagringar, som ger möjlighet till mycket stora vattenuttag. Rullstensåsarna har
mycket stor betydelse för dricksvattenförsörjningen i länet.
Rester av bekämpningsmedel har konstaterats i ett antal kommunala vattentäkter i länet.
Man har även uppmätt halter av tungmetaller, nitrat, bakterier, klorerade lösningsmedel
samt naturligt förekommande ämnen så som radon och uran. Vidare finns problemet med
salt grundvatten. I Uppsala län finns saltvatten på många håll kvar i marken sedan Uppland
täcktes av havsvatten efter istiden. I kustkommunerna, särskilt sommartid, finns det risk för
överuttag och saltvatteninträngning. Saltpåverkan från saltvatteninträngning och påverkan
från vägsaltning finns även i andra delar av länet.
Kemisk status nuläge
Bedömningen av kemisk status avser nitrat, sulfat, klorid samt bekämpningsmedel
och generellt är den kemiska statusen för grundvattenförekomsterna i Uppsala län
god. Endast två förekomster där kemidata finns tillgängligt bedöms som ej god status.
I dessa två grundvattenförekomster överskrids gränsvärdet för bekämpningsmedel och
i en av dem även gränsvärdet för klorid. Gränsvärden har överskridits i ytterligare
några vattentäkter, men det har endast skett ett fåtal gånger. Dessa förekomster har
klassats som god status men med risk att ej nå god status 2015. En stor del av
Uppsalaåsen, från Björklinge till Knivsta, har i denna statusklassning lämnats
oklassad. Detta för att grundvattenförhållandena är så varierande i det område som i
dagsläget utgörs av en enda stor grundvattenförekomst. Statusklassning kommer att
ske då förekomsten karterats hydrogeologiskt och delats in i magasin.
Till följd av att tillgången på underlagsdata varit begränsad är denna statusbedömning
endast preliminär och kommer att uppdateras allt eftersom bedömningsunderlaget
kompletteras med utförligare kemidata. De data som ligger till grund för
grundvattenförekomsternas kemiska status härstammar från kommunernas
inrapportering av råvattenanalyser från kommunala vattentäkter till SGU. I de fall då
kemiprovtagning ej funnits tillgänglig har statusklassningen bedömts utifrån
potentiellt påverkanstryck.
Kemisk status
Antal vattenförekomster
God
41
Uppnår ej god
2
31
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Växtbekämpningsmedel
I två grundvattenförekomster har halter som överskridit gränsvärdet uppmätts, dessa
har därmed klassats som ej god status. Det finns även problemområden med
bekämpningsmedel i den del av Uppsalaåsen som är oklassad. Detta kommer att
utredas vidare då förekomsten karterats hydrogeologiskt och delats in i magasin.
Nitrat
För de förekomster där kemidata funnits tillgängliga har inga medelvärden för 2006
eller perioden 2001-2007 överskridit gränsvärdet för god status i länet.
Sulfat
För de förekomster där kemidata funnits tillgängliga är det endast i en täkt där
förhöjda halter av sulfat påträffats. Detta ansågs ej innebära risk för att förekomsten ej
ska uppnå god status.
Klorid
Företrädesvis under sommaren finns risk för överuttag och saltvatteninträngning.
Förhöjda kloridhalter finns i flera av länets täkter. Endast i en vattentäkt har
gränsvärdet under perioden 2001-2007 överstigits och grundvattenförekomsten
klassats som ej god status.
32
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Kvantitativ status nuläge
Kvantitativ status
Antal vattenförekomster
God
44
Uppnår ej god
0
Tillgången på grundvatten är ojämnt fördelad över länet. Karaktäristiskt för Uppsala
län är att tillgången till grundvatten är god i anslutning till de två stora åsarna, men
sämre i länets kust- och skärgårdsområden. De grundvattenförekomster som har
statusklassats utgörs av isälvsavlagringar och tillgången på grundvatten är vanligen
god. Samtliga förekomster har i en preliminär klassning fått god kvantitativ status.
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden
Uppsala län har 44 grundvattenförekomster som är avgränsade isälvsavlagringar. Det
finns utöver detta även 16 preliminära grundvattenförekomster i berg och jord. Dessa
16 omfattas ej i denna statusklassning.
Av de 44 grundvattenförekomster som finns i länet i nuläget används 24 för
dricksvattenförsörjning eller utgör reservvattentäkter. Det naturliga grundvattnet
räcker inte alltid till för kommunernas vattenförsörjning och vattenförekomsternas
grundvattentillgångar kan ibland förstärkas genom konstgjord infiltration.
Grundvattenförekomsten tillförs då vatten via en ledning från en sjö eller vattendrag.
Exempelvis fylls Uppsalaåsen på med vatten från Fyrisån och Tämnarån för att inte
33
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
riskera att grundvattennivån sänks inne i Uppsala. Delar av länet försörjs även genom
dricksvatten från Mälaren och ytvattentäkten Östra Långsjön i Uppsala kommun.
Riskbedömning - Når vi god vattenstatus 2015?
Stora delar av Uppsala läns grundvattentillgångar har en mycket hög påverkansbelastning.
Åsarna och andra grundvattenförande geologiska formationer ligger i stor utsträckning i
direkt anslutning till åkermark eller annan intensiv markanvändning och de är ofta tagna i
anspråk för bebyggelse, industrier och kommunikation (vägar, järnvägar etc.). I många fall
finns det även ett stort antal förorenade områden i tillrinningsområdet. Detta påverkanstryck
medför en stor risk för att föroreningar ska spridas till grundvattnet och att grundvattnet i
åsarna förorenas. Där det finns lerjordar utgör dessa ett gott skydd mot föroreningsspridning
till grundvattnet, men skyddet är inte fullständigt och det finns risk för att föroreningar så
småningom tränger igenom lerskiktet och med fördröjning når grundvattnet.
I den påverkansanalys som genomförts nationellt bedöms fyra grundvattenförekomster i
Uppsala län ha mycket stor potentiell påverkansbelastning och riskerar därmed att ej uppnå
god status 2015. I en av dessa förekomster har även halter av bekämpningsmedel som
överskridit gränsvärdet för god status uppmätts. Ytterligare fyra grundvattenförekomster
löper risk att ej nå god status då det uppmätts halter av bekämpningsmedel och kloridhalter
som ligger nära gränsvärdet eller som i vissa fall överskridit detta. Det finns även risk att
den grundvattenförekomst som ligger i närhet till Dannemora gruvområde ej uppnår god
status, eftersom där finns stora mängder föroreningar och det föreligger risk att detta sprider
sig till grundvattnet.
Två av de grundvattenförekomster som bedömts ligga i risk för att ej uppnå god status
ligger i den stora rullstensås, som brukar benämnas Enköpingsåsen, i sträckningen
mellan Tärnsjö och Heby. På grund av den hårda trafikbelastningen har saltning av
vägen skett i mycket stor omfattning och förhöjda salthalter har kunnat konstateras på
ett flertal ställen. Under perioden 2001-2007 har mätvärdena i vattentäkterna ej
överstigit det övre gränsvärdet för god status men grundvattenförekomsterna löper
risk att ej nå god status 2015.
Riskklassning
Antal vattenförekomster
Ej i risk
35
I risk
9
34
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Grundvatten i Södermanlands län
Sammanfattning
Huvuddelen av berggrunden i Södermanlands län utgörs av sedimentgnejs och
gnejsgranit. Ur jordartssynpunkt har länet två karaktärer: Från de centrala delarna och
mot nordväst dominerar berg och morän i höjderna och finkorniga sediment i
sänkorna. Regionen från länets centrala del och sydost ut mot kusten karaktäriseras av
berg med lersediment i sänkor och dalgångar. Med avseende på grundvatten i
jordlager karaktäriseras Södermanlands län av relativt rikligt förekommande åsar, som
också ger goda möjligheter till stora vattenuttag. Exempel på åsar är Köpings-,
Strömsholms-, Badelunda- och Enköpingsåsarna. Det finns också flera mindre
isälvsavlagringar med stor betydelse ur grundvattensynpunkt, t.ex. Vingåkers- och
Katrineholmsåsarna. Vidare finns mäktiga isälvsavlagringar väster om Nyköping, ex
Larslundsmalmen, som försörjer Nyköping och Oxelösund med dricksvatten.
Förutsättningar för större grundvattenuttag ur länets urberg är mycket dåliga.
Generellt är den kemiska statusen för grundvattenförekomsterna i Södermanlands län
god samtidigt som tillgången till underlagsdata är dålig och påverkanstrycket högt.
Det totala antalet förekomster, inklusive de som kategoriserats Övrigt vatten, som helt
eller delvis ligger inom länet är 206. I 38 av dessa förekomster görs uttag av
dricksvatten inom länet och för 16 av dessa drickvattenförekomster finns
inrapporterad data som visar på god kemisk status i samtliga fall. Sammanlagt är det
14 eller 7 % av förekomsterna som ej uppnår god kemisk status, utifrån
förekomsternas riskbedömning. Den kvantitativa statusen bedöms som god för
samtliga förekomster.
I 38 av länets grundvattenförekomster finns uttag av dricksvatten och planer för
framtida kommunala vattentäkter finns i ytterligare två. Tre av
dricksvattenförekomsterna i länet fungerar samtidigt även som reserver, ytterligare två
fungerar enbart som reserv respektive säsongsanvänd täkt. Infiltration som
förstärkning av grundvattentillgången för dricksvattenbruk används för sju
förekomster i fyra av länets kommuner. I en dricksvattenförekomst i Vingåkers
kommun förekommer ofrivillig sjövatteninträngning och i Strängnäs kommun har
man tidvis problem med kvaliteten på det infiltrerade mälarvattnet. Dessa
förhållanden pekar på den viktiga kopplingen mellan status i och påverkan på de
ytvatten som används för infiltration och status för grundvattenförekomsterna som
infiltreras.
Sammanlagt är det 7 % av länets grundvattenförekomster som riskerar att inte nå god
status 2015, åtta av dessa är dricksvattenförekomster. De förekomster som har störst
betydelse ur dricksvattensynpunkt för en majoritet av länets befolkning är även bland
dem som löper störst risk att förorenas eller påverkas negativt. Detta är
bekymmersamt. Generellt är det åkermark, vägar, järnvägar och förorenade
markområden som har störst potentiell påverkan på grundvattnet.
35
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Grundvatten i Södermanlands län
Södermanlands län är småkuperat och genomkorsat av sprickdalar i nordvästsydostlig riktning. Huvuddelen av berggrunden utgörs av sedimentgnejs och
gnejsgranit. Ur jordartssynpunkt har länet två karaktärer; Från de centrala delarna och
mot nordväst dominerar berg och morän i höjderna och finkorniga sediment i
sänkorna. Regionen från länets centrala del och sydost ut mot kusten karaktäriseras av
berg med lersediment i sänkor och dalgångar. Moränen i länet ligger i svackor i
bergen och på bergssluttningarna och är vanligen urbergsdominerad och kalkfattig.
Med avseende på grundvatten i jordlager karaktäriseras Södermanlands län av relativt
rikligt förekommande åsar, som också ger goda möjligheter till stora vattenuttag.
Exempel på åsar är Köpings-, Strömsholms-, Badelunda- och Enköpingsåsarna. Det
finns också flera mindre isälvsavlagringar med stor betydelse ur grundvattensynpunkt,
t.ex. Vingåkers- och Katrineholmsåsarna. Vidare finns mäktiga isälvsavlagringar
väster om Nyköping, ex Larslundsmalmen, som försörjer Nyköping och Oxelösund
med dricksvatten. I övrigt domineras regionen av leror och moräner som ger
blygsamma grundvattenmängder i enskilda uttagspunkter. Måttlig årsnederbörd och
tämligen hög avdunstning gör att enskilda grävda brunnar tidvis kan drabbas av
vattenbrist. Förutsättningar för större grundvattenuttag ur länets urberg är mycket
dåliga. Berggrunden är överlag tät och sprickfattig men lyckade lokaliseringar av
bergborrade brunnar för kommunal vattenförsörjning finns på några mindre orter.
Kemisk status nuläge
36
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Kemisk status
Antal vattenförekomster
-God
192
-Uppnår ej god
14
Generellt är den kemiska statusen för grundvattenförekomsterna i Södermanlands län
god vad gäller vattenkvalitet samtidigt som tillgången till vattenkvalitetsdata är dålig
och påverkanstrycket högt. För ett stort antal av grundvattenförekomsterna inklusive
dricksvattenförekomsterna i Södermanlands län saknas råvattendata. Kemisk status
har för dessa förekomster därför bedömts utifrån den riskbedömning som gjorts. Det
totala antalet förekomster, inklusive de som kategoriserats Övrigt vatten, som helt
eller delvis ligger inom länet är 206. Fem av dessa förekomster ligger till övervägande
del i, och klassas av, angränsande län. En av dessa förekomster har av Västmanlands
län bedömts Ej uppnå god kemisk status, övriga fyra har bedömts ha God kemisk
status. Den kemiska statusen får ses som mest angelägen för länets 38
dricksvattenförekomster och för drygt hälften av dessa har klassningen av kemisk
status fått göras utifrån riskbedömning, inte utifrån analyserad vattenkvalitet.
Sammanlagt är det 14 eller 7 % av förekomsterna som ej uppnår god kemisk status.
Av dessa är det sex som är dricksvattenförekomster, samtliga sex har bedömts utifrån
riskbedömningen.
Växtbekämpningsmedel
Växtbekämpningsmedel har påträffats i fem grundvattenförekomster i länet under
perioden 2001-2007. I samtliga fall rör det sig om enstaka mätvärden som inte
överskrider gränsen för god status. I åtminstone ett fall, i Katrineholms kommun, har
åtgärder för ett täktområde genomförts efter konstaterande av förorening genom
vattenkemisk analys. Växtbekämpningsmedel i grundvattnet är med dagens
kännedom överlag inget omfattande problem i länet, utan förekommer sporadiskt i
förekomster med jordbruksmark inom tillrinningsområdet. Bekämpningsmedel utgör
dock en allvarlig påverkansrisk för kvaliteten på dricksvatten och
grundvattenförekomsternas status.
Nitrat
I länets jordbruksområden förekommer förhöjda nitrathalter i grundvattnet,
exempelvis i enskilda brunnar i sedimentområdet norr om Hjälmaren. Även i enstaka
kommunala vattentäkter, exempelvis i Eskilstuna kommun, förekommer något
förhöjda värden. För de förekomster där kemidata finns tillgänglig har inga
medelvärden för 2006 eller perioden 2001-2007 överskridit övre gränsvärdet för god
status i länet. Läckage av nitrat till grundvatten från jordbruksmark är emellertid en
påtaglig påverkansrisk för länets grundvattenstatus.
Sulfat
Generellt är sulfat inget större problem i grundvattensammanhang i länet. Uppgifter
från Södermanlands läns luftvårdsförbund visar på en måttlig belastning på mark och
vatten av försurande ämnen från luften. Den kemiska sammansättningen i
grundvattnet i länet indikerar att vattnet generellt sett har god motståndskraft mot
antropogen försurning. Det område som har det mjukaste och jonsvagaste
grundvattnet ligger i länets centrala del och domineras av berg och tunnare
moräntäcke. För de förekomster där kemidata finns tillgänglig är det endast i en
37
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
enstaka täkt och vid enstaka tillfällen under perioden 2001-2007 där sulfathalten i
grundvattnet överstigit det övre gränsvärdet för god status i länet.
Klorid
I enskilda brunnar i kustkommunerna finns det företrädesvis under sommaren risk för
överuttag och saltvatteninträngning. Något förhöjda kloridhalter finns även i enstaka
täkter och enskilda brunnar i andra delar av länet, bland annat beroende på
vägsalthantering och djupt borrade bergbrunnar. Exempelvis har en förekomst i Trosa
kommun haft problem med förhöjda kloridhalter som troligtvis orsakats av ett
vägsaltupplag. Enligt tillgänglig kemidata är det endast ett enstaka värde för en
grundvattenförekomst i Gnesta kommun där kloridhalten överstigit det övre
gränsvärdet för god status under perioden 2001-2007 i länet.
Kvantitativ status nuläge
Kvantitativ status
Antal vattenförekomster
-God
206
-Uppnår ej god
-
Södermanlands län karaktäriseras av relativt rikligt förekommande isälvsavlagringar,
som också ger goda möjligheter till stora grundvattenuttag. För de
grundvattenmagasin i länet som i ett tidigt skede i kartläggningsarbetet pekades ut
som förekomster, har SGU bedömt den kvantitativa statusen som god. För de
ytterligare förekomster som avgränsats sedan dess har en preliminär kvantitativ
38
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
uppskattning gjorts av beredningssekretariatet vid Länsstyrelsen i Södermanlands län,
och även här är bedömningen att den kvantitativa statusen är god i samtliga fall.
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden
Vattenanvändning
Helt eller delvis inom Södermanlands län finns sammanlagt 206
grundvattenförekomster. 38 av dessa förekomster används för uttag av dricksvatten
och planer för framtida kommunala vattentäkter finns i ytterligare två, bägge i
Nyköpings kommun. Intresse har också uttryckts av Nyköpings kommun för tänkbart
uttag av ytvatten i sjön Båvens sydligaste vik Tre av dricksvattenförekomsterna i länet
fungerar samtidigt också som reserver, två av dessa ligger i Trosa kommun. En av
dricksvattenförekomsterna fungerar enbart som reserv och ytterligare en är
säsongsanvänd, dessa ligger i Strängnäs respektive Flens kommun.
Infiltration
I länet används infiltration som förstärkning av grundvattentillgången för
dricksvattenbruk i sju förekomster. I Nyköpings kommun används konstgjord
infiltration i tre förekomster med vatten från sjöarna Skiren, Lillsjön och Yngaren.
Yngarens vatten infiltreras i Larslundsmalmens isälvsavlagring strax utanför
Nyköping och ur denna förekomst utvinns dricksvatten för både Nyköpings och
Oxelösunds samhällen. I Strängnäs kommun används infiltration från mälaren för två
förekomster i vilka det finns en ordinarie respektive en reservvattentäkt. I Gnesta
kommun infiltreras själva grundvattnet som försörjer Gnesta innan det distribueras.
Den grundvattenförekomst som huvudsakligen försörjer Eskilstuna samhälle
infiltreras med vatten från Hjälmaren/Eskilstunaån.
Sjövattenpåverkan
Ett stort uttag av grundvatten ur en förekomst kan resultera i ofrivillig
sjövatteninträngning i den täkt som används. Detta sker exempelvis i den täkt som
försörjer Vingåkers samhälle men än så länge har detta inte inneburit några problem. I
Strängnäs kommun har man tidvis problem med kvaliteten på det infiltrerade
mälarvattnet i den täkt som försörjer Strängnäs samhälle. Denna täkt kommer att
läggas ner 2009 och dricksvatten kommer istället att tas från Norsholms vattenverk i
Botkyrka kommun. Dessa förhållanden pekar på den viktiga och till viss del känsliga
koppling mellan status i och påverkan på de ytvatten som används för infiltration och
status för grundvattenförekomster som infiltreras, samt kvaliteten på det dricksvatten
som sedan distribueras.
Riskbedömning - Når vi god vattenstatus 2015?
Riskbedömningen för grundvattenförekomsterna i Södermanlands län ger anledning
till viss oro när det gäller länets dricksvattenkvalitet samt möjligheterna att nå god
status. Sammantaget riskerar 15 eller 7 % av grundvattenförekomsterna att inte nå god
kemisk status 2015. För 192 av länets 206 grundvattenförekomster har SGU utfört en
riskbedömning, för övriga 14 har en preliminär riskbedömning gjorts av
beredningssekretariatet vid Länsstyrelsen i Södermanlands län. Sammantaget är det
åtta eller 21 % av länets 38 dricksvattenförekomster som bedöms ha en mycket stor
påverkansbelastning. Bland dessa finns de förekomster som försörjer Eskilstuna,
Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Stjärnhov med dricksvatten. De förekomster i
39
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
länet som har störst betydelse ur dricksvattensynpunkt är alltså även bland dem som
löper störst risk att förorenas eller påverkas negativt. Generellt är det åkermark, vägar,
järnvägar och förorenade markområden som har störst potentiell påverkan.
Påverkanssituationen är dock unik för varje förekomst. Åkermark innebär även en
rådande påverkan genom näringsämnen och föroreningar. Av de fem
dricksvattenförekomster där växtbekämpningsmedel har konstaterats under perioden
2001-2007 i länet är tre förekomster som bedöms ha mycket stor potentiell
påverkansbelastning. Ytterligare 34 % av de analyserade dricksvattenförekomsterna
bedöms ha stor potentiell påverkansbelastning, för dessa är dock bedömningen att det
inte är någon risk att de inte når god kemisk status 2015. Men det innebär samtidigt
att det sammanlagt är över hälften av dricksvattenförekomsterna som bedöms ha en
stor eller mycket stor potentiell påverkansbelastning.
När det gäller kvantitativ status bedöms samtliga grundvattenförekomster i dagsläget
uppnå god status till 2015, utifrån den bedömning som SGU gjort för kvantitativ
status i dagsläget.
40
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Riskklassning
Antal vattenförekomster
Ej i risk
I risk*
191
15
Av länets 206 grundvattenförekomster är det 15 eller 7 % av förekomsterna som
riskerar att inte uppnå god status 2015. De förekomster i länet som har störst
betydelse ur dricksvattensynpunkt är bland dem som löper störst risk att förorenas
eller påverkas negativt, vilket är bekymmersamt. Riskbedömning inklusive
påverkansanalys har gjorts av SGU där faktorer som markanvändning, vägnät och
förorenade markområden har vägts in för varje förekomst. Analysen ger en generell
bild av den potentiella påverkansbelastningen. Ytterligare resurser hade kunnat ge en
mer utförlig nulägesanalys av exempelvis länets dricksvattenförekomster.
41
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Grundvatten i Örebro län
Sammanfattning
Örebro län kan delas upp i tre naturtyper. Slättbygden med bördiga jordar bestående
av gamla havsbottnar med lättvittrade sedimentära berggrunder. Mellanbygden är ett
småkuperat landskap på relativt svårvittrade berg- och jordarter, men där läget under
Högsta Kustlinjen bidrar till förekomster av leror och finkorniga jordar. Längst i norr
ligger skogsbygden, med relativt svårvittrade berg- och jordarter och där läget över
Högsta Kustlinjen medför försurningskänslighet.
Grundvatten i Örebro län
I länet finns flertalet grusåsar som sträcker sig i nord-sydlig riktning. Många av dessa
åsar har god tillgång på grundvatten. I dagsläget finns det inom Örebro län 97 GVF
(grundvattenförekomster) samt 16 GVF utan geografisk avgränsning (övrigt vatten)
inom Norra Östersjöns avrinningsområde.
I Örebro län klassar SGU 17 vattentäkter med uttag. Ytterligare 17 GVF är inlagda
med vattenuttag med motivering att de sammanfaller geografiskt med vattentäkter
kända av Länsstyrelsen eller med vattenskyddsområde. Dessa vattenuttag ska
kontrolleras.
Dricksvattenförsörjningen i mindre samhällen består huvudsakligen av enbart
grundvatten. För de större samhällena behöver oftast grundvattentillgången förstärkas
med infiltrerat ytvatten.
De flesta kommunala vattentäkter i länet har vattenskyddsområde, där ett flertal är
instiftade under 1990-talets senare hälft. Några av de befintliga
vattenskyddsområdena är dock gamla och kan behöva omarbetas med både
avgränsningar och föreskrifter för att ge tillräckligt skydd åt vattentäkten. Ett antal
mindre kommunala vattentäkter, främst i länets norra delar, saknar
vattenskyddsområde.
De flesta vattenskyddsområdena är bebyggda och genomkorsas av vägar, i några fall
även järnvägar. 18 GVF riskerar att inte uppnå god status till år 2015 på grund av hög
potentiell föroreningsbelastning. I sex av dessa finns vattentäkter, varav en uppnår
inte god kemisk status. Förutom vägar och järnvägar riskerar också industri och
markanvändning att förorena grundvattnet.
De flesta av dagens vattentäkter saknar reservvattentäkter, som snabbt kan tas i drift
och ge tillräckligt med vatten under längre perioder. Örebro stad planerar för en ny
vattentäkt, men övrig framtida vattenförsörjning är okänd. För att trygga den framtida
vattenförsörjningen krävs att lämpliga grundvattenförekomster identifieras och
skyddas för framtida vattenförsörjningsändamål.
Majoriteten av GVF i Örebro län saknar vattenkemidata. De analysresultat som finns
kommer från kommunala vattenverk och visar på att länet generellt har god kvalitet
på grundvattnet som används till dricksvatten. En GVF uppnår inte god status
42
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
eftersom analysresultat visar på halter av bekämpningsmedel över gränsvärdet.
Ytterligare några GVF har halter över detektionsgränsen av bekämpningsmedel, dock
ligger halterna under gränsvärdet. I en GVF med kommunal vattentäkt finns enligt
DGV förhöjda halter av sulfat. Inom länet finns två GVF vars vatten används till
försäljning på flaska.
Den kvantitativa statusen för länets GVF bedöms preliminärt av SGU till att vara god.
Denna statusbedömning ligger också till grund för kvantitativ status 2015.
Kemisk status nuläge
Kemisk status
Antal vattenförekomster
-God
90
-Uppnår ej god
14
För majoriteten av grundvattenförekomsterna i Örebro län saknas vattenkemidata.
Den vattenkemidata som finns är analysdata från kommunala vattentäkter som i de
flesta fall är rapportade till DGV. I några vattentäkter används infiltration av ytvatten
och det är då osäkert om det analyserade vattnet är grundvatten eller råvatten.
Analysresultat visar att de kommunala vattentäkterna har god kvalitet på vattnet. I
några GVF finns bekämpningsmedel över detektionsgränsen, men endast i en GVF
finns halter över gränsvärdet. I en GVF med en kommunal vattentäkt finns enligt
DGV höga halter av sulfat.
43
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Den kemiska statusen i GVF som saknar vattenkemidata har utgått från den
potentiella föroreningsbelastningen. GVF med låg potentiell föroreningsbelastning har
preliminärt bedömts ha god kemisk status och GVF med hög potentiell
föoreningsbelastning har preliminärt bedömts att inte uppnå god kemisk status. I de
GVF som SGU har klassat att ha vattentäkt, men som saknar vattenkemidata, är den
kemiska statusen preliminärt bedömd som god trots högt påverkanstryck.
Motiveringen är att inga större problem med råvattenkvalitén är kända inom länet.
Växtbekämpningsmedel
I länet är totalt ett 100-tal prover i 25 GVF analyserade med avseende på
bekämpningsmedel någon gång från slutet av 1990-talet och framåt. Ett fåtal prover
har halter över detektionsgränsen, men de flesta GVF saknar helt detekterbara halter
av växtbekämpningsmedel. Prover från en GVF har halter över gränsvärdet.
Nitrat
Inga GVF med vattenkemidata i Örebro län har förhöjda halter av nitrat.
Sulfat
En GVF i länet har enligt DGV halter som överstiger gränsvärdet.
Klorid
Inga brunnar med vattenkemidata i Örebro län har förhöjda halter av klorid.
Kvantitativ status nuläge
44
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Kvantitativ status
Antal vattenförekomster
-God
97
-Uppnår ej god
-
Tillgången på grundvatten är vanligen god i Örebro län. Utifrån tillgängliga data och
utförda sammanställningar av SGU bedöms alla förekomster i Örebro län ha god
kvantitativ status. Klassningen är preliminär.
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden
I Örebro län finns 113 GVF eller övrigt vatten inom Norra Östersjöns vattendistrikt.
Enligt SGU har 17 av dessa GVF vattentäkter med uttag >10 kbm per dygn eller som
försörjer >50 personer. Ytterligare 17 GVF är inlagda med vattenuttag med
motivering att de sammanfaller geografiskt med vattentäkter kända av Länsstyrelsen
eller med vattenskyddsområde. Dessa vattenuttag ska kontrolleras. Flera vattentäkter
är geografiskt kopplade till GVF utan exakt geografisk avgränsning, dvs ”övrigt
vatten”. I en GVF finns det två vattentäkter. De flesta vattentäkterna inom länet är av
mindre karaktär och använder enbart grundvatten. Länets största vattentäkter, som
också producerar majoriteten av Örebros dricksvatten, använder infiltrerat ytvatten.
En vattentäkt använder enbart ytvatten.
Endast en reservvattentäkt är inrapporterad till VISS och även denna är osäker.
Utvecklingen går mot att mindre vattentäkter läggs ner och fler områden försörjs med
vatten från ett fåtal större vattentäkter. Dessa nedlagda vattentäkter blir i ett fåtal fall
reservvattentäkter. I de flesta fall läggs täkten ner helt och även eventuella
vattenskyddsområde tas bort.
Örebro stad planerar en ny vattentäkt, då de befintliga är centralt placerade och har
mycket högt påverkanstryck av vägar, järnvägar och industri. I övrigt är inga framtida
vattentäkter kända. Inga framtida vattentäkter är rapporterade till VISS.
Riskbedömning - Når vi god vattenstatus 2015?
Den kemiska riskbedömningen bygger på en nationell beräkning av potentiell
föroreningsbelastning där andelen potentiella grundvattenförorenare är beräknad för
varje GVF. Cirka 19 % (18 av 97 GVF) av länets GVF har en mycket hög potentiell
föroreningsbelastning, dvs riskerar att inte uppnå god kemisk status 2015. Den
potentiella föroreningsbelastningen är unik för varje område men främst är det
järnvägar, vägar och industri, men även markanvändning som är potentiella
grundvattenförorenare inom länet. Ställen med lättgenomträngliga jordlager, såsom
grusåsar och sandavlagringar, är särskilt utsatta eftersom föroreningarna lätt
transporteras igenom dessa jordlager och når grundvattnet. Där det finns lerjordar
mellan grundvattenskiktet och ovanliggande jordlager kan dessa utgöra ett skydd mot
eventuella föroreningar. Skyddet är inte fullständigt och det finns risk att föroreningar
med tiden tränger igenom lerskiktet och når grundvattnet.
Riskklassning
Antal vattenförekomster
Ej i risk
79
I risk
18
45
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
GVF med hög potentiell föroreningsbelastning är lokaliserade i Örebro, Kumla,
Lekeberg, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommun. I sex av dem finns vattentäkter,
varav en har enligt DGV problem med höga sulfathalter. I övriga är vattenkemin god
trots ett högt påverkanstryck.
Den kvantitativa riskbedömningen bygger på sammanställningen av dagens
kvantitativa status utförd av SGU. I den bedöms att alla förekomster i Örebro län har
god kvantitativ status. Klassningen är preliminär.
I den sammanlagda statusen gäller att både den kemiska och den kvantitativa statusen
ska bedömas som god för att uppnå god vattenstatus 2015.
46
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Grundvatten i Västmanlands län
Sammanfattning
De stora grundvattentillgångarna i länet finns i grusåsarna och den kommunala
vattenförsörjningen baserar sig huvudsakligen på vatten från dessa. De största
grundvattentillgångarna finns i Badelundaåsen, Kungsörsåsen, Strömsholmsåsen och
Ängelsbergsåsen. Just nu finns det 54 grundvattenförekomster definierade för länet
inom rapporteringssystemet VISS. 45 stycken är potentiella grundvattenförekomster
och 9 stycken är ”övriga vatten”.
37 av sammanlagt 42 grundvattenförekomster som har bedömts är klassade som god
status. Det finns dock en osäkerhet i bedömningen eftersom analyser i form av
mätningar endast finns för 10 grundvattenförekomster.
Totalt finns det 25 kommunala grundvattentäkter i länet där vattenkemin har
rapporterats till SGU:s grundvattendatabas. 3 av dessa är reservvattentäkter.
Grundvattenbildningen förstärks med konstgjord infiltration för 8 grundvattentäkter.
Flera grundvattentäkter är belägna i grundvattenförekomster i kategorin ”övriga
vatten”.
Utifrån bedömning av risk och påverkan med nuvarande bedömningsgrunder finns det
en bra chans att nå god grundvattenstatus 2015.
Grundvatten i Västmanlands län
Ur landskapssynpunkt är Västmanlands län varierat. I söder och sydost förekommer
det öppna jordbruksdominerade mälarlandskapet. Mot nordväst dominerar barrskogen
den vågiga bergskullterrängen. Mellan Mälarslätten och Bergslagen ligger
skogslåglandet som en bred övergångszon. Karakteristiska former är förutom de vida
lerslätterna med uppstickande bergsryggar, även rullstensåsar, ändmoräner och
nedskurna meanderlopp. Större delen av berggrunden består av bergarter som granit,
gnejsgranit och gabbro. I nordvästra delen finns bildningar av vulkaniskt och
sedimentärt ursprung. Morän är den dominerande jordarten framför allt i de norra och
nordvästra delarna av länet. Större delen av länet har legat under högsta kustlinjen,
vilket medfört att det finkorninga bättre buffrade materialet svallats ut och avlagrats i
dalgångarna. Mark ovan högsta kustlinjen är bland de känsligaste för försurning.
Genom hela länet sträcker sig i nordsydlig riktning flera stråk av ryggformade
isälvsavlagringar av den typ som kallas rullstensåsar.
De stora grundvattentillgångarna i länet finns i grusåsarna och den kommunala
vattenförsörjningen baserar sig huvudsakligen på vatten från dessa. De största
grundvattentillgångarna finns i Badelundaåsen, Kungsörsåsen, Strömsholmsåsen och
Ängelsbergsåsen. Just nu finns det 54 grundvattenförekomster definierade för länet i
rapporteringssystemet VISS. 45 stycken är potentiella grundvattenförekomster och 9
stycken är ”övriga vatten”. 44 av de 45 förekomsterna har klassats med avseende på
kvantitet och 42 med avseende på kemi. En grundvattenförekomst saknar helt
klassning och kommer att föras över till kategorin ”övriga vatten”.
47
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Kemisk status nuläge
Utifrån de parametrar som ligger till grund för den kemiska statusklassningen ser
läget generellt bra ut för länet. Klassningen innehåller dock en del osäkerheter och
måste betraktas som preliminär. Av de 42 bedömda grundvattenförekomsterna finns
underlag i form av faktiska mätningar endast för 10 förekomster. Mätningarna är
gjorda i vatten från kommunernas råvattentäkter och kan inte anses fullt ut
representera en hel grundvattenförekomst. Endast 1 av de vattenförekomster där det
finns mätunderlag uppnår ej god status. För de 32 förekomster som helt saknar
mätunderlag har en bedömning gjorts utifrån en nationell påverkansbedömning där
den potentiella föroreningsbelastningen har analyserats. Sammantaget är det 5
grundvattenförekomster som ej uppnår god kemisk status.
Kemisk status
Antal vattenförekomster
God
37
Uppnår ej god
5
Växtbekämpningsmedel
Av de 10 grundvattenförekomster där mätdata finns uppvisar 6 stycken mätbara
koncentrationer av växtbekämpningsmedel. En av dessa 6 har värden över
gränsvärdet för god status.
48
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Nitrat
Samtliga 10 grundvattenförekomster med mätningar ligger klart inom gränsen för god
status.
Sulfat
Samtliga 10 grundvattenförekomster med mätningar ligger klart inom gränsen för god
status.
Klorid
Samtliga 10 grundvattenförekomster med mätningar ligger klart inom gränsen för god
status.
Kvantitativ status nuläge
Kvantitativ status
Antal vattenförekomster
God
44
Uppnår ej god
0
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden
Totalt i länet finns 25 större kommunala grundvattentäkter där uppgifter om
vattenkemi har rapporterats till DGV, som är grundvattendatabasen på SGU. I en
grundvattenförekomst kan det förekomma flera vattentäkter. 3 av de 26
grundvattentäkterna är reservvattentäkter. Ingen kännedom finns om framtida
49
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
vattentäkter. För 8 av de 23 ordinarie vattentäkterna är grundvattenbildningen
förstärkt med konstgjord infiltration. Flera grundvattentäkter är belägna i
grundvattenförekomster i kategorin ”övriga vatten”.
Riskbedömning - Når vi god vattenstatus 2015?
Denna klassning bygger endast på en bedömning av kvantitativ status samt en kemisk
status som bygger på fyra kemiska parametrar. Med den avgränsningen finns det goda
chanser att nå god vattenstatus 2015. Frågan om god vattenkvalitet bör dock handla
om att bedöma betydligt fler föroreningar, t.ex. metaller. En nationell
påverkansbedömning har gjorts där den potentiella föroreningsbelastningen har
analyserats utifrån en mängd verksamheter som skulle kunna påverka
vattenkvaliteten. I länet består de potentiella föroreningsriskerna främst av effekter
från vägar, järnvägar, förorenade områden, jordbruk och tätorter. Beroende på den
samlade potentiella föroreningsbelastningen har grundvattenförekomsterna delats in i
4 olika påverkansklasser. 7 av länets grundvattenförekomster hamnar i den högsta
klassen. 2 av dessa 7 är trots detta klassade som god kemisk status, eftersom kemiska
analyser visar att vattnet håller god kemisk status när man endast bedömer de aktuella
4 kemiska parametrarna.
Riskklassning
Antal vattenförekomster
Ej i risk
35
I risk*
7
50
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Grundvatten i Dalarnas län
Kvantitativ status nuläge
Mer information kan fås av Länsstyrelsen i Dalarnas län.
51
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
54 Tämnaråns avrinningsområde
Sammanfattning
Tämnarån rinner till stora delar genom ett flackt jordbrukslandskap. Den är det
nordligaste exemplet på ett vattendrag av typen lerslättå. Över hälften av
52
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
avrinningsområdets yta täcks av skogsmark. En fjärdedel av avrinningsområdet utgörs
av jordbruksmark. Knappt 5 % av länets befolkning är bosatt i Tämnaråns
avrinningsområde.
Tämnaren och Sörsjön är fina fågelsjöar och utsedda till riksintresse för naturvården
och till Natura 2000-områden.
Drygt hälften av Tämnaråns vattenförekomster, tretton vattendragssträckor och två
sjöar, uppnår inte god status. Det är främst den biologiska kvalitetsfaktorn fisk som
har måttlig eller sämre status. Orsaken är sannolikt begränsade vandringsmöjligheter
och biotopförstöring, kopplat till dammar och andra vandringshinder samt till olika
typer av vattenverksamhet. Drygt hälften av vattenförekomsterna, däribland sjön
tämnaren och hela Tämnaråns huvudfåra, riskerar att inte uppnå god status 2015.
Tämnarens värde som fågelsjö hotas av nuvarande vattendom.
Tämnaråns avrinningsområde
Tämnarån sträcker sig över kommunerna Älvkarleby, Östhammar, Uppsala och Heby.
Ån, som är 95 km lång och har en medelvattenföring på 10m3/s, rinner till stora delar
genom ett flackt jordbrukslandskap innan den mynnar ut vid Karlholmsbruk i
Lövstaviken. Avrinningsområdet har en yta på 1210 km2 där 65 % består av
skogsmark, 7 % våtmark, 24 % åker och ängsmark och 4 % sjö. 14 900 personer är
bosatta i området varav drygt hälften av dem är bosatta i tätorterna Karlholmsbruk,
Tierp och Månkarbo.
I Tämnaråns avrinningsområde finns 30 rapporteringsförekomster för ytvatten; 25
vattendragssträckor och 5 sjöar. Avrinningsområdet omfattas av nitratdirektivet och
baddirektivet eftersom 5 kommunbad finns fastställda som rekreationsvatten enligt
baddirektivet. I nordostlig riktning från Tämnaren finns ett område som räknas som
nitratkänsligt.
Tämnarån är Sveriges nordligast belägna lerslättså. Ån har mycket god
buffertkapacitet mot försurning och syrgastillståndet klassas som syrerikt. Tämnarån
fungerar som reservvattentäkt för Uppsala kommun vid lågvatten i Fyrisån och vattnet
ur ån används även till att säkerställa grundvattenförsörjningen i Karlholmsbruk och
Skärplinge.
Länets näst största sjö, Tämnaren (37km2), har ett högt naturvärde bl.a. som fågelsjö
och skyddas av Natura 2000 – fågeldirektivet. Tämnaren är även ett omtyckt
utflyktsmål med möjlighet till skridskoåkning, fiske och paddling.
53
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Tämnaråns avrinningsområde. I avrinningsområdet ingår kommunerna
Älvkarleby, Östhammar, Uppsala och Heby.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
1258 km2
15 157
8907
6250
0,8 %
67,3 %
19,9 %
3,3 %
3
9,5 m /s
3
46 m /s
ds
30 st
25 st
5 st
8 st
5 st
0 st
4 % av avrinningsområdet
100 % av
avrinningsområdet
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden med vattenpåverkan
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
3 st
3 st
? st
15 st
3 st
97 st
J/N
J
J
J
54
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Tämnaråns avrinningsområde. I avrinningsområdet ingår kommunerna
Älvkarleby, Östhammar, Uppsala och Heby (forts.)
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
st
st
st
1 st
1 st
0 st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
Skyddade områden
Tämnaren och den söder om liggande Sörsjön är en av landets finaste fågelsjöar och
är utsett till riksintresse för naturvården. Sjöarna är uppdelade på två Natura 2000områden; Tämnaren öst i Uppsala län och Tämnaren Väst (SE0250175) i
Västmanland län. I området finns 4 naturreservat. Aspnäs och Kalvnäs på
västmanlandssidan och Iggelbo och Långnäset på uppsalasidan. Reservaten på
uppsalasidan utgör dock endast en mindre del av Natura 2000-området. Större delen
av sjöarnas areal är oskyddad i Uppsala län. Tämnaren och Sörsjön är utpekade som
nationellt värdefulla vatten i miljömålsarbetet.
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
14
13
2
0
55
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Två av sjöarna i Tämnaråns avrinningsområde uppnår endast måttlig status. Den ena
är Tämnaren, där både den strandlevande bottenfaunans och fiskens status klassas
som måttlig. Tämnaren är sänkt och sannolikt påverkar låga syrgasförhållanden
vintertid de biologiska kvalitetsfaktorerna negativt. Sörsjön, som ligger i anslutning
till Tämnaren, statusklassas i en expertbedömning även den som måttlig.
Övriga tre sjöar i avrinningsområdet, Råksjön, Skärsjön och Toften, bedöms uppnå
god status.
Av vattendragssträckorna i ån uppnår knappt hälften god eller hög status. Det är
sträckor som ligger högt uppe i avrinningsområdet och som rinner genom lågintensiv
jordbruksmark eller skogsmark. Tämnaråns huvudfåra samt en del av tillflödena
uppnår måttlig eller otillfredsställande status.
Fisk
Den utslagsgivande biologiska kvalitetsfaktorn i Tämnarån är fisk. Den indikerar att
Tämnaråns vandringsmöjligheter för de vattenlevande organismerna är begränsad
vilket får allvarliga ekologiska konsekvenser. Många vattenlevande organismer är
beroende av att kunna vandra i vattendragen för att nå till exempel lekområden.
Begränsas denna möjlighet försvinner arter och faunan utarmas.
Bottenfauna
De bottenlevande djuren indikerar både närsaltpåverkan och biotopförstöring.
Bottenfaunan i två av de provtagna vattendragen hade måttlig eller sämre status.
Fysikalisk-kemiska faktorer
Närsaltbelastningen på Tämnarån är lokalt hög. Både jordbruk och enskilda avlopp
bidrar till övergödningen.
Hydromorfologiska faktorer
Både kontinuitet – alltså vandringsmöjligheterna för vattenlevande organismer – och
morfologiska förhållanden, det vill säga rätning, rensning med mera av vattendrag,
klassas i stora delar av Tämnarån i måttlig eller sämre status.
Påverkan och miljöproblem
De viktigaste påverkanskällorna i Tämnaråns avrinningsområde är jordbruket,
enskilda avlopp och hydromorfologisk påverkan i form av dammar, rätning, rensning,
och dikning i eller i anslutning till vattendraget.
Enligt modellberäknade fosforhalter i Tämnaråns mynning är den nuvarande
fosforhalten drygt dubbelt så hög som den beräknade bakgrundsnivån. Det innebär att
ån inte uppnår god status vad avser fosforbelastning. Den hydromorfogiska påverkan
på både ån och Tämnaren är stor. Dammar, dikningar, rensningar och rätningar
påverkar vattenmiljön negativt och leder till att god status ekologisk status inte
uppnås.
Dammarna i Tämnarån begränsar vandringsmöjligheterna för de vattenlevande
organismerna och utplånar de biotoper som många fiskarter föredrar att leka i.
Dikningar och andra avvattningsföretag förstår biotoper för fisklek och bottenlevande
56
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
djur men är också en av orsakerna till att fosforhalterna ökar i vattendraget.
Tämnarens sänkning medför att sjöns djup och vattenvolym har minskat. Detta leder
till ökad risk för syrgasbrist och partiell fiskdöd vintertid.
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Sjön Tämnaren har ett stort värde både för naturvården och för rekreation. Tämnaren
utgör också reservvattentäkt för Uppsala kommun, som pumpar över vatten från
Tämnaren tillFfyrisån i genomsnitt två somrar av tre.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
För att uppnå god status i Tämnarån krävs att vandringsmöjligheterna i ån förbättras
samt att närsalttillförseln minskar. Utan åtgärder är det osannolikt att god status kan
uppnås i påverkade vattenförekomster.
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
14
I risk
15
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
57
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
54/55 Avrinningsområdet mellan Tämnarån och
Forsmarksån
Sammanfattning
Avrinningsområdet har fyra vattenförekomster varav Strömarån är den största. Sjön
Strömaren är enda sjön i avrinningsområdet som utgör vattenförekomst.
58
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Avrinningsområdet har delvis stora naturvärden men begränsade
vandringsmöjligheter för vattenlevande organismer, sjösänkningar och lokalt hög
närsaltbelastning orsakar att statusen för fisk och påväxtalger klassas som måttlig eller
sämre.
Avrinningsområdet mellan Tämnarån och Forsmarksån
Avrinningsområdet omfattar vattendragen Sladaån, Böleån, Väla Kanal och
Strömarån. Kunskapsläget är störst i Strömarån medan övriga vattendrag är bristfälligt
undersökta. Sjön Strömaren är enda sjön i avrinningsområdet. Huvuddelen av
avrinningsområdet ligger i tierps kommun medan en mindre del ligger i Östhammars
kommun.
En punktkälla till närsalter är avloppsreningsverket i Skärplinge. Tillförsel av
närsalter sker också från jord- och skogsbruk, framför allt i delavrinningsområdena till
Väta Kanal, samt från enskilda avlopp. Sjön Strömaren är sänkt. Åarna är påverkade
av dikningar, rensningar och uträtningar. Flera dammar finns i Strömarån, varav
flertalet utgör definitiva vandringshinder.
Strömaråns huvudfåra, liksom sjön Strömaren, har – trots påverkan både av närsalter
och hydromorfologiska ingrepp - stora potentiella limniska värden.
Statistik för avrinningsområde 54/55. Avrinningsområdet ligger i Tierps och Östhammars
kommun.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
-km2
%
%
%
%
3
m /s
3
m /s
m3/s
st
st
st
13 st
0 st
0 st
100 % av avrinningsområdet
59
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för avrinningsområde 54/55. Avrinningsområdet ligger i Tierps och Östhammars
kommun. (Forts.)
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden med vattenpåverkan
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
2 st
2 st
? st
2 st
3 st
95 st
J/N
j
j
j
st
st
st
4 st
1 st
0 st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
60
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Skyddade områden
Avrinningsområdets vattendrag mynnar i en del av upplandskusten som hyser stora
naturvärden. Landhöjningen skapar övergödningskänsliga små vattensamlingar som
utgör gölgrodans leklokaler. Strömarån hyser fortfarande ett bestånd av den svenska
flodkräftan.
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
Antal vattenförekomster
2
1
Den hydromorfologiska påverkan på Sladaån och Strömarån, de två statusklassade
vattenförekomsterna i avrinningsområdet, är stor. I bägge vattendragen klassas fiskens
status som måttlig eller sämre. Begränsad eller ingen vandringsmöjlighet, för
vattenlevande organismer samt rätning, dikning och markanvändning i närmiljön är
faktorer som påverkar vattendragen negativt och omintetgör en normal fiskfauna i
vattendragen. Statusen i sjön Strömaren, som är sänkt, klassas också som måttlig med
den biologiska kvalitetsfaktorn fisk som grund.
Fisk
Fiskens status klassas som måttlig i Sladaån och otillfredsställande i Strömarån. I sjön
Strömaren klassas fiskens status som måttlig.
Påväxtalger
Påväxtalgernas status klassas måttlig i Strömaråns nedre del, som god i den övre.
Fysikalisk-kemiska faktorer
Den uppmätta fosforbelastningen i avrinningsområdet är inte mer än dubbelt så hög
som beräknat bakgrundsvärde.
Hydromorfologiska faktorer
Både statusen för kontinuitet, det vill säga faktorer som begränsar
vandringsmöjligheterna i vattendragen, och morfologin, som beskriver rätningsgrad,
rensningar och markanvändning i närmiljön, klassas i sämsta klassen, dålig.
Påverkan och miljöproblem
Den största påverkanskällan i avrinningsområden är den hydromorfologiska.
Vandringsmöjligheterna för vattenlevande organismer är begränsade eller obefintliga.
Strömaråns nedre del är påverkad av närsaltbelastning från jordbruk, enskilda avlopp
och reningsverk.
Fiskbestånden i vattendragen är starkt påverkade av de begränsade
vandringsmöjligheterna. Strömaråns nedre del påverkas av närsaltbelastning från
61
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
jordbruk, reningsverk och enskilda avlopp vilket sänker påväxtalgernas status till
måttlig. Sjön Strömarens sänkning kan vara orsaken till att fisken status i sjön klassas
som måttlig.
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Delar av avrinningsområdet har stor betydelse för fiske och friluftsliv. Kuststräckan
har många värdefulla fågelrastningslokaler. Lokalt arrangeras bygdeutvecklande
aktiviteter med fågelskådning med mera som tema. Strömarån utgör recipient för ett
reningsverk.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
0
I risk
3
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
62
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
55 Forsmarksåns avrinningsområde
Sammanfattning
Forsmarksåns avrinningsområde har stora naturvärden. Påverkan från jordbruksmark
är liten. I avrinningsområdet bor 840 personer, alla utanför tätort. Forsmarksån är
uppdelad på 20 vattenförekomster, 12 vattendragssträckor och 8 sjöar. I anslutning till
ån finns några Natura 2000-områden och ån mynnar i Kallrigafjärden, ett värdefullt
lekområde för fisk. Statusen i knappt en tredjedel av vattenförekomsterna klassas som
63
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
god. I övriga är statusen måttlig eller sämre. Den biologiska kvalitetsfaktorn som
fäller avgörandet är fisk och den sannolika orsaken till detta är begränsade
vandringsmöjligheter för vattenlevande organismer samt periodvis syrgsbrist i
sjöarna. Den biologiska kvalitetsfaktorn som beskriver övergödningspåverkan klassar
Forsmarksån i hög status.
Forsmarksåns avrinningsområde
Forsmarksån ligger i Uppsala län och sträcker sig över Tierps och Östhammars
kommuner. I avrinningsområdet bor 840 personer, endast 0,25 % av länets
befolkning, samtliga utanför tätort.
Vattnet är måttligt näringsrikt och starkt färgat. Forsmarksån innehåller en unik kedja
av relativt stora sjöar vilka, räknat från Vikasjön till utloppet i havet, upptar en nästan
lika lång sträcka som själva åsträckan. Dessa sjöar har, under tiden då Forsmarks bruk
och Lövstabruk drevs, varit starkt reglerade, men efter det att regleringarna upphört i
flertalet av dem är dessa närmast att betrakta som naturliga system. Forsmarksån
avvattnar för Uppsala län ovanligt stora myrmarker. Den del av avrinningsområdet
som är beläget uppströms Lövstabruk är det – åtminstone relativt sett –
våtmarksrikaste någorlunda stora avrinningsområdet i hela östra Svealands och
Götalands låghumida klimatområde.
De nedre delarna av Forsmarksån, inkl vissa av biflödena, är reproduktionslokaler för
sötvattensfiskar från Östersjön (t ex vimma). Betydelsen av Forsmarksån och andra
åar längs kusten för dessa arter är i stort sett okänd och behöver utredas. Även
havsvandrande öring finns i åns nedre del.
Avrinningsområdet är 375 km2 stort. 69% utgörs av skogsmark, 17% av våtmark,
9% av åker och ängsmark samt 5% sjöar.
Forsmarksån är uppdelad på 22 rapporteringsförekomster, 12 vattendragssträckor och
8 sjöar.
Statistik för Forsmarksåns avrinningsområde. Forsmarksån rinner genom Tierps och
Östhammars kommuner.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
375,4 km2
840
0
840
0,0 %
73,0%
6,6 %
4,9 %
3
2,8 m /s
3
14 m /s
ds
20 st
12 st
8 st
64
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Forsmarksåns avrinningsområde. Forsmarksån rinner genom Tierps och
Östhammars kommuner. (Forts.)
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
5 st
0 st
0 st
100 % av
avrinningsområdet
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden med vattenpåverkan
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
0 st
0 st
? st
13 st
2 st
52 st
J/N
j
j
st
st
st
65
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Forsmarksåns avrinningsområde. Forsmarksån rinner genom Tierps och
Östhammars kommuner. (Forts.)
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
1 st
1 st
0 st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
Skyddade områden
I avrinningsområdet ligger tre Natura 2000-områden. De har anknytning till
våtmarker och rikkärr. Kallrigafjärden, som forsmarksån mynnar i, utgör en värdefull
lek- och uppväxtlokal för fisk.
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
7
10
2
Statusen i fyra av vattendragssträckorna och tre av sjöarna är god. Fem sjöar och fem
vattendragssträckor har måttlig status och två vattendragssträckor har
otillfredsställande status.
Fisk
Fisken är den utslagsgivande biologiska kvalitetsfaktorn i Forsmarksån. Särskilt den
nedersta delen av ån är utsatt och fiskens status i den delen klassas som
otillfredsställande. I åns övre delar klassas fiskens status som god.
Påväxtalger
Påväxtalgernas status i Forsmarksån klassas som hög, vilket indikerar att
närsaltpåverkan påFforsmarksån är liten.
Fysikalisk-kemiska faktorer
Inga mätningar tyder på att närsaltbelastningen på Forsmarksån är mer än marginellt
förhöjd.
Hydromorfologiska faktorer
I delar av Forsmarksån råder begränsad eller obefintlig vandringsmöjlighet för
vattenlevande organismer. Flera av sjöarna i systemet är sänkta och reglerade.
66
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Påverkan och miljöproblem
I delar av Forsmarksån är vandringsmöjligheterna för vattenlevande organismer
begränsad eller obefintlig.
Redan i de nedersta delarna av Forsmarksån finns vandringshinder som förhindrar
fiskens vandring upp i Forsmarksån. Längre upp i systemet finns sträckor med goda
vandringsmöjligheter. Sjöarnas måttliga status kan sannolikt förklaras med att det kan
råda ansträngda syrgasnivåer vintertid.
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Forsmarksån har stora naturvärden och nyttjas bland annat som kanotled. Forsmarks
Kärnkraftverk har vid vissa tillfällen utnyttjat ån som recipient för spillvatten vid sina
provborrningar.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Forsmarksån har stora möjligheter att uppnå god status 2015 om
vandringsmöjligheterna i vattendraget förbättras.
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
7
I risk
12
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
67
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
56 Olandsåns avrinningsområde
Sammanfattning
Olandsån rinner genom Uppsala och Östhammars kommuner. I avrinningsområdet
bor cirka 4 % av länets befolkning. Olandsån är ett av jordbruk starkt påverkat
vattendrag. Graden av rensning, kanalisering och dikning är hög och sjöarna som
ingår i vattensystemet är alla sänkningsskadade.
68
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Den ekologiska statusen i Olandsåns sjöar och vattendragssträckor är övervägande
måttlig, sannolikt beroende på att sjöarna har sänkts och att vattendragssträckorna i
stor utsträckning påverkas av dikningar, uträtningar, rensningar och annan
kulturrelaterad markanvändning.
Olandsåns avrinningsområde
Olandsån rinner genom Uppsala och Östhammars kommuner. Ån har näringsrikt,
betydligt färgat vatten med mycket god buffertkapacitet mot försurning. Till det
ursprungliga avrinningsområdet hörde även sjön Rasten jämte Hammardammen och
Sågmyran, vilka emellertid avlänkats till Fyrisån med ett dämme öster om
Hammardammen.
Olandsåns avrinningsområde är mycket heterogent och till större delen starkt
dikningspåverkat. Samtliga sjöar är sänkta och de flesta starkt skadade, förutom att
flera tidigare sjöar helt har försvunnit. Söder-Giningen, som kan sägas utgöra hjärtat i
systemet, är den största och av de sänkningsskadade sjöarna bäst bevarade sjön. Den
är troligen mycket viktig för fiskbeståndens överlevnad i de övriga sjöarna, eftersom
fiskarna kan vandra fritt i ån och undvika dåliga syrgasförhållanden. Assjösjön och
Hosjön är klassade som riksobjekt med högsta naturvärde (klass I) i
Naturvårdsprogrammet för Uppsala län, den förra på grund av kransalgsförekomst
och den senare som värdefull våtmark och fågellokal.
Avrinningsområdets yta är 886 km2, varav 67% skogsmark, 4% våtmark, 27% åker
och ängsmark samt 2% sjöar.
Olandsån är uppdelad på 17 vattendragssträckor och 5 sjöar. De vattendragssträckor
som inte klassats är korta sträckor mellan sjöar vilket gör att den övervägande delen
rinnsträcka i ån är klassad.
Statistik för Olandsåns avrinningsområde. I avrinningsområdet ingår Östhammars och
Uppsala kommun.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
880,6 km2
12 773
5954
6819
0,8 %
63,5 %
26,5 %
1,7 %
3
6,6 m /s
3
34 m /s
ds
23 st
17 st
6 st
69
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Olandsåns avrinningsområde. I avrinningsområdet ingår Östhammars och
Uppsala kommun. (Forts.)
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
1 st
3 st
0 st
100 % av
avrinningsområdet
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden med vattenpåverkan
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
2 st
2 st
? st
7 st
0 st
380 st
J/N
j
j
j
st
st
st
70
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Olandsåns avrinningsområde. I avrinningsområdet ingår Östhammars och
Uppsala kommun. (Forts.)
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
0 st
1 st
0 st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
Skyddade områden
Inga skyddade områden med vattenanknytning ligger i Olandsåns avrinningsområde.
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
6
11
1
Underlag för bedömning av ekologisk status är bristfällig i Olandsån. Det finns få
biologiska mätningar gjorda i ån. Närsalthalterna i åns nedre delar syns på
påväxtalgernas statusbedömning, som blir måttlig. Längre upp i ån är statusen för
påväxtalger god. Sammantaget har den hydromorfologiska påverkan på ån stor
betydelse, då rätning, kanalisering och markanvändning i åns närområde
huvudsakligen klassas som otillfredsställande eller dålig.
Fisk
Några av sjöarna i Olandsån är provfiskade. Provfiskena utfördes 1991 och är
egentligen för gamla för att kunna utgöra ett relevant underlag för statusbedömning
idag. Enligt den biologiska kvalitetsfaktorn fisk har gimo Damm och Testen god
status medan övriga sjöar har måttlig eller sämre status.
Påväxtalger
Två prover har analyserats i Olandsån. Den nedre provpunkten hade måttlig status,
den uppströms liggande hade god status. Skillnaden var dock i praktiken liten
eftersom bägge statusklassningarna låg nära gränsen mellan god och måttlig.
Fysikalisk-kemiska faktorer
Modellberäknade normalvärden för fosfor i avrinningsområdet är ungefär dubbelt så
höga som beräknad bakgrundshalt. Statusen för fosfor i olandsån är på gränsen mellan
god och måttlig. Inte heller sjöarna i olandsån har anmärkningsvärt höga fosforhalter
utan de uppmåtta värdena – i de fall mätningar finns – är i paritet med beräknade
bakgrundsvärden.
Hydromorfologiska faktorer
Den hydromorfologiska påverkan på Olandsån är stor. Vattendraget är uträtat,
kanaliserat och dikat. Sjöarna är genomgående kraftigt sänkta.
71
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Påverkan och miljöproblem
Fosforhalterna i ån är endast måttligt förhöjda, trots omfattande jordbruk längs med
ån. Ån är igenvuxen med övervattensvegetation långa sträckor vilken kan binda stora
mängder fosfor. Den omfattande kanaliseringen, uträtningen och dikningen av ån
bidrar till biotopförstöring som minskar förutsättningarna för att uppnå god ekologisk
status i Olandsån.
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Olandsån utgör recipient för två reningsverk.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Sänkningen av sjöar och biotopförstöringen i Olandsån minskar förutsättningarna att
uppnå god status 2015.
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
6
I risk
12
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
72
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
56/57 Avrinningsområdet mellan Olandsån och
Skeboån
Sammanfattning
Avrinningsområdets yta är 334 km2, varav 76% utgörs av skogsmark, 5% av våtmark,
16% av åker och ängsmark samt 3% av övrig mark. Avrinningsområdet är i sin helhet
synnerligen heterogent.
73
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Avrinningsområdet omfattar två vattenförekomster, Gullspångsån och Gråskaån.
Bägge har otillfredsställande status. De huvudsakliga orsakerna till den
otillfredsställande statusen torde vara övergödning och hydromorfologisk påverkan.
Gråskaån är tämligen välundersökt med hela tre biologiska kvalitetsfaktorer klassade.
Samtliga klassar vattendragets status som måttlig eller sämre.
Avrinningsområdet mellan Olandsån och Skeboån
Avrinningsområdets yta är 334 km2, varav 76% utgörs av skogsmark, 5% av våtmark,
16% av åker och ängsmark samt 3% av övrig mark. Avrinningsområdet är i sin helhet
synnerligen heterogent. Gullströmsån och Gråskaån är rapporteringsförekomster i
avrinningsområdet.
Den övre delen av Gullströmsån är starkt påverkad av dikningar och den enda
kvarvarande sjön, Löhammarssjön, håller på att övergå till våtmark. Områdets nedre,
östra del omgärdar Hargs gods. Det är starkt omformat av mänskliga aktiviteter.
Genom att Sågdammens dämme utgör ett vandringshinder nära mynningen torde ån
ha liten betydelse som reproduktionslokal för vandringsfisk från Östersjön.
Sågdammen bör nu främst ses som en viktig del av Hargs gamla bruksmiljö.
Statistik för Gullströmsåns och Gråskaåns avrinningsområde. Ange i tabelltexten vilka
kommuner/län som ingår (helt eller delvis) i avrinningsområdet.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
334,4 km2
8165
6434
1731
3,0 %
73,0 %
14,1 %
0,6 %
ds
ds
ds
2 st
2 st
0 st
3 st
2 st
0 st
22 % av avrinningsområdet
100 % av
avrinningsområdet
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
0 st
0 st
74
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Gullströmsåns och Gråskaåns avrinningsområde. Ange i tabelltexten vilka
kommuner/län som ingår (helt eller delvis) i avrinningsområdet. (Forts.)
Enskilda avlopp
Förorenade områden med vattenpåverkan
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
? st
0 st
0 st
2 st
J/N
j
j
j
st
st
st
0 st
0 st
0 st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
75
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
2
Gråskaåns status bedöms som otillfredsställande. Både biologiska kvalitetsfaktorer
som reagerar på övergödning och på hydromorfologisk påverkan har måttlig eller
sämre status. Även Gullströmsåns status klassas som otillfredsställande. Bägge
vattendragen är hydromorfologiskt påverkade.
Fisk
Elfisken i Gråskaån klassar vattendragets status som otillfredsställande.
Bottenfauna
Bottenfaunans DJ-index klassar både Gråskaån och Gullströmsåns status som måttlig
eller sämre.
Påväxtalger
Påväxtalger i Gråskaån klassar vattendragets stutus som måttlig.
Hydromorfologiska faktorer
I bägge vattendragen klassas både kontinuitet, det vill säga vandringsmöjligheterna
för vattenlevande organismer, och morfologin, ddet vill säga påverkan av rätning,
rensning och markanvändning i närmiljön, som måttlig eller sämre.
Påverkan och miljöproblem
Bägge vattenförekomsterna i avrinningsområdet är påverkade av övergödning. Den
hydromorfologiska påverkan är också stor.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
I risk
2
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
76
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
57 Skeboåns avrinningsområde
Sammanfattning
Skeboåns avrinningsområde i norra Roslagen ligger inom Östhammars, Uppsala och
Norrtälje kommuner i Uppsala och Stockholms län. Skeboåns avrinningsområde är
483 km2 och inom avrinningsområdet bor ca 6 400 personer. Det finns totalt 17
vattenförekomster, varav nio vattendragssträckor och sju sjöar.
77
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
En vattenförekomst har hög status, en vattenförekomst har god status, åtta
vattenförekomster har måttlig status och en vattenförekomst har dålig ekologisk
status. Två vattenförekomster är i riskklassen ingen risk och nio vattenförekomster är
i risk.
Skeboåns avrinningsområde
Skeboåns avrinningsområde i norra Roslagen ligger inom Östhammars, Uppsala och
Norrtälje kommuner i Uppsala och Stockholms län och mynnar i södra Bottenhavet, i
Edeboviken vid Hallstavik. Vid Skebobruk sammanstrålar sjösystemets två större
grenar; den nordvästra grenen (Harbroholmsån) med vattenförekomsterna Norrsjön,
Vällen, Gisslaren samt Aspdalssjön och den sydöstra grenen med sjöarna Sottern och
Närdingen. Skeboåns avrinningsområde är 483 km2 och domineras av skog (ca 80 %)
och jordbruksmark (9 %). Inom avrinningsområdet bor ca 6 400 personer, varav 4 700
personer i tätort. Det innebär en befolkningstäthet på ca 14 personer/km2. I de nedre
delarna av sjösystemet återfinns tätorter som Edsbro, Skebobruk, Häverödal och
Hallstavik. Vattenflödet genom sjösystemet regleras med flera dammar av Holmen
Paper AB i Hallstavik. Ett stort antal enskilda avlopp, näringsbelastningen från odlad
mark, bristande vattentillgång och vattenkvalitet är angelägna vattenfrågor i området.
Inom Skeboåns avrinningsområde finns 35 sjöar. Det finns totalt 16
vattenförekomster, varav nio vattendragssträckor och sju sjöar.
Statistik för Skeboåns avrinningsområde. Avrinningsområdet ligger i Uppsala och Stockholms län
och berör Östhammar, Uppsala och Norrtälje kommuner.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-fågeldirektivet
-habitatdirektivet
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden (fosfor)
482,8 km2
6390
4658
1732
1,4 %
79,8 %
8,6 %
5,6 %
3
3,5 m /s
3
14,5 m /s
ds
16 st
9 st
7 st
40 st
0 st
40 st
1 st
1 st
0 % av avrinningsområdet
55 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
78
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Skeboåns avrinningsområde. Avrinningsområdet ligger i Uppsala och Stockholms län
och berör Östhammar, Uppsala och Norrtälje kommuner. (Forts.)
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Klassade förorenade områden med vattenpåverkan (klass 1+2)
Oklassade misstänkta förorenade områden med vattenpåverkan
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
1 st
0 st
9 st
102 st
9 st
1 st
152 st
J/N
J
N
J
J
st
st
st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
79
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Skyddade områden
Natura 2000-områden inom sjösystemet är t ex Pansarudden, Måssjön och
Aspdalssjön.
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
1
1
8
0
1
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Inom sjösystemet finns en kommunal badplats vid Vällen. Inom Fyrväpplingens
sportfiskeområde finns fem sjöar med inplanterad fisk för s k put-and-take-fiske.
Dessa sjöar är rotenonbehandlade. Kolarmoraån är en populär paddlingsled.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Skeboån uppnår inte god status till år 2015
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
2
I risk
9
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
80
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
57/58 Avrinningsområdet mellan Skeboån och
Broströmmen
Sammanfattning
Mellan Skeboån och Broströmmen finns en rad mindre vattendrag från Herräng i norr
till Norrtäljeviken i söder och området inkluderar stora öar med. Hela
81
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
avrinningsområdet är inom Norrtälje kommun. Avrinningsområdena är förhållandevis
glesbefolkade och domineras av skogsmark (ca 70 %).
Inom avrinningsområdet finns 44 sjöar. Det finns totalt nio vattenförekomster, varav
sex vattendragssträckor och tre sjöar.
Inom avrinningsområdet finns 34 områden som skyddas av habitatdirektivet.
En vattenförekomst har hög status och en har god status. Tre vattenförekomster har
måttlig status och en vattenförekomst vardera som har måttlig respektive dålig
ekologisk status.
Avrinningsområdet mellan Skeboån och Broströmmen
Mellan Skeboån och Broströmmen finns en rad mindre vattendrag från Herräng i norr
till Norrtäljeviken i söder och området inkluderar stora öar med landförbindelse som
Väddö och Björkö-Arholma. Hela avrinningsområdet är inom Norrtälje kommun.
Avrinningsområdena är förhållandevis glesbefolkade, dock med mycket
fritidshusbebyggelse, och domineras av skogsmark (ca 70 %). Övrig markanvändning
utgörs främst av åkermark. Områdets yta är totalt 473 km2. I området ingår t ex
Tulkaströmmen, Hålldammsån, Bodaån, Ösmarensystemet och Gränholmsströmmen.
Ett stort antal enskilda avlopp, näringsbelastningen från odlad mark, bristande
vattentillgång och vattenkvalitet är angelägna vattenfrågor i området.
Inom avrinningsområdet finns 44 sjöar. Det finns totalt nio vattenförekomster, varav
sex vattendragssträckor och tre sjöar.
Statistik för avrinningsområdet mellan Skeboån och Broströmmen. Avrinningsområdet ligger i
Stockholms län och Norrtälje kommun.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
473,4 km2
6601
2204
4397
3,6 %
70,2 %
15,7 %
2,8 %
ds
ds
ds
9 st
6 st
3 st
82
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för avrinningsområdet mellan Skeboån och Broströmmen. Avrinningsområdet ligger i
Stockholms län och Norrtälje kommun. (Forts.)
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-fågeldirektivet
-habitatdirektivet
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden (kväve)
-avloppsvattenkänsliga områden (fosfor)
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Klassade förorenade områden med vattenpåverkan (klass 1+2)
Oklassade misstänkta förorenade områden med vattenpåverkan
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
83
34 st
0 st
34 st
0 st
0 st
0 % av avrinningsområdet
92 % av avrinningsområdet
1 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
1 st
1 st
13 st
246 st
6 st
5 st
153 st
J/N
st
st
st
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för avrinningsområdet mellan Skeboån och Broströmmen. Avrinningsområdet ligger i
Stockholms län och Norrtälje kommun. (Forts.)
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
Skyddade områden
Inom avrinningsområdet finns 34 områden som skyddas av habitatdirektivet.
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
1
1
3
1
1
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Avrinningsområdet uppnår inte god status till år 2015
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
2
I risk
5
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
84
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
58 Broströmmens avrinningsområde
Sammanfattning
Broströmmens avrinningsområde ligger inom Norrtälje kommun. Avrinningsområdet
är förhållandevis glesbefolkat, knappt 3 000 personer, och domineras i de övre delarna
av skogsmark (56 %). Områdets yta är totalt 227 km2. Tillgången på sjöar är god.
85
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Enskilda avlopp, näringsbelastningen från odlad mark, bristande vattentillgång och
vattenkvalitet är angelägna vattenfrågor i området.
Inom Broströmmens avrinningsområde finns 20 sjöar. Det finns totalt sju
vattenförekomster, varav fyra vattendragssträckor och tre sjöar.
Inom Broströmmen finns 17 områden som skyddas av habitatdirektivet, fem
dricksvattenförekomster och en badplats enligt badvatendirektivet.
En vattenförekomst har hög status, tre vattenförekomster har måttlig status, en
vattenförekomst har måttlig status och en vattenförekomst har dålig ekologisk status.
Broströmmens avrinningsområde
Broströmmens avrinningsområde ligger inom Norrtälje kommun. Avrinningsområdet
är förhållandevis glesbefolkat, knappt 3 000 personer, och domineras i de övre delarna
av skogsmark (56 %). Övrig markanvändning utgörs av åkermark (22 %), sjöytor (13
%) och tätort (1 %). Områdets yta är totalt 227 km2. Tillgången på sjöar är god.
Enskilda avlopp, näringsbelastningen från odlad mark, bristande vattentillgång och
vattenkvalitet är angelägna vattenfrågor i området.
Inom Broströmmens avrinningsområde finns 20 sjöar. Det finns totalt sju
vattenförekomster, varav fyra vattendragssträckor och tre sjöar.
Statistik för Broströmmens avrinningsområde. Avrinningsområdet ligger i Uppsala och Stockholms
län och berör Östhammar, Uppsala och Norrtälje kommuner.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-fågeldirektivet
-habitatdirektivet
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden (fosfor)
226,6 km2
2964
1101
1863
0,8 %
56,5 %
22,5 %
12,8 %
3
1,45 m /s
3
5,8 m /s
ds
7 st
4 st
3 st
17 st
0 st
17 st
5 st
1 st
0 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
86
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Broströmmens avrinningsområde. Avrinningsområdet ligger i Uppsala och Stockholms
län och berör Östhammar, Uppsala och Norrtälje kommuner. (Forts.)
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Klassade förorenade områden med vattenpåverkan (klass 1+2)
Oklassade misstänkta förorenade områden med vattenpåverkan
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
0 st
0 st
0 st
31 st
3 st
3 st
66 st
J/N
st
st
st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
87
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
1
0
3
1
1
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
1
I risk
5
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
88
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
59 Norrtäljeåns avrinningsområde
Sammanfattning
Norrtäljeåns avrinningsområde ligger i Norrtälje, Vallentuna och Uppsala kommuner i
Stockholms och Uppsala län. Området domineras av skog (54 %) och åkermark (28
%). Tillgången på sjöar är god, ca 7 % av avrinningsområdet är sjöyta. Ett stort antal
enskilda avlopp, näringsbelastningen från odlad mark, bristande vattentillgång och
89
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
vattenkvalitet är angelägna vattenfrågor i området. Det finns totalt 16
vattenförekomster, varav 10 vattendragssträckor, sex sjöar.
Två vattenförekomst har god status, åtta vattenförekomster har måttlig status och en
vattenförekomst har dålig ekologisk status.
Norrtäljeåns avrinningsområde
Norrtäljeåns avrinningsområde domineras av skog (54 %) och åkermark (28 %).
Tillgången på sjöar är god, ca 7 % av avrinningsområdet är sjöyta. Ett stort antal
enskilda avlopp, näringsbelastningen från odlad mark, bristande vattentillgång och
vattenkvalitet är angelägna vattenfrågor i området.
Statistik för Norrtäljeåns avrinningsområde. Avrinningsområdet ligger i Stockholms län och berör
Norrtälje, Uppsala och Norrtälje kommuner.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-fågeldirektivet
-habitatdirektivet
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden (fosfor)
351,8 km2
17392
12228
5164
2,0 %
53,5 %
28,2 %
6,9 %
3
2,6 m /s
3
10 m /s
ds
16 st
10 st
6 st
7 st
0 st
7 st
11 st
3 st
0 % av avrinningsområdet
97 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Klassade förorenade områden med vattenpåverkan (klass 1+2)
Oklassade misstänkta förorenade områden med vattenpåverkan
90
1 st
8 st
11 st
244 st
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Norrtäljeåns avrinningsområde. Avrinningsområdet ligger i Stockholms län och berör
Norrtälje, Uppsala och Norrtälje kommuner. (Forts.)
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
7 st
2 st
145 st
J/N
st
st
st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
0
2
8
0
1
91
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Broströmmen uppnår inte god status till år 2015
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
2
I risk
9
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
92
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
59/60 Avrinningsområdet mellan Norrtäljeån och
Åkerströmmen
Sammanfattning
Avrinningsområdena för åarna inom detta kustomåde ligger i Norrtälje, Vallentuna
och Österåker kommuner. Den totala ytan för de olika avrinningsområdena är 582
93
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
km2. Såväl Loåns, Penningbyåns och Bergshamraåns avrinningsområden domineras
av naturmark. Den samlade markanvändningen domineras av skog (69 %).
Vattendragen i detta område har höga naturvärden. Inom avrinningsområdet finns 94
sjöar. Det finns totalt 16 vattenförekomster, varav nio vattendragssträckor och sju
sjöar.
Två vattenförekomst har god status, en vattenförekomst har god status, sex
vattenförekomster har måttlig status, tre har otillfredsställande och en vattenförekomst
har dålig ekologisk status
Avrinningsområdet mellan Norrtäljeån och Åkerströmmen
Avrinningsområdena för åarna inom detta kustomåde ligger i Norrtälje, Vallentuna
och Österåker kommuner och mynnar i Östersjön. Den totala ytan för de olika
avrinningsområdena är 582 km2. Såväl Loåns, Penningbyåns och Bergshamraåns
avrinningsområden domineras av naturmark. Den samlade markanvändningen
domineras av skog (69 %) och jordbruksmark (13 %). Anlagda ytor utgör 7 %. Loån
och Penningbyån hör till länets sjörikaste avrinningsområden. Enskilda avlopp,
näringsbelastningen från odlad mark, bristande vattentillgång och vattenkvalitet är
angelägna vattenfrågor i området. Vattendragen i detta område har även höga
naturvärden. Inom avrinningsområdet finns 94 sjöar. Det finns totalt 16
vattenförekomster, varav nio vattendragssträckor och sju sjöar.
Statistik för avrinningsområdet mellan Norrtäljeån och Åkerströmmens avrinningsområden.
Avrinningsområdet ligger i Stockholms län och Norrtälje, Vallentuna och Österåker kommuner.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-fågeldirektivet
-habitatdirektivet
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden (fosfor)
582,5 km2
26562
17390
9172
6,9 %
69,2 %
13,2 %
5,3 %
ds
ds
ds
16 st
9 st
7 st
19 st
0 st
19 st
3 st
2 st
0 % av avrinningsområdet
92 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
94
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för avrinningsområdet mellan Norrtäljeån och Åkerströmmens avrinningsområden.
Avrinningsområdet ligger i Stockholms län och Norrtälje, Vallentuna och Österåker kommuner.
(Forts.)
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Klassade förorenade områden med vattenpåverkan (klass 1+2)
Oklassade misstänkta förorenade områden med vattenpåverkan
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
1 st
2 st
12 st
184 st
14 st
26 st
138 st
J/N
st
st
st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
95
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
2
1
6
3
1
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
3
I risk
10
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
96
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
60 Åkerströmmens avrinningsområde
Sammanfattning
Åkerströmmens avrinningsområde med en yta av 396 km2, ligger i
kommunernaVallentuna, Österåker, Norrtälje, Sigtuna, Täby och Knivsta.
Avrinningsområde är påtagligt påverkat av jordbruk (30 %) och olika former av
hydrologisk påverkan.. Anlagda ytor utgör 3 %.
97
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Inom avrinningsområdet bor ca 250 000 människor. Det finns totalt 10
vattenförekomster inom avrinningsområdet, varav åtta vattendragssträckor och två
sjöar. Fyra vattenförekomster har god status och tre vattenförekomster har måttlig.
Åkerströmmens avrinningsområde
Åkerströmmens avrinningsområde med en yta av 396 km2, ligger i
kommunernaVallentuna, Österåker, Norrtälje, Sigtuna, Täby och Knivsta. Avrinningsområdet är påtagligt påverkat av jordbruk (30 %) och olika former av hydrologisk påverkan.. Anlagda ytor utgör 3 %. Inom avrinningsområdet bor ca 250 000
människor.
Statistik för Åkerströmmens avrinningsområde. Avrinningsområdet ligger i Uppsala och
Stockholms län och berör Knivsta, Vallentuna, Österåker, Norrtälje, Sigtuna och Täby kommuner.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-fågeldirektivet
-habitatdirektivet
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden (fosfor)
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Klassade förorenade områden med vattenpåverkan (klass 1+2)
Oklassade misstänkta förorenade områden med vattenpåverkan
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
98
395,9 km2
25128
19393
5735
3,1 %
54,3 %
30,2 %
2,1 %
3
2,85 m /s
3
17,5 m /s
ds
10 st
8 st
2 st
(8) st
1 st
7 st
0 st
2 st
0 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
0 st
2 st
2 st
259 st
5 st
1 st
129 st
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
J/N
st
st
st
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
0
4
3
0
0
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Riskklassning
Antal vattenförekomster
Ej i risk
I risk
4
3
99
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
61 Norrström – Mälaren
Sammanfattning
Mälaren är Sveriges tredje största sjö och har sitt utlopp till Östersjön via Norrström
som har en medelvattenföring på drygt 160 m3/s. Mälarens avrinningsområde är 22
600 km2. Avrinningsområdet domineras av skogsmark, men en betydande andel (ca
20 %) utgörs av åkermark. Flera av de större avrinningsområdena som mynnar i
100
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Mälaren beskrivs i separata avsnitt i den här rapporten.
Sex län och ett 60-tal kommuner ligger mer eller mindre inom Mälarens
avrinningsområde och i direkt anslutning till sjön ligger fyra län och 23 kommuner.
Mälarens avrinningsområde har en befolkning på över en och en halv miljon
människor.
I Mälarens avrinningsområde finns totalt 576 vattenförekomster, varav 386 vattendrag
och 190 sjöar. Mälaren är indelad i sex vattenförekomster som utgörs av sjöns
bassänger Galten, Blacken-Granfjärden, Björkfjärden, Görväln, Ekoln-Skarven och
Mälaren.
I och i anslutning till Mälaren finns 20 vattenrelaterade Natura 2000-områden.
Mälaren utgör dricksvattentäkt för mer än 2 miljoner människor. 22 EU-badplatser
finns och Mälaren är i sin helhet utpekad genom fisk- nitrat- och avloppsdirektivet.
Av Mälarens sex vattenförekomster har tre god (”Mälaren”, Björkfjärden och
Görväln), två måttlig (Galten och Blacken- Granfjärden) och en otillfredsställande
(Ekoln- Skarven) ekologisk status. De inre, västra och norra delarna har generellt
sämre status än de östra.
Mälaren är recipient för olika typer av utsläpp från både pågående och historiska
verksamheter och är för svenska förhållanden intensivt utnyttjad som recipient. När
det gäller växtnäringsämnen kommer den största delen från jordbruksmark, men de
kommunala reningsverken svarar för en förhållandevis stor andel av näringsämnen till
Mälaren. Även enskilda avlopp bidrar med betydande mängder fosfor. Tillförsel av
bland annat partikulärt material försvårar dricksvattenproduktionen.
Tillförseln av tungmetaller och organiska miljögifter till Mälaren är betydande från
olika verksamheter, till exempel avgaserna från motorbåtar, kemiska ogräs-, svampoch insektsmedel inom jordbruk, industri och hus kan utgöra hot mot vattenkvaliteten.
En hel del metaller, kemikalier med mera kommer via dagvattensystemet.
Mälaren har reglerats i olika etapper, lågvattenstånden har höjts och
vattenståndsvariationerna utjämnats och strändernas värde för natur- och
kulturupplevelser samt bad och friluftsliv hotas bland annat av igenväxning,
algblomning, exploatering av stränder för bebyggelse samt privatisering av
strandzonen. Den biologiska mångfalden missgynnas sannolikt av Mälarens låga
regleringsamplitud.
I Mälaren förekommer flera kända främmande arter som sjögull, vattenpest,
vandrarmussla och signalkräfta.
Mälaren utgör dricksvattentäkt för mer än 2 miljoner människor och används även
intensivt som recipient. Mälaren är ovärderlig för den biologiska mångfalden, fisket
och friluftslivet samt som vattentäkt. Flera områden i Mälaren är utpekade som
värdefulla med avseende på naturvärden och kulturvärden och hela Mälaren är
utpekad som en nationellt särskilt värdefull vattenmiljö med avseende på fisk/fiskevärden genom miljömålet Levande sjöar och vattendrag.
101
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
I Mälaren bedrivs yrkes- och sportfiske. Hela Mälaren är avsatt som riksintresse för
yrkesfisket och ett 60-tal personer bedriver yrkesmässigt fiske.
Mälaren utgör även en viktig transportled genom den så kallade Mälarleden som
sträcker sig från Södertälje till hamnarna i Västerås och Köping.
Av Mälarens sex vattenförekomster har tre sämre än god status och riskerar därmed
att inte uppnå god status 2015. Genomgående har de index som indikerar övergödning
gett störst utslag och enligt de mätningar som hittills gjorts är det framför allt
övergödning som är ett problem i Mälaren. För de tre vattenförekomsterna som i
dagsläget har god status görs bedömningen att de kommer att bibehålla den till 2015.
Bedömningarna av den ekologiska statusen har gjorts genom analys av framför allt
biologiska kvalitetsfaktorer, men även resultat av fysikalisk-kemiska mätningar har
använts som stöd vid bedömningarna av den ekologiska statusen.
Mälarens tillstånd har undersökts årligen sedan 1965. Mälaren var då starkt övergödd.
Efter den stora avlastningen på främst 1970-talet då de kommunala
avloppsreningsverken byggdes ut uppvisar de vattenkemiska förhållandena inga
tydliga trender över tiden. Idag styrs näringsnivån i Mälarens bassänger nästan helt av
tillförseln från tillrinningsområdet och detta speglas även i den ekologiska statusen i
de olika bassängerna. För de vattenförekomster som har sämre än god status bedöms
statusen möjligen kunna förbättras till 2015 genom att minska tillförseln av framför
allt fosfor, men till viss del motverkas en möjlig förbättring med avseende på
övergödningen av att fosfor kan frigöras från tidigare överlastade bottensediment.
Tillförsel av partikulärt material och löst organiskt material, tillsammans med en på
senare år tilltagande humushalt i vattnet, försvårar även dricksvattenproduktionen.
Tillförseln av tungmetaller och organiska miljögifter till Mälaren är betydande från
olika verksamheter och innebär en risk för att inte uppnå en god ekologisk status. En
hel del metaller, kemikalier med mera kommer via dagvattensystemet.
Undersökningar visar dock låga eller mycket låga halter av metaller och stabila
organiska ämnen (DDT och PCB) i abborre, gös och gädda, samt dioxiner i ål. Sådana
undersökningar har dock inte genomförts i särskilt stor utsträckning och
bedömningsgrunder saknas för att dra slutsatser om den ekologiska statusen utifrån
sådana resultat.
Mälaren har reglerats i olika etapper, lågvattenstånden har höjts och
vattenståndsvariationerna utjämnats och strändernas värde för natur- och
kulturupplevelser samt bad och friluftsliv hotas bland annat av igenväxning,
algblomning, exploatering av stränder för bebyggelse samt privatisering av
strandzonen. Den biologiska mångfalden missgynnas sannolikt av Mälarens låga
regleringsamplitud, men exakt på vilket sätt är svårt att säga och har inte utretts
specifikt.
Den biologiska mångfalden i sjön hotas även av förekomst av främmande arter, som
medför att vissa inhemska arter konkurreras ut eller påverkas på annat sätt. Vilka
effekter detta har på den ekologiska statusen är inte heller utrett, men kan sannolikt ha
negativ effekt.
102
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Mälaren
Mälaren är med sin yta på 1120 km2 Sveriges tredje största sjö och har sitt utlopp till
Östersjön vid Norrström som har en medelvattenföring på drygt 160 m3/s. Mälarens
avrinningsområde är 22 600 km2. Fyra av de stora åarna, Arbogaån, Hedströmmen,
Köpingsån och Kolbäcksån mynnar i Mälarens västra del och svarar för 46 % av
tillrinningen och ytterligare 24 % av den totala tillrinningen tillförs västra Mälaren
med Eskilstunaån, Svartån och Sagån. I norr svarar Örsundaån och Fyrisån för 11 %
av tillrinningen och resten, 19 %, kommer med små tillflöden från närområdet runt
sjön. De större avrinningsområdenas vattendrag som mynnar i Mälaren beskrivs i
separata avsnitt i den här rapporten.
Sex län och ett 60-tal kommuner ligger mer eller mindre inom Mälarens
avrinningsområde och i direkt anslutning till sjön ligger fyra län och 23 kommuner.
Mälarens avrinningsområde har en befolkning på över en och en halv miljon
människor.
I Mälarens avrinningsområde finns totalt 576 vattenförekomster, varav 386 vattendrag
och 190 sjöar. Mälaren är indelad i sex vattenförekomster som utgörs av sjöns
bassänger Galten, Blacken-Granfjärden, Björkfjärden, Görväln, Ekoln-Skarven och
Mälaren.
Statistik för Mälarens avrinningsområde. I Mälarens avrinningsområde ingår helt eller delvis
kommunerna Heby, Sala, Norberg, Fagersta, Uppsala, Skinnskatteberg, Surahammar, Västerås,
Köping, Hallstahammar, Arboga, Kungsör, Vansbro, Borlänge, Gagnef, Säter, Hedemora, Ludvika,
Avesta, Smedjebacken, Strängnäs, Eskilstuna, Katrineholm, Flen, Gnesta, Vingåker, Ljusnarsberg,
Hällefors, Lindesberg, Nora, Karlskoga, Örebro, Kumla, Hallsberg, Laxå, Askersund, Tierp,
Östhammar, Enköping, Knivsta, Håbo, Norrtälje, Sigtuna, Vallentuna, Upplands-bro, Upplands-Väsby,
Täby, Järfälla, Sollentuna, Ekerö, Danderyd, Stockholm, Solna, Sundbyberg, Nacka, Södertälje, Salem,
Huddinge, Botkyrka och Nykvarn.
Allmän beskrivning (Mälarens avrinningsområde)
Avrinningsområdets storlek
22646 km2
Befolkning
1757296
-inom tätort
1596450
-utanför tätort
160846
Markanvändning
-bebyggd mark
3,6 %
-skogsmark
56,5 %
-jordbruksmark
20,2 %
-vatten
10,9 %
3
Medelvattenföring
170 m /s
Normal högvattenföring
525 m3/s
3
Normal lågvattenföring
8 m /s
Antal vattenförekomster
576 st (varav Mälaren 6 st)
-varav vattendragssträckor
386 st
-varav sjöar
190 st (varav Mälaren 6 st)
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning (i och i direkt anslutning till Mälaren)
-Natura 2000
20 st
-dricksvattenförekomster-ytvatten
?
-badplatser enl. badvattendirektivet
22 st
-fiskdirektivet
100 % av Mälaren
-nitratkänsliga områden
100 % av Mälaren
-avloppsvattenkänsliga områden
100 % av Mälaren
103
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Mälarens avrinningsområde (forts.)
Påverkande anläggningar ( i och i direkt anslutning till Mälaren)
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
?
-övriga
?
Enskilda avlopp
?
Förorenade områden med vattenpåverkan
?
Vattenföretag ( i Mälaren)
Dammar
st
Miljöproblem (i Mälaren)
J/N
-övergödning
J
-försurning
N
-miljögifter
J
-främmande arter
J
-vattenuttag
J
-flödesförändringar
J
-kontinuitetsförändringar
J
-morfologiska förändringar
J
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde (i Mälaren)
Vattenuttag
-vattenförsörjning
?
-bevattning
?
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
?
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
?
-dagvatten
?
Vattenkraft
?
Större hamnar
?
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
?
-lastat/lossat gods
?
-passagerare
?
-personbilar och bussar
?
Småbåtshamnar
?
Fritidsbåtar
?
Rekreation
-fiskevatten
?
-badplatser
22 st
-övrigt friluftsliv
?
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
11 st
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
7 st
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
100 % av Mälaren
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
104
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Skyddade områden
I och i anslutning till Mälaren finns 20 vattenrelaterade Natura 2000-områden.
Mälaren utgör dricksvattentäkt för mer än 2 miljoner människor. 22 EU-badplatser
finns och Mälaren är i sin helhet utpekad genom fisk- nitrat- och avloppsdirektivet.
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
3 st
2 st
1 st
-
Av Mälarens sex vattenförekomster har tre god (”Mälaren”, Björkfjärden och
Görväln), två måttlig (Galten och Blacken- Granfjärden) och en otillfredsställande
(Ekoln- Skarven) ekologisk status. De inre, västra och norra delarna har generellt
sämre status än de östra.
Fisk
Inga standardiserade nätprovfisken har genomförts i Mälaren på grund av sjöns
storlek. Ostandardiserade fisken har genomförts, men i den slutliga
statusklassificeringen har resultaten inte använts.
Bottenfauna
I Mälarens Vattenvårdsförbunds redovisning av miljöövervakningen för 2006
redovisas sex provtagningar från fyra av Mälarens vattenförekomster, alla från
djupområdena. Två bottenfaunalokaler ligger i Ekoln Skarven, en i Görväln, två i
Björkfjärden och en i Blacken-Granfjärden. Galten och ”Mälaren” saknar
bottenfaunadata i fjärdarnas djupare delar.
Statusen utifrån bottenfauna (BQI-index) är god i Björkfjärden och Görväln, måttlig i
Blacken- Granfjärden och otillfredsställande i Ekoln- Skarven.
Makrofyter
Makrofytundersökningar har genomförts i flera av Mälarens vattenförekomster, men i
dagsläget har dessa inte utvärderats med de nya bedömningsgrunderna.
Växtplankton
Växtplanktondata finns för Mälarens samtliga vattenförekomster utom ”Mälaren”, där
har istället klorofyllhalter använts för att bedöma statusen. Resultaten visar på god
ekologisk status med avseende på näringsstatus i ”Mälaren”, Björkfjärden och
Görväln, måttlig i Ekoln- Skarven, Blacken-Granfjärden och otillfredsställande i
Galten. Statusen med avseende på försurning är hög i hela Mälaren.
105
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Fysikalisk-kemiska faktorer
De fysikalisk-kemiska undersökningarna har använts som ett stöd vid bedömning av
den ekologiska statusen. Data finns för Mälarens samtliga vattenförekomster och den
ekologiska statusen utifrån dessa kvalitetsfaktorer är god i Björkfjärden, EkolnSkarven, Görväln och måttlig i Blacken- Granfjärden, Galten och ”Mälaren”.
Hydromorfologiska faktorer
Statusklassificering utifrån de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna är bara
utslagsgivande om de biologiska kvalitetsfaktorerna visar på hög status, vilket för
Mälarens del inte är relevant. För Mälarens bassänger har ändå artificiella hinder,
markanvändning i närmiljön och antal diken per km bedömts. Samtliga
vattenförekomster har hög status när det gäller artificiella hinder och antal diken.
Markanvändningen i närmiljön ger otillfredsställande status i ”Mälaren”, måttlig
status i Björkfjärden, Ekoln- Skarven, Galten och Görväln och god status i BlackenGranfjärden. Bedömning av den hydrologiska regimen i Mälaren har inte gjorts ännu.
Påverkan och miljöproblem
Mälaren är recipient för olika typer av utsläpp från både pågående och historiska
verksamheter och är för svenska förhållanden intensivt utnyttjad som recipient. När
det gäller växtnäringsämnen kommer den största delen från jordbruksmark, men de
kommunala reningsverken svarar för en förhållandevis stor andel av näringsämnen till
Mälaren. Olika åtgärder (bl a utbyggnaden av avloppsreningsverken) har medfört att
tillförseln av näringsämnen kraftigt har minskat sedan slutet på 1960-talet, men den
interna belastningen från tidigare överlastade bottensediment är dock fortfarande
betydande. Glesbygdens enskilda avloppsanläggningar bidrar med betydande
mängder fosfor. Tillförsel av partikulärt material (grumlighet) och löst organiskt
material samt närsalter (algproduktion) är de enskilt största faktorerna som direkt eller
indirekt försvårar dricksvattenproduktionen.
Tillförseln av tungmetaller och organiska miljögifter till Mälaren är betydande från
olika verksamheter. Avgaserna från motorbåtar (innehåller bl.a. polyaromatiska
kolväten) och kemiska ogräs-, svamp- och insektsmedel inom jordbruk, industri och
hus kan utgöra hot mot vattenkvaliteten. Undersökningar visar dock låga eller mycket
låga halter av metaller och stabila organiska ämnen (DDT och PCB) i abborre, gös
och gädda, samt dioxiner i ål. En hel del metaller, kemikalier med mera kommer via
dagvattensystemet.
Mälaren har reglerats i olika etapper, lågvattenstånden har höjts och
vattenståndsvariationerna utjämnats och strändernas värde för natur- och
kulturupplevelser samt bad och friluftsliv hotas bland annat av igenväxning,
algblomning, exploatering av stränder för bebyggelse samt privatisering av
strandzonen. Den biologiska mångfalden missgynnas sannolikt av Mälarens låga
regleringsamplitud. En utredning av sjöns reglering och utbyggnad av Slussen pågår.
Den biologiska mångfalden och därmed den ekologiska statusen i sjön hotas även av
förekomst av främmande arter.
106
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Mälaren utgör dricksvattentäkt för mer än 2 miljoner människor samtidigt som den
intensivt utnyttjas som recipient. Mälaren är ovärderlig för den biologiska
mångfalden, fisket och friluftslivet samt som vattentäkt och Mälaren är i sin helhet
klassad som riksintresse.
Flera områden i Mälaren är utpekade som värdefulla med avseende på naturvärden
(11 st) och kulturvärden (7 st) och hela Mälaren är utpekad som nationellt särskilt
värdefulla vattenmiljö med avseende på fisk-/fiskevärden genom miljömålet Levande
sjöar och vattendrag.
I Mälaren bedrivs yrkes- och sportfiske. Hela Mälaren är avsatt som riksintresse för
yrkesfisket och ett 60-tal personer bedriver yrkesmässigt fiske.
Mälaren utgör en viktig transportled genom den så kallade Mälarleden som sträcker
sig från Södertälje till hamnarna i Västerås och Köping.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Av Mälarens sex vattenförekomster har tre sämre än god status och riskerar därmed
att inte uppnå god status 2015. Genomgående har de index som indikerar övergödning
gett störst utslag och enligt de utvärderingar som hittills gjorts är det framför allt
övergödning som är ett problem i Mälaren. För de tre vattenförekomsterna som i
dagsläget har god status görs bedömningen att de kommer att bibehålla den till 2015.
Bedömningarna av den ekologiska statusen har gjorts genom analys av framför allt
biologiska kvalitetsfaktorer, men resultat av fysikalisk-kemiska mätningar har använts
som stöd vid bedömningarna av den ekologiska statusen.
Mälarens tillstånd har undersökts årligen sedan 1965. Mälaren var då starkt övergödd.
Efter den stora avlastningen på främst 1970-talet då de kommunala
avloppsreningsverken byggdes ut uppvisar de vattenkemiska förhållandena inga
tydliga trender över tiden. Idag styrs näringsnivån i Mälarens bassänger nästan helt av
tillförseln från tillrinningsområdet och detta speglas även i den ekologiska statusen i
de olika bassängerna. För de vattenförekomster som har sämre än god status bedöms
statusen möjligen kunna förbättras till 2015 genom att minska tillförseln av framför
allt fosfor, men till viss del motverkas en eventuell förbättring med avseende på
övergödningen av att fosfor kan frigöras från tidigare överlastade bottensediment. Det
relativa bidraget från olika källor för fosfor har förändrats efter den stora
avlastningen. Bidraget från punktkällor med direktutsläpp till sjön har minskat till
några få procent av den totala belastningen. Det betyder att det är framför allt de
diffusa utsläppen som måste åtgärdas för att kunna påverka äringsnivåerna i Mälaren.
Övergödningen är även ett hot mot dricksvattenproduktionen eftersom Mälaren är en
väl utnyttjad vattentäkt. Tillförsel av partikulärt material och löst organiskt material
försvårar produktionen, liksom en på senare år tilltagande humushalt i vattnet.
107
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
En undersökning av fisk (abborre, gös, gädda) som genomfördes under 2001 visar
låga eller mycket låga halter av metaller och stabila organiska ämnen (DDT och
PCB). En undersökning av dioxiner i ål har också genomförts, de uppmätta
dioxinhalterna ligger långt under de gränsvärden EU fastställt. Halten av många andra
antropogena miljö- och hälsofarliga ämnen i Mälarens vatten är dock till stora delar
okända.
Även orenat eller otillfredsställande renat lakvatten från äldre avfallsupplag når
Mälaren. Undersökningarna av lakvatten är i regel främst inriktade på tungmetaller
och ammonium utöver salthalt eller konduktivitet som indikator på
lakvattenförekomsten i sig. Andra källor för tillförsel av tungmetaller och organiska
miljögifter till Mälaren är bl.a. äldre och pågående utsläpp från industriell verksamhet
som kan ha gett förorenade bottnar, samt tillförsel via dagvatten, spillvatten och
förorenade markområden.
Användningen av motorbåtar på sjön sommartid påverkar Mälarens vattenkvalitet
negativt, främst genom utsläpp av bränsle och avgaser i vattnet. Störst är utsläppen
från särskilt äldre 2-taktsutombordsmotorer. Kemiska ogräs-, svamp- och
insektsmedel inom jordbruk och andra verksamheter kan utgöra hot mot
vattenkvaliteten, främst om de hanteras ovarsamt eller felaktigt. I jordbruksåar, främst
i sydsverige men också i mälarområdet, har påträffats halter för vilka det inte kan
uteslutas att de har ekologisk effekt i vattendraget. Dessbättre har det också visats, att
genom riktade kampanjer till brukarna längs ett vattendrag går det att påtagligt minska
halterna av olika bekämpningsmedel.
Övergödningen, regleringen samt möjligen också läckaget av bekämpningsmedel och
andra miljöskadliga ämnen påverkar den biologiska mångfalden i sjön. I stor
utsträckning saknas inventeringsunderlag för arbetet att skydda unika biotoper och
hotade arter. Kunskapen är dålig om biologiska bevarandevärden utom möjligen för
fisk.
Strändernas värde för natur- och kulturupplevelser samt bad och friluftsliv hotas av
igenväxning, algblomning, exploatering av stränder för bebyggelse samt privatisering
av strandzonen. Önskemål om sjönära boende har dessutom ökat de senaste åren.
Främmande arter av växter och djur orsakar ofta svåröverskådliga skador där de får
fäste och kan börja sprida sig. Det är därför angeläget att minska och helst eliminera
risken för illegal eller oavsiktlig införsel och spridning av främmande arter. Exempel
på sådana arter i Mälaren är sjögull, vattenpest, vandrarmussla och i vissa tillflöden
signalkräfta.
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
3
I risk
3
Potentiella KMV/AV
Ej bedömt
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
108
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
61 Norrström - Mälarens närområden
Sammanfattning
Mälarens närområden utgörs av flera mindre avrinningsområden som mynnar i Mälaren.
De län som berörs av närområdena är Stockholms, Uppsala, Södermanlands och
Västmanlands län. Närområdenas totala yta är 4605 km2 stort. Områdena utgörs till stor
del av brukad åkermark, men inkluderar även större tätorter, som t ex Storstockholm,
109
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Södertälje, Strängnäs och Västerås med en hög befolkningstäthet och verksamheter med
miljöpåverkan. Det är ett låglänt område med mycket god odlingsmark. Förekomsten av
sjöar är låg och de flesta är sänkta eller torrlagda. I de mälarnära områdena finns totalt 30
vattenförekomster, varav 18 vattendrag och 12 sjöar.
Inom Mälarens närområden finns 26 Natura2000-områden som skyddas genom
habitatdirektivet och 11 Natura2000-områden som skyddas genom fågeldirektivet. En
del av dessa områden skyddas genom båda direktiven. I området finns 32
dricksvattenförekomster, som är grundvattentäkter. Det finns 60 badplatser som omfattas
av badvattendirektivet. 23 % av de mälarnära områdena skyddas av fiskvattendirektivet.
Hela området är klassat som nitratkänsligt enligt Nitratdirektivet och hela området är
också avloppskänsligt med avseende på fosfor enligt Avloppsvattendirektivet.
Av de 30 vattenförekomster som ligger i mälarens närområden har en förekomst
bedömts ha hög status, åtta god, 19 måttlig och två otillfredsställande. Mer
kunskapsunderlag behövs för vissa vattenförekomster för att verifiera
statusklassificering.
21 av de 30 vattenförekomsterna har sämre än god status, vilket gör att de riskerar att
inte uppnå god status till 2015. Nio vattenförekomster uppnår idag god status eller
högre och bedöms bibehålla statusen till 2015.
Mälarens närområden
Mälarens närområden utgörs av flera mindre avrinningsområden som mynnar i Mälaren.
De län som berörs av närområdena är Stockholms, Uppsala, Södermanlands och
Västmanlands län. Områdena beskrivs länsvis nedan.
I de mälarnära områdena finns totalt 30 vattenförekomster, varav 18 vattendrag och 12
sjöar.
Mälarens närområden inom Stockholms län
Insjökuststräckorna på Mälarens södra och norra sidor i Stockholms län till mynningen
vid Norrström vid Riksdagen innehåller flera mindre avrinningsområden. Utöver dessa
landområden finns ett antal större öar belägna i Ekerö kommun; Adelsö, Ekerö och
Färingsö, vars verksamheter påverkar Mälarens vatten. Det enda delavrinningsområdet
större än 200 km2 är Oxundaåns avrinningsområde, beläget på norra sidan med mynning
i Roserbergsviken. Inom detta avrinningsområde pågår sedan 1998 ett mellankommunalt
vattenvårdssamarbete mellan de berörda kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby,
Sigtuna, Vallentuna och Täby. Andra avrinningsområden norr om Mälaren är Märstaån i
Sigtuna kommun och avrinningsområdet till ån från Lejondalssjön i Upplands Bro
kommun. På södra sidan av Mälaren finns Turingeåns avrinningsområde i Nykvarns
kommun med sjöarna Yngern och Turingen, Bornsjöåns avrinningsområde i Salem och
Botkyrkas kommuner, Tumbaåns avrinningsområde i Södertälje, Salem och Botkyrka
kommuner med de större sjöarna Uttran, Aspen, Tullingesjön och Albysjön. Mindre
tillflöden finns i områdena längs med Mälarens kuststräcka i Huddinge, Stockholm och
Järfälla kommuner.
110
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Generellt domineras de västra delarna av skogs- och åkermark, medan de östra delarna
präglas av Storstockholms tätorter.
Mälarens närområden inom Uppsala län
Mälarens närområden i Uppsala län upptar en förhållandevis liten yta av hela
avrinningsområdet. Förutom en del Mälarmynnande diken från brukad åkermark ingår
några vattenförekomster. De vattendrag som ingår är Blackfjärdkanalen och Hjälstaån.
Mälarens närområden inom Västmanlands län
Närområdena i Västmanlands län består av flera mindre avrinningsområden som mynnar
i Mälaren. Områdena som beskrivs här är de som avgränsas av sjön Mälaren och är
belägna mellan de större avrinningsområdena Sagån, Svartån, Kolbäcksån, Köpingsån,
Hedströmmen, Arbogaån och Eskilstunaån. Närområdena utgör tillsammans ett
avrinningsområde på 717 km2. Områdena berör kommunerna Kungsör, Köping,
Hallstahammar, Surahammar och Västerås. Gemensamt för närområdena är att de till
stor del utgörs av åkermark. Områdena är mycket sjöfattiga, mindre än en procent av
ytan utgörs av sjöar. Tätorter som är belägna helt eller delvis inom Mälarens närområden
i Västmanlands län är Barkarö, Dingtuna, Enhagen-Ekbacken, Kungsör, Munktorp, Irsta
och Västerås. I närområdena finns det totalt tre sjöar (0,31 km2) och 2,2 km vattendrag.
Mälarens närområde inom Södermanlands län
Närområdet inom Södermanlands län omfattar Histaån, Eksågsån, Kalfjärdsgraven,
Brobybäcken och Mälarens strand och öar. Området är beläget i Eskilstuna och
Strängnäs kommuner. Mälarens närområde är låglänt och fattigt på större sjöar. I Södra
Kärrlången, den enda sjön som är en vättenförekomst, finns den mycket sällsynta växten
sjönajas, en späd och oansenlig växt som bara finns på ett fåtal platser i landet.
Statistik för de mälarnära avrinningsområdena. De län som berörs av närområdena är Stockholms,
Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000 enl. habitatdirektivet
-Natura 2000 enl. fågeldirektivet
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
4605 km2
887 315 st
46 208 st
7%
34 %
26 %
25 %
(data saknas)
(data saknas)
(data saknas)
30 st
18 st
12 st
26 st
11 st
(data saknas)
32 st
111
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för de mälarnära avrinningsområdena (forts.)
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning (forts.)
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden med vattenpåverkan**
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
60 st
23 % av aro
100 % av aro
100 % av aro
9 st
37 st
(data saknas)
208 st
28 st
33 st
(data saknas)
J/N
J
N
J
J
J
J
J
J
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
** Information om vattenpåverkan saknas. Avser totala antalet (riskklass 1 och 2).
112
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Skyddade områden
Inom Mälarens närområden finns 26 Natura2000-områden som skyddas genom
habitatdirektivet och 11 Natura2000-områden som skyddas genom fågeldirektivet. En
del av dessa områden skyddas genom båda direktiven. I området finns 32
dricksvattenförekomster, som är grundvattentäkter. Det finns 60 badplatser som omfattas
av badvattendirektivet. 23 % av de mälarnära områdena skyddas av fiskvattendirektivet.
Hela området är klassat som nitratkänsligt enligt Nitratdirektivet och hela området är
också avloppskänsligt med avseende på fosfor enligt Avloppsvattendirektivet.
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
1
8
19
2
0
Av de 30 vattenförekomster som ligger i mälarens närområden har en förekomst
bedömts ha hög status, åtta god, 19 måttlig och två otillfredsställande. Mer
kunskapsunderlag behövs för vissa vattenförekomster för att verifiera
statusklassificering.
Status för de biologiska kvalitetsfaktorerna inom Västmanlands län
Fisk
Inga undersökningar av fisk har gjorts i de vattenförekomster som ligger i
avrinningsområdet.
Bottenfauna
Inga undersökningar av bottenfauna har gjorts i de vattenförekomster som ligger i
avrinningsområdet.
Makrofyter
Inga undersökningar av makrofyter har gjorts i de vattenförekomster som ligger i
avrinningsområdet.
Växtplankton
Inga undersökningar av växtplankton har gjorts i de vattenförekomster som ligger i
avrinningsområdet.
Påväxtalger
Två vattenförekomster i området är undersökta med avseende på påväxtalger,
nämligen Stäholmsbäcken/Kanstabäcken och Asköbäcken, som båda uppvisar måttlig
status.
113
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Fysikalisk-kemiska faktorer
Eftersom ingen av vattenförekomsterna uppvisade hög eller god status när de
biologiska kvalitetsfaktorerna vägt samman så har ingen statusklassificering gjorts
utifrån de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna.
Hydromorfologiska faktorer
Eftersom ingen av vattenförekomsterna uppvisade hög status när de ekologiska och
fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna vägts samman så har ingen statusklassificering
gjorts utifrån de hydromorfologiska faktorerna. De fysiska störningarna för flera av
vattenförekomsterna innebär sannolikt att dessa påverkar den ekologiska statusen i
vattenförekomsterna.
Status för de biologiska kvalitetsfaktorerna inom Södermanlands län
Fisk
Förutom Mälaren finns inga vattenförekomster inom Södermanlands läns del av
avrinningsområdet som är inventerade med avseende på fisk.
Bottenfauna
Brobybäcken är klassad med avseende på bottenfauna och har måttlig status. Detta är
förväntat då bäcken i större delen av sitt lopp rinner igenom kraftigt
jordbrukspåverkade områden. Inga sjöar inom området är inventerade med avseende
på bottenfauna.
Makrofyter
Sjön Södra Kärrlången är klassad till måttlig status.
Växtplankton
Inga sjöar inom området är inventerade med avseende på växtplankton.
Påväxtalger
Kafjärdsgraven är klassad till hög status med avseende på påväxtalger medan
Brobybäcken och Eksågsån har måttlig status.
Fysikalisk-kemiska faktorer
Sjön Södra Kärrlången är klassad till god status vad gäller allmänna förhållanden,
medan Histaån och Kafjärdsgraven har måttlig respektive dålig status. Övriga
vattenförekomster är inte klassade med avseende på fysikalisk-kemiska faktorer.
Hydromorfologiska faktorer
Området är kraftigt påverkat av mänskliga aktiviteter, vilket framgår genom
klassningen av markanvändning i närmiljön där större delen av vattendragssträckorna
får dålig status. Detta innebär att mer än 60 % av närmiljön längs vattendragen består
av artificiell mark.
Endast Eksågsån är klassad för kontinuitet, förekomsten av artificiella hinder,
barriäreffekt samt fragmenteringsgrad. Statusen är otillfredsställande till dålig,
exempelvis är mindre än 25 % av vattendragets sträcka vandringsbar innan det första
artificiella vandringshindret.
114
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Påverkan och miljöproblem
Mälarens närområden inom Stockholms län
Sjöarna och vattendragen i Mälarens närområden inom Stockholms län är präglade av
hög tillförsel av näringsämnen som tillsammans med bidrag från resten av Norrströms
avrinningsområde präglar tillståndet i själva Mälaren. Som för de flesta av länets
avrinningsområden finns markanta skillnader mellan de topografiskt högst belägna
områdena och de längst nedströms. I närområdena är detta fallet särskilt i de sydvästra
delarna. De viktigaste påverkansfaktorerna för de höga halterna av totalfosfor, en viktig
indikator för övergödningen inom området, varierar. I de östra delarna är tillförsel av
näringsämnen från dagvatten den största förklarande faktorn, medan bidragen från
åkermark, enskilda avlopp och skogsbruk är mer dominerande i övriga delar.
Mälarens närområden inom Uppsala län
De avrinningsområden som utgör Mälarens närområden inom Uppsala län domineras av
jordbruksmark. Närsaltbelastningen kan således, trots att områdena är förhållandevis
små, vara av betydelse.
Mälarens närområden inom Västmanlands län
Eftersom andelen jordbruksmark är så stor inom de mälarnära områdena så finns risk för
problem med övergödning i sjöar och vattendrag. Dessutom är mälarnära boenden
populära, vilket medför en betydande tillförsel av näringsämnen från enskilda avlopp.
Någon försurningsrisk finns däremot inte i området. Inga dammar finns i närområdet
inom Västmanlands län. Det finns en 50-tal tillståndspliktiga verksamheter i de aktuella
avrinningsområdena. Bland de större verksamheterna i området finns till exempel
Västerås flygplats och Kraftvärmeverket i Västerås. En stor del (knappt 20 %) av alla
identifierade förorenade områden i Västmanlands län finns i Mälarens närområden. De
dominerande branscherna är verkstadsindustri och ytbehandling av metaller, men även
avloppsreningsverk, bilvårdsanläggningar och bensinstationer är vanliga branscher som
registrerats i områdena.
Mälarens närområde inom Södermanlands län
Avrinningsområdet karaktäriseras av ett stort antal lantbruksföretag. Det finns över
150 identifierade förorenade områden, men de flesta har ännu inte genomgått närmare
riskbedömning. Det finns endast ett fåtal större dämmen i området medan det finns
strax över sjuttio torrläggnings- och sjösänkningsföretag. Dessa företag utövar en
direkt påverkan på hydromorfologin i området och bidrar tillsammans med bland
annat jordbruket till att försämra vattensystemens näringsstatus. Därutöver finns två
större avloppsreningsverk i Strängnäs respektive Mariefred samt några större
industrier etablerade inom avrinningsområdet. En översiktlig kartläggning av de
enskilda avloppen tyder på att det kan finnas över 4000 enskilda avloppsanläggningar
i de delar av avrinningsområdet som ligger inom Södermanlands län. Vissa av dessa
kan dock vara knutna till någon form av samfällig avloppsrening, eller under senare
tid blivit kopplade till kommunal rening.
115
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Stockholm Vatten AB har två stora vattenverk, Norsborg och Lovön, och Norrvatten har
ett stort vattenverk vid Görväln. Vattenverken har ansökt om att bilda ett
vattenskyddsområde för Östra Mälaren. Även Södertälje kommun tar ut vatten ur
Mälaren för infiltration till vattenförsörjningen.
Inom Södermanlands län finns två badplatser utpekade i badvattendirektivet;
Mälarbaden och Sundbyholm. Båda ligger i Eskilstuna kommun. Förutom dessa finns
ett tiotal övriga badplatser i området. I övrigt används vattnet i avrinningsområdet
främst till bevattning inom jordbruket samt som recipient. Ett relativt omfattande
fritids- och yrkesfiske efter huvudsakligen gös, gädda och abborre förekommer i de
delar av Mälaren som ligger inom Södermanlands län.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
21 av de 30 vattenförekomsterna har sämre än god status, vilket gör att de riskerar att
inte uppnå god status till 2015. Nio vattenförekomster uppnår idag god status eller
högre och bedöms bibehålla statusen till 2015.
I Västmanlands län bedöms samtliga vattenförekomster vara i risk att inte uppnå god
status till 2015 på grund av att det har måttlig status i dagsläget.
I Södermanlands län bedöms samtliga vattenförekomster riskera att inte uppnå god
status till 2015 på grund av att de har måttlig status i dagsläget samt den relativt höga
påverkan från framför allt jordbruk och enskilda avlopp.
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
9
I risk
21
Potentiella KMV/AV
(ej bedömt ännu)
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
116
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
61 Norrström – Oxundaåns avrinningsområde
Sammanfattning
I avrinningsområdet ingår Upplands Väsby, Sollentuna, Vallentuna, Sigtuna och Täby
kommuner. Avrinningsområdet är drygt 270 km2. Tätorter och större vägar utgör ca
17 % av markanvändningen. Invånarantalet i avrinningsområdet är drygt 100 000
117
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
personer. Det finns totalt 9 vattenförekomster, varav fem vattendragssträckor och fyra
sjöar.
I Oxundaåns avrinningsområde finns fyra områden som omfattas av habitatdirektivet
och tre stycken dricksvattenförekomster.
Två vattenförekomster har god status, sex vattenförekomster har måttlig status och en
vattenförekomst har otillfredställande ekologisk status.
Oxundaåns avrinningsområde
Oxundaåns avrinningsområde omfattar en stor del av storstockholms norra
förortskommuner. I avrinningsområdet ingår Upplands Väsby, Sollentuna,
Vallentuna, Sigtuna och Täby kommuner. Avrinningsområdet är drygt 270 km2 varav
39 % är skogsmark och ca 26 % är jordbruksmark. Tätorter och större vägar utgör ca
17 % av markanvändningen. Invånarantalet i avrinningsområdet är drygt 100 000
personer.
De större sjöarna är mer eller mindre näringsrika slättsjöar.
Oxunda vattensamverkan är ett väl fungerande samarbete mellan de fem kommunerna
för att minska föroreningarna och förbättra vattenkvaliteten inom Oxundaåns
avrinningsområde. De samverkande kommunerna har genomfört en rad åtgärder för
att förbättra vattenkvaliteten.
Det finns totalt 9 vattenförekomster, varav fem vattendragssträckor och fyra sjöar
inom Oxundaån avrinningsområde.
Statistik för Oxundaåns avrinningsområde. Avrinningsområdet ligger i Stockholms län och
Upplands Väsby, Sollentuna, Vallentuna, Sigtuna och Täby kommuner.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-fågeldirektivet
-habitatdirektivet
-dricksvattenförekomster-ytvatten
271,5 km2
103 480
100 354
3 126
16,8 %
38,8 %
26,1 %
6,2 %
3
1,6 m /s
3
6,2 m /s
ds
9 st
5 st
4 st
4 st
0 st
4 st
118
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Oxundaåns avrinningsområde (forts.)
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning (forts.)
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden (fosfor)
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Klassade förorenade områden med vattenpåverkan (klass 1+2)
Oklassade misstänkta förorenade områden med vattenpåverkan
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
3 st
0 st
0 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
0 st
4 st
9 st
502 st
2 st
3 st
139 st
J/N
st
st
st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
119
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
0
2
6
1
0
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
2
I risk
7
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
120
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
61 Norrström - Knivstaåns avrinningsområde
Sammanfattning
Avrinningsområdet Lövstaån – Knivstaån ligger mellan Fyrisån och Norrström i
Knivsta och Sigtuna kommuner och mynnar via Mälaren i Östersjön.
Avrinningsområdet är 120 km2 stort och består av 60 % skogsmark, 30 % åkermark, 5
% våtmark och 3 % sjöyta. Även om avrinningsområdet domineras av skog finns
121
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
”kärnstråk” av äldre odlingsbygd och de marker som avvattnas direkt till åns nedersta
halvmil domineras i hög grad av odlingsbygd. I avrinningsområdet finns 3
vattenförekomster för ytvatten, varav 2 vattendragssträckor och sjön Valloxen.
Statusen både i Valloxen och i Lövstaån klassas som måttlig. Både Valloxen och
Lövstaån är påverkade av övergödning och riskerar att inte uppnå god status 2015.
Knivstaåns avrinningsområde
Avrinningsområdet Lövstaån – Knivstaån ligger mellan Fyrisån och Norrström i
Knivsta och Sigtuna kommuner och mynnar via Mälaren i Östersjön.
Avrinningsområdet är 120 km2 stort och består av 60 % skogsmark, 30 % åkermark, 5
% våtmark och 3 % sjöyta. Tätorter i avrinningsområdet är Knivsta, Alsika och
Bromstaberg. Även om avrinningsområdet domineras av skog finns ”kärnstråk” av
äldre odlingsbygd och de marker som avvattnas direkt till åns nedersta halvmil
domineras i hög grad av odlingsbygd. I avrinningsområdet finns 3 vattenförekomster
för ytvatten, varav 2 vattendragssträckor och sjön Valloxen.
Statistik för Knivstaåns avrinningsområde. Knivstaån ligger i Knivsta och Sigtuna
kommuner.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
120,9 km2
9025
7370
1655
4,3 %
58,4 %
26,6 %
2,5 %
ds
ds
ds
4 st
2 st
2 st
0 st
1 st
0 st
100 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
122
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Knivstaåns avrinningsområde (forts.)
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden med vattenpåverkan
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
1 st
0 st
? st
0 st
0 st
96 st
J/N
j
j
st
st
st
0 st
0 st
0 st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
123
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
-ej klassad
Antal vattenförekomster
2
1
Valloxens litoralfauna har god status, mätt som ASPT-index. Statusen på den
biologiska kvalitetsfaktorn fisk i valloxen är måttlig. Vattenkemiskt uppnår sjön ej
god status, eftersom fosforhalterna är mer än dubbelt så höga som det beräknade
referensvärdet. Sammantaget klassas Valloxens status som måttlig. Lövstaån,
nedströms Valloxen, är elfiskad och statusen i ån klassas som dålig.
Fisk
Fisken klassar Valloxens status som måttlig och Lövstaåns status som dålig.
Bottenfauna
Bottenfaunan i Valloxen klassas som god.
Påväxtalger
Påväxtalgernas status i Lövstaån klassas som måttlig.
Fysikalisk-kemiska faktorer
Fosforhalterna är kraftigt förhöjda i Lövstaån. Halterna i Valloxen är mer än dubbelt
så höga som ett beräknat bakgrundsvärde.
Påverkan och miljöproblem
Lövstaån är påverkad av övergödning från omkringliggande jordbruksmark, enskilda
avlopp och punktutsläpp, till exempel reningsverk. Påverkan syns i den biologiska
kvalitetsfaktorn påväxtalger.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
I risk
2
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
124
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
61 Norrström - Fyrisåns avrinningsområde
Sammanfattning
Fyrisåns avrinningsområde omfattar nästan en tredjedel av Uppsala läns yta.
Kommunerna Tierp, Östhammar och Uppsala ingår i avrinningsområdet och nära 50
% av länets befolkning är bosatta i Fyrisåns avrinningsområde.
125
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statusen i 30 av Fyrisåns vattenförekomster är måttlig eller sämre. Endast 6
vattenförekomster uppnår god status. Orsakerna är övergödning från jordbruk och
enskilda avlopp samt hydromorfologisk påverkan. Delar av vattendragen har
begränsad eller obefintlig vandringsmöjlighet för vattenlevande organismer.
Fyrisån används som dricksvattentäkt för Uppsala stad. Den nyttjas också för
bevattningsändamål. Fyrisån har också stor betydelse för rekreation och friluftsliv.
Fyrisåns avrinningsområde
Fyrisåns avrinningsområde omfattar nästan en tredjedel av Uppsala läns yta.
Kommunerna Tierp, Östhammar och Uppsala ingår i avrinningsområdet och nära
50 % av länets befolkning är bosatta i Fyrisåns avrinningsområde.
Hela området är grundligt genomdikat och inte mindre än 539 vattenföretag finns
registrerade. Upplandsslätten har under lång tid nyttjats för jordbruksproduktion.
Människans utnyttjande av Fyrisån sträcker sig långt tillbaka i tiden och utgör
fundamentet för hela samhällsuppbyggnaden i Uppsala och Norduppland.
Sammantaget är Fyrisån det i särklass värdefullaste slättlandsvattendraget i Uppsala
län och den utgör ett karaktärsexempel på en nordlig slättlandså i Sverige.
Även idag har Fyrisån en stor betydelse för samhällsutvecklingen i länet. Den är
vattentäkt, recipient, kommunikationsled och dessutom ett betydelsefullt inslag i
Uppsalas stadsmiljö. Dess nyttjandevärde kan knappast överskattas.
Statistik för Fyrisåns avrinningsområde. I avrinningsområdet ingår Tierps, Östhammars
och Uppsala kommun.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
2005,2 km2
153 751
132 182
21 569
2,9 %
59,1 %
27,4 %
1,6 %
3
14,3 m /s
3
62 m /s
ds
46 st
35 st
11 st
126
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Fyrisåns avrinningsområde (forts.)
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden med vattenpåverkan
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
8 st
7 st
4 st
0 % av avrinningsområdet
48 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
5 st
12 st
?st
33 st
0 st
774 st
J/N
j
j
j
st
st
st
127
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Fyrisåns avrinningsområde (forts.)
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde (forts.)
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
5 st
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
5 st
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
1 st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
Skyddade områden
I Fyrisåns avrinningsområde ingår ett antal Natura 2000-områden. Vidare är flera
vattendragssträckor utpekade som värdefulla. I Fyrisån vandrar varje år den rödlistade
fisken asp upp för att leka. Jumkilsån och Åloppeån utgör värdefulla vattenmiljöer i
landskapet.
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
7
20
6
4
Fyrisån är ett förhållandevis välundersökt vatten. Delar av ån är påverkade av
övergödning, andra av hydromorfologisk påverkan. Den biologiska kvalitetsfaktorn
fisk har en utslagsgivande roll och fisken i många av Fyrisåns vattendragssträckor
klassas i måttlig eller sämre status. Sjöarna har i många fall hårt ansträngda
syrgasförhållanden vintertid vilket återspeglas i provfiskeresultaten.
Fisk
Elfiskena som utförts i Fyrisån speglar i stor utsträckning den hydromorfologiska
påverkan. Där ån har begränsade eller obefintliga vandringsmöjligheter är också
fisken påverkad. I sjöarna syns ansträngda syrgasförhållanden på fisken
ssammansättning. Även övergödningen kan anses spela roll för fiskens
artsammansättning och därmed status.
Bottenfauna
Bottenfaunan är beroende av rätt sorts biotoper och många sträckor i Fyrisån får
måttlig eller sämre status på grund av att inte de bottenlevande djuren kan finna rätt
biotoper för sin existens.
Påväxtalger
I de jordbrukspåverkade delarna av Fyrisån klassas påväxtalgernas status som måttlig.
I de mindre jordbrukspåverkade delarna klassas statusen som god.
128
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Fysikalisk-kemiska faktorer
Delar av Fyrisån har förhöjda halter av fosfor.
Hydromorfologiska faktorer
Vandringshinder och fysisk påverkan, liksom övergödning, har stor påverkan på
Fyrisån både lokalt och för Mälarvandrande fisk.
Påverkan och miljöproblem
Längst upp i Fyrisåns källor är syrgasbristen ett problem. Syrefattigt vatten tappas ur
Harvikadammen och Stordammen. På grund av Fyrisåns ringa fallhöjd syrsätts vattnet
dåligt ända ned till Dannemorasjön, vilket anstränger syrgasförhållandena även i
Dannemorasjön.
Begränsade vandringsmöjligheter och fysisk påverkan utgör ett problem i flera av
Fyrisåns tillflöden.
Längst ned i Fyrisån är övergödning ett problem, orsakat både av ett intensivt
jordbruk och av många och dåligt fungerande enskilda avlopp. Särskilt runt sjön
Trehörningen är påverkan av enskilda avlopp påtaglig och sänker sannolikt sjöns
status.
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Fyrisåns vatten nyttjas som dricksvatten i Uppsala. Ån nyttjas också i
bevattningssyfte. Den utgör bland annat recipient för Uppsalas reningsverk. Vidare
har Fyrisån stora värden för rekreation och friluftsliv, inte minst tätortsnära.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
I dagsläget orsakar påverkan av övergödning och hydromorfologisk påverkan att
Fyrisån inte uppnår god status 2015.
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
7
I risk
30
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
129
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
61 Norrström - Hågaåns avrinningsområde
Sammanfattning
Hågaån dränerar ett i de centrala delarna starkt uppodlat och i åfårans närhet grundligt
dikat område, i vilket delar av Uppsala tätort samt Vänge samhälle ingår. Den översta
delen av avrinningsområdet domineras av skogs- och myrmarker och här ligger den
enda nuvarande sjön, Fibysjön. Den är kraftigt sänkningsskadad och hotar att växa
130
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
igen. Söder om sjön finns naturreservatet Fiby urskog med mycket höga terrestra
naturvärden. Sjön utgör ett vackert inslag i landskapsbilden i reservatet. Hågaån utgör
en öppen vandringsled för fisk från Mälaren. I den nedre (södra) delen, nära Uppsala,
är ån ett betydelsefullt inslag i rekreationsområdet Hågadalen.
I avrinningsområdet, som är 123 kvadratkilometer stort, är ungefär nio procent av
länets befolkning bosatta.
Hågaån utgör en enda vattenförekomst. Fiskens status i Hågaån klassas som dålig på
grund av de begränsade vandringsmöjligheterna och den starka morfologiska
påverkan som ån är utsatt för. Även övergödning är ett problem som placeras åns
påväxtalger i klassen måttlig.
Hågaåns avrinningsområde
Hågaån dränerar ett i de centrala delarna starkt uppodlat och i åfårans närhet grundligt
dikat område, i vilket delar av Uppsala tätort samt Vänge samhälle
ingår. Den översta delen av avrinningsområdet domineras av skogs- och myrmarker
och här ligger den enda nuvarande sjön, Fibysjön. Den är kraftigt sänkningsskadad
och hotar att växa igen. Söder om sjön finns naturreservatet Fiby urskog med mycket
höga terrestra naturvärden. Sjön utgör ett vackert inslag i landskapsbilden i
reservatet. Hågaån utgör en öppen vandringsled för fisk från Mälaren. I den nedre
(södra) delen, nära Uppsala, är ån ett betydelsefullt inslag i rekreationsområdet
Hågadalen.
I avrinningsområdet, som är 123 kvadratkilometer stort, är ungefär nio procent av
länets befolkning bosatta.
Hågaån utgör en enda vattenförekomst.
Statistik för Hågaåns avrinningsområde. Hågaåns avrinningsområde ligger i Uppsala
kommun.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
122,9 km2
28 148
26 981
1167
5,7 %
58,5 %
25,2 %
0,4 %
3
0,95 m /s
8,4 m3/s
3
0,07 m /s
1 st
1 st
0 st
131
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Hågaåns avrinningsområde (forts.)
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden med vattenpåverkan
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
2 st
1 st
0 st
100 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
0 st
0 st
? st
1 st
3 st
58 st
J/N
j
j
j
st
st
st
0 st
1 st
0 st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
132
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
1
Hågaåns status klassas som dålig med kvalitetsfakorn fisk som grund. Även den
biologiska kvalitetsfaktorn som beskriver övergödningspåverkan – påväxtalger - är
undersökt i ån. Denna placeras i statusklassen måttlig.
Fisk
Hågaån är elfiskad vid flera tillfällen. Statusen för fisken är otillfredsställande eller
dålig.
Påväxtalger
Påväxtalgernas status i Hågaåns mynning är måttlig.
Fysikalisk-kemiska faktorer
De modellberäknade fosforhalterna i Hågaån är mer än dubbelt så höga som ett
modellberäknat bakgrundsvärde. Även uppmätta fosforhalter överstiger
bakgrundsvärden med mer än femtio procent.
Hydromorfologiska faktorer
Hågaån är kraftigt påverkad av rensningar, rätningar andra morfologiska ingrepp.
Därutöver är vandringsmöjligheterna i vattendraget starkt begränsade.
Påverkan och miljöproblem
Både vandringsmöjligheterna i vattendraget, den morfologiska påverkan och
övergödning påverkar Hågaån. Den starka hydromorfologiska påverkan återspeglas i
fisken, som har dålig status. Övergödningen syns i påväxtalgernas status, som är
måttlig.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
I risk
1
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
133
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
61 Norrström - Sävaåns avrinningsområde
Sammanfattning
Sävaåns 200 kvadratkilometer stora avrinningsområde består till drygt hälften av
skogsmark och till tjugofem procent av jordbruksmark. Statusen i vattendraget klassas
som måttlig med de biologiska kvalitetsfakorerna fisk och påväxtalger som grund.
134
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Både övergödning och hydromorfologisk påverkan bidrar till den måttliga statusen i
vattendraget.
Sävaåns avrinningsområde
Sävaåns avrinningsområde är 200 km2 stort, varav 60% utgörs av skogsmark, 6% av
våtmark, 33% av åker och ängsmark samt 1% av sjöar. Övre delen av
avrinningsområdet domineras av skogs- och myrmarker. Inslaget av åkermark ökar
nedströms, och från Hagby (ca 7 km från utloppet) utgör åkermarker en övervägande
del av avrinningsområdet. Bitvis har ån eroderat ut en ravin. Kraftigast är den ca 5 m
djupa ravinen mellan Focksta och Årke. Ån är i detta avsnitt meandrande.
I avrinningsområdet är ca 2500 personer bosatta vilket utgör en knapp procent av
länets befolkning.
Bredsjön är en näringsrik slättlandssjö som är relativt opåverkad av diknings- och
vattenavledningsföretag.
Sävaån är uppdelad på 5 vattenförekomster, 4 vattendragssträckor och 1 sjö.
Statistik för Sävaåns avrinningsområde. I Sävaåns avrinningsområde ingår kommunerna
Uppsala, Enköping och Heby.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
199,9 km2
2551
507
2044
0,2 %
60,0 %
28,9 %
0,9 %
3
1,6 m /s
3
13 m /s
ds
5 st
4 st
1 st
0 st
2 st
0 st
97 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
135
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Sävaåns avrinningsområde (forts.)
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden med vattenpåverkan
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
0 st
0 st
? st
6 st
0 st
90 st
J/N
j
j
j
st
st
st
0 st
1 st
0 st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
136
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
5
Statusen både i själva Sävaån och i Bredsjön klassas som måttlig.
Fisk
Provfiske i Bredsjön klassar sjöns status som måttlig. Elfisken i Sävaån klassar
vattendragets status som god i mynningen men måttlig en bit uppströms.
Påväxtalger
Påväxtalgernas status i Sävaåns nedre del klassar vattendragets status som måttlig.
Fysikalisk-kemiska faktorer
Uppmätta totalfosforvärden i sävaåns mynning är mer än dubbelt så höga som
beräknad bakgrundshalt. Även de modellberäknade medelvärdena för Sävaån är mer
än dubbelt så höga som beräknad bakgrund. Därmed blir statusen för fosfor måttlig.
Hydromorfologiska faktorer
Både faktorerna kontinuitet, det vill säga vandringsmöjligheterna för vattenlevande
organismer, och morfologin klassas som måttlig eller sämre i Sävaån. Särskilt de övre
delarna av Sävaån är påverkade av rätning, dikning och kanalisering.
Påverkan och miljöproblem
Liksom i flera andra Mälarmynnande vattendrag är Sävaån en utpräglad jordbrukså
med både övergödningsproblem och stor hydromorfologisk påverkan. Detta
återspeglas i åns status som klassas som måttlig både med avséende på
övergödningsrelaterade kvalitetsfaktorer och på kvalitetsfaktorer som påverkas av
begränsade vandringsmöjligheter och biotopförstöring.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Sävaån riskerar att ej uppnå god status 2015.
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
I risk
5
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
137
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
61 Norrström - Örsundaåns avrinningsområde
Sammanfattning
Örsundaån utgör sträcker sig över kommunerna Enköping, Uppsala och Heby. 13 000
personer bor i avrinningsområdet, vilket utgör ungefär 4 % av länets innevånare.
Avrinningsområdet domineras av jordbruksmark, speciellt i sina nedre delar. Ån har
138
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
stora naturvärden och har på många sätt bevarat sin naturliga karaktär trots ett det
intensiva jordbruket runt ån.
Statusen i ån klassas genomgående som måttlig eller sämre. Undantag utgör
Strandsjön där statusen klassas som god. Den måttliga statusen orsakas framför allt av
övergödning och av begränsade vandringsmöjligheter för vattenlevande organismer
samt biotopförstöring.
Markanvändning, punktutsläpp och vandringshinder gör att vattendraget riskerar att
inte uppnå god status 2015.
Örsundaåns avrinningsområde
Örsundaån utgör sträcker sig över kommunerna Enköping, Uppsala och Heby. 13 000
personer bor i avrinningsområdet, vilket utgör ungefär 4 % av länets innevånare. Åns
källflöde finns i trakterna kring Heby, där de stora sammanhängande sjöarna VansjönNorsjön utgör en viktig vattenreservoar för systemet. Avrinningsområdet är 734 km2
stort och systemets övre delar domineras av skogsmark. Längre ner i
avrinningsområdet rinner vattendraget genom odlade jordbruksmarker. Totalt består
52 % av ytan av skogsmark och 42 % av åker och ängsmark.
Örsundaån är – trots det intensiva jordbuket runt om ån – ett vattendrag med höga
naturvärden och har förutsättningar för Mälarvandrande fisk att leka. Vattendraget har
en meandrande karaktär och är långa sträckor kantat av vegetation.
Örsundaån är uppdelad i 12 vattenförekomster varav tre är sjöar.
Statistik för Örsundaåns avrinningsområde. I Örsundaåns avrinningsområde ingår
kommunerna Enköping, Heby och Uppsala.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
735,8 km2
13 147
7464
5683
1,5 %
52,2 %
36,8 %
1,2 %
3
6 m /s
47 m3/s
ds
15 st
11 st
4 st
139
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Örsundaåns avrinningsområde (forts.)
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden med vattenpåverkan
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
1 st
1 st
0 st
65 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
3 st
1 st
? st
22 st
4 st
227 st
J/N
j
j
j
st
st
st
2 st
3 st
3 st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
140
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Skyddade områden
Örsundaån har höga naturvärden trots att den delvis är starkt påverkad. I vattendraget
ingår ett naturreservat. I ån leker den rödlistade fiskarten asp.
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
1
6
2
3
Statusen i tretton av de fjorton vattenförekomsterna är måttlig eller sämre.
Klassningen baseras dels på fisk, dels på påväxtalger. Hela Örsundaån är påverkad av
övergödning och delar av den också av hydromorfologisk påverkan.
Fisk
Provfisken i Strandsjön ligger till grund för sjöns klassning i god status. elfisken i
Örsundaån med tillflöden indikerar att både begränsade vandringsmöjligheter för
vattenlevande organismer och rätning, rensning och dikning har negativ påverkan på
fiskbestånden i ån.
Bottenfauna
Bottenfaunan stärker intrycket av att Örsundaån är övergödd. Bottenfaunans status är
dock i hög grad avhängig lämpliga biotoper.
Påväxtalger
I samtliga provtagna vattenförekomster klassas påväxtalgernas status som måttlig.
Fysikalisk-kemiska faktorer
En jämförelse av fosforhalternas nivå i förhållande till en beräknad bakgrundsnivå
visar att Örsundaåns fosforhalter är mer än dubbelt så höga som det beräknade
bakgrundsvärdet. Även modellberäknade normalhalter uppgår till mer än det dubbla
jämfört med beräknad bakgrundsnivå.
Hydromorfologiska faktorer
Örsundaån har 22 dammar som begränsar vandringsmöjligheterna för vattenlevande
organismer.
141
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Påverkan och miljöproblem
Övergödningen är det största problemet i Örsundaåns avrinningsområde. Den stora
andelen jordbruksmark i avrinningsområdet tillför stora mängder fosfor och kväve till
vattendraget. Enskilda avlopp bidrar sannolikt också till övergödningen.
Den hydromorfologiska påverkan, som delvis hänger samman med jordbruket,
påverkar också Örsundaån negativt. Medan påväxtalgerna indikerar närsaltpåverkan
tyder fiskens statusklassning på begränsade vandringsmöjligheter och
biotopförstöring.
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Örsundaån utgör recipient för två reningsverk och en övrig verksamhet. I Alsta sjö
finns en badplats. Örsundaån har betydelse för rekreation och friluftsliv.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Utan åtgärder mot övergödning kommer Örsundaån inte att uppnå god status 2015.
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
1
I risk
11
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
142
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
61 Norrström – Fiskviks kanals avrinningsområde
Sammanfattning
Avrinningsområdets yta fördelas på 41% skogsmark, 3% våtmark samt 56% åker- och
ängsmark. Vattendraget är påverkat både av övergödning och av morfologiska
förändringar vilket återspeglas i de biologiska kvalitetsfaktorerna, som klassar
vattendragets status som otillfredsställande.
143
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Fiskviks kanals avrinningsområde
Avrinningsområdets yta fördelas på 41% skogsmark, 3% våtmark samt 56% åker- och
ängsmark. Namnet Fiskviks kanal avser närmast den halvmillånga och sedan länge
dikesuträtade slutsträcka av vattendraget som upptar dalgången SV om den höga
förkastningslinjen mot skogsområdet Hammaren och byn Hällby. Inom
avrinningsområdet finns ett fåtal vattendragsavsnitt som – inte minst tack vare ett
påtagligt fall – fått behålla åtminstone sträckningen orörd. Området saknar nu sjöar.
Tidigare fanns den obetydliga Sävstasjön (nu träsk) i områdets nordöstra del.
Fiskviks kanal utgörs av en enda vattenförekomst.
Statistik för Fiskviks Kanals avrinningsområde. Avrinningsområdet ligger helt inom
Enköpings kommun.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden med vattenpåverkan
46,0 km2
835
95
740
0,3 %
39,5 %
48,9 %
0,0 %
ds
ds
ds
1 st
1 st
0 st
0 st
0 st
0 st
100 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
0 st
0 st
? St
144
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Fiskviks Kanals avrinningsområde (forts.)
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
0 st
0 st
24 st
J/N
j
j
st
st
st
0 st
0 st
0 st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
145
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
Antal vattenförekomster
1
Statusen klassas för bottenfauna som otillfredsställande och för påväxtalger som
måttlig. Sammantaget indikerar de biologiska kvalitetsfaktorerna att Fiskviks Kanal
både är övergödd och kraftigt morfologiskt påverkad.
Bottenfauna
Bottenfaunan klassas som otillfredsställande i Fiskviks Kanal.
Påväxtalger
Påväxtalgernas status klassas som måttlig i Fiskviks Kanal.
Hydromorfologiska faktorer
Den morfologiska påverkan på vattendraget är stor. Vattendraget är rätat, kanaliserat
och utdikat.
Påverkan och miljöproblem
Övergödning och morfologisk påverkan är de största miljöproblemen i
avrinningsområdet.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
I risk
1
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
146
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
61 Norrström - Ekaåns avrinningsområde
Sammanfattning
Avrinningsområdet yta är 38,8 km2 och består av 47 % skogsmark, 4 % våtmark och
49 % åker och ängsmark. Huvudvattendraget, som utgör en vattenförekomst, är ca 15
km långt och har sitt utlopp i Ekaviken, Mälaren. Avrinningsområdet klassas om
nitratkänsligt och omfattas därför av nitratdirektivet.
Till större delen är Ekaån förvandlad till dike, om också här och var med en del
kvarvarande äldre böjar. Avrinningsområdet har tidigare haft en sjö men den har
147
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
genom sänkning förvandlats till äng eller sank åker. Ekaån är, trots de många ingrepp,
kanske det bäst bevarade vattendraget på Trögdhalvön. Statusen i Ekaån klassas som
måttlig med den stora jordbrukspåverkan och moroflogiska påverkan som stöd.
Ekaåns avrinningsområde
Ekaåns avrinningsområde ligger mellan Sagån och Örsundaån i Uppsala län. Hela
området ligger inom Enköpings kommun.
Avrinningsområdet yta är 38,8 km2 och består av 47 % skogsmark, 4 % våtmark och
49 % åker och ängsmark. Huvudvattendraget, som utgör en vattenförekomst, är ca 15
km långt och har sitt utlopp i Ekaviken, Mälaren. Avrinningsområdet klassas om
nitratkänsligt och omfattas därför av nitratdirektivet.
Till större delen är Ekaån förvandlad till dike, om också här och var med en del
kvarvarande äldre böjar. Avrinningsområdet har tidigare haft en sjö men den har
genom sänkning förvandlats till äng eller sank åker. Ekaån är, trots de många ingrepp,
kanske det bäst bevarade vattendraget på Trögdhalvön. Ån dränerar ett grundligt dikat
och delvis uppodlat område, som utöver Mälarstränderna saknar kända limniska
värden.
Statistik för Ekaåns avrinningsområde. Avrinningsområdet ligger helt inom Enköpings
kommun.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
38,3 km2
801
327
474
0,5 %
45,5 %
43,8 %
0,0 %
ds
ds
ds
1 st
1 st
0 st
148
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Ekaåns avrinningsområde (forts.)
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden med vattenpåverkan
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
0 st
0 st
0 st
100 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
0 st
0 st
? st
0 st
0 st
29 st
J/N
j
j
st
st
st
0 st
0 st
0 st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
149
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
1
Statusen för Ekaån bedöms som måttlig, trots att underlag för bedömning saknas. Den
stora andelen jordbruksmark i avrinningsområdet samt den stora morfologiska
påverkan vattendraget är utsatt för motiverar bedömningen.
Påverkan och miljöproblem
Andelen jordbruksmark i avrinningsområdet är stor. Morfologiskt är vattendraget
påverkat, med bland annat utdikning av sjöar, rätning och rensning.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
I risk
1
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
150
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
61 Norrström - Enköpingsåns avrinningsområde
Sammanfattning
Enköpingsåns 164 km2 stora avrinningsområde är en del av Norrströms
huvudavrinningsområde och ån ligger i Enköpings kommun. Jordbruket utgör en stor
areal av området och hela 56 % består av åker – och ängsmark. I avrinningsområdet är
cirka 7 procent av länets befolkning bosatta.
151
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statusen i hela ån klassas som måttlig. Orsakerna är jordbrukspåverkan, både genom
övergödning och genom hydromorfologisk påverkan. Enköpingsån nyttjas dessutom
som recipient för Enköpings avloppsreningsverk.
Enköpingsåns avrinningsområde
Enköpingsåns 164 km2 stora avrinningsområde är en del av Norrströms huvudavrinningsområde och ån ligger i Enköpings kommun. Jordbruket utgör en stor areal
av området och hela 56 % består av åker – och ängsmark. Resterade yta består av 37
% skogsmark, 2 % våtmark och 5 % övrig mark. I avrinningsområdet är cirka 7
procent av länets befolkning bosatta.
Åns nedre lopp från Enköping mot Svinnergarnsviken har karaktären av en kanal,
men även de övre delarna av åns avrinningsområde har utsatts för mycket omfattande
diknings- och kanaliseringsverksamhet. Vattnet har en mycket god buffertkapacitet
och syrgastillståndet klassas som syrerikt.
Huvudvattendraget Enköpingsån-Ullbrobäcken-Långängsbäcken utgör den enda
ytvattenförekomsten i avrinningsområdet. Hela avrinningsområdet ligger inom ett
utpekat nitratkänsligt område enligt nitratdirektivet.
Statistik för Enköpingsåns avrinningsområde. Enköpingsån ligger helt inom Enköpings
kommun.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
164,4 km2
23 103
20 859
2244
6,6 %
31,0 %
49,4 %
0,0 %
ds
ds
ds
6 st
5 st
1 st
0 st
2 st
152
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Enköpingsåns avrinningsområde (forts.)
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning (forts.)
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden med vattenpåverkan
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
0 st
100 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
1 st
2 st
? st
0 st
0 st
109 st
J/N
j
j
j
st
st
st
0 st
1 st
0 st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
153
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
5
Enköpingsåns status klassas genomgående som måttlig.
Påväxtalger
Påväxtalgernas status klassas som måttlig i en gren av Enköpingsån. I övriga två
lokaler klassas statusen som god. Resultaten är dock inte entydiga och bör utredas
vidare.
Fysikalisk-kemiska faktorer
Enköpingsåns fosforvärden är mer än dubbelt så höga som ett beräknat
bakgrundsvärde. Simulerade medelhalter är tre gånger så höga som ett
modellberäknat bakgrundsvärde.
Hydromorfologiska faktorer
Enköpingsån är rätad, kanaliserad och markanvändningen i närmiljön är i stor
utsträckning klassad i statusklass dålig.
Påverkan och miljöproblem
Övergödning och hydromorfologisk påverkan, från jordbruk och enskilda avlopp,
påverkar Enköpingsån och sänker dess status till måttlig. Reningsverket i Enköping
bidrar med kväve i form av ammonium till ån och vidare ut i Mälaren.
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Enköpingsån nyttjas som recipient för Enköpings avloppsreningsverk.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Utan åtgärder mot övergödningen kommer Enköpingsån inte att uppnå god status
2015.
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
I risk
5
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
154
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
61 Norrström - Sagåns avrinningsområde
Sammanfattning
Sagåns avrinningsområde, som tillhör Norrströms huvudavrinningsområde, ligger i
Enköpings och Heby kommun i Uppsala län samt Sala och Västerås kommun i
Västmanlands län. Avrinningsområdet är 857 km2 stort och mynnar via Mälaren i
Östersjön. Den övre delen av Sagåns avrinningsområde har flera större sjöar och är
skogsdominerad medan de nedre belägna delarna nästan saknar sjöar och har en hög
andel jordbruksmark. Av områdets totala area är 51 % skogsmark och 37 %
155
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
jordbruksmark. Befolkningen uppgår till 25 351 personer. I Sagåns avrinningsområde
finns 20 vattenförekomster, varav fyra sjöar och 16 vattendragssträckor.
Natura 2000-områden saknas helt i Sagåns avrinningsområde. Det finns fem
dricksvattenförekomster, som är grundvattentäkter. I området finns tre badplatser som
omfattas av badvattendirektivet. Inga vatten skyddas enligt fiskvattendirektivet. Hela
Sagåns avrinningsområde är klassat som avloppsvattenkänsligt och den delen som ligger
i Västerås kommun (38 %) är dessutom nitratkänsligt.
Ingen av Sagåns 20 vattenförekomster har bedömts ha hög eller god status. 15 vattenförekomster har bedömts ha måttlig status, tre otillfredsställande och två dålig. I
samtliga fall där statusen är sämre än måttlig beror det på att bottenfaunan visar på
övergödning. Mer kunskapsunderlag behövs för vissa vattenförekomster för att
verifiera statusklassificeringen.
Sagån svarar för en betydande del av närsaltstransporterna till Mälaren. Både fosfor- och
kvävetillförseln till vattensystemet sker huvudsakligen genom diffusa utsläpp framför
allt från jordbruk. I avrinningsområdet finns också många enskilda avlopp.
Punktutsläppen utgörs framför allt av större lantbruk och avloppsreningsverket i Sala.
Huvuddelen av vattensystemet har en mycket god buffertkapacitet mot försurning. De
allra översta delarna av avrinningsområdet runt sjöarna Storljusen och Stensjön uppvisar
dock låga pH-värden och en låg buffertkapacitet mot försurning. Dessa ingår därför i den
kalkningsverksamhet som drivs av Länsstyrelsen i Västmanlands län.
I området finns 32 dammar enligt SMHI:s dammregister.
I avrinningsområdet finns 6 tillståndspliktiga verksamheter med utsläpp till vatten.
198 objekt är identifierade med avseende på förorenad mark.
Vad det gäller metaller är de diffusa utsläppen betydligt större än punktutsläppen. De
mineralhaltiga bergarterna och jordarna i området bidrar, liksom tidigare
gruvverksamhet. Sala Silvergruva var en av landets viktigaste industrier under 1500talet. Den lades ner 1908, men viss verksamhet pågick fram till 1962. Marken runt Sala
har också förhöjda värden av tungmetaller på grund av spridning av aftersand. Idag finns
ett par kända punktkällor för metallutsläpp.
Avrinningsområdet nyttjas för flera olika vattentjänster. Mindre vattenuttag
förekommer. Flera av vattenförekomsterna nyttjas som recipient och för avledning av
vatten från bebyggelse, verksamhetsområden och jord- och skogsbruk. Det finns flera
mindre regleringar av vattenflödet samt rätningar och kanaliseringar för
marknyttjandet. Området nyttjas för rekreation i många former, bl a badplatser (fem
kommunala, varav tre skyddas enligt Badvattendirektivet) och naturupplevelser. Delar
av området har mycket höga naturvärden och det finns även flera kulturvärden.
Alla de 20 vattenförekomsterna i Sagåns avrinningsområde har sämre än god status,
vilket gör att de riskerar att inte uppnå god status till 2015.
156
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Sagåns avrinningsområde
Sagåns vattensystem har sina källor norr om Sala och mynnar i Oxfjärden i Mälaren,
strax söder om Målhammar. Avrinningsområdet är 857 km2 stort och tillhör Norrströms
huvudavrinningsområde. Det sträcker sig genom Enköping och Heby kommun i Uppsala
län på gränsen till Västmanlands län samt Sala och Västerås kommun i Västmanlands
län. Befolkningen i avrinningsområdet uppgår till 25 351 personer, varav 18 262 i tätort.
De övre delarna av Sagåns avrinningsområde, uppströms Sala, är sjörika och
skogsdominerade, medan det nedströms Sala nästan saknas sjöar och områdena
domineras av jordbruksmark. Skogsmarken utgör 51 % av avrinningsområdets totala
area och jordbruksmarken 37 %. Sagån är en typisk slättlandså och är kraftigt påverkad
av närsalter.
Inom Sagåns avrinningsområde finns 15 sjöar och 356 km vattendrag. Det finns totalt 20
vattenförekomster, varav 16 vattendragssträckor och fyra sjöar.
Statistik för Sagåns avrinningsområde. Avrinningsområdet ligger framför allt i Västmanlands län
där Sala och Västerås kommuner berörs, men avrinningsområden går även in i Uppsala län där Heby
och Enköpings kommuner berörs.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden med vattenpåverkan**
857 km2
18 262 st
7 089 st
2%
51 %
37 %
1%
3
7,2 m /s
3
54 m /s
(data saknas)
20 st
16 st
4 st
0 st
(data saknas)
5 st
3 st
0 % av aro
38 % av aro
hela aro
6 st
1 st
5 st
(data saknas)
198 st
157
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Sagåns avrinningsområde (forts.)
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
32 st
0 st
(data saknas)
J/N
J
J
J
J
J
J
J
J
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2 st
?
0 st
2 st
3 st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
** Information om vattenpåverkan saknas. Avser totala antalet.
Skyddade områden
Natura 2000-områden saknas i Sagåns avrinningsområde. Det finns fem
dricksvattenförekomster, som är grundvattentäkter. I området finns tre badplatser som
omfattas av badvattendirektivet. Inga vatten skyddas enligt fiskvattendirektivet. Hela
Sagåns avrinningsområde är klassat som avloppsvattenkänsligt och den delen som ligger
i Västerås kommun (38 %) är dessutom nitratkänsligt.
158
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
0
0
15
3
2
Ingen av Sagåns 20 vattenförekomster har bedömts ha hög eller god status. 15 vattenförekomster har bedömts ha måttlig status, tre otillfredsställande och två dålig. Sjön
Storljusen, som har otillfredsställande status, ligger högst upp i systemet. Ett
vattendrag med otillfredsställande status och ett med dålig status ligger precis söder
om Sala. Lillån, det sista stora biflödet som ansluter till huvudfåran i södra delen, har
fått dålig status och den sista sträckan av Sagåns huvudfåra, som mynnar i Mälaren,
har otillfredsställande status. I samtliga fall där statusen är sämre än måttlig beror det
på det bottenfaunan visar på övergödning. Mer kunskapsunderlag behövs för vissa
vattenförekomster för att verifiera statusklassificeringen.
Fisk
Fiskdata finns för två vattenförekomster i avrinningsområdet, varav en sjö och ett
vattendrag. I Långforsen är statusen med avseende på fisk god, medan Sagån (mellan
Mälaren och Ekensberg) har otillfredsställande status.
Bottenfauna
Bottenfaunadata finns för nio vattenförekomster, varav en sjö och åtta vattendrag. I
Storljusen visar bottenfaunan på otillfredsställande status. Ett vattendrag, Skvalån
(Storljusbäcken), har hög status. Lillån (Särbobäcken), Sagån (Hävaströmmen) och
Skvalån (Lillån) uppvisar alla god status med avseende på bottenfaunan. I Sagån
(Hillingebäcken) visar bottenfaunan på måttlig status, medan den visar på
otillfredsställande status i Sagån (mellan Sala flygplats och Lillån). Isätrabäcken och
Lillån (Kvarnbrobäcken) har dålig status med avseende på bottenfauna.
Makrofyter
Långforsen är den enda sjön där inventering av makrofyter utförts. Där visar data på
måttlig status.
Växtplankton
Inga undersökningar av växtplankton har gjorts i de vattenförekomster som ligger i
avrinningsområdet.
Påväxtalger
Undersökningar av påväxtalger har gjorts i tre vattendrag i avrinningsområdet,
nämligen Lillån (Kvarnbrobäcken), Sagån (mellan Mälaren och Ekensberg) samt
Tingvastobäcken. För alla tre har statusen bedömts vara måttlig.
Fysikalisk-kemiska faktorer
Eftersom ingen av vattenförekomsterna uppvisade hög eller god status när de
biologiska kvalitetsfaktorerna vägts samman har inte en fördjupad bedömning gjorts
159
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
utifrån de fysikaliska-kemiska faktorerna. Däremot har en del av dessa bedömts ändå
och använts som stödparametrar vid expertbedömningar. Av de fyra sjöarna har tre
bedömts ha god status och en måttlig status med avseende på de fysikalisk-kemiska
faktorerna. Av vattendragen har två fått hög status, en måttlig och tre dåliga. Övriga
12 vattendrag har inte bedömts ännu.
Hydromorfologiska faktorer
Eftersom ingen av vattenförekomsterna uppvisade hög status när de ekologiska och
fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna vägts samman så har ingen statusklassificering
gjorts utifrån de hydromorfologiska faktorerna
Påverkan och miljöproblem
Sagån svarar för en betydande del av närsaltstransporterna till Mälaren. Både fosfor- och
kvävetillförseln till vattensystemet sker huvudsakligen genom diffusa utsläpp framför
allt från jordbruk. I avrinningsområdet finns också många enskilda avlopp.
Punktutsläppen utgörs framför allt av större lantbruk och avloppsreningsverket i Sala.
Huvuddelen av vattensystemet har en mycket god buffertkapacitet mot försurning. De
allra översta delarna av avrinningsområdet runt sjöarna Storljusen och Stensjön uppvisar
dock låga pH-värden och en låg buffertkapacitet mot försurning. Dessa ingår därför i den
kalkningsverksamhet som drivs av Länsstyrelsen i Västmanlands län.
I området finns 32 dammar enligt SMHI:s dammregister.
I avrinningsområdet finns 6 tillståndspliktiga verksamheter med utsläpp till vatten.198
objekt är identifierade med avseende på förorenad mark.
Vad det gäller metaller är de diffusa utsläppen betydligt större än punktutsläppen. De
mineralhaltiga bergarterna och jordarna i området bidrar, liksom tidigare
gruvverksamhet. Sala Silvergruva var en av landets viktigaste industrier under 1500talet. Den lades ner 1908, men viss verksamhet pågick fram till 1962. Marken runt Sala
har också förhöjda värden av tungmetaller på grund av spridning av aftersand. Idag finns
ett par kända punktkällor för metallutsläpp.
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Avrinningsområdet nyttjas för flera olika vattentjänster. Mindre vattenuttag
förekommer. Flera av vattenförekomsterna nyttjas som recipient och för avledning av
vatten från bebyggelse, verksamhetsområden och jord- och skogsbruk. Det finns flera
mindre regleringar av vattenflödet samt rätningar och kanaliseringar för
marknyttjandet. Området nyttjas för rekreation i många former, bl a badplatser (fem
kommunala, varav tre skyddas enligt Badvattendirektivet) och naturupplevelser. Delar
av området har mycket höga naturvärden och det finns även flera kulturvärden.
160
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Alla de 20 vattenförekomsterna i Sagåns avrinningsområde har sämre än god status,
vilket gör att de riskerar att inte uppnå god status till 2015.
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
0
I risk
20
Potentiella KMV/AV
(ej bedömt ännu)
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
161
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
61 Norrström - Svartåns avrinningsområde
Sammanfattning
Svartåns avrinningsområde, som tillhör Norrströms huvudavrinningsområde, ligger i
Västerås, Norbergs, Surahammars och Sala kommun i Västmanlands län och Avesta
kommun i Dalarnas län. Avrinningsområdet är 776 km2 stort och mynnar via Mälaren i
Östersjön. Området utgörs till 63 % av skogsmark och till 22 % av jordbruksmark.
162
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Andelen jordbruksmark ökar ju längre ned i systemet man kommer och därför är
näringsbelastningen också högre i de nedre delarna. Befolkningen uppgår till 40 451
personer. I Svartåns avrinningsområde finns 18 vattenförekomster, varav fyra sjöar och
14 vattendragssträckor.
Det finns sex Natura 2000-områden i Svartåns avrinningsområde. Alla skyddas genom
både habitat- och fågeldirektiven. Det finns fem dricksvattenförekomster (grundvatten). I
området finns en badplats som omfattas av badvattendirektivet. Inga vatten skyddas
enligt fiskvattendirektivet. Hela Svartåns avrinningsområde är klassat som
avloppsvattenkänsligt och den delen som ligger i Västerås kommun (28 %) är dessutom
nitratkänsligt.
Ingen av Svartåns 18 vattenförekomster har bedömts ha hög, god eller dålig status. De
allra flesta vattenförekomsterna (16 st) har bedömts ha måttlig status. Övriga två har
fått otillfredsställande status, varav en sjö och ett vattendrag. Hällsjön, som ligger
långt ner i systemet, har otillfredsställande status med avseende på fisksamhällets
sammansättning. I Svartån (mellan Långsjön och Dammsjön), som är ett källflöde
högst upp i systemet, är det bottenfaunan som ger otillfredsställande status. Mer
kunskapsunderlag behövs för vissa vattenförekomster för att verifiera
statusklassificeringen.
Både fosfor- och kvävetillförseln till vattensystemet sker huvudsakligen genom diffusa
utsläpp, som jordbruk och enskilda avlopp. Punktutsläppen utgörs av framför allt
jordbruk och avloppsreningsverk. Både totalfosforhalten och kvävehalterna ökar
nedströms i Svartån. Även när det gäller metaller är de diffusa utsläppen betydligt större
än punktutsläppen. Idag finns ett par större punktkällor för metallutsläpp.
Vattensystemet har en mycket god förmåga att motstå försurning (buffertkapacitet) och
mätningar från recipientkontrollen visar på neutrala pH-värden. Några små källflöden i
de västra delarna har dock försurningsproblem. Inget av dessa är vattenförekomster.
I området finns även 28 dammar enligt SMHI:s dammregister. Dessutom finns 45 kända
övriga vandringshinder för fisk.
I avrinningsområdet finns 5 tillståndspliktiga verksamheter med utsläpp till vatten. 212
objekt är identifierade med avseende på förorenad mark.
Avrinningsområdet nyttjas för flera olika vattentjänster. Mindre vattenuttag
förekommer. Flera av vattenförekomsterna nyttjas som recipient och för avledning av
vatten från bebyggelse, verksamhetsområden och jord- och skogsbruk. Det finns flera
mindre regleringar av vattenflödet samt rätningar och kanaliseringar för
marknyttjandet. Området nyttjas för rekreation i många former, bl a badplatser (sex
kommunala, varav en skyddas enligt Badvattendirektivet) och naturupplevelser. Delar
av området har mycket höga naturvärden och det finns även flera kulturvärden.
Alla 18 vattenförekomsterna i Svartåns avrinningsområde har sämre än god status,
vilket gör att de riskerar att inte uppnå god status till 2015.
163
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Svartåns avrinningsområde
Svartåns avrinningsområde har sina källflöden i Bergslagslandskapet runt Målsjön i
Norbergs kommun och mynnar i Mälaren i Västerås stad. Avrinningsområdet är 776 km2
stort och tillhör Norrströms huvudavrinningsområde. Det sträcker sig över fem
kommuner; Avesta i Dalarnas län samt Norberg, Surahammar, Sala och Västerås i
Västmanlands län. Befolkningen i avrinningsområdet uppgår till 40 451 personer, varav
36 752 i tätort. Skogsmark (63 %) dominerar i Svartåns avrinningsområde. Andelen
jordbruksmark (totalt 22 %) ökar ju längre ned i systemet man kommer. Strax nedströms
Hörendesjöns utlopp tillkommer biflödet Prästhytteån, som avvattnar ett relativt
jordbruksintensivt område. Även biflödet Gussjöbäck, som tillkommer strax uppströms
inloppet i Fläcksjön, rinner från ett område med stor andel jordbruksmark.
Näringsbelastningen är därför högre i de nedre delarna av vattensystemet. Inom Svartåns
avrinningsområde finns 44 sjöar och 275 km vattendrag. Det finns totalt 18
vattenförekomster, varav 14 vattendrag och fyra sjöar.
Statistik för Svartåns avrinningsområde. Avrinningsområdet ligger huvudsakligen i Västmanlands
län och berör Norbergs, Sala, Surahammars och Västerås kommuner. Även Avesta kommun i Dalarnas
län berörs.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000 enl habitatdirektivet
-Natura 2000 enl fågeldirektivet
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan**
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden med vattenpåverkan**
776 km2
36 752 st
3 799 st
3%
63 %
22 %
3%
3
6,25 m /s
(data saknas)
33 m3/s
18 st
14 st
4 st
6 st
6 st
(data saknas)
5 st
1 st
0 % av aro
28 % av aro
hela aro
5 st
1 st
4 st
(data saknas)
212 st
164
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Svartåns avrinningsområde (forts.)
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
28 st
45 st
(data saknas)
J/N
J
J
J
J
J
J
J
J
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
5 st
?
3 st
2 st
4 st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
** Information om vattenpåverkan saknas. Avser totala antalet.
Skyddade områden
Det finns sex Natura 2000-områden i Svartåns avrinningsområde. Alla skyddas genom
både habitat- och fågeldirektiven. Det finns fem dricksvattenförekomster (grundvatten). I
området finns en badplats som omfattas av badvattendirektivet. Inga vatten skyddas
enligt fiskvattendirektivet. Hela Svartåns avrinningsområde är klassat som
avloppsvattenkänsligt och den delen som ligger i Västerås kommun (28 %) är dessutom
nitratkänsligt.
165
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
0
0
16
2
0
Ingen av Svartåns 18 vattenförekomster har bedömts ha hög, god eller dålig status. De
allra flesta vattenförekomsterna (16 st) har bedömts ha måttlig status. Övriga två har
fått otillfredsställande status, varav en sjö och ett vattendrag. Hällsjön, som ligger
långt ner i systemet, har otillfredsställande status med avseende på fisksamhällets
sammansättning. I Svartån (mellan Långsjön och Dammsjön), som är ett källflöde
högst upp i systemet, är det bottenfaunan som ger otillfredsställande status. Mer
kunskapsunderlag behövs för vissa vattenförekomster för att verifiera
statusklassificeringen.
Fisk
Fiskdata finns för sex vattenförekomster i avrinningsområdet, varav tre sjöar och tre
vattendrag. I Fläcksjön och Hörendesjön är statusen med avseende på fisk måttlig,
medan Hällsjön har otillfredsställande status. För vattendragen är statusen
otillfredsställande i Gnällbäcken och dålig i Prästhytteån (Bjurforsån) och
Prästhytteån (mellan Lämma och Lasjön).
Bottenfauna
Bottenfaunadata finns för fyra vattendrag. I Svartån (mellan Skultuna och Hällsjön)
visar bottenfaunan på hög status. Murån och Svartån (mellan Hällsjön och Fläcksjön)
uppvisar måttlig status och Svartån (mellan Långsjön och Dammsjön) har
otillfredsställande status.
Makrofyter
Makrofytdata finns för tre av sjöarna i avrinningsområdet. Långsjön har god status
med avseende på makrofyter, medan Fläcksjön och Hörendesjön har måttlig status.
Växtplankton
Inga undersökningar av växtplankton har gjorts i de vattenförekomster som ligger i
avrinningsområdet.
Påväxtalger
Inga undersökningar av påväxtalger har gjorts i de vattenförekomster som ligger i
avrinningsområdet.
Fysikalisk-kemiska faktorer
För de vattenförekomster som uppvisar god ekologisk status eller högre, d v s för
Långsjön och Svartån (mellan Skultuna och Hällsjön), har en fördjupad bedömning
gjorts även av de fysikalisk-kemiska faktorerna. Långsjön uppvisade då måttlig status,
medan Svartån (mellan Skultuna och Hällsjön) uppvisade otillfredsställande status. I
övrigt visar de fysikalisk-kemiska faktorerna på hög status i en vattenförekomst, god
166
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
status i fyra vattenförekomster, måttlig status i en vattenförekomst, och
otillfredsställande i fem vattenförekomster.
Hydromorfologiska faktorer
Eftersom ingen av vattenförekomsterna uppvisade hög status när de ekologiska och
fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna vägts samman så har ingen statusklassificering
gjorts utifrån de hydromorfologiska faktorerna.
Påverkan och miljöproblem
Både fosfor- och kvävetillförseln till vattensystemet sker huvudsakligen genom diffusa
utsläpp, som jordbruk och enskilda avlopp. Punktutsläppen utgörs av framför allt
jordbruk och avloppsreningsverk. Både totalfosforhalten och kvävehalterna ökar
nedströms i Svartån. Även när det gäller metaller är de diffusa utsläppen betydligt större
än punktutsläppen. Idag finns ett par större punktkällor för metallutsläpp.
Vattensystemet har en mycket god förmåga att motstå försurning (buffertkapacitet) och
mätningar från recipientkontrollen visar på neutrala pH-värden. Några små källflöden i
de västra delarna har dock försurningsproblem. Inget av dessa är vattenförekomster.
I området finns även 28 dammar enligt SMHI:s dammregister. Dessutom finns 45 kända
övriga vandringshinder för fisk.
I avrinningsområdet finns 5 tillståndspliktiga verksamheter med utsläpp till vatten. 212
objekt är identifierade med avseende på förorenad mark.
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Avrinningsområdet nyttjas för flera olika vattentjänster. Mindre vattenuttag
förekommer. Flera av vattenförekomsterna nyttjas som recipient och för avledning av
vatten från bebyggelse, verksamhetsområden och jord- och skogsbruk. Det finns flera
mindre regleringar av vattenflödet samt rätningar och kanaliseringar för
marknyttjandet. Området nyttjas för rekreation i många former, bl a badplatser (sex
kommunala, varav en skyddas enligt Badvattendirektivet) och naturupplevelser. Delar
av området har mycket höga naturvärden och det finns även flera kulturvärden.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Alla 18 vattenförekomsterna i Svartåns avrinningsområde har sämre än god status,
vilket gör att de riskerar att inte uppnå god status till 2015.
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
0
I risk
18
Potentiella KMV/AV
(ej bedömt ännu)
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
167
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
61 Norrström - Kolbäcksåns avrinningsområde
168
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Sammanfattning
Kolbäcksåns avrinningsområde, som tillhör Norrströms huvudavrinningsområde, ligger i
Vansbro, Gagnefs, Ludvika, Säters, Hedemora och Smedjebackens kommun i Dalarnas
län, Ljusnarsbergs kommun i Örebro län, samt Skinnskattebergs, Fagersta, Norbergs,
Sala, Surahammars, Köpings och Hallstahammars kommun i Västmanlands län.
Kolbäcksåns avrinningsområde är 3117 km2 stort och mynnar via Mälaren i Östersjön.
Kolbäcksåns omgivningar består till 78 % av skogsmark. Utmed hela Kolbäcksåns
huvudfåra finns jordbruksmark (4 %) och tätorter, och tillförseln av närsalter ökar ju
längre ner i vattensystemet man kommer. Det bor 75 382 personer i området. I
Kolbäcksåns avrinningsområde finns 119 vattenförekomster, varav 44 sjöar och 75
vattendragssträckor.
Det finns totalt fem Natura 2000-områden i Kolbäcksåns avrinningsområde, varav två
skyddas genom habitatdirektivet, ett genom fågeldirektivet och två genom båda
direktiven. Tre av dessa områden ligger på gränsen till avrinningsområdet. Det finns
12 dricksvattenförekomster, som är grundvattentäkter, i Kolbäcksåns
avrinningsområde. I området finns åtta badplatser som omfattas av
badvattendirektivet. Inga vatten skyddas enligt fiskvattendirektivet. Hela Kolbäcksåns
avrinningsområde är klassat som avloppsvattenkänsligt och 4 % är dessutom
nitratkänsligt (motsvarande ungefär den del som ligger inom Hallstahammars
kommun).
Av Kolbäcksåns 122 vattenförekomster har 85 god status, 34 måttlig status och 2
otillfredsställande status. Ingen av vattenförekomsterna har hög status eller dålig
status. En vattenförekomst i Örebro län saknar i dagsläget slutlig bedömning av
ekologisk status.
Ingen av vattenförekomsterna har hög status eller dålig status. En vattenförekomst i
Örebro län saknar i dagsläget slutlig bedömning av ekologisk status.
Generellt sett har de vattenförekomster som ligger i de mellersta och norra delarna av
avrinningsområdet god status, medan de som ligger i de södra delarna har måttlig
status. Några avvikelser finns. Till exempel finns det en del vattenförekomster med
måttlig status även i de norra delarna. På samma sätt finns det några
vattenförekomster med god status i de södra delarna. Allihop är sjöar som ligger i
Snytsboåns källflöde. Mer kunskapsunderlag behövs för vissa vattenförekomster för
att verifiera statusklassificeringen.
Kolbäckåns omgivningar består till 78 % av skogsmark på en berggrund av granit och
gnejs. Vattnet där är känsligt för sur nederbörd och vad det gäller närsalter är vattnet i
skogsmarken näringsfattigt. Utmed hela Kolbäcksåns huvudfåra finns jordbruksmark
och tätorter, och tillförseln av närsalter ökar ju längre ner i vattensystemet man
kommer. De mest näringsbelastade områdena finns i vattensystemets nedre, mälarnära
delar. Även industrin svarar för en del av närsaltstillförseln, speciellt kväve.
Tidigare gruvdrift och metallindustri har medfört att sjöar och vattendrag har påverkats
av metallutsläpp under mycket lång tid och sannolikt har sedimenten i många av sjöarna
förhöjda metallhalter. Sedan början av 1970-talet har metallutsläppen minskat kraftigt
tack vare högre krav på vattenrening och nedläggning av industrier. Flera punktutsläpp
169
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
av metaller finns dock kvar. Dessutom förekommer metallutsläpp i avrinningsområdet i
form av läckage från slaggrester och varphögar.
Kolbäcksåns vattensystem är starkt fysiskt påverkat av dammar, regleringar, slussar samt
i viss utsträckning av sjöfart. Enligt SMHI:s dammregister finns det 123 dammar inom
området. Dessutom finns det 279 kända övriga vandringshinder. Många
vattenförekomster i området är goda öringlokaler, men de många vandringshindren
förhindrar fiskens vandring.
Inom Kolbäcksåns avrinningsområde finns 25 större miljöfarliga verksamheter med
utsläpp till vatten. 916 objekt är identifierade med avseende på förorenad mark.
Avrinningsområdet nyttjas för flera olika vattentjänster. Mindre vattenuttag
förekommer. Flera av vattenförekomsterna nyttjas som recipient och för avledning av
vatten från bebyggelse, verksamhetsområden och jord- och skogsbruk. Det finns flera
mindre regleringar av vattenflödet samt rätningar och kanaliseringar för
marknyttjandet. Området nyttjas för rekreation i många former, bl a ett aktivt
fritidsfiske, badplatser (42 kommunala, varav åtta skyddas enligt Badvattendirektivet)
och naturupplevelser. Delar av området har mycket höga naturvärden. Kolbäcksåns
avrinningsområde har betydelse ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Området har under
många hundra år utnyttjats för metallutvinning, metallindustri, vattenkraft och
transporter och är därför rikt på kulturhistoriska platser och miljöer.
Kolbäcksåns avrinningsområde
Kolbäcksåns avrinningsområde sträcker sig över tre län och 14 kommuner.
Vattensystemet har sina källor i Dalarnas län och rinner genom Vansbro, Gagnefs,
Ludvika, Säters, Hedemora och Smedjebackens kommun. I Örebro län löper
avrinningsområdet genom Ljusnarsbergs kommun. I Västmanlands län rinner
vattensystemet genom Skinnskattebergs, Fagersta, Norbergs, Sala, Surahammars,
Köpings och Hallstahammars kommun, för att slutligen mynna i Mälaren. Kolbäcksåns
avrinningsområde är 3117 km2 stort och ingår i Norrströms huvudavrinningsområde. Det
är det tredje största avrinningsområdet i Norra Östersjöns vattendistrikt. Befolkningen
uppgår till 75 382 personer, varav 65 196 bor i tätort.
Avrinningsområdet består till största del av skogsmark (78 %) och inslaget av åkermark
är ganska begränsat (4 %). Åkermarken är koncentrerad till huvudfårans närområde i de
nedre delarna av systemet. Inom vattensystemet finns 357 sjöar och 928 km vattendrag.
Det finns totalt 119 vattenförekomster i området, varav 44 sjöar och 75
vattendragssträckor.
170
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Kolbäcksåns avrinningsområde. Avrinningsområdet ligger Dalarnas, Örebro och
Västmanlands län och rinner genom Vansbro, Gagnefs, Ludvika, Säters, Hedemora och
Smedjebackens, Ljusnarsbergs, Skinnskattebergs, Fagersta, Norbergs, Sala, Surahammars, Köpings
och Hallstahammars kommuner.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000 enl. habitatdirektivet
-Natura 2000 enl. fågeldirektivet
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
3117 km2
65 196 st
10 186 st
3%
78 %
4%
9%
3
28,6 m /s
3
94 m /s
(data saknas)
119 st
75 st
44 st
4 st
3 st
(data saknas)
12 st
8 st
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning (forts.)
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden med vattenpåverkan**
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
171
0 % av aro
4 % av aro
hela aro
25 st
8 st
17 st
(data saknas)
916 st
123 st
279 st
(data saknas)
J/N
J
J
J
J
J
J
J
J
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Kolbäcksåns avrinningsområde (forts.)
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
** Information om vattenpåverkan saknas. Avser totala antalet.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
34
?
4 st
4 st
4 st
Skyddade områden
Det finns totalt fem Natura 2000-områden i Kolbäcksåns avrinningsområde, varav två
skyddas genom habitatdirektivet, ett genom fågeldirektivet och två genom båda
direktiven. Tre av dessa områden ligger på gränsen till avrinningsområdet; Gyllbergen
(Borlängesidan) i norra delen ligger delvis utanför vattendistriktet, Strömsholm vid
mynningen i Mälaren ligger mestadels utanför området och Stora Flyten och
Stormossen ligger mestadels i Hedströmmens avrinningsområde. Det finns 12
dricksvattenförekomster, som är grundvattentäkter, i Kolbäcksån avrinningsområde. I
området finns åtta badplatser som omfattas av badvattendirektivet. Inga vatten
skyddas enligt fiskvattendirektivet. Hela Kolbäcksåns avrinningsområde är klassat
som avloppsvattenkänsligt och (ca 4 % ) är dessutom nitratkänsligt (motsvarande
ungefär den del som ligger inom Hallstahammars kommun).
172
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
Biologiska kvalitetsfaktorer*
-hög
0
-god
3 (U-län)
-måttlig
26 (U-län), 3 (T-län)
-otillfredsställande
1 (U-län), 1 (T-län)
-dålig
0
* Västmanlands och Örebro län
** Dalarnas län
Påverkansanalys m m**
0
82
5
0
0
Av Kolbäcksåns 122 vattenförekomster har 85 god status, 34 måttlig status och 2
otillfredsställande status. Ingen av vattenförekomsterna har hög status eller dålig
status. En vattenförekomst i Örebro län saknar i dagsläget slutlig bedömning av
ekologisk status.
De 87 vattenförekomster som ligger inom Dalarnas län är i nuläget statusbedömda
utifrån påverkansanalys och fysikalisk-kemiska data. Övriga vattenförekomster, som
ligger i Västmanlands och Örebro län, är bedömda utifrån de biologiska
kvalitetsfaktorerna.
Generellt sett har de vattenförekomster som ligger i de mellersta och norra delarna av
avrinningsområdet god status, medan de som ligger i de södra delarna har måttlig
status. Några avvikelser finns. Till exempel finns det en del vattenförekomster med
måttlig status även i de norra delarna. På samma sätt finns det några
vattenförekomster med god status i de södra delarna. Allihop är sjöar som ligger i
Snytsboåns källflöde. Mer kunskapsunderlag behövs för vissa vattenförekomster för
att verifiera statusklassificeringen.
Data för de biologiska kvalitetsfaktorerna nedan avser endast Västmanlands län.
Fisk
Fiskdata finns för 15 vattenförekomster, varav tre sjöar och 12 vattendrag. Alla tre
sjöarna (Dammsjön, Gäsen och Ungen) har god status. I fem vattendrag visade
fiskdata på måttlig status, nämligen i sträckan mellan Gäsen och Dammsjön,
Kolbäcksån (mellan Mälaren och Sörstafors), Snytsboån (Botån, Flikån), Snytsboån
(Svarbäcken) och Ån. För Stensjöån/Dyllingsån, Sågån, Nybrobäcken, Snytsboån
(mellan Gäsen och Korsån) och Snytsboån (Norbergsån) har statusen bedömts ha
otillfredsställande status, medan Kolbäcksån (mellan Gnien och Stora Nadden) och
Snytsbån (mellan Åmänningen och Snyten) har dålig status.
Bottenfauna
Bottenfaunadata finns för sju vattenförekomster, varav två sjöar och fem vattendrag.
Sjön Gäsen har hög status och Östersjön god status med avseende på bottenfauna. I
Kolbäcksån (mellan Sörstafors och Östersjön), Nybrobäcken och Snytsboån (Botån,
Flikån) visade bottenfaunan på hög status, medan Stensjöån/Dyllingsån uppvisade
god status och Snytsboån (Norbergsån) måttlig status.
173
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Makrofyter
Inga undersökningar av makrofyter har gjorts i de vattenförekomster som ligger i
Västmanlands del av avrinningsområdet.
Växtplankton
Inga undersökningar av växtplankton har gjorts i de vattenförekomster som ligger i
Västmanlands del av avrinningsområdet.
Påväxtalger
Data för påväxtalger finns för två vattenförekomster. Båda är vattendrag. Sågån har
god status, medan Svenbybäcken har måttlig status med avseende på påväxtalger.
Fysikalisk-kemiska faktorer
För de vattenförekomster som uppvisar god ekologisk status eller högre, d v s för
sjöarna Dammsjön, Gäsen, Ungen, Östersjön samt vattendraget Kolbäcksån (mellan
Sörstafors och Östersjön), har en fördjupad bedömning gjorts även av de fysikaliskkemiska faktorerna. Ungen uppvisade då hög status, medan Dammsjön, Gäsen och
Kolbäcksån (mellan Sörstafors och Östersjön) uppvisade god status. I Östersjön
visade de fysikalisk-kemiska faktorerna på måttlig status. För övriga
vattenförekomster visar de fysikalisk-kemiska faktorerna på hög status i fem
vattenförekomster, god status i sju vattenförekomster och måttlig status i fem
vattenförekomster.
Hydromorfologiska faktorer
Eftersom ingen av vattenförekomsterna uppvisade hög status när de ekologiska och
fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna vägts samman så har ingen statusklassificering
gjorts utifrån de hydromorfologiska faktorerna.
Påverkan och miljöproblem
Kolbäckåns omgivningar består till 78 % av skogsmark på en berggrund av granit och
gnejs. Vattnet där är känsligt för sur nederbörd och vad det gäller närsalter är vattnet i
skogsmarken näringsfattigt. Utmed hela Kolbäcksåns huvudfåra finns jordbruksmark
och tätorter, och tillförseln av närsalter ökar ju längre ner i vattensystemet man
kommer. De mest näringsbelastade områdena finns i vattensystemets nedre, mälarnära
delar. Även industrin svarar för en del av närsaltstillförseln, speciellt kväve.
Tidigare gruvdrift och metallindustri har medfört att sjöar och vattendrag har påverkats
av metallutsläpp under mycket lång tid och sannolikt har sedimenten i många av sjöarna
förhöjda metallhalter. Sedan början av 1970-talet har metallutsläppen minskat kraftigt
tack vare högre krav på vattenrening och nedläggning av industrier. Flera punktutsläpp
av metaller finns dock kvar. Dessutom förekommer metallutsläpp i avrinningsområdet i
form av läckage från slaggrester och varphögar.
Kolbäcksåns vattensystem är starkt fysiskt påverkat av dammar, regleringar, slussar samt
i viss utsträckning av sjöfart. Enligt SMHI:s dammregister finns det 123 dammar inom
området. Dessutom finns det 279 kända övriga vandringshinder. Många
vattenförekomster i området är goda öringlokaler, men de många vandringshindren
förhindrar fiskens vandring.
174
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Inom Kolbäcksåns avrinningsområde finns 25 större miljöfarliga verksamheter med
utsläpp till vatten. 916 objekt är identifierade med avseende på förorenad mark.
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Avrinningsområdet nyttjas för flera olika vattentjänster. Mindre vattenuttag förekommer.
Flera av vattenförekomsterna nyttjas som recipient och för avledning av vatten från
bebyggelse, verksamhetsområden och jord- och skogsbruk. Det finns flera mindre
regleringar av vattenflödet samt rätningar och kanaliseringar för marknyttjandet.
Området nyttjas för rekreation i många former, bl a ett aktivt fritidsfiske, badplatser (42
kommunala, varav åtta skyddas enligt Badvattendirektivet) och naturupplevelser. Delar
av området har mycket höga naturvärden. Kolbäcksåns avrinningsområde har betydelse
ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Området har under många hundra år utnyttjats för
metallutvinning, metallindustri, vattenkraft och transporter och är därför rikt på
kulturhistoriska platser och miljöer.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
47 av de 122 vattenförekomsterna har sämre än god status, vilket gör att de riskerar att
inte uppnå god status till 2015.
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
I risk
74
47 (varav 11 förekomster
”at risk” som kalkas)
Potentiella KMV/AV
(ej bedömt ännu)
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
175
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
61 Norrström - Köpingsåns avrinningsområde
Sammanfattning
Köpingsåns avrinningsområde, som tillhör Norrströms huvudavrinningsområde, ligger i
Köpings, Skinnskattebergs och Surahammars kommuner i Västmanlands län.
Avrinningsområdet är 287 km2 stort och mynnar via Mälaren i Östersjön. De norra
176
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
delarna domineras av skogsmark, som utgör 71 % av områdets yta. De norra delarna
uppvisar också mindre mänsklig påverkan än de södra delarna, som domineras av
jordbrukslandskap (15 %) och där majoriteten av områdets 17 330 invånare bor. I
Köpingsåns avrinningsområde finns elva vattenförekomster, varav fyra sjöar och sju
vattendragssträckor.
Inom avrinningsområdet finns två Natura2000-områden, varav ett skyddas genom
habitatdirektivet och ett genom både habitat- och fågeldirektivet. I området finns en
dricksvattenförekomst som är en grundvattentäkt. Avrinningsområdet saknar badplatser
som omfattas av badvattendirektivet. Hela Mälaren är skyddat genom
fiskvattendirektivet, vilket inkluderar Köpingsviken som delvis ligger inom
avrinningsområdet. Hela Köpingsåns avrinningsområde är klassat som
avloppsvattenkänsligt och den del som ligger i Köpings kommun (55 %) är dessutom
nitratkänsligt.
Ingen av Köpingsåns elva vattenförekomster har bedömts ha hög status. En
vattenförekomst har bedömts ha god status, fem måttlig, fyra otillfredsställande och en
dålig Vattenförekomsterna i Köpingsåns avrinningsområde har generellt sämre än god
status, vilket kan bero på övergödningen. Statusen i Glåpen skulle kunna bero på stor
belastning från enskilda avlopp från fritidsbebyggelsen runt sjön. Mer kunskapsunderlag
behövs för vissa vattenförekomster för att verifiera statusklassificeringen.
Övergödning är ett problem i södra delarna av avrinningsområdet. Det beror på att
jordbrukslandskapet är koncentrerat till de nedre delarna av vattensystemet, framför
allt till Valstaåns och Kölstaåns huvudfåror. Den nordvästra delen av Köpingsåns
avrinningsområde har haft försurningsproblem sedan 1980-talet och ingår idag i
kalkningsverksamheten.
I området finns totalt 29 kända vandringshinder för fisk. I de nedre delarna av
avrinningsområdet är graden av mänsklig påverkan i form av rätningar, kanaliseringar
etc. påtaglig. De övre delarna uppvisar däremot en relativt liten påverkan.
I avrinningsområdet finns 6 större miljöfarliga verksamheter med utsläpp till vatten.
126 objekt är identifierade med avseende på förorenad mark. Ytbehandling av
metaller har förekommit vid några företag i avrinningsområdet, men uppmätta
metallhalter visar på en mycket liten påverkan.
Avrinningsområdet nyttjas för flera olika vattentjänster. Mindre vattenuttag
förekommer. Flera av vattenförekomsterna nyttjas som recipient och för avledning av
vatten från bebyggelse, verksamhetsområden och jord- och skogsbruk. Det finns flera
mindre regleringar av vattenflödet samt rätningar och kanaliseringar för
marknyttjandet. Området nyttjas för rekreation i många former, bl a ett aktivt
fritidsfiske, badplatser och naturupplevelser. Delar av området har mycket höga
naturvärden och det finns flera kulturvärden bl a Dybäckskällan i Kölstaån samt
diverse kvarnar.
Elva av de 12 vattenförekomsterna har sämre än god status, vilket gör att de riskerar
att inte uppnå god status till 2015. Venabäcken uppnår god status idag och bedöms
bibehålla den statusen 2015. En förutsättning är dock att vattenförekomsten, som är
försurningspåverkad, fortsatt kalkas så att statusen inte riskerar att försämras. Därför
har även denna vattenförekomst klassificerats som ”riskområde”.
177
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Köpingsåns avrinningsområde
Köpingsåns vattensystem har sitt ursprung i två mindre åar, Valstaån och Kölstaån, och
mynnar i Köpingsviken i nordvästra delen av Mälaren. Avrinningsområdet är 287 km2
stort och tillhör Norrströms huvudavrinningsområde. Det sträcker sig genom
kommunerna Köping, Skinnskatteberg och Surahammar i Västmanlands län.
Befolkningen i avrinningsområdet uppgår till 17 330 personer, varav 16 267 i tätort.
Den norra delen av Köpingsåns avrinningsområde domineras av skogsmark och den
södra av jordbruksmark (motsvarande 71 respektive 15 % av områdets totala area). I de
nedre delarna av avrinningsområdet är graden av mänsklig påverkan i form av
fragmentering (rätningar, kanaliseringar etc.) påtaglig. De övre delarna uppvisar däremot
en relativt liten påverkan.
Inom Köpingsåns avrinningsområde finns 17 sjöar och 105 km vattendrag. Det finns
totalt elva vattenförekomster, varav sju vattendragssträckor och fyra sjöar.
Statistik för Köpingsåns avrinningsområde. Avrinningsområdet ligger i Västmanlands län och berör
Skinnskattebergs, Surahammars och Köpings kommuner.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000 enl habitatdirektivet
-Natura 2000 enl fågeldirektivet
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden med vattenpåverkan**
287 km2
16 267 st
1 063 st
3%
71 %
15 %
5%
3
2,65 m /s
17,5 m3/s
(data saknas)
11 st
7 st
4 st
2 st
1 st
(data saknas)
1 st
0 st
0 % av aro
55 % av aro
hela aro
6 st
1 st
5 st
(data saknas)
126 st
178
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Köpingsåns avrinningsområde (forts.)
Vattenföretag
Dammar
6 st
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
** Information om vattenpåverkan saknas. Avser totala antalet.
23 st
(data saknas)
J/N
J
J
J
J
J
J
J
J
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1 st
?
2 st
0 st
2 st
Skyddade områden
Inom avrinningsområdet finns två Natura2000-områden.Venabäcken hyser
livskraftiga bestånd av flodpärlmussla och öring och är utpekat som Natura 2000område enligt Habitatdirektivet. Djupebo är utpekat enligt både Habitat- och
Fågeldirektivet. I området finns en dricksvattenförekomst som är en grundvattentäkt.
Avrinningsområdet saknar badplatser som omfattas av badvattendirektivet. Hela
Mälaren är skyddat genom fiskvattendirektivet, vilket inkluderar Köpingsviken som
delvis ingår i avrinningsområdet. Hela Köpingsåns avrinningsområde är klassat som
179
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
avloppsvattenkänsligt och den del som ligger i Köpings kommun (55 %) är dessutom
nitratkänsligt.
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
0
1
5
4
1
Ingen av Köpingsåns elva vattenförekomster har bedömts ha hög status. En
vattenförekomst har bedömts ha god status, fem måttlig, fyra otillfredsställande och en
dålig Vattenförekomsterna i Köpingsåns avrinningsområde har generellt sämre än god
status, vilket kan bero på övergödningen. Statusen i Glåpen skulle kunna bero på stor
belastning från enskilda avlopp från fritidsbebyggelsen runt sjön. Mer kunskapsunderlag
behövs för vissa vattenförekomster för att verifiera statusklassificeringen.
Fisk
Fiskdata finns för sex vattenförekomster i avrinningsområdet, varav tre sjöar och tre
vattendrag. I Glåpen och Vågsjön är statusen med avseende på fisk måttlig, medan
Lundbysjön har god status. Venabäcken har god status, Stockmorbäcken
otillfredsställande status och Valstaån dålig status.
Bottenfauna
Bottenfaunadata finns för åtta vattenförekomster, varav fyra vattendrag och fyra sjöar.
I Vågsjön visar bottenfaunan på god status medan Glåpen, Lundbysjön och Sörsjön
uppvisar otillfredsställande status med avseende på bottenfauna. Venabäcken har
bedömts ha hög status med avseende på bottenfaunan, medan statusen är god i
Kölstaån (mellan sammanflödet med Valstaån och Sörsjön), och måttlig i Valstaån
och Stockmorbäcken.
Makrofyter
Makrofytdata finns enbart för Vågsjön, som uppvisar hög status.
Växtplankton
Data från växtplanktonundersökningar finns från fyra sjöar i avrinningsområdet. Två
sjöar, Lundbysjön och Vågsjön, uppvisar god status. I Sörsjön är statusen dålig och i
Glåpen otillfredsställande.
Påväxtalger
Inga undersökningar av påväxtalger har gjorts i de vattenförekomster som ligger i
avrinningsområdet.
Fysikalisk-kemiska faktorer
För de vattenförekomster som uppvisar god ekologisk status eller högre, d v s för
Venabäcken och Kölstaån (mellan sammanflödet med Valstaån och Sörsjön), har en
180
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
fördjupad bedömning gjorts även av de fysikalisk-kemiska faktorerna. Venabäcken
uppvisade då god status och Kölstaån otillfredsställande status. För övriga
vattenförekomster visar de fysikalisk-kemiska faktorerna på måttlig eller sämre status,
utom Vågsjön där statusen är god med avseende på de fysikalisk-kemiska faktorerna.
Hydromorfologiska faktorer
Eftersom ingen av vattenförekomsterna uppvisade hög status när de ekologiska och
fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna vägts samman så har ingen statusklassificering
gjorts utifrån de hydromorfologiska faktorerna.
Påverkan och miljöproblem
Köpingsån är ett av Mälarens större tillflöden och bidrar med ca 4 % av
fosforbelastningen och 3 % av kvävebelastningen på Mälaren. Övergödning utgör ett
miljöproblem i vissa delar av Köpingsåns avrinningsområde, framförallt i de södra
delarna. Ca 15 % av avrinningsområdet utgörs av jordbruksmark, som är koncentrerad
till de nedre delarna av vattensystemet, framför allt till Valstaåns och Kölstaåns
huvudfåror. De största källorna till närsalter är läckage från jordbruksmark samt enskilda
avlopp. Tillförsel av närsalter sker också från djurbesättningar. Punktkällor till närsalter
förekommer från kemisk industri och avloppsreningsverk. Den delen av
avrinningsområdet som ligger inom Köpings kommun är klassat som nitratkänsligt enligt
Nitratdirektivet. Det nitratkänsliga området motsvarar ca 55 % av avrinningsområdets
totala area.
Vattenförekomsterna i Köpingsåns avrinningsområde har generellt sämre än god status,
vilket kan bero på övergödningen. Statusen i Glåpen skulle kunna bero på stor belastning
från enskilda avlopp från fritidsbebyggelsen runt sjön.
Den nordvästra delen av Köpingsåns avrinningsområde har haft försurningsproblem
sedan 1980-talet och ingår idag i kalkningsverksamheten. Vågsjön, Venabäcken och
de övre delarna av Stockmorbäcken har tidigare uppvisat låga pH-värden och en
mycket svag buffringskapacitet mot försurning. Vattenkemin i dessa
vattenförekomster har förbättrats på senare år och öring har återetablerats i
Venabäcken. Den biologiska återställningen pågår, men tar lång tid. Kalkningen
kommer att fortgå tills återhämtningen är stabil.
I området finns sex dammar enligt SMHI:s dammregister. Dessutom finns 23 kända
övriga vandringshinder för fisk. Det finns anledning att åtgärda en del av
vandringshindren, för att förbättra statusen med avseende på fisk. Till exempel i de
försurningspåverkade områdena i nordvästra delen av avrinningsområdet skulle detta
bidra till att öringen kan passera fritt och återetablera sig. I de nedre delarna av
avrinningsområdet är graden av mänsklig påverkan i form av rätningar, kanaliseringar
etc. påtaglig. De övre delarna uppvisar däremot en relativt liten påverkan.
I avrinningsområdet finns 6 större miljöfarliga verksamheter med utsläpp till vatten.
126 objekt är identifierade med avseende på förorenad mark. Ytbehandling av
metaller har förekommit vid några företag i avrinningsområdet, men uppmätta
metallhalter visar på en mycket liten påverkan.
181
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Avrinningsområdet nyttjas för flera olika vattentjänster. Mindre vattenuttag
förekommer. Flera av vattenförekomsterna nyttjas som recipient och för avledning av
vatten från bebyggelse, verksamhetsområden och jord- och skogsbruk. Det finns flera
mindre regleringar av vattenflödet samt rätningar och kanaliseringar för
marknyttjandet. Området nyttjas för rekreation i många former, bl a ett aktivt
fritidsfiske, badplatser och naturupplevelser. Delar av området har mycket höga
naturvärden och det finns flera kulturvärden bl a Dybäckskällan i Kölstaån samt
diverse kvarnar.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Tio av de elva vattenförekomsterna har sämre än god status, vilket gör att de riskerar
att inte uppnå god status till 2015. Venabäcken uppnår god status idag och bedöms
bibehålla den statusen 2015. En förutsättning är dock att vattenförekomsten, som är
försurningspåverkad, fortsatt kalkas så att statusen inte riskerar att försämras. Därför
har även denna vattenförekomst klassificerats som ”riskområde”.
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
0
I risk
11
Potentiella KMV/AV
(ej bedömt ännu)
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
182
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
61 Norrström - Hedströmmens avrinningsområde
Sammanfattning
Hedströmmens avrinningsområde, som tillhör Norrströms huvudavrinningsområde,
ligger i Smedjebackens kommun i Dalarnas län, Lindesbergs och Ljusnarsbergs
kommuner i Örebro län, samt Fagersta, Skinnskattebergs, Surahammars, Kungsörs och
Köpings kommuner i Västmanlands län. Avrinningsområdet är 1050 km2 stort och
183
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
mynnar via Mälarens västra del, Galten, i Östersjön. Området består till största del av
skogsmark (77 %) och inslaget av åkermark är ganska begränsat (8 %). Befolkningen
uppgår till 8 371 personer. I Hedströmmens avrinningsområde finns 42
vattenförekomster, varav 18 sjöar och 24 vattendragssträckor.
Det finns totalt fyra Natura 2000-områden i Hedströmmens avrinningsområde, varav två
skyddas genom habitatdirektivet och två genom både habitat- och fågeldirektivet. I
Hedströmmens avrinningsområde finns två dricksvattenförekomster, som är
grundvattentäkter. I området finns två badplatser som omfattas av badvattendirektivet.
Inga vatten skyddas enligt fiskvattendirektivet. Hela Hedströmmens avrinningsområde är
klassat som avloppsvattenkänsligt och större delen av området inom Köpings kommun
(13 % ) är dessutom nitratkänsligt.
Av Hedströmmens 42 vattenförekomster har 10 god status, 30 måttlig status och 2
otillfredsställande status. Ingen av vattenförekomsterna har hög status eller dålig
status.
Generellt sett har vattenförekomsterna i de norra delarna av avrinningsområdet god
status, medan de som ligger i de mellersta och södra delarna har måttlig status. Till viss
del kan detta förklaras av skillnader i analysmetoder. I Övre Skärsjön är statusen
otillfredsställande, vilket är förvånande eftersom sjön är ett källflöde relativt högt upp i
systemet. Statusen beror på fisksamhället, som kan vara påverkat av det stora antalet
dammar i vattendraget nedströms sjön. Mer kunskapsunderlag behövs för vissa
vattenförekomster för att verifiera statusklassificeringen.
I Hedströmmens avrinningsområde är det framför allt försurning som påverkar
vattenkvaliteten. De försurningskänsliga områdena ligger huvudsakligen i systemets
källflöden.
Efter försurning är den fysiska påverkan det största problemet i avrinningsområdet. Det
finns 77 dammar enligt SMHI:s dammregister och dessutom 102 kända övriga
vandringshinder. Många vattenförekomster i området är goda öringlokaler, men de
många vandringshindren förhindrar fiskens vandring. Ett exempel på hur detta påverkar
statusen är Övre Skärsjön, som har fått otillfredsställande status med avseende på fisk.
Längre nedströms i systemet finns en viss påverkan av näringsämnen i samband med att
inslaget av åkermark ökar och där befolkningsmängden i glesbygden är stor. Andelen
åkermark är störst längs huvudfåran nedströms Kolsva i Köpings kommun. Det
nitratkänsliga området motsvarar en relativt liten del av avrinningsområdet.
Vattenförekomsterna i de norra delarna av avrinningsområdet har generellt god status,
medan de flesta vattenförekomster som ligger i södra delarna har måttlig status. Till viss
del kan detta förklaras av skillnader i analysmetoder.
I avrinningsområdet finns tre tillståndspliktiga verksamheter med utsläpp vatten,
bland annat en fiskodling och ett avloppsreningsverk. 69 objekt är identifierade med
avseende på förorenad mark.
Avrinningsområdet nyttjas för flera olika vattentjänster. Mindre vattenuttag förekommer.
Flera av vattenförekomsterna nyttjas som recipient och för avledning av vatten från
bebyggelse, verksamhetsområden och jord- och skogsbruk. Det finns flera mindre
184
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
regleringar av vattenflödet samt rätningar och kanaliseringar för marknyttjandet.
Området nyttjas för rekreation i många former, bl a ett aktivt fritidsfiske, badplatser (sju
kommunala, varav två skyddas enligt Badvattendirektivet) och naturupplevelser. Delar
av området har mycket höga naturvärden och det finns även flera kulturvärden.
Hedströmmens avrinningsområde
Hedströmmens vattensystem har sina källflöden i Dalarnas sydvästra delar, i området
kring Malingsbo-Kloten. Hedströmmen mynnar i Mälarens östra bassäng Galten i
Köpings kommun i Västmanlands län. Avrinningsområde är 1050 km2 och tillhör
Norrströms huvudavrinningsområde. Det sträcker sig genom Dalarnas, Örebro och
Västmanlands län, och kommunerna Smedjebacken, Lindesberg, Ljusnarsberg, Fagersta,
Skinnskatteberg, Surahammar, Kungsör och Köping. Befolkningen i avrinningsområdet
uppgår till 8 371 personer, varav 5 331 i tätort.
Området består till största del av skogsmark (77 %) och inslaget av åkermark är ganska
begränsat (8 %). Åkermarken är koncentrerad till huvudfårans närområde i de nedre
delarna av systemet.
Inom Hedströmmens avrinningsområde finns 130 sjöar och 545 km vattendrag. Det finns
totalt 42 vattenförekomster, varav 18 sjöar och 24 vattendrag.
Statistik för Hedströmmens avrinningsområde. Avrinningsområdet ligger i Dalarnas, Västmanlands
och Örebro län och berör Smedjebackens, Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Fagersta, Skinnskatteberg,
Surahammars, Kungsörs och Köpings kommuner.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000 enl. habitatdirektivet
-Natura 2000 enl. fågeldirektivet
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
1050 km2
5 331 st
3 040 st
1%
77 %
8%
7%
3
11,9 m /s
3
46 m /s
(data saknas)
42 st
24 st
18 st
4 st
2 st
(data saknas)
2 st
2 st
0 % av avrinningsområdet
13 % av aro
hela aro
185
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Hedströmmens avrinningsområde (forts.)
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden med vattenpåverkan**
3 st
1 st
2 st
(data saknas)
69 st
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
77 st
102 st
(data saknas)
J/N
J
J
J
J
J
J
J
J
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
7 st
?
3 st
2 st
5 st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
** Information om vattenpåverkan saknas. Avser totala antalet.
Skyddade områden
Det finns totalt fyra Natura 2000-områden i Hedströmmens avrinningsområde, varav två
skyddas genom habitatdirektivet och två genom både habitat- och fågeldirektivet. Ett av
186
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
områdena omfattar en sträcka i Hedströmmens huvudfåra, medan övriga är sjöar belägna
i våtmarker i området. Av de senare ligger ett område, Stora Flyten och Stormossen,
delvis i Kolbäcksåns avrinningsområde. I Hedströmmens avrinningsområde finns två
dricksvattenförekomster, som är grundvattentäkter. I området finns två badplatser
(Långsjön och Skärsjön) som omfattas av badvattendirektivet. Inga vatten skyddas enligt
fiskvattendirektivet. Hela Hedströmmens avrinningsområde är klassat som
avloppsvattenkänsligt och större delen av området inom Köpings kommun (13 % ) är
dessutom nitratkänsligt.
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
Biologiska kvalitetsfaktorer*
-hög
0
-god
0
-måttlig
26 (U län), 3 (T-län)
-otillfredsställande
1 (U län), 1 (T-län)
-dålig
0
* Västmanlands och Örebro län
** Dalarnas län
Påverkansanalys m m**
0
10
1
0
0
Av Hedströmmens 42 vattenförekomster har 10 god status, 30 måttlig status och 2
otillfredsställande status. Ingen av vattenförekomsterna har hög status eller dålig
status.
De elva vattenförekomster som ligger inom Dalarnas län är i nuläget statusbedömda
utifrån påverkansanalys och fysikalisk-kemiska data. Övriga vattenförekomster, som
ligger inom Västmanlands och Örebro län, är bedömda utifrån de biologiska
kvalitetsfaktorerna.
Generellt sett har vattenförekomsterna i de norra delarna av avrinningsområdet god
status, medan de som ligger i de mellersta och södra delarna har måttlig status. Till viss
del kan detta förklaras av skillnader i analysmetoder. I Övre Skärsjön är statusen
otillfredsställande, vilket är förvånande eftersom sjön är ett källflöde relativt högt upp i
systemet. Statusen beror på fisksamhället, som kan vara påverkat av det stora antalet
dammar i vattendraget nedströms sjön. Mer kunskapsunderlag behövs för vissa
vattenförekomster för att verifiera statusklassificeringen.
Data för de biologiska kvalitetsfaktorerna nedan avser endast Västmanlands län.
Fisk
Fiskdata finns för elva vattenförekomster, varav sex sjöar och fem vattendrag. Dagarn
uppvisar god status med avseende på fisk. I Lilla Kedjen, Nedre Gävjan, Nedre
Vättern och Stora Kedjen är statusen måttlig, medan Övre Skärsjön har
otillfredsställande status. Av vattendragen har Darsbobäcken (mellan Dagarn och
Dammsjön), Gisslarboån (Erlandsbobäcken) och Hedströmmen (Sundet) måttlig
status med avseende på fisk. I Gisslarboån (Gunnilboån) och Gisslarboån
(Sågdammen) är statusen otillfredsställande.
187
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Bottenfauna
Bottenfaunadata finns för nitton vattenförekomster, varav sju sjöar och tolv
vattendrag. Lilla Kedjen, Långsvan, Nedre Vättern och Övre Skärsjön har hög status,
medan Stora Kedjen uppvisar god status. Dagarn och Nedre Gävjan har måttlig status.
Av vattendragen har Darsbobäcken (mellan Storsjön och Dagarn), Gisslarboån
(Sågdammen), Hedströmmen (mellan mynningen till Gisslarboån och Nedre Vättern)
och Hedströmmen (mellan Storsjön och mynningen till Djurlångsån) hög status.
Lanforsån, Gisslarboån (Gunnilboån) och Hedströmmen (mellan Galten och
mynningen till Gisslarboån) har god status. I Flenaån (mellan Långbjörken och
Öbjörken) och Uggleforsån är statusen måttlig, medan statusen i Flenaån (Gillboån,
Flenaån), Gisslarboån (Erlandsbobäcken) och Gisslarboån (mellan Nedre Gävjan och
Trehörningen) är otillräcklig.
Makrofyter
Makrofytdata finns för tre sjöar. Dagarn uppvisar hög status medan Långsvan och
Övre Skärsjön har god status.
Växtplankton
Undersökning av växtplankton förekommer inte i någon vattenförekomst inom
Hedströmmens avrinningsområde.
Påväxtalger
Data från undersökning av påväxt/kiselalger finns för två vattendrag. Gisslarboån
(Sågdammen) uppvisar hög status medan Hedströmmen (mellan Galten och
mynningen till Gisslarboån) har måttlig status.
Fysikalisk-kemiska faktorer
För de fyra vattenförekomsterna (Långsvan, Lanforsån, Hedströmmen (mellan
mynningen till Gisslarboån och Nedre Vättern) samt Hedströmmen (mellan Storsjön
och mynningen till Djurlångsån)) som har god/hög status utifrån biologiska faktorer
bedöms även fysikalisk-kemiska faktorer.
Kvalitetsfaktorn siktdjup ger sjön Långsvan måttlig status. En sammanvägd
bedömning av biologiska och kemiska kvalitetsfaktorer i Långsvan ger måttlig status.
För vattendragen saknas vattenkemiskdata, utifrån biologiskdata i närliggande
vattenförekomster ger en expertbedömning måttlig status i Lanforsån, Hedströmmen
(mellan mynningen till Gisslarboån och Nedre Vättern) samt Hedströmmen (mellan
Storsjön och mynningen till Djurlångsån.
Hydromorfologiska faktorer
Eftersom ingen av vattenförekomsterna uppvisat hög status när biologiska och
fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktor vägts samman så har ingen statusklassificering
gjorts utifrån hydromorfologiska faktorer.
Påverkan och miljöproblem
I Hedströmmens avrinningsområde är det framför allt försurning som påverkar
vattenkvaliteten. De försurningskänsliga områdena ligger huvudsakligen i systemets
källflöden.
188
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Efter försurning är den fysiska påverkan det största problemet i avrinningsområdet. Det
finns 77 dammar enligt SMHI:s dammregister och dessutom 102 kända övriga
vandringshinder. Många vattenförekomster i området är goda öringlokaler, men de
många vandringshindren förhindrar fiskens vandring. Ett exempel på hur detta påverkar
statusen är Övre Skärsjön, som har fått otillfredsställande status med avseende på fisk.
Längre nedströms i systemet finns en viss påverkan av näringsämnen i samband med att
inslaget av åkermark ökar och där befolkningsmängden i glesbygden är stor. Andelen
åkermark är störst längs huvudfåran nedströms Kolsva i Köpings kommun. Det
nitratkänsliga området motsvarar en relativt liten del av avrinningsområdet.
I avrinningsområdet finns tre tillståndspliktiga verksamheter med utsläpp vatten,
bland annat en fiskodling och ett avloppsreningsverk. 69 objekt är identifierade med
avseende på förorenad mark.
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Avrinningsområdet nyttjas för flera olika vattentjänster. Mindre vattenuttag
förekommer. Flera av vattenförekomsterna nyttjas som recipient och för avledning av
vatten från bebyggelse, verksamhetsområden och jord- och skogsbruk. Det finns flera
mindre regleringar av vattenflödet samt rätningar och kanaliseringar för
marknyttjandet. Området nyttjas för rekreation i många former, bl a ett aktivt
fritidsfiske, badplatser (sju kommunala, varav två skyddas enligt Badvattendirektivet)
och naturupplevelser. Delar av området har mycket höga naturvärden och det finns
även flera kulturvärden.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
34 av de 42 vattenförekomsterna har sämre än god status, vilket gör att de riskerar att
inte uppnå god status till 2015.
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
I risk
8
34 (varav 2 förekomster ”at
risk” som kalkas)
Potentiella KMV/AV
(ej bedömt ännu)
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
189
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
61 Norrström - Arbogaåns avrinningsområde
Arbogaåns avrinningsområde
Största delen av Arbogaåns avrinningsområdet ligger i Örebro län. Berörda
kommuner är Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Ån kommer från
Skinnskatteberg och Ludvika i Dalarna, och mynnar via Arboga, Kungsör och Köping
i Mälarens inre del. Avrinningsområdet är 3 808 km2 och är indelat i 104 delavrinningsområden. I avrinningsområdet, som utgör ca 10 % av Norra Östersjöns
vattendistrikt, bor det drygt 60 000 invånare. Det består till 67 % av skogsmark, 12 %
åkermark, 2 % av tätort och vatten uppgår till 7 % av den totala arealen. Totalt finns
115 vattenförekomster för ytvatten i Arbogaåns avrinningsområde, 71
190
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
vattendragssträckor med en sammanlagd längd på 609 km och 44 sjöar med en
sammanlagd areal på 184 km2. I övrigt finns det många mindre sjöar och vattendrag.
Vissa vatten har inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag
pekats ut som värdefulla eller särskilt värdefulla med avseende på natur, kultur och
fisk/fiske. Inom Arbogaåns avrinningsområde rör det sig om totalt 96 områden varav
59 med avseende på naturvärden, 11 med avseende på kulturvärden och 26 med
avseende på fisk/fiske. Inom avrinningsområde finns det stycken Natura 2000
områden med limniska habitat. Det finns 34 kommunala badplatser inom
avrinningsområdet och av dessa omfattas 10 stycken av badvattendirektivet.
De flesta av Arbogaåns vattenförekomster är klassade som måttlig status, men ett
antal vattenförekomster uppnår god status. Några vattenförekomster är klassade som
otillfredsställande status och en vattenförekomst har dålig status.
De norra delarna av Arbogaåns avrinningsområdet har låga eller mycket låga halter av
närsalter, men nedströms Väringen ökar både fosfor- och kvävenivåerna. Ökningen
beror på att avrinningsområdets här ändrar karaktär från skogslandskap till
jordbrukslandskap. Enligt Emissionsdatabasen för vatten tillfördes år 2001 och 413
ton kväve och 15,4 ton fosfor från odlad mark i Arbogaåns avrinningsområde. Den
större sammanhängande jordbruksmarken (>100 ha) i Arbogaåns avrinningsområde
inom Örebro län finns dels på Fellingsbroslätten och dels i Ervallaområdet. Den
övriga jordbruksmarken är koncentrerad i dalgångar längs sjöar och större vattendrag.
De biflöden som finns nedströms sjön Väringen bidrar med en stor del av huvudfårans
näringstillskott. Väringen är en viktig plats i Arbogaåns avrinningsområde, och sjön
samlar upp vatten från både Dyltaån och Arbogaån (Borsån) som är två stora grenar i
vattensystemet. I området kring sjön finns både skogs- och åkermark samt tätorten
Frövi som använder Väringen som recipient för sitt avloppsreningsverk. Sjön
påverkas dessutom av AssiDomän Frövi, som ligger vid Arbogaåns inflöde. Väringen
har litet siktdjup och vattnets ljusklimat beror framförallt på att vattnet innehåller
suspenderade partiklar och färgen beror på lösa humusämnen. Dessutom har sjön låg
syrehalt vid botten.
Andra faktorer som kan påverka och utgöra riskmoment i avrinningsområdet är de
totalt 42 A, B och C-anläggningarna med utsläpp till vatten som finns inom området.
Större delen, det vill säga 39 stycken är reningsverk (5 stycken B-anläggningar och 34
stycken är C-anläggningar). Övriga anläggningar är inom massaindustrin (2 Aanläggningar) och metallvarutillverkning (1 B-anläggning). Det finns totalt 925
identifierade misstänkt förorenade områden inom och av dessa är 8 stycken klassade i
riskklass 1 (mycket stor risk) och cirka 75 stycken i riskklass 2 (stor risk). Stor del av
avrinningsområdet speciellt de norra och västra delarna är påverkat av försurning. Det
finns 47 stycken åtgärdsområden för kalkning inom området.
Vattenreglering ofta kopplad till vattenkraftverk finns i majoriteten av de större
vattendragen. Inom avrinningsområdet finns det 181 större dammar och otaliga
mindre. Den fysiska påverkan på sjöar och vattendrag som förekommit och
förekommer i avrinningsområdet är betydande. Regleringsdammar från kvarnar,
hyttor, hammare och kraftverk, vägtrummor och prydnadsdammar är några exempel
på mänskligt orsakade vandringshinder för fisk och andra organismer i vattnet.
191
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Verksamheten för recipientkontrollen i Arbogaån vattenvårdsförbund består för
närvarande av 30 medlemmar, därav 10 kommuner, 10 större företag samt 10 mindre
företag och organisationer.
Statistik för Arbogaåns avrinningsområde
Största delen av Arbogaåns avrinningsområdet ligger i Örebro län. Ån kommer från
Dalarna, och mynnar i Mälarens inre del. Avrinningsområdet är 3 808 km2 och är
indelat i 104 delavrinningsområden. I avrinningsområdet, som utgör ca 10 % av Norra
Östersjöns vattendistrikt, bor det drygt 60 000 invånare. Det består till 67 % av
skogsmark, 12 % åkermark, 2 % av tätort och vatten uppgår till 7 % av den totala
arealen. Totalt finns 115 vattenförekomster för ytvatten i Arbogaåns avrinningsområde, 71 vattendragssträckor med en sammanlagd längd på 609 km och 44 sjöar
med en sammanlagd areal på 184 km2. I övrigt finns det många mindre sjöar och
vattendrag. I tabell 1 finns sammanställd statistik för avrinningsområdet.
Tabell 1. Statistik för Arbogaåns avrinningsområde. I avrinningsområdet ingår följande kommuner
helt eller delvis: Arboga, Eskilstuna, Hällefors, Kungsör, Köping, Lindesberg, Ljusnarsberg, Ludvika,
Nora, Skinnskatteberg, Smedjebacken och Örebro.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden
3807,27 km2
61 065
45 130
15 935
1,8 %
72,3 %
11,5 %
6,6 %
3
44,1 m /s
Data saknas
3
137 m /s
129 st
83 st
46 st
20 st
Data saknas
10 st
10 st
0 % av avrinningsområdet
14 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
6 st
11 st
Data saknas
253 st (Data saknas för delar av
avrinningsområdet)
192
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Arbogaåns avrinningsområde (forts.)
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
181 st
201 st
73 st (Data saknas för delar av
avrinningsområdet)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Skyddade områden
Vissa vatten har inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag
pekats ut som värdefulla eller särskilt värdefulla med avseende på natur, kultur och
fisk/fiske. Inom Arbogaåns avrinningsområde rör det sig om totalt 96 områden varav
59 med avseende på naturvärden, 11 med avseende på kulturvärden och 26 med
avseende på fisk/fiske. Det finns 34 kommunala badplatser inom avrinningsområdet
och av dessa omfattas 10 stycken av badvattendirektivet. Inom avrinningsområde
finns det dessutom:
• 16 stycken Natura 2000 områden med limniska habitat varav
o 6 områden med dystrofa sjöar
o 6 områden med större fennoskandiska vattendrag
o 4 områden med vattendrag med flytbladsvegetation eller mossor
Ekologisk status nuläge
Den ekologiska statusen inom Arbogaåns avrinningsområde är i de flesta fall klassad
som måttlig. Ett antal vattenförekomster uppnår god status, men ingen är klassad som
hög status. Några vattenförekomster är klassade som otillfredsställande och en
vattenförekomst har dålig status. I tabell 2 nedan finns en sammanställning över den
ekologiska statusen i avrinningsområdet.
Tabell 2. Ekologisk status i vattenförekomster i Arbogaåns avrinningsområde.
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
0
18
95
15
1
193
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Nedan finns beskrivningar för hur den ekologiska statusen i Arbogaåns
avrinningsområde ser ut för varje kvalitetsfaktor.
Fisk
Endast en sjö har statusklassats m.a.p. fisk. Denna har fått klassningen måttlig. Av
vattendragen har 29 vattenförekomster statusklassats. Av dessa har 16 fått god status,
9 måttlig status och 4 otillfredsställande status.
Bottenfauna
Endast en sjö har statusklassats m.a.p. bottenfauna. Denna har fått klassningen hög.
För vattendragen har 39 klassningar gjorts varav 6 fått hög status, 24 god status, 8
måttlig status och 1 otillfredsställande status.
Makrofyter
Endast 2 sjöar i avrinningsområdet har klassats m.a.p. trofiskt makrofytindex (TMI).
Den ena sjön har fått bedömningen hög status och den andra bedömningen god status.
Växtplankton
Inga sjöar i Arbogaåns avrinningsområde har klassats m.a.p. växtplankton.
Påväxtalger
Totalt har 10 vattendrag statusklassat m.a.p. påväxtalger. Av dessa har 7 fått hög
status, 2 god status och1 måttlig status.
Fysikalisk-kemiska faktorer
De norra delarna av Arbogaåns avrinningsområdet har låga eller mycket låga halter av
närsalter, men nedströms Väringen ökar både fosfor- och kvävenivåerna. Inom
avrinningsområdet ligger flertalet reningsverk, industrier och ett antal förorenade
områden Stor del av avrinningsområdet speciellt de norra och västra delarna är
påverkat av försurning. Statusen blir därför i de flesta fall måttlig, men några
vattenförekomster når upp till god status.
Hydromorfologiska faktorer
Majoriteten av vattendragen inom avrinningsområdet är rätade eller påverkade av
vandringshinder, vattenregleringar och andra hydromorfologiska faktorer.
Påverkan och miljöproblem
Belastningen av näringsämnen från skogsbruk, jordbruk, reningsverk och övrig
industri samt den miljöpåverkan som sker genom vattenreglering från vattenkraftverk
och genom markavvattning gör att inga vattenförekomster uppnår hög status och
endast ett fåtal av vattenförekomsterna uppnår god status. Det finns även ett stort antal
förorenade områden från tex äldre idag nedlagd gruvverksamhet som läcker
miljögifter ut till sjöar och vattendrag och påverkar ekosystemen negativt. Stora delar
av avrinningsområdet speciellt de norra och västra delarna är påverkade av försurning.
194
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Då tjänstesektorn är så dominerande i Norra Östersjöns vattendistrikt blir andelen för
förädlingsvärde och sysselsättning låga (5 % respektive strax under 3 %) för de
vattenintensiva industrierna. I Norra Östersjöns vattendistrikt står de vattenintensiva
branscherna för ca 34 % av vattenuttagen i distriktet, eller 191 miljoner m3. Det
innebär att mycket av vattnet som används inte går till industrin utan att distriktet
karaktäriseras av annan verksamhet.
Den största mängden vattenuttag görs av de kommunala vattenverken, ca 303
miljoner m3. Av detta uttag använder hushållen mest. Distriktet har mellan åren 2000
och 2005 ökat vattenuttagen med 16 %. De kommunala reningsverken är även de som
hanterar, renar och återför mest vatten, 371 miljoner m3 eller 92 % av allt renat och
återfört vatten. Vattenuttagen har i Kemisk industri, Stål- och metall samt inom El,
gas och värmeverken ökat mycket mellan 2000 och 2005. Däremot har inte
förädlingsvärdet ökat i samma omfattning. Utav dessa tre branscher är det bara inom
Kemisk industri som förädlingsvärdet har överträffat den stora ökningen av
vattenmängder (51 % ökning av vattenuttag medan förädlingsvärdet har ökat med
57 %). Massa- och pappersindustrin har legat på ungefär samma nivå när det gäller
vattenuttagen och har ökat förädlingsvärdet med 16 %.
Verksamheten för recipientkontrollen i Arbogaån vattenvårdsförbund består för
närvarande av 30 medlemmar, därav 10 kommuner, 10 större företag samt 10 mindre
företag och organisationer.
195
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
61 Norrström - Eskilstunaåns avrinningsområde
Eskilstunaåns avrinningsområde
Den största delen av Eskilstunaåns avrinningsområdet ligger i Örebro län. Berörda
kommuner i Örebo län är Askersund, Degerfors, Hallsberg, Karlskoga, Kumla, Laxå,
Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro. En mindre del ligger i Västmanlands län i
Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Vingåker, Arboga. Sydöstra delen av Hjälmarens
utlopp ligger i Kungsörs kommun, Södermanlands län. Eskilstunaåns avrinningsområde är 4 183 km2 stort och är indelat i 74 delavrinningsområden. I avrinningsområdet, som utgör ca 11 % av Norra Östersjöns vattendistrikt, bor det drygt 250 000
personer. Det består till 44 % av skogsmark, 24 % åkermark, tätort 3 % och vatten
196
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
uppgår till 15 % av den totala arealen. Totalt finns 81 vattenförekomster för ytvatten i
Eskilstunaåns avrinningsområde, 53 vattendragssträckor med en sammanlagd längd
på 436 km och 28 sjöar med en sammanlagd areal på 591 km2. Hjälmarens yta utgör
477 km2, eller ca 3/4 av den totala sjöytan inom avrinningsområdet. I övrigt finns det
många mindre sjöar och vattendrag.
Vissa vatten har inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag
pekats ut som värdefulla eller särskilt värdefulla med avseende på natur, kultur och
fisk/fiske. Inom Eskilstunaåns avrinningsområde rör det sig om totalt 85 områden
varav 61 med avseende på naturvärden, 7 med avseende på kulturvärden och 16 med
avseende på fisk/fiske. Inom avrinningsområdet finns det 16 stycken Natura 2000
områden med limniska habitat. Det finns 51 kommunala badplatser inom
avrinningsområdet och av dessa omfattas 16 stycken av badvattendirektivet.
Den ekologiska statusen i Eskilstunaån visar mestadels på måttlig eller
otillfredsställande status, vilket förmodligen har sin grund i avrinningsområdets stora
näringsläckage samt det relativt höga befolkningstrycket och flertalet industrier.
Största delen av avrinningsområdet utgörs av skogsklädd moränmark som har låg
arealförlust av fosfor och måttligförlust av kväve. Närkeslättens kalkrika lerjord är
Mellansveriges bördigaste jordbruksbygd. Den stora andelen jordbruksareal i detta
område innebär att det här finns en hög arealförlusten av näringsämnen. Enligt
Emissionsdatabasen för vatten tillfördes år 2001 1 451 ton kväve och 26,7 ton fosfor
från odlad mark i Eskilstunaåns avrinningsområde. Särskilt stort är näringsläckaget i
området kring Täljeån. Näringsläckagen från odlingsmarken innebär att det i
vattendragen finns höga halt av kväve och fosfor. Hälften av fosforbelastningen och
knappt hälften av kvävebelastningen kommer från odlad mark. Näringsämnen i
avrinningsområdet kommer förutom från jordbruksmarken från enskilda avlopp och
reningsverk i Örebro, Kumla och Eskilstuna. Belastningen av näringsämnen på
Hjälmaren har minskat sedan 1970-talet men ändå uppstår problem som till exempel
begränsat siktdjup och återkommande blomning av blågrönaalger. Sjöns höga
planktonproduktion kan även leda till syrebrist vid sjöbotten när algerna bryts ner.
Både Svartån och Täljeån har hög humushalt i vattnet vilket betyder ett högt färgtal.
Andra faktorer som kan påverka och utgöra riskmoment i avrinningsområdet är de
totalt 86 A, B och C-anläggningarna med utsläpp till vatten som finns inom området.
Större delen det vill säga 62 stycken är reningsverk (9 stycken B-anläggningar och 53
stycken är C-anläggningar). Näst största branschen med utsläpp till vatten inom
Eskilstunaåns avrinningsområde är anläggningar för ytbehandling (totalt 11 stycken
anläggningar). Det finns mer än 1 500 identifierade misstänkt förorenade områden
och av dessa är ett tjugotal klassade i riskklass 1 (mycket stor risk) och ungefär 150
stycken i riskklass 2 (stor risk). Avrinningsområdets källflödesområden är försurade
och ingår därför i åtgärdsområden för kalkning.
Vattenreglering ofta kopplad till vattenkraftverk finns i majoriteten av de större
vattendragen. Inom avrinningsområdet finns det 113 större dammar och otaliga
mindre. Den fysiska påverkan på sjöar och vattendrag som förekommit och
förekommer i avrinningsområdet är betydande. Regleringsdammar från kvarnar,
hyttor, hammare och kraftverk, vägtrummor och prydnadsdammar är några exempel
på mänskligt orsakade vandringshinder för fisk och andra organismer i vattnet.
197
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Hjälmarens Vattenvårdsförbund svarar för vattendragskontrollen i Eskilstunaåns
avrinningsområde, från Laxsjöarna i väster till Eskilstunaåns utlopp i Mälaren.
Förbundet består av ca 40 medlemmar; kommuner, landsting, företag,
jordbruksorganisationer, försvarsområden.
Statistik för Eskilstunaåns avrinningsområde
Den största delen av Eskilstunaåns avrinningsområdet ligger i Örebro län. En mindre
del ligger i Västmanlands län i Eskilstuna. Sydöstra delen av Hjälmarens utlopp ligger
i Södermanlands län. Eskilstunaåns avrinningsområde är 4 183 km2 stort och är
indelat i 74 delavrinningsområden. I avrinningsområdet, som utgör ca 11 % av Norra
Östersjöns vattendistrikt, bor det drygt 250 000 personer. Det består till 44 % av
skogsmark, 24 % åkermark, tätort 3 % och vatten uppgår till 15 % av den totala
arealen. Totalt finns 81 vattenförekomster för ytvatten i Eskilstunaåns
avrinningsområde, 53 vattendragssträckor med en sammanlagd längd på 436 km och
28 sjöar med en sammanlagd areal på 591 km2. Hjälmarens yta utgör 477 km2, eller
ca 3/4 av den totala sjöytan inom avrinningsområdet. I övrigt finns det många mindre
sjöar och vattendrag. I tabell 1 finns sammanställd statistik för avrinningsområdet.
Tabell 1. Statistik för Eskilstunaåns avrinningsområde. I avrinningsområdet ingår följande
kommuner helt eller delvis: Arboga, Askersund, Degerfors, Eskilstuna, Flen, Hallsberg, Karlskoga,
Katrineholm, Kumla, Kungsör, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora, Vingåker och Örebro.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
4182,47 km2
256 336
222 960
33 376
3,4 %
46,2 %
24,7 %
14,7 %
3
24,7 m /s
Data saknas
3
80 m /s
95 st
67 st
28 st
33 st
Data saknas
18 st
15 st
11 % av avrinningsområdet
80 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
198
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Eskilstunaåns avrinningsområde (forts.)
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
11 st
32 st
Data saknas
467 st (Data saknas för delar av
avrinningsområdet)
113 st (Data från SMHI)
90 st (Data saknas för delar av
avrinningsområdet)
329 st (Data saknas för delar av
avrinningsområdet)
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Skyddade områden
Vissa vatten har inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag
pekats ut som värdefulla eller särskilt värdefulla med avseende på natur, kultur och
fisk/fiske. Inom Eskilstunaåns avrinningsområde rör det sig om totalt 85 områden
varav 61 med avseende på naturvärden, 7 med avseende på kulturvärden och 16 med
avseende på fisk/fiske. Det finns 51 kommunala badplatser inom avrinningsområdet
och av dessa omfattas 16 stycken av badvattendirektivet. Inom avrinningsområdet
finns det dessutom:
• 16 stycken Natura 2000 områden med limniska habitat varav
o 9 områden med dystrofa sjöar
o 3 områden med vattendrag med flytbladsvegetation eller mossor
o 2 områden med naturligt eutrofa sjöar
o 1 område med större fennoskandiska vattendrag
o 1 område med oligotrofa mineralfattiga sjöar i slättområden
199
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Ekologisk status nuläge
Den ekologiska statusen i Eskilstunaån är i de flesta fall måttlig eller
otillfredsställande. Ingen vattenförekomst har hög status, tre vattenförekomster har
god status och tre har klassats i den sämsta statuskategorin ”dålig”. I tabell 2 nedan
finns en sammanställning över den ekologiska statusen i avrinningsområdet.
Tabell 2. Ekologisk status i vattenförekomster i Eskilstunaåns avrinningsområde.
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
0
3
59
30
3
Nedan finns beskrivningar för hur den ekologiska statusen i Arbogaåns
avrinningsområde ser ut för varje kvalitetsfaktor.
Fisk
Två sjöar i avrinningsområdet har statusklassats m.a.p. fisk. Den ena har fått
klassningen god status och den andra klassningen otillfredsställande status. Av
vattendragen har 7 vatten-förekomster statusklassats. Av dessa har 4 fått god status, 1
måttlig status, 1 otillfredsställande status och 1 dålig status.
Bottenfauna
Endast en sjö har statusklassats m.a.p. bottenfauna. Denna har fått klassningen dålig
status. För vattendragen har 17 klassningar gjorts varav 4 vattendrag fått hög status,
10 god status, och 3 måttlig status.
Makrofyter
Endast 4 sjöar i avrinningsområdet har klassats m.a.p. trofiskt makrofytindex (TMI).
Av dessa har 3 sjöar fått klassningen måttlig status och 1 sjö klassningen
otillfredställande status.
Växtplankton
Åtta sjöar har statusklassats m.a.p. växtplankton. Av dessa har 5 fått god status, 1
måttlig status, 1 otillfredsställande status och 1 dålig status.
Påväxtalger
Totalt har 8 vattendrag statusklassat m.a.p. påväxtalger. Av dessa har 1 fått hög status,
5 god status och 2 måttlig status
Fysikalisk-kemiska faktorer
Avrinningsområdet har höga näringsförluster, ett stort antal förorenade områden, stort
befolkningstryck med mycket industrier samt försurade källflöden. De fysikaliskkemiska faktorerna ger måttlig eller otillfredsställande status i de flesta
vattenförekomsterna.
200
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Hydromorfologiska faktorer
Majoriteten av vattendragen inom avrinningsområdet är rätade eller påverkade av
vandringshinder, vattenregleringar och andra hydromorfologiska faktorer.
Påverkan och miljöproblem
Den höga belastningen från jordbruk, reningsverk och övrig industri samt den
miljöpåverkan som sker genom vattenreglering från vattenkraftverk och genom
markavvattning gör att inga vattenförekomster uppnår hög status och endast ett fåtal
av vattenförekomsterna uppnår god status. Inom området finns också ett stort antal
förorenade områden som läcker ut miljögifter till vattenförekomsterna. Delar av
avrinningsområdet är påverkat av försurning och delar har hög belastning från
jordbruk. Ett relativt högt befolkningstryck bidrar även till de låga statusklassningarna
i en del av sjöarna och vattendragen.
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Då tjänstesektorn är så dominerande i Norra Östersjöns vattendistrikt blir andelen för
förädlingsvärde och sysselsättning låga (5 % respektive strax under 3 %) för de
vattenintensiva industrierna. I Norra Östersjöns vattendistrikt står de vattenintensiva
branscherna för ca 34 % av vattenuttagen i distriktet, eller 191 miljoner m3. Det
innebär att mycket av vattnet som används inte går till industrin utan att distriktet
karaktäriseras av annan verksamhet.
Den största mängden vattenuttag görs av de kommunala vattenverken, ca 303
miljoner m3. Av detta uttag använder hushållen mest. Distriktet har mellan åren 2000
och 2005 ökat vattenuttagen med 16 %. De kommunala reningsverken är även de som
hanterar, renar och återför mest vatten, 371 miljoner m3 eller 92 % av allt renat och
återfört vatten.
Vattenuttagen har i Kemisk industri, Stål- och metall samt inom El, gas och
värmeverken ökat mycket mellan 2000 och 2005. Däremot har inte förädlingsvärdet
ökat i samma omfattning. Utav dessa tre branscher är det bara inom Kemisk industri
som förädlingsvärdet har överträffat den stora ökningen av vattenmängder (51 %
ökning av vattenuttag medan förädlingsvärdet har ökat med 57 %). Massa- och
pappersindustrin har legat på ungefär samma nivå när det gäller vattenuttagen och har
ökat förädlingsvärdet med 16 %.
Hjälmarens Vattenvårdsförbund svarar för vattendragskontrollen i Eskilstunaåns
avrinningsområde, från Laxsjöarna i väster till Eskilstunaåns utlopp i Mälaren.
Förbundet består av ca 40 medlemmar; kommuner, landsting, företag,
jordbruksorganisationer, försvarsområden.
201
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
61 Norrström - Råckstaåns avrinningsområde
Sammanfattning
Råckstaåns avrinningsområde är beläget i Södermanlands län och omfattar delar av
Eskilstuna, Flens, Gnesta och Strängnäs kommuner. Vattenförekomsterna är fördelade
i två grenar i systemet: en längre del i väst-ostlig riktning och en kortare del i mer
syd-nordlig riktning. Grenarna möts i sjön Visnaren som ligger knappt fyra km väster
om Mälarkusten och ån mynnar i Gripsholmsviken. Befolkningsmängden är 4600,
varav 3100 bor i tätort. I området finns 10 vattenförekomster, fem sjöar och fem
delsträckor av Råckstaåns huvudfåra.
202
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Inom avrinningsområdet finns två skyddade områden enligt Natura 2000
Fågeldirektivet, två skyddade områden enligt Natura 2000 Habitatdirektivet samt två
skyddade områden för grundvattenbaserade vattentäkter.
Av vattenförekomsterna i området har en god status, åtta har måttlig status och en har
otillfredsställande status. Generellt har systemet måttlig status, från dess början i
inlandet till mynningen i Mälaren. Undantagen är vattendraget med god status som
rinner från sjön Mellan-Marviken till sjön Visnaren, samt även Visnaren som har
otillfredsställande status, troligen till följd av påverkan från jordbruk och Åkers
styckebruks samhälle.
Det största miljöproblemet inom Råckstaåns avrinningsområde är övergödning och
den största källan är diffus belastning från jord- och skogsbruk. Jordbruk,
kraftverksdammar, vägbyggen mm påverkar förutom genom markanvändning kring
vattenförekomsterna även vattendragens kontinuitet i hela systemet.
Jordbruket inom området använder i viss mån vatten till bevattning av gröda och
boskap och som recipient till utsläpp. En tredjedel av befolkningen inom
avrinningsområdet bor utanför tätort och de knappt tusen registrerade enskilda
avloppen medför att sjöar och vattendrag är potentiella recipienter för framförallt
fosfor. Förutom fritidsfiske i exempelvis Marvikarna används sjöarna också för bad.
Samtliga sjöar och vattendrag i avrinningsområdet har bedömts vara i risk att inte nå
god vattenstatus till 2015. Av dessa har endast en högre status än måttlig i dagsläget,
men p.g.a. påverkan från exempelvis enskilda avlopp bedöms även den vara at risk.
Avloppsvatten bedöms vara en generell riskfaktor för samtliga vattenförekomster. För
förekomsterna i den väst-ostliga grenen av systemet är jordbruk en stor riskfaktor
liksom påverkan från tätorter.
Råckstaåns avrinningsområde
Råckstaåns avrinningsområde är beläget i Södermanlands län och omfattar delar av
Eskilstuna, Flens, Gnesta och Strängnäs kommuner. Vattenförekomsterna är fördelade
i två grenar i systemet: en längre del i väst-ostlig riktning och en kortare del i mer
syd-nordlig riktning. Grenarna möts i sjön Visnaren som ligger knappt fyra km väster
om Mälarkusten. Råckstaån är ett bivattensystem till Mälaren/Norrströms
huvudvattensystem och mynnar i Mälaren i Gripsholmsviken vid Mariefred. Inom
området bor 4 600 personer, varav 3 100 bor i tätort.
Råckstaåns avrinningsområde utgör drygt en procent eller 261 km² av
Mälaren/Norrströms totala avrinningsområde på 22 650 km². Råckstaåns dalgång
följer den s.k. Gripsholmsförkastningen som utgör en tydlig gräns mellan
Mälarmårdens bergbundna höjdsträckning i söder och den flackare och öppnare
Mälarbygden i norr. Avrinningsområdet utgörs till ca 70 % av skogsmark, 15 %
jordbruksmark, 5 % vatten och 4 % sankmark. I avrinningsområdet finns 36 stycken
sjöar och 14 stycken vattendrag. Av dessa är 5 stycken sjöar och 5 delsträckor av
Råckstaåns huvudfåra utpekade som vattenförekomster.
203
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Råckstaåns avrinningsområde. Avrinningsområdet ligger i Södermanlands och berör
Eskilstuna, Flens, Gnesta och Strängnäs kommuner.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000 Fågeldirektivet
-Natura 2000 Habitatdirektivet
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk (EMIR)
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
261 km2
4646
3098 st
1548 st
1,2 %
68,4 %
15,0 %
5,1 %
3
1,8 m /s
3
6,5 m /s
Data saknas
10 st
5 st
5 st
2 st
2 st
0 st
2 st
0 st
0 % av avrinningsområdet
87 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
0 st
1 st
Ca 900 st
7 st
17 st (alla vfk är inte inv.)
3 st (alla vfk är inte inv.)
8 st
J/N
J
J
J
J
J
J
204
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Råckstaåns avrinningsområde (forts.)
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
st
st
st
2 st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
Skyddade områden
Som skydd för de mest värdefulla limniska habitaten har två Natura 2000-områden
upprättats.
Marvikarna SE0220174, habitatdirektivet och fågeldirektivet:
Natura 2000-området Marvikarna som också utgör ett naturreservat består av tre
delområden, Körnstorp, Svinsjön och Krampan och är beläget cirka 3 km norr om
Laxne, cirka 8 km sydost om Åkers styckebruk. Det utgörs av landområden på båda
sidor om Övre Marviken och Mellan-Marviken och inkluderar även delar av båda
sjöarna. Marvikarna karaktäriseras av de vegetationsfattiga sprickdalssjöarna med
branta bergsidor, varierande skogsmark, Strängnäsåsens kames-bildningar och
kuperade betesmarker. Fågellivet i och kring sjöarna är rikt och flera skyddsvärda
arter har rapporterats härifrån. Sjösystemet Marvikarna består av de tre sjöarna, Övre-,
Mellan och Nedre-Marviken som bildats i de milslånga sprickdalar som sträcker sig
från mellersta Mälaren till Yttre Hållsfjärden i Östersjön. Sjöarna är svagt humösa och
oligotrofa med sparsam strandvegetation. Smala bårder med säv, vass, vasstarr,
bunkestarr, grenrör m fl arter förekommer dock här och var. Bland
undervattensväxterna märks flera typiska klarvattensarter som notblomster, hårslinga,
strandpryl och båda arterna braxengräs (vekt och styvt). Flytbladsväxter som gul
näckros, vit näckros och vattenpilört uppträder mycket sparsamt i Marvikarna.
Fiskfaunan är artrik, 10-12 olika arter sägs finnas i sjöarna, däribland den tidigare
205
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
rödlistade karpfisken nissöga. Snäckor uppträder ibland mycket rikligt och kan i det
närmaste helt täcka stenar, block, nedfallna stockar och näckrosstjälkar. Bl a
förekommer de tidigare rödlistade snäckorna manteldammsnäcka och sjöskivsnäcka.
Stammen av signalkräfta uppges vara livskraftig inom reservatet. En undersökning av
bottenfaunan visar på närvaro av flera förorenings- och försurningskänsliga arter
vilket antyder att sjöarna i väldigt liten utsträckning är utsatta för negativ påverkan.
Södra Kärrlången SE0220175, habitatdirektivet och fågeldirektivet:
Södra Kärrlångens Natura 2000-område omfattar förutom själva sjön med omgivande
vassar, ”Stormossen”, en kilometerlång våtmark i söder och en del av kärrmarken i
norr och nordost.
Sjöns omgivningar består huvudsakligen av flacka stränder med gungflyn där
myrmarker når fram till sjön. Breda vassbälten förekommer utmed stora delar av
stränderna. Sjön som är grund (medeldjup 2m, max 4m), humusrik och omges av täta
vassar, sänktes närmare 3 m på 1890 talet vid en omfattande förrättning. Sjönajas och
styvnate är några av de unika växtfynden som noterats i sjön, den har också en rik
förekomst av kransalger. Mitt i sjöns södra del finns en större ”vassö”. Vattenkemiskt
har sjön eutrof karaktär med ett relativt högt pH. Vattnet är klart och bottnarna består
främst av lösa, rörliga och mer än metertjocka gyttjiga/dyiga sediment. Sedimenten är
sannolikt kalkrika. Häckning av bl.a. brun kärrhök, svarthakedopping (10 par 1984)
och sångsvan har registrerats under slutet av 1900-talet. Fram till 1960 häckade
gråhakedopping årligen. Under 1980-talet fanns en stor skrattmåskoloni vid sjön.
Även rördrom (en prioriterad Natura 2000 art) har tidigare rapporterats. På senare år
har inga inventeringar genomförts. Men fiskgjuse, storlom och trana har observerats.
Området fungerar också som en viktig rastlokal för flyttfåglar.
Avrinningsområdet omfattas av nitratdirektivet utom i två mindre områden i de
sydvästra och sydöstra delarna.
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
0
1
8
1
0
Generellt har vattenförekomsterna i Råckstaåns avrinningsområde måttlig status, från
systemets början i inlandet till mynningen i Mälaren. Undantagen är vattendraget med
hög status som rinner från sjön Mellan-Marviken till sjön Visnaren, samt även
Visnaren som har otillfredsställande status, troligen till följd av påverkan från
jordbruk och Åkers styckebruks samhälle. Generellt saknas data för flera biologiska
parametrar i stora delar av systemet.
206
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Fisk
I dagsläget finns inga inventeringar med avseende på fisk i Råckstaåns
avrinningsområde gjorda, varken i sjöar eller i vattendrag. Det vore därför önskvärt
med fiskinventering i en eller ett par av vattenförekomsterna för att förbättra
kunskapsläget.
Bottenfauna
Det är endast Visnaren som är inventerad med avseende på bottenfauna i dagsläget.
Analysen visar att sjön når otillfredsställande status, troligtvis till följd av långvarig
påverkan från Åkers styckebruks samhälle samt omkringliggande jordbruk.
Makrofyter
De vattenförekomster som hittills inventerats avseende makrofyter är Övre Marviken
som klassats till måttlig status och Mellan-Marviken, som klassats till god status.
Detta speglar förhållandena för Marvikarnas näringspåverkan, där Övre Marviken är
mer påverkad av de två.
Växtplankton
Sjön Visnaren är den enda förekomst i avrinningsområdet som är klassad vad gäller
växtplankton. Sjön har klassats till otillfredsställande status.
Påväxtalger
Två vattendragssträckor i systemet har kunnat klassas med avseende på påväxtalger:
Den del av Råckstaån som rinner från Eklången till Lännasjön uppnår god status, och
den del av Råckstaån som rinner från Visnaren och ut i Mälaren uppnår måttlig status.
Fysikalisk-kemiska faktorer
När det gäller de sammanvägda allmänna förhållandena är statusen generellt måttlig
för vattenförekomsterna i avrinningsområdet. Övre Marviken är den av sjöarna som
skiljer ut sig med otillfredsställande status med avseende på fosfor, sannolikt
beroende på det stora antalet enskilda avlopp runt sjön samt en viss andel åkermark i
närområdet. Råckstaåns högst belägna del i systemet mynnar i Eklången och klassas
som otillfredsställande vad gäller fosfor, beroende på påverkan från enskilda avlopp
utmed vattendraget. Även den mälarmynnande delen av Råckstaån visar på
otillfredsställande status när det gäller fosfor, här troligtvis på grund av påverkan från
jordbruk och en kumulativ effekt i systemet. Vattendraget som rinner från MellanMarviken ut i Visnaren har tack vare liten påverkan från vare sig bebyggelse och
jordbruk har klassats till god status.
Hydromorfologiska faktorer
Markanvändningen i Råckstaåns avrinningsområde har överlag en relativt måttlig
påverkan på systemets vattenförekomster och vattendragens status för
markanvändning varierar ordentligt. Sämst status för markanvändning har Råckstaån
rinnsträcka mellan Lännasjön och Visnaren som klassats som dålig, vilket innebär att
mer än 60 % av närmiljön längs vattendraget består av artificiell mark. Rinnsträckan
uppströms Eklången har otillfredsställande status. Åns utlopp från Visnaren till
Mälaren har måttlig status och sträckan mellan Eklången och Lännasjön har god
status. För sjöarna ser situationen bättre och mer entydig ut. Övre Marviken och
Mellan-Marviken har god respektive hög status avseende markanvändning, övriga
sjöar har måttlig status. Situationen för systemets sammanlagda kontinuitet, dvs
207
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
vandringsbarheten för vatten-levande organismer, ser förhållandevis dålig ut. Förutom
Råckstaåns högst liggande vattendrag som inte klassats har åsträckan mellan
Eklången och Lännasjön otillfreds-ställande status och systemets övriga rinnsträckor
dålig status. Det är främst para-metrarna fragmenteringsgrad och barriäreffekt i den
sammanlagda kontinuiteten som innebär negativ påverkan.
Påverkan och miljöproblem
Det största miljöproblemet inom Råckstaåns avrinningsområde är övergödning. Åkers
styckebruks avloppsreningsverk samt de enskilda avlopp som är spridda inom
avrinningsområdet innebär en påverkansbelastning av fosfor och kväve. Diffus
belastning från jord- och skogsbruk är annars den enskilt största källan till påverkan
av både fosfor och kväve, vilket framgår av den källfördelningsanalys som är gjord
utifrån data från PLC5, se figur 1 och 2. Inom avrinningsområdet finns även enligt
EMIR en metallgjuteriverksamhet med utsläpp till vatten registrerad som Bverksamhet invid Visnaren.
Statusen i avrinningsområdets sjöar och vattendrag reflekterar relativt väl den markanvändning som finns i området. Jordbruksmarken i avrinningsområdet ligger
företrädesvis i de norra och västra delarna, vilket kan bidra till att förklara att
Visnaren är klassad till otillfredsställande sammanvägd ekologisk status, sämst
klassning i systemet. Förutom påverkan från Åkers styckebruks samhälle bidrar den
kumulativa påverkanseffekten från jordbruket till sjöns ekologiska status. Systemets
syd-nordliga gren med Marvikarna är i stora delar relativt opåverkat av jordbruk.
Undantaget är Övre Marviken där en mindre andel jordbruksmark i sjöns närområde i
kombination med enskilda avlopp troligtvis bidragit till sjöns måttliga status avseende
makrofyter och otillfredsställande status för fosfor. Jordbruk, kraftverksdammar,
vägbyggen mm påverkar förutom genom mark-användning även vattendragens
kontinuitet i hela systemet, vilket återspeglas i den generellt dåliga statusen för denna
parameter. Ett potentiellt miljöproblem är förorenade markområden i nära anslutning
till områdets vattenförekomster.
Källfördelning Kväve (PLC5) ARO 61 Råckstaån
Skog
Öppen mark
Myr
Atmosfärisk dep
Jordbruk
Reningsverk
Enskilda avlopp
Dagvatten
Figur1. Källfördelning av kväve i Råckstaån.
208
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Källfördelning Fosfor (PLC5) ARO 61 Råckstaån
Myr
Skog
Öppen mark
Atmosfärisk dep
Reningsverk
Dagvatten
Jordbruk
Enskilda avlopp
Figur 2. Källfördelning av fosfor i Råckstaån.
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Vattnet i avrinningsområdet utnyttjas för flera olika vattentjänster. Här finns två
skyddsområden för grundvattenbaserade vattentäkter. Jordbruket inom området
använder i viss mån vatten till bevattning av gröda och boskap och som recipient till
utsläpp. En tredjedel av befolkningen inom avrinningsområdet bor utanför tätort och
de knappt tusen registrerade enskilda avloppen medför att sjöar och vattendrag är
potentiella recipienter för framförallt fosfor. Förutom fritidsfiske i exempelvis
Marvikarna används sjöarna också för bad.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Den översiktliga riskanalys som har gjorts för vattenförekomsterna har utgått från
tillgänglig data för markanvändning, uppgifter om förorenade markområden, data från
EMIR för A och B-verksamheter och en översiktlig kartering av enskilda avlopp som
genomförts i Södermanlands län. Detta har vägts samman med de statusklassningar
som gjorts för vattenförekomsterna avseende ekologi, markanvändningen i
närområdet samt kontinuitet. Samtliga sjöar och vattendrag i avrinningsområdet
bedöms vara i risk att inte nå god vattenstatus 2015. Enskilda avlopp är en riskfaktor
för samtliga förekomster. För sjöar och vattendrag i den väst-ostliga grenen av
systemet är jordbruk en stor riskfaktor liksom påverkan från tätorter. Vattendraget och
Marvikarna i den syd-nordliga grenen har generellt färre riskfaktorer.
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
I risk
10
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
209
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
62 Tyresåns avrinningsområde
Sammanfattning
Tyresåns avrinningsområde på norra Södertörn i Stockholms län har en areal på ca
251 km2 och omfattar delar av sex kommuner; Stockholm, Huddinge, Haninge,
Tyresö, Nacka och Botkyrka. Avrinningsområdet består till stor del av tätort. Tyresån
omfattar stora delar av Storstockholms södra förorter och är ett mycket tätbefolkat
210
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
sjösystem med ca 267 000 invånare. Det finns totalt 6 vattenförekomster, varav tre
vattendragssträckor och tre sjöar.
Tre vattenförekomster har måttlig status, en har otillfredsställande ekologisk status
och en vattenförekomst har dålig ekologisk status.
Tyresåns avrinningsområde
Tyresåns avrinningsområde på norra Södertörn i Stockholms län har en areal på ca
251 km2 och omfattar delar av sex kommuner; Stockholm, Huddinge, Haninge,
Tyresö, Nacka och Botkyrka. Avrinningsområdet består till stor del av tätort, hela 49
% av avrinningsområdet är anlagda ytor, samt skog 38 %, jordbruksmark 4 % och
sjöyta 6 %. Andelen jordbruksmark är liten med få gårdar medan antalet små
hästgårdar är förhållandevis stort. Avrinningsområdet är sjörikt med ett trettiotal sjöar
varav tre är vattenförekomster; Drevviken, Magelungen och Orlången. Sjösystemet
mynnar i Kalvfjärden som är en av flera trösklade havsvikar innan den mer öppna
Gränöfjärden. Tyresån omfattar stora delar av Storstockholms södra förorter och är ett
mycket tätbefolkat sjösystem med ca 267 000 invånare.
Statistik för Tyresåns avrinningsområde. Avrinningsområdet ligger i Stockholms län Stockholm,
Huddinge, Tyresö, Haninge, Nacka och Botkyrka kommuner.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-fågeldirektivet
-habitatdirektivet
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden (fosfor)
251,4 km2
267 301
266 097
14 260
48,9 %
37,7 %
4,0 %
6,1 %
3
2,05 m /s
3
9,2 m /s
ds
6 st
3 st
3 st
(7) st
1 st
6 st
4 st
10 st
0 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
211
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Tyresåns avrinningsområde. Avrinningsområdet ligger i Stockholms län Stockholm,
Huddinge, Tyresö, Haninge, Nacka och Botkyrka kommuner. (Forts.)
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
0 st
5 st
Klassade förorenade områden med vattenpåverkan
Oklassade misstänkta förorenade områden med vattenpåverkan
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
20 st
604 st
11 st
12 st
73 st
J/N
J
J
st
st
st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
212
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
0
0
3
1
1
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
0
I risk
5
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
213
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
62/63 Avrinningsområdet mellan Tyresån och
Trosaån
Sammanfattning
Området ligger i Botkyrka, Haninge, Nynäshamns och Södertälje kommuner och
omfattar ett stort antal mindre vattendrag som mynnar i Östersjön. Folkmängden
214
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
uppgår till 108 000 invånare. Tillsammans omfattar området 1 019 km2 och utgörs av
60 % skog, 19 % jordbruksmark, 6 % tätort och 3 % vattenyta. Den procentuella
fördelningen varierar mellan de enskilda avrinningsområdena. De södra avrinningsområdena belägna i Södertälje kommun har till exempel en högre andel åkermark,
medan de norra avrinningsområdena domineras av skogsmark. Stora delar av
Södertälje stad är belägen inom detta område. Större avrinningsområden är Åbyån,
Skillebyån, Moraån, Bränningeån, Saxbroån (Kagghamraån), Fitunaån, Muskån
(Hammerstaån), Vitsån, Husbyån och Åvaån. Inom dessa avrinningsområden finns
relativt få större sjöar men ett flertal mindre sjöar. Inom Skeboåns avrinningsområde
finns 60 sjöar. Det finns totalt 17 vattenförekomster, varav 11 vattendragssträckor och
sex sjöar.
En vattenförekomst har hög status, en vattenförekomst har god status, 11
vattenförekomster har måttlig status, två har otillfredsställande status och en
vattenförekomst har dålig ekologisk status.
Avrinningsområdet mellan Tyresån och Trosaån
Området ligger i Botkyrka, Haninge, Nynäshamns och Södertälje kommuner och
omfattar ett stort antal mindre vattendrag som mynnar i Östersjön. Folkmängden
uppgår till 108 000 invånare. Tillsammans omfattar området 1 019 km2 och utgörs av
60 % skog, 19 % jordbruksmark, 6 % tätort och 3 % vattenyta. Den procentuella
fördelningen varierar mellan de enskilda avrinningsområdena. De södra avrinningsområdena belägna i Södertälje kommun har till exempel en högre andel åkermark,
medan de norra avrinningsområdena domineras av skogsmark. Stora delar av
Södertälje stad är belägen inom detta område. Större avrinningsområden är Åbyån,
Skillebyån, Moraån, Bränningeån, Saxbroån (Kagghamraån), Fitunaån, Muskån
(Hammerstaån), Vitsån, Husbyån och Åvaån. Inom dessa avrinningsområden finns
relativt få större sjöar men ett flertal mindre sjöar. Inom Skeboåns avrinningsområde
finns 60 sjöar. Det finns totalt 17 vattenförekomster, varav 11 vattendragssträckor och
sex sjöar.
Statistik för avrinningsområdet mellan Tyresån och Trosaån.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
1018,8 km
108 040
93 780
14 260
6,1 %
59,9 %
19,2 %
2,8 %
ds
ds
ds
17 st
11 st
6 st
215
2
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för avrinningsområdet mellan Tyresån och Trosaån. (Forts.)
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-fågeldirektivet
-habitatdirektivet
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden (fosfor)
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Klassade förorenade områden med vattenpåverkan (klass 1+2)
Oklassade misstänkta förorenade områden med vattenpåverkan
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
(28) st
3 st
25 st
20 st
6 st
0 % av avrinningsområdet
93 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
4 st
11 st
15 st
782 st
27 st
52 st
259 st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
1
1
11
2
1
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
2
I risk
14
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
216
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
63 Trosaåns avrinningsområde
Sammanfattning
Trosaåns avrinningsområde är 572 km2 stort och består av 21 % åker- och betesmark, 55
% skog och 12 % vatten. Den odlade marken har sin tyngdpunkt i områdets centrala och
södra delar i anslutning till sprickdalarna och områdets större sjöar. I avrinningsområdet
finns 162 stycken sjöar som är större än en hektar samt 21 vattendrag med en
217
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
sammanlagd längd på 87,5 km. Det bor totalt ca 18 000 personer i avrinningsområdet,
varav ungefär tre fjärdedelar är bosatta i tätort.
Tio av avrinningsområdets sjöar och tolv vattendrag/vattendragsträckor är
vattenförekomster.
I Trosaåns avrinningsområde finns sju områden som är skyddade genom
habitatdirektivet. Två av dessa områden skyddas även av fågeldirektivet. Det finns en
badplats, Bergabadet vid Bergasjön, som är upptagen i badvattendirektivet. Inom
avrinningsområdet finns sjön Lockvattnet, som utgör en ytvattentäkt. Det finns även
tre grundvattenbaserade dricksvattentäkter. Hela avrinningsområdet är upptaget som
avloppskänsligt ur fosforhänseende, medan ungefär 30 % klassas som nitratkänsligt
område enligt nitratdirektivet.
Generellt är statusen i avrinningsområdet måttlig eller sämre. Endast en av tio
sjövattenförekomster, Skillötsjön, har god status medan resterande har måttlig eller
sämre. Vad gäller vattendragen uppnår endast två sträckor, Trosaån strax nedströms
Klämmingen samt bäcken som avvattnar Skillötsjön god status. Bäcken som avvattnar
Skillötsjön är dessutom torrlagd under nederbördsfattiga somrar.
Inom Trosaåns avrinningsområde finns två kommunala reningsverk, Gnesta och
Vagnhärad, samt två större industrier etablerade. Förutom utsläpp från punktkällor tar
vattenrecipienterna emot diffusa utsläpp från jordbruk och enskilda avlopp.
158 områden är identifierade som misstänkt förorenade enligt länsstyrelsens uppgifter,
men endast ett fåtal av dessa har genomgått närmare granskning för att bekräfta
misstanken. Det finns över 20 dämmen inom området och omkring 56 torrläggnings- och
sjösänkningsföretag. Dessa påverkar hydromorfologin i området och bidrar tillsammans
med bland annat jordbruket till vattensystemets näringsstatus.
Delar av åsystemet utgör populära kanotleder och Trosaån erbjuder på sina håll rika
möjligheter till fritidsfiske. Sex kommunala badplatser finns i området varav en,
Bergabadet, är fastställd som rekreationsvatten enligt Badvattendirektivet.
Samtliga 22 vattenförekomster i Trosaåns avrinningsområde bedöms vara i risk att inte
nå god status 2015. Generellt utgör jord- och skogsbruket samt enskilda avlopp de största
riskfaktorerna i systemet. Samtliga förekomster är också näringspåverkade, vilket präglar
statusen hos vattenförekomsterna i systemet. Andra risker är markanvändningen utmed
vattendragen, avloppsreningsverk samt vandringshinder, bl.a. i Trosaåns kustmynnande
delsträcka.
Trosaåns avrinningsområde
Trosaåns avrinningsområde tillhör Sveriges mellersta skogsområde. Karaktäristiskt för
detta område är landskapets blandade brutenhet, myrar och morän samt förekomsten av
många små sjöar. Avrinningsområdet har sitt källområde i Mälarmården strax söder om
Åkers styckebruk. Mälarmården har formats av Gripsholmsförkastningen som löper i
öst-västlig riktning och utgör en av de mest betydelsefulla ledlinjerna i det sörmländska
landskapet. Den bildar en tydlig gräns mellan Mälarmårdens bergbundna höjdsträckning
och det flackare Mälardalsområdet i norr. Från ett flertal mindre skogssjöar på
Mälarmården rinner vattnet söderut i genom flera sprickdalar, inramade av bergs- och
moränhöjder för att slutligen mynna i Östersjön vid Trosa. Strängnäsåsen löper genom
218
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
hela avrinningsområdet i en sådan sprickdal. Trosaåns avrinningsområde är 572 km2
stort och består av 21 % åker- och betesmark, 55 % skog och 12 % vatten. Den odlade
marken har sin tyngdpunkt i områdets centrala och södra delar i anslutning till
sprickdalarna och områdets större sjöar. I avrinningsområdet finns 162 stycken sjöar som
är större än en hektar samt 21 vattendrag med en sammanlagd längd på 87,5 km. Det bor
totalt ca 18 000 personer i avrinningsområdet, varav ungefär tre fjärdedelar är bosatta i
tätort.
Tio av avrinningsområdets sjöar och tolv vattendrag/vattendragssträckor är
vattenförekomster.
Statistik för Trosaåns avrinningsområde. Avrinningsområdet ligger i Södermanlands och
Stockholms län och berör Gnesta, Trosa, Södertälje, Strängnäs och Nyköpings kommuner.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Habitatdirektivet
- Fågeldirektivet
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
572 km2
18024
13727 st
4297 st
2,4 %
55,3 %
21,3 %
11,9 %
3
3,7 m /s
3
10,5 m /s
Data saknas
22 st
12 st
10 st
7 st
2 st
1 st
3 st
1 st
0 % av avrinningsområdet
32 % av avrinningsområdet
100 % av
avrinningsområdet
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk (EMIR)
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
2 st
3 st
Ca 1600 st
37 st
24 st (alla vfk är inte inv.)
2 st (alla vfk är inte inv.)
56 st
219
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Trosaåns avrinningsområde. Avrinningsområdet ligger i Södermanlands och
Stockholms län och berör Gnesta, Trosa, Södertälje, Strängnäs och Nyköpings kommuner. (Forts.)
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
J/N
J
J
J
J
J
st
st
st
2 st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
Skyddade områden
I Trosaåns avrinningsområde finns sju områden som är skyddade genom
habitatdirektivet. Två av dessa områden skyddas även av fågeldirektivet. Det finns en
badplats, Bergabadet vid Bergasjön, som är upptagen i badvattendirektivet. Inom
avrinningsområdet finns sjön Lockvattnet, som utgör en ytvattentäkt. Det finns även
tre grundvattenbaserade dricksvattentäkter. Hela avrinningsområdet är upptaget som
avloppskänsligt ur fosforhänseende, medan ungefär 30 % klassas som nitratkänsligt
område enligt nitratdirektivet. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de
Natura 2000-områden som finns i avrinningsområdet.
220
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
0
4
14
2
2
Generellt är statusen i avrinningsområdet måttlig eller sämre. Endast en av tio
sjövattenförekomster, Skillötsjön, har god status medan resterande har måttlig eller
sämre. Vad gäller vattendragen uppnår endast två sträckor, Trosaån strax nedströms
Klämmingen samt bäcken som avvattnar Skillötsjön god status. Bäcken som avvattnar
Skillötsjön är dessutom torrlagd under nederbördsfattiga somrar.
Fisk
Endast Frösjön utanför Gnesta är inventerad med avseende på fisk och uppnår god
status.
Bottenfauna
En delsträcka i Trosaåns översta lopp samt Väla å är klassade på parametern
bottenfauna. Trosaåns övre lopp uppnår hög status medan Väla å är klassad till dålig
status.
Vattenförekomsterna Frösjön och Långsjön uppnår måttlig status medan Storsjön
endast uppnår otillfredsställande status.
Makrofyter
Vattenförekomsten Övre Gällringen är klassad till god status avseende makrofyter.
Växtplankton
Långsjön och Storsjön är klassade och uppnår måttlig respektive otillfredsställande
status.
Påväxtalger
Sex av sju inventerade vattendragssträckor är klassade till måttlig status. Endast
Trosaåns nedre lopp mellan Sillen och havet har god status.
Fysikalisk-kemiska faktorer
Sjöarna Långsjön och Skillötsjön är klassade till god status medan övriga sjöar har
måttlig eller dålig status. Sjön Klämmingen har generellt god vattenkvalitet, men
dåliga syrgasföhållanden sänker sjön till måttlig status.
Parametern siktdjup visar att Klämmingen har hög status medan Sillen och Storsjön
har måttlig status respektive otillfredsställande status.
Endast vattendragen Trosaån strax nedströms Klämmingen samt bäcken som
avvattnar Skillötsjön har sammanvägt god status avseende allmänna förhållanden.
221
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Resterande vattendragsträckor har måttlig eller sämre status främst till följd av höga
närsaltshalter.
Inga vattenförekomster i avrinningsområdet har bekymmer med försurning. Däremot
finns ett antal mindre sjöar som är upptagna inom kalkningens målområden.
Hydromorfologiska faktorer
Trosaåns avrinningsområde är kraftigt påverkat av mänskliga aktiviteter i större delen
av området. Detta framgår genom klassningen av markanvändning i närmiljön där
ingen av sjöarna får högre status än måttlig och endast ett av vattendragen, Trosaån
nedströms Klämmingen, når god status. Måttlig status innebär att mer än 20 % av
närmiljön består av artificiell mark. För framförallt vattendragsträckorna är mer än 40
% artificiell mark.
Vad gäller kontinuitet, förekomsten av artificiella hinder samt fragmenteringsgrad ser
bilden inte heller särskilt positiv ut. Tre av sex klassade vattendragsträckor har dålig
status för parametern kontinuitet främst till följd av att barriäreffekten är stor.
Barriäreffekt visar hur stor del av en sträcka som är vandringsbar innan första
vandringshindret. Trosaåns huvudfåra är exempelvis vandringsbar till mindre än 25 %
av sträckan innan det första definitiva vandringshindret. Klassningen av
vandringshinder tyder på att det i alla sex klassade sträckor finns vandringshinder
inom eller i anslutning till sträckan.
Påverkan och miljöproblem
EMIR-data klargör att det inom Trosaåns avrinningsområde finns två kommunala
reningsverk, Gnesta och Vagnhärad. Dessutom finns två större industrier etablerade i
området. Förutom utsläpp från punktkällor tar vattenrecipienterna emot diffusa
utsläpp från jordbruk och enskilda avlopp.
158 områden är identifierade som misstänkt förorenade inom området enligt
länsstyrelsens uppgifter, men endast ett fåtal av dessa har genomgått närmare granskning
för att bekräfta misstanken. Det finns över 20 dämmen inom området och omkring 56
torrläggnings- och sjösänkningsföretag. Dessa påverkar hydromorfologin i området och
bidrar tillsammans med bland annat jordbruket till vattensystemets näringsstatus.
En källfördelningsanalys med hjälp av data från PLC5 visar att jordbruket är den
enskilt största källan till belastning av både fosfor och kväve. Avseende kväve
kommer skogsbruket tillsammans med reningsverken på andra plats medan
fosforbelastningen till näst största del härrör från enskilda avlopp. I figur 1 och 2
framgår fördelningen av kväve respektive fosfor från de större källorna i
avrinningsområdet.
Statusen i avrinningsområdets sjöar och vattendrag speglar i stort den påverkan som
kan förväntas genom markanvändningen i området. De centrala delarna kring
Storsjön, Nyckelsjön och Avlasjön domineras av jordbruk och där är statusen måttlig
eller sämre.
Områdena kring Klämmingens norra strand samt Långsjön domineras av skogsmark
vilket speglas i en generellt högre status.
222
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Inga vattenförekomster i avrinningsområdet har bekymmer med försurning. Däremot
finns ett antal mindre sjöar som är upptagna inom kalkningens målområden. I de
bergiga skogsmarkerna (som är en del av förkastningszonen Mälarmården) är sjöarna
ofta försurningskänsliga.
Källfördelning Kväve (PLC5) ARO 63
Myr
Skog
Öppen mark
Jordbruk
Atmosfärisk dep
Enskilda avlopp
Reningsverk
Dagvatten
Figur1. Källfördelning av kväve i Trosaån
Källfördelning Fosfor (PLC5) ARO 63
Myr
Skog
Öppen mark
Atmosfärisk dep
Reningsverk
Dagvatten
Jordbruk
Enskilda avlopp
Figur 2. Källfördelning av fosfor i Trosaån
223
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Vattensystemets vackraste platser används flitigt för friluftsaktiviteter. Delar av
åsystemet utgör populära kanotleder och Trosaån erbjuder på sina håll rika möjligheter
till fritidsfiske. Sex kommunala badplatser finns i området varav en, Bergabadet, är
fastställd som rekreationsvatten enligt Badvattendirektivet.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Den översiktliga riskanalys som har gjorts för vattenförekomsterna har utgått från
tillgänglig data för markanvändning, uppgifter om förorenade markområden, data från
EMIR för A och B-verksamheter och en översiktlig kartering av enskilda avlopp som
genomförts i Södermanlands län. Detta har vägts samman med de statusklassningar
som gjorts för vattenförekomsterna avseende ekologi, markanvändningen i
närområdet samt kontinuitet.
Samtliga vattenförekomster i Trosaåns avrinningsområde bedöms vara i risk att inte
nå god status 2015. Generellt utgör jord- och skogsbruket samt enskilda avlopp de
största riskfaktorerna i systemet, samtliga förekomster är också näringspåverkade.
Invid Frösjön, Klämmingen och Sillen ligger samhällen med förorenade
markområden och miljöfarliga verksamheter i närområdet. Samma sak gäller Trosaån
som i sin kustmynnande delsträcka passerar Trosa samhälle. För vattendragen utgör
generellt markanvändningen i närområdet en riskfaktor. Två avloppsreningsverk
ligger också inom systemet. Även vandringshinder som dämmen m.m. bildar en risk
för framtida status i Trosaåns kustmynnande delsträcka samt i delsträckorna norr om
Nyckelsjön.
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
I risk
22
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
224
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
64 Svärtaåns avrinningsområde
Sammanfattning
Svärtaåns avrinningsområde omfattas av Nyköpings, Trosa och Gnesta kommuner i
Södermanlands län. Det bor ca 3000 stycken personer i området varav ca 900 stycken
bor i tätort. Avrinningsområdet är 372 km² stort och består till 57 % av skogsmark, 25
225
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
% av åker- och betesmark och ca 7 % av vatten. Totalt finns 19 vattenförekomster
varav åtta är sjöar och elva är vattendragsträckor.
I Svärtaåns avrinningsområde finns sju områden som är skyddade genom
habitatdirektivet. Tre av dessa områden skyddas även av fågeldirektivet. Det finns
inga badplatser som är upptagna i badvattendirektivet och inte heller några
ytvattentäkter. Däremot finns det fyra grundvattenbaserade dricksvattentäkter. Hela
avrinningsområdet är upptaget som avloppskänsligt ur fosforhänseende, medan
ungefär 44 % klassas som nitratkänsligt område enligt nitratdirektivet.
Generellt sett kan man se att statusen förändras till det sämre ju längre ned i systemet
man kommer i och med ökad påverkan från framförallt jordbruk och avlopp. Sjöarna
Likstammen, Stortrön och Stensjön har god status, medan övriga sjöar har måttlig eller
otillfredsställande status. Samtliga vattendragsträckor har måttlig eller sämre status.
Den huvudsakliga påverkan i avrinningsområde härrör från jord- och skogsbruk samt
enskilda avlopp. Det saknas större industrier av A- och B-karaktär inom
avrinningsområdet. Belastningen är till största del av en mer diffus karaktär.
Försurningsproblematiken är koncentrerad till de perifera delarna av
avrinningsområdet och till största del knutet till de mindre vattnen.
Fisket i avrinningsområdet är koncentrerat kring några av de större sjöarna där främst
fritidsfiske efter gös, gädda och abborre förekommer.
Alla sjöar och vattendrag i avrinningsområdet utom en sjö, Likstammen, bedöms vara
i risk att inte nå god vattenstatus 2015. För alla sjöar är det främst jordbruk och
enskilda avlopp som är riskfaktorerna, för två sjöar är det försurning. Huvudparten av
vattendragsträckorna är bedömda utefter att de är klassade i måttlig eller sämre status.
Svärtaåns avrinningsområde
Svärtaåns avrinningsområde omfattas av Nyköpings, Trosa och Gnesta kommuner i
Södermanlands län. Det bor ca 3000 stycken personer i området varav ca 900 stycken
bor i tätort.
Avrinningsområdet är 372 km² stort och består till 57 % av skogsmark, 25 % av åkeroch betesmark och ca 7 % av vatten. Genom blockrörelser har det sörmländska
landskapet fått en förhållandevis bruten topografi och delvis förlorat den karaktär av
slättland som vanligen präglar områden på andra håll i landet där urbergspeneplanet
förekommer mer orubbat. I de sänkor som bildats i jordskorpan ligger den odlingsbara
marken och den är förhållandevis jämnt fördelad över avrinningsområdet. Svärtaån
har två huvudgrenar som rinner samman vid sjön Runnviken och vidare söderut mot
mynningen i Sjösafjärden och Östersjön. Vattnet rör sig till största delen genom
glesbebyggda skogsområden med däremellan insprängda områden med odlad jord,
huvudsakligen belägna omkring sjöarna och vattendragen. I avrinningsområdet finns
59 stycken sjöar större än en hektar varav åtta stycken är vattenförekomster. Elva
stycken vattendrag/vattendragssträckor är vattenförekomster.
226
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för avrinningsområdet. Avrinningsområdet ligger i Södermanlands län och berör
kommunerna, Nyköping, Trosa och Gnesta.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
- Habitatdirektivet
- Fågeldirektivet
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
372 km2
3339 st
929 st
2410 st
0,5 %
57 %
24,9 %
6,7 %
3
2,7 m /s
3
10 m /s
Data saknas
19 st
11 st
8 st
7 st
3 st
0 st
4 st
0 st
0 % av avrinningsområdet
44 % av avrinningsområdet
100 % av
avrinningsområdet
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk (EMIR)
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
0 st
1 st
Ca 1279 st
16 st
9 st (alla vfk är inte inv.)
4 st (alla vfk är inte inv.)
39 st
J/N
J
J
J
?
?
?
J
J
227
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för avrinningsområdet. Avrinningsområdet ligger i Södermanlands län och berör
kommunerna, Nyköping, Trosa och Gnesta. (Forts.)
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
st
st
0 st
-
Begränsat
-
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
Skyddade områden
I Svärtaåns avrinningsområde finns sju områden som är skyddade genom habitatdirektivet. Tre av dessa områden skyddas även av fågeldirektivet. Det finns inga
badplatser som är upptagna i badvattendirektivet och inte heller några ytvattentäkter.
Däremot finns det fyra grundvattenbaserade dricksvattentäkter. Hela avrinningsområdet är upptaget som avloppskänsligt ur fosforhänseende, medan ungefär 44 %
klassas som nitratkänsligt område enligt nitratdirektivet. Nedan följer en mer
detaljerad beskrivning av de Natura 2000-områden som finns i avrinningsområdet.
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
0
3
12
2
0
Generellt sett kan man se att statusen förändras till det sämre ju längre ned i systemet
man kommer i och med ökad påverkan från framförallt jordbruk och avlopp. Sjöarna
228
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Likstammen, Stortrön och Stensjön har god status, medan övriga sjöar har måttlig eller
otillfredsställande status. Samtliga vattendragsträckor har måttlig eller sämre status.
Fisk
Det är endast sjön Stortrön som är inventerad och klassad avseende kvalitetsfaktorn
fisk och uppnår god status. Det vore önskvärt att inventera Svärtaån med hjälp av
elfiske då vattendraget mynnar i havet och teoretiskt kan hysa bestånd av
havsvandrande öring. Två av åns biflöden hyser dessutom den skyddsvärda fiskarten
grönling.
Bottenfauna
Stortrön når hög status med avseende på bottenfauna, medan den nedströms liggande
Sticksjön är klassad till god status. Den ännu längre ned i systemet liggande
Runnviken får endast otillfredsställande status. Bottenfaunaklassningarna speglar
relativt väl den förväntade bilden av ökad påverkan från framförallt övergödning.
Makrofyter
Sjöarna Likstammen och Stortrön är inventerade med avseende på makrofyter och
båda sjöarna är klassade till god status för denna kvalitetsfaktor. Trots Likstammens
goda status bör det nämnas att vissa vikar har uppvisat tendenser av ökad
närsaltspåverkan vilket kan skönjas i vattenvegetationen.
Växtplankton
Sjön Runnviken är den enda vattenförekomsten som är klassad avseende
växtplankton. Den har otillfredsställande status och var vid inventeringstillfället
kraftigt påverkad av algblomning.
Påväxtalger
Av fyra inventerade sträckor har tre måttlig status och en, Sätterstabäcken som
avvattnar Likstammen, har god status.
Fysikalisk-kemiska faktorer
Vad gäller vattendragen har majoriteten måttlig status vad gäller de sammanvägda
allmänna förhållandena. Endast en inventerad sträcka, bäcken mellan Stortrön och
Sticksjön, skiljer sig från mängden och har otillfredsställande status vilket beror på
försurning. Sjöarna visar en motsvarande bild med majoriteten i måttlig eller sämre
status, främst beroende på närsaltspåverkan. I de mer perifera och skogrika övre
delarna av avrinningsområdet har sjöarna god status, med undantag av Sticksjön som
har måttlig status.
Förutom Storån och bäcken mellan Stortrön och Sticksjön som har god status har
samtliga inventerade vattendragsträckor i avrinningsområdet måttlig eller
otillfredsställande status med avseende på fosfor. Vad gäller sjöarna i de centrala
delarna av avrinningsområdet har samtliga måttlig till otillfredsställande status medan
Likstammen har god status och Stortrön hög. En katt bland hermelinerna utgör den
lilla Sticksjön som har måttlig status med avseende på fosfor trots att den ligger högt
upp i avrinningsområdet och inte är särskilt påverkad av jordbruk.
Siktdjup och syrgas är endast klassat i två sjöar i avrinningsområdet. Likstammen
uppnår hög status för siktdjup och Runnviken uppnår hög status för syrgas.
229
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Storån och bäcken mellan Stortrön och Sticksjön har otillfredsställande status enligt
en bedömning av försurningspåverkan enligt de gamla bedömningsgrunderna.
Hydromorfologiska faktorer
Svärtaåns avrinningsområde är kraftigt påverkat av mänskliga aktiviteter främst i de
nedre och centrala delarna. Detta framgår exempelvis genom klassningen av
markanvändning i närmiljön där större delen av vattendragsträckorna får dålig status.
Detta innebär att mer än 60 % av närmiljön längs vattendragen består av artificiell
mark. Läget för sjöarna ser något bättre ut där fyra av sju klassade får god status eller
bättre vilket innebär att mindre än 20 % av närområdet består av artificiell mark.
Vad gäller kontinuitet, förekomsten av artificiella hinder samt fragmenteringsgrad ser
bilden inte heller särskilt positiv ut. Tre av fyra klassade vattendragsträckor har endast
måttlig status till följd av förekomsten av vandringshinder. Parametern barriäreffekt
visar hur stor del av en sträcka som är vandringsbar innan första vandringshindret.
Svärtaåns huvudfåra har endast måttlig status, vilket innebär att upp till 50 % av
vattendraget kan vara avsnört för vandrade fisk.
Påverkan och miljöproblem
Inga större industrier finns etablerade inom avrinningsområdet utan den huvudsakliga
påverkan härrör från jordbruk. Enligt EMIR finns ett större jordbruk som är klassad
som B-anläggning etablerad inom avrinningsområdet, i övrigt saknas större enskilda
belastningskällor som är A- och B-klassade och införda i EMIR. Däremot är den
diffusa belastningen från exempelvis jord-, och skogsbruk desto större.
En källfördelningsanalys med hjälp av data från PLC5 visar att jordbruket är den
enskilt största källan till belastning av både fosfor och kväve. Avseende kväve
kommer skogsbruket på andra plats medan skog och enskilda avlopp bidrar med
ungefär lika mycket belastning vad gäller fosfor. I figur 1 och 2 framgår fördelningen
av fosfor respektive kväve från de större källorna i avrinningsområdet.
Statusen i avrinningsområdets sjöar och vattendrag speglar i stort den påverkan som
kan förväntas genom markanvändningen i området. De centrala delarna domineras av
jordbruk och där är statusen måttlig eller sämre. Högre upp i de perifera delarna av
avrinningsområdet är belastningen mindre vilket medför att statusen på sjöarna är
högre. Lokal belastning kan dock ha relativt stor inverkan i mindre vattenförekomster
vilket kan anas i exempelvis Sticksjön som trots sitt läge har måttlig status.
Det finns 9 stycken större dämmen inom avrinningsområdet och nästan 40 stycken
torrläggnings- och sjösänkningsföretag. Dessa påverkar vattnets flöde och bidrar
tillsammans med bl. a. jordbruket till vattensystemets näringsstatus.
230
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Källfördelning Kväve (PLC5) ARO 64
Myr
Skog
Öppen mark
Jordbruk
Atmosfärisk dep
Reningsverk
Dagvatten
Enskilda avlopp
Figur 1. Källfördelning av kväve i Svärtaåns avrinningsområde.
Källfördelning Fosfor (PLC5) ARO 64
Myr
Skog
Öppen mark
Atmosfärisk dep
Reningsverk
Dagvatten
Jordbruk
Enskilda avlopp
Figur 2. Källfördelning av fosfor i Svärtaåns avrinningsområde.
Under år 2006 transporterade Svärtaån 9 ton fosfor och 130 ton kväve till
Sjösafjärden och Östersjön (figur 3).
TRANSPORT I SVÄRTAÅN ÅR 2006
MYNNINGSSTATION (B23)
30000
mängd (kg)
25000
20000
Totalfosfor
15000
Totalkväve
10000
5000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
m ånad
Figur 3. Uttransport av kväve och fosfor från Svärtaån till Östersjön.
231
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
I avrinningsområdets nordliga och perifera delar är ett fåtal av de mindre och
brunfärgade skogssjöarna försurade eller försurningskänsliga. Vattenförekomsterna
Stortrön och Sticksjön är upptagna som målområden för kalkning. Dock har båda
sjöarna fått god status enligt bedömningen för försurning enligt de gamla
bedömningsgrunderna. Däremot har vattendragen Storån och bäcken mellan Stortrön
och Sticksjön otillfredsställande status.
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Vattnet i avrinningsområdet utnyttjas för flera olika vattentjänster. Här finns fem
skyddsområden för vattentäkter och fyra grundvattenbaserade dricksvattentäkter. I
och med relativt stora jordbruksarealer inom avrinningsområdet används vattnet både
till bevattning av gröda och boskap och som recipient till utsläpp från jordbruken.
Huvuddelen av befolkningen bor utanför tätort vilket medför att andelen enskilda
avlopp per innevånare är relativt hög inom avrinningsområdet vilket medför att
vattnen utgör potentiella recipienter för framförallt fosfor.
Fisket i avrinningsområdet är koncentrerat kring några av de större sjöarna där främst
fritidsfiske efter gös, gädda och abborre förekommer.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Den översiktliga riskanalys som har gjorts för vattenförekomsterna har utgått från
tillgänglig data för markanvändning, uppgifter om förorenade markområden, EMIR
och avloppskartering. Detta har vägts samman med de statusklassningar som gjorts
för vattenförekomsterna avseende ekologi, markanvändningen i närområdet samt
kontinuitet.
Alla sjöar och vattendrag i avrinningsområdet utom en sjö, Likstammen, bedöms vara
i risk att inte nå god vattenstatus 2015. För alla sjöar är det främst jordbruk och
enskilda avlopp som är riskfaktorerna, för två sjöar är det försurning. För Likstammen
kan eventuellt skogsbruk vara en riskfaktor. Alla vattendragsträckor utom en är
bedömda utefter att de är klassade i måttlig eller sämre status, för en sträcka är
riskfaktorerna försurning och skogsbruk.
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
0
I risk
17
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
232
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
65 Nyköpingsåns avrinningsområde
Sammanfattning
Avrinningsområdet ligger i Nyköping, Katrineholm, Vingåker, Eskilstuna, Strängnäs,
Flen, Gnesta, Oxelösund, Hallsberg, Askersund, Örebro, Finspång och Norrköping
kommuner och mynnar i Östersjön. Avrinningsområdet är 3631 km², ca 10 % av
233
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
vattendistriktets yta. Markanvändningen utgörs till drygt hälften av skog, ca 19 % utgörs
av åkermark och ca 13 % är vattenområden.
Vattensystemet hyser ovanliga och fridlysta arter, så som tjockskalig målarmussla och
mal. Det finns tjugofyra Natura 2000-områden med vattenanknytning i området. Det
finns åtta badplatser som är upptagna i badvattendirektivet och två ytvattentäkter. Det
finns även 20 grundvattenbaserade dricksvattentäkter. Hela avrinningsområdet är
upptaget som avloppskänsligt ur fosforhänseende, medan ungefär 18 % klassas som
nitratkänsligt område enligt nitratdirektivet.
Den största andelen av vattenförekomsterna ligger inom måttlig klass. Det är svårt att
urskilja några generella mönster vad gäller status inom avrinningsområdet i och med
att miljöpåverkan varierar från försurning i de perifera skogsdominerade delarna i
sydväst till övergödning i de centrala jordbruksdominerade områdena.
Området har mer eller mindre försurningskänsliga vatten i de högre belägna
skogstrakterna och ökad näringsrikedom ju större inslaget blir av jordbruksmark och
antal boende. Inom avrinningsområdet finns 8 avloppsreningsverk och drygt tjugo Banläggningar med utsläpp till vatten, varav nästan hälften är större gårdar. Det finns över
70 större dämmen inom området och ca 200 torrläggnings- och sjösänkningsföretag.
Det finns 41 kommunala badplatser, varav sju är fastställda som rekreationsvatten enligt
Badvattendirektivet. I övrigt nyttjas sjöarna och vattendragen för vattenuttag till bl.a.
dricksvatten, bevattning och i industriella processer. De större sjöarna nyttjas för
fritidsfiske och i Nyköpingsån fiskas havsöring i de nedre delarna strax innan utflödet
mot havet.
Den enda sjön i avrinningsområdet som bedöms behålla sin goda vattenstatus till 2015
är Holpen, som ligger i Östergötlands län. Påverkan bedöms vara låg och sjön ligger
högt i avrinningsområdet. Påverkan från framförallt övergödning bedöms vara så pass
hög att det inte är troligt att övriga sjöar i avrinningsområdet behåller en god status till
2015. Sjöar som redan i dagsläget har en måttlig eller sämre status bedöms inte kunna
nå god status innan 2015.
Tre vattendragssträckor bedöms behålla god vattenstatus 2015. Dessa är Husbyån,
eller Natån, mellan sjön Naten och Båven samt två delsträckor av Tisnare Kanal där
den översta delen av vattendragssträckan i praktiken består av sjöarna Stensjön och
Malmsjön. Påverkan för dessa vattendragssträckor bedöms vara låg och de ligger högt
i avrinningsområdet. Då vattendragssträckorna i sitt lopp rinner genom områden med
ibland många påverkanskällor i form av framförallt jordbruk och enskilda avlopp men
även reningsverk, industrier och förorenade områden blir den sammanvägda
belastningen relativt hög. Detta bidrar starkt till att få vattendrag bedöms nå eller
behålla god status till 2015.
Nyköpingsåns avrinningsområde
Nyköpingsån är det näst största huvudavrinningsområdet i Norra Östersjöns
vattendistrikt. I norr avgränsas avrinningsområdet mot Norrström av bergryggen
Mälarmården som har bildats av flera parallella förkastningar. Gripsholmsförkastningen
är den mest utmärkande och löper i öst-västlig riktning genom hela länet. I söder
234
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
avgränsas avrinningsområdet bl.a. av Kolmårdens förkastning och sprickdalar som löper
i nordvästlig riktning upp mot Hjälmaren i norr. Mellan dessa områden karaktäriseras
landskapet av en blandad brutenhet där endast smärre partier är högre än 100 meter över
havet, myrar och morän samt många och små sjöar.
Avrinningsområdet är 3631 km2
stort och utgörs av ca 57 % skog, 19 % åker- och betesmark och hela 13 % vatten.
Nyköpingsån, som har sina källområden i Örebros, Östergötlands och mellersta
Södermanlands skogsmarker, avvattnas genom ett system av åar och sjöar som upptar
större delen av Södermanlands län innan den mynnar i Stadsfjärden i Östersjön. I det
vattenrika landskapet finns tio sjöar större än 10 km² och 571 sjöar större än 1 ha. Av
dessa är 61 sjöar och 84 vattendragsträckor vattenförekomster. Befolkningen uppgår till
ca 85 000 personer, varav nästan 80 % bor i tätort.
Vattensystemet hyser ett flertal skyddsvärda arter. Den sällsynta tjockskaliga
målarmusslan är relativt väl utbredd i vattensystemet, liksom den fridlysta malen som
lever i sjön Båven.
Statistik för Nyköpingsåns avrinningsområde.
Nyköpingsåns avrinningsområde omfattar delar av Södermanlands, Örebro och Östergötlands län samt
Nyköpings, Katrineholms, Vingåkers, Eskilstuna, Strängnäs, Flens, Gnesta, Hallbergs, Askersunds,
Örebro, Finspångs och Norrköpings kommuner.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
- Habitatdirektivet
- Fågeldirektivet
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden
3630,5 km2
85 376
67892
17484
1,5 %
56,8 %
19,1 %
12,7 %
3
22,2 m /s
3
56 m /s
Data saknas
145 st
84 st
61 st
24 st
7 st
2 st
20 st
8 st
0 % av avrinningsområdet
18 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
8 st
28 st
> 9000 st (ca 9000 st i D-län)
157 st (saknas data i vissa
delar av ARO:t)
235
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Nyköpingsåns avrinningsområde. (Forts.)
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
72 st (alla vfk är inte inv.)
17 st (alla vfk är inte inv.)
199 st (saknas data i vissa
delar av ARO:t)
J/N
J
J
J
J
J
J
J
J
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
St
St
st
41 kommunala
11 st
5 st
18 st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
Skyddade områden
I Nyköpingsåns avrinningsområde finns 24 områden som är skyddade genom
habitatdirektivet. Sju av dessa områden skyddas även av fågeldirektivet. Det finns åtta
badplatser som är upptagna i badvattendirektivet och två sjöar, Båven och Lillsjön,
som är ytvattentäkter. Det finns även 20 grundvattenbaserade dricksvattentäkter. Hela
avrinningsområdet är upptaget som avloppskänsligt ur fosforhänseende, medan
ungefär 18 % klassas som nitratkänsligt område enligt nitratdirektivet. Nedan följer en
236
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
mer detaljerad beskrivning av de Natura 2000-områden som finns i
avrinningsområdet.
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
0
26
100
12
5
Den största andelen av vattenförekomsterna ligger inom måttlig klass. Det är svårt att
urskilja några generella mönster vad gäller status inom avrinningsområdet i och med
att miljöpåverkan varierar från försurning i de perifera skogsdominerade delarna i
sydväst till övergödning i de centrala jordbruksdominerade områdena.
Fisk
Av sex klassade vattendragssträckor har Skogaån och Svennevadsån måttlig status.
Resterande vattendragssträckor har otillfredsställande eller dålig status. I och med att
statusen för fisk är så låg är den i vissa fall utslagsgivande för den slutliga ekologiska
statusen.
Den enda sjön som är klassad avseende fisk är Skundern och den har
otillfredsställande status. I Skunderns fall beror den låga statusen på ett ekologiskt
skifte som skett i sjön under modern tid. Mängden rovfisk har drastiskt minskat till
förmån för vitfisk.
Bottenfauna
Fem av de större undersökta sjöarna i avrinningsområdet har god status, vilket är
glädjande. Dessa sjöar ligger i de skogsdominerade områdena i nordöst samt sydväst.
Sjöarna i de mer centrala och jordbruksdominerade områdena har genomgående
måttlig till otillfredsställande status.
Statusen för vattendragen liknar den för sjöarna då de mer perifera sträckorna har hög
till god status medan de centralt liggande har måttlig till dålig status. Totalt är sex
delsträckor klassade. Både Hedenlundaån och Svennevadsån har hög status.
Makrofyter
Sex av sju inventerade sjöar har klassats till måttlig status. Den enda sjön som har god
status är Misteln.
Växtplankton
Tolv sjöar är inventerade med avseende på växtplankton. Av dessa har Båven och
Östjuten hög status, medan Dunkern, Hunn, Tisnaren och Valdemaren har god status.
Övriga inventerade sjöar har måttlig till dålig status. Den sjön med sämst status är
Kolsnaren.
237
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Påväxtalger
I och med 2006 och 2007 år provtagningar av påväxtalger är 30 vattendragssträckor
klassade i avrinningsområdet. Av dessa har den största delen god status medan
ungefär lika många har hög eller måttlig.
Fysikalisk-kemiska faktorer
Den sammanvägda fysikalisk – kemiska statusen hos sjöarna och vattendragen
indikerar att de som ligger inom de jordbruksdominerade områdena har generellt
sämre status än de sjöar som ligger inom mer skogsdominerade områden.
Då försurning inte ofta är ett bekymmer för de större sjöarna i avrinningsområdet har
samtliga hög eller god status. Däremot har ett fåtal vattendragssträckor måttlig status
avseende försurning. Dessa är Bokvarnsån, Hedenlundaån och Solbergaån.
Den utslagsgivande faktorn för den sammanvägda statusen för de allmänna
förhållandena är oftast fosfor eller syrgas.
Hydromorfologiska faktorer
Nyköpingsåns avrinningsområde är bitvis kraftigt påverkat av mänskliga aktiviteter.
Detta framgår särskilt tydligt genom klassningen av markanvändning i närmiljön där
större delen av vattendragssträckorna får måttlig eller sämre status. Detta innebär att
stora delar av närmiljön längs vattendragen består av artificiell mark. Läget för
sjöarna ser något bättre ut där relativt många sjöar får god status eller bättre vilket
innebär att mindre än 20 % av närområdet består av artificiell mark. Men trots detta är
mer än hälften klassade till måttlig eller sämre status.
Generellt sett är statusen för kontinuiteten måttlig eller sämre. Detta beror på att det
finns gott om vandringshinder i avrinningsområdet. Näst intill samtliga klassade
vattendragssträckor har ett vandringshinder i sträckan eller nedströms. Ser man till
barriäreffekten är många sträckor är vandringsbara endast till 25 % av sträckan innan
första definitiva vandringshindret
Påverkan och miljöproblem
Inom avrinningsområdet finns ca 20 B-anläggningar med utsläpp till vatten, varav nästan
hälften är större gårdar, och 694 områden är identifierade som misstänkt förorenade.
Sammantaget leder växtnäringsläckage från jordbruksmark och skogsmark, luftnedfall
och fosfor- och kväveutsläpp från enskilda och kommunala avlopp till att både insjöar
och hav drabbas av t.ex. ökad igenväxning, algblomning, syrgasfria bottnar och att
värdefull konsumtionsfisk på sikt försvinner.
Det finns ca 70 dämmen inom området (enligt SMHI: s dammregister) och en bra bit
över 200 torrläggnings- och sjösänkningsföretag. Dessa påverkar hydromorfologin i
området och bidrar tillsammans med ovan nämnda faktorer till vattensystemets
näringsstatus.
En källfördelningsanalys med hjälp av data från PLC5 visar att jordbruket är den
enskilt största källan till belastning av både fosfor och kväve. Avseende kväve
kommer skogsbruk och reningsverk på andra plats medan skog och enskilda avlopp
bidrar med ungefär lika mycket belastning vad gäller fosfor. I figur 1 och 2 framgår
fördelningen av kväve respektive fosfor från de större källorna i avrinningsområdet.
238
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statusen i avrinningsområdets sjöar och vattendrag speglar i stort den påverkan som
kan förväntas genom markanvändningen i området. De centrala delarna domineras av
jordbruk och där är statusen måttlig eller sämre. Högre upp i de perifera delarna av
avrinningsområdet är belastningen mindre vilket medför att statusen på sjöarna är
högre.
Källfördelning Kväve (PLC5) ARO 65
Myr
Skog
Öppen mark
Atmosfärisk
dep
Jordbruk
Reningsverk
Enskilda
avlopp
Dagvatten
Figur 1. Källfördelning av kväve vid Nyköpingsåns mynning.
Källfördelning Fosfor (PLC5) ARO 65
Myr
Skog
Öppen mark
Atmosfärisk dep
Reningsverk
Jordbruk
Dagvatten
Enskilda avlopp
Figur2. Källfördelning av fosfor vid Nyköpingsåns mynning.
239
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Det finns 41 kommunala badplatser, varav sju är fastställda som rekreationsvatten enligt
Badvattendirektivet. I övrigt nyttjas sjöarna och vattendragen för vattenuttag till bl.a.
dricksvatten, bevattning och i industriella processer. De större sjöarna nyttjas för
fritidsfiske och i Nyköpingsån fiskas havsöring i de nedre delarna strax innan utflödet
mot havet.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Den översiktliga riskanalys som har gjorts för vattenförekomsterna har utgått från
tillgänglig data för markanvändning, uppgifter om förorenade markområden, data från
EMIR för A och B-verksamheter och en översiktlig kartering av enskilda avlopp som
genomförts i Södermanlands län. Detta har vägts samman med de statusklassningar
som gjorts för vattenförekomsterna avseende ekologi, markanvändningen i
närområdet samt kontinuitet. För vattendragen har ett generellt antagande gjorts där
de vattendrag som har måttlig status eller sämre klassats till att vara at risk 2015.
Det är bara två sjöar i avrinningsområdet som bedöms behålla sin goda vattenstatus
till 2015. Dessa är Kullasjön i Örebro län och Holpen, som ligger i Östergötlands län.
Påverkan från framförallt övergödning bedöms vara så pass hög att det inte är troligt
att övriga sjöar i avrinningsområdet behåller en god status till 2015. Sjöar som redan i
dagsläget har en måttlig eller sämre status bedöms inte kunna nå god status innan
2015.
Tre vattendragssträckor bedöms behålla god vattenstatus 2015. Dessa är Husbyån,
eller Natån, mellan sjön Naten och Båven samt två delsträckor av Tisnare Kanal där
den översta delen av vattendragssträckan i praktiken består av sjöarna Stensjön och
Malmsjön. Påverkan för dessa vattendragssträckor bedöms vara låg och de ligger högt
i avrinningsområdet. Då vattendragssträckorna i sitt lopp rinner genom områden med
ibland många påverkanskällor i form av framförallt jordbruk och enskilda avlopp men
även reningsverk, industrier och förorenade områden blir den sammanvägda
belastningen relativt hög. Detta bidrar starkt till att få vattendrag bedöms nå eller
behålla god status till 2015.
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
5
I risk
138
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
240
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
66 Kilaåns avrinningsområde
Sammanfattning
Kilaåns avrinningsområde ligger i Södermanlands och Östergötlands län och omfattas av
Nyköpings, Katrineholms, Norrköpings och Finnspångs kommuner. Kilaån mynnar i
Östersjön i Stadsfjärden söder om Nyköping. Avrinningsområdet är 432 km², varav den
största delen, 70 %, är täckt av skog. 18 % av ytan består av åkermark och vatten utgör 4
241
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
% av den totala arealen. Skogsmarken dominerar de västra delarna av avrinningsområdet
medan jordbruksmarken har sin största utbredning i anslutning till de centrala delarna.
Inom området bor ca 7000 personer, varav ca 4900 bor i tätort. I avrinningsområdet finns
det 14 vattenförekomster, varav fem stycken är sjöar och nio stycken är vattendrag.
Inom avrinningsområdet finns fyra Natura 2000-områden med limniska habitat.
Vretaån är både Natura 2000 och naturreservat. Det finns sju naturreservat i området
varav två är vattendrag med tydliga limniska syften.
Generellt sett kan man se att statusen förändras till det sämre ju längre ned i systemet
man kommer i och med ökad påverkan från framförallt jordbruk och avlopp. De större
sjöarna i avrinningsområdets mer perifera delar har övergripande god status med
undantag av Bålsjön där statusen är måttlig till följd av näringspåverkan. Kilaån mellan
sjöarna Virlången och Fläten har otillfredsställande status med avseende på fisk, vilket
drar ned den sammanvägda statusen. Orsaken är troligtvis vandringshinder nedströms i
Kiladalen.
De högst belägna sjöarna inom Kilaåns avrinningsområde är känsliga för försurning,
medan den nedre, bördiga och sjöfattiga delen av Kilaån har problem med övergödning.
Avsaknaden av uppehållande vattenmagasin gör att det transporteras stora mängder
eroderat material ut i ån, som sedan transporteras vidare ut till Stadsfjärden och
Östersjön. Även om ett fåtal åsträckor ännu är i princip oförstörda, har omfattande
reglering och markavvattning ägt rum i Kilaåns vattensystem. Det finns nitton större
dämmen inom området (enligt SMHI: s dammregister) och över tjugo torrläggnings- och
sjösänkningsföretag. Hydromorfologiska faktorer som dessa påverkar kraftigt
vattenförhållandena vad gäller kvalitet och flöde. Inom avrinningsområdet finns två Banläggningar med utsläpp till vatten, men ingen tyngre industri är verksam i trakten idag.
Enligt länsstyrelsens uppgifter är 109 områden misstänkt förorenade, men ett 30-tal av
dessa har genomgått närmare granskning och riskklassning.
I Kilaåns avrinningsområde bedöms samtliga nio vattendrag och två av fem sjöar vara
i risk för att inte uppnå god status 2015. Skiren, Virlången och Lövsjön har bedömts
ej vara i risk då dessa sjöar endast har en eventuell svag påverkan från skogsbruk och
ett fåtal enskilda avlopp. De största riskfaktorerna för vattenförekomsterna i området
är generellt jord- och skogsbruket samt enskilda avlopp. Även förorenade
markområden, markanvändning i vattendragens närområden och vandringshinder är
väsentliga riskfaktorer i systemet. Generellt förändras den nuvarande statusen i
systemet till sämre vartefter det närmar sig kusten, i och med ökande påverkan från
framförallt jordbruk, avlopp och dämmen.
Kilaåns avrinningsområde
Kilaåns avrinningsområde omfattas av Södermanlands och Östergötlands län och
Nyköpings, Katrineholms, Norrköpings och Finnspångs kommuner. Inom området bor
strax över 7000 personer, varav ca 5000 bor i tätort.
Avrinningsområdet är 432 km2 stort och består till ca 70 % av skogsmark och till ca 18
% av åkermark. Kilaåns dalgång utgörs av en öst-västlig förkastning som mot söder
avgränsar Kolmårdens framträdande horst. Mot nordost är landskapet mer flackt med
större inslag av jordbruksmark. I väster, på Kolmårdens bergrygg, rinner Kilaån upp via
242
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
två grenar, Ålbergaån i norr och Vretaån i söder. De tunna jordlagren domineras här av
morän och sand som i huvudsak är bevuxen med gran och tall. Kilaåns huvudfåra är
centralt belägen i Kiladalen och utgör en sammanbindande länk mellan Kolmårdens
skogar, Kiladalens åkermark och omgivningar samt Östersjön. Dalgången är omkring 3
mil lång och ån omges av produktiva åkrar med finkorniga jordarter och betesmarker i de
fuktigare delarna. Den första milen faller ån ca 75 meter för att de sista milen mot havet
bara falla några få meter. Avrinningsområdet rymmer 65 sjöar med en yta på mer än ett
hektar och sammanlagt 130 km vattendragssträckor. Sjöarna är huvudsakligen belägna i
avrinningsområdets västra del i anslutning till Kolmården. Av dessa vatten är fem
stycken sjöar och nio stycken vattendrag/vattendragssträckor vattenförekomster.
Statistik för Kilalåns avrinningsområde. Avrinningsområdet ligger i Södermanlands och
Östergötlands län och omfattar Nyköpings, Katrineholms, Norrköpings och Finnspångs kommuner.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
432 km2
7006
4930
2076
1,5 %
67,8 %
18,3 %
3,9 %
3
3,1 m /s
3
12 m /s
(medelhögvattenför.)
Data saknas
14 st
9 st
5 st
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Habitatdirektivet
- Fågeldirektivet
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
7 st
2 st
0 st
4 st
0 st
0 % av avrinningsområdet
42 % av avrinningsområdet
100 % av
avrinningsområdet
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk (EMIR)
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
0 st
3 st
Ca 900 st
28 st
19 st (SMHI)
8 st
21 st
243
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Kilalåns avrinningsområde. (Forts.)
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
J/N
J
J
J
J
J
J
J
J
st
2 st (Golfbanor)
1 st (Ålbergaån)
0 st
0 st
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Begränsat antal
6 st allmänna
4 kommunala
Sörmlandsleden passerar
flera sjöar
4
0
1
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
Skyddade områden
I Kilaåns avrinningsområde finns sex områden som är skyddade genom
habitatdirektivet. Två av dessa områden skyddas även av fågeldirektivet. Det finns
inga badplatser som är upptagna i badvattendirektivet och inte heller några
ytvattentäkter. Däremot finns det fyra grundvattenbaserade dricksvattentäkter. Hela
avrinningsområdet är upptaget som avloppskänsligt ur fosforhänseende, medan
ungefär 40 % klassas som nitratkänsligt område enligt nitratdirektivet. Nedan följer en
mer detaljerad beskrivning av de Natura 2000-områden som finns i
avrinningsområdet.
244
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
0
7
6
1
0
Generellt sett kan man se att statusen förändras till det sämre ju längre ned i systemet
man kommer i och med ökad påverkan från framförallt jordbruk och avlopp. De större
sjöarna i avrinningsområdets mer perifera delar har övergripande god status med
undantag av Bålsjön där statusen är måttlig till följd av näringspåverkan. Kilaån mellan
sjöarna Virlången och Fläten har otillfredsställande status med avseende på fisk, vilket
drar ned den sammanvägda statusen. Orsaken är troligtvis vandringshinder nedströms i
Kiladalen.
Fisk
Av de totalt nio vattendragsträckorna i avrinningsområdet är sex inventerade med
avseende på fisk. Fyra av dessa har god status och hyser bestånd av havsvandrande
och stationär öring samt i vissa delar även flodnejonöga. De övriga sträckorna hör
båda till den så kallade Ålbergagrenen av Kilaån där ett flertal dämmen och övriga
vandringshinder förhindrar vandrande fisk från att nå uppströms liggande delar.
Av de fem sjöar som är vattenförekomster i avrinningsområdet är två provfiskade.
Båda uppnår god status avseende fisk.
Bottenfauna
Tre av vattendragsträckorna är klassade avseende bottenfauna. Av dessa når två
(Vretaån och Ålbergaån) hög status och en, Bålsjöån, når måttlig status. Troligtvis
kan den måttliga statusen i Bålsjöån förklaras av både lågt pH till följd av påverkan
från det försurningsdrabbade biflödet Ramundsbäck samt näringspåverkan från den
uppströms liggande Bålsjöån.
Samtliga sjövattenförekomster har inventerats i avrinningsområdet. Av dessa har två
hög status och tre god status.
Makrofyter
Ingen vattenförekomst i Kilaåns avrinningsområde är klassat avseende makrofyter.
Växtplankton
Sjön Fläten är den enda vattenförekomsten som är klassad avseende växtplankton.
Den har god status och ligger högt upp i avrinningsområde och förväntas inte heller
vara särskilt påverkad av övergödning.
Påväxtalger
Av de sex inventerade sträckorna når Vretaån hög status, Kilaåns övre delar
(Ålbergaån och Dammhulteån) samt Fadabäcken når god status medan Bålsjöån samt
Kilaåns nedre delar når måttlig status.
245
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Fysikalisk-kemiska faktorer
De sammanvägda allmänna förhållandena tyder på att statusen försämras ju längre
nedströms i systemet man kommer med undantag av Bålsjöån som trots att den ligger
relativt högt upp med endast en uppströms liggande sjövattenförekomst får måttlig
status. Fadabäcken som mynnar relativt långt ned i Kilaån har till och med dålig status
till följd av höga fosforhalter.
Ser man till sjöarna har två hög och två god status. Det är endast Bålsjön som sticker
ut och når måttlig status med avseende på allmänna förhållanden. Även om man ser
till enskilda parametrar som siktdjup, fosfor och syrgas faller Bålsjön ut med måttlig
status medan övriga vatten når hög eller god status.
Försurning är bitvis ett bekymmer i framförallt de övre delarna av avrinningsområdet,
men syns framförallt i vatten som är mindre än de fem sjöar som utgör
vattenförekomster.
Hydromorfologiska faktorer
Kilaåns avrinningsområde är framförallt i de nedre delarna väldigt påverkat av
mänskliga aktiviteter vilket märks genom den hydromorfologiska klassning som
genomförts. Exempelvis har fem av nio vattendragsträckor dålig status med avseende
på markanvändningen. Detta innebär att mer än 60 % av närmiljön längs vattendragen
består av artificiell mark.
Vad gäller kontinuitet, förekomsten av artificiella hinder samt fragmenteringsgrad ser
bilden inte heller särskilt positiv ut. Ingen klassad vattendragssträcka når bättre status
än måttlig. Däremot når några sträckor god status vad gäller barriäreffekter, vilket
innebär att det finns möjlighet att vandra 75 % av sträckan innan första artificiella
vandringshindret.
Påverkan och miljöproblem
Inom avrinningsområdet finns några få större miljöfarliga verksamheter med utsläpp
till vatten, men ingen tyngre industri är verksam i trakten idag. Enligt länsstyrelsens
uppgifter är 109 områden misstänkt förorenade, men endast ett fåtal av dessa har
genomgått närmare granskning för att utreda om misstanken är befogad.
Påverkan bedöms främst härröra från mer diffusa källor som jord- och skogsbruk samt
enskilda avlopp. En källfördelningsanalys av fosfor- och kvävebelastning visar att
huvuddelen kommer från jordbruket (figur 1 och 2). En analys av bruttobelastningen
av fosfor och kväve utifrån PLC-5 data visar att huvuddelen av belastningen av
framförallt fosfor är koncentrerat till de jordbruksrika nedre delarna.
Statusdata visar att påverkan ökar ju längre ned i avrinningsområdet vattenförekomsten befinner sig. Detta sammanfaller väl med den markanvändningsdata som
finns tillänglig där man kan se att en tydlig koncentration av åkermark återfinns i de
centrala och lägsta delarna av området. Förekomsten av enskilda avlopp är relativt väl
fördelad över avrinningsområdet.
246
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Källfördelning Fosfor (PLC5) ARO 66
Myr
Skog
Atmosfärisk dep
Reningsverk
Dagvatten
Enskilda avlopp
Jordbruk
Figur 1. Källfördelning av fosfor i Kilaån.
Källfördelning Kväve (PLC5) ARO 66
Myr
Skog
Öppen mark
Atmosfärisk dep
Reningsverk
Dagvatten
Enskilda avlopp
Jordbruk
Figur 2. Källfördelning av kväve i Kilaån.
Avsaknaden av uppehållande vattenmagasin i åns nedre delar gör att det transporteras
stora mängder eroderat material ut i ån och vidare till fjärdarna vid Nyköping och
Östersjön. Under 2006 bidrog exempelvis ån med 10 ton fosfor och 137 ton kväve till
havet (figur 3).
247
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
TRANSPORT I KILAÅN ÅR 2006
MYNNINGSSTATION (C24)
mängd (kg)
40000
30000
Totalfosfor
20000
Totalkväve
10000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
månad
Figur 3. Transport av fosfor och kväve till havet från Kilaån under 2006.
Omfattande reglering för kraftutvinning och markavvattning har ägt rum i Kilaåns
vattensystem, även om ett fåtal åsträckor ännu är i princip opåverkade. Det finns nitton
större dämmen inom området och över tjugo torrläggnings- och sjösänkningsföretag.
Hydromorfologiska faktorer som dessa påverkar kraftigt vattenförhållandena både vad
gäller kvalitet och flöde.
De högst belägna sjöarna inom Kilaåns avrinningsområde är känsliga för försurning. Ett
antal sjöar och vattendrag ingår sedan lång tid i Östergötlands och Södermanlands läns
kalkningsprogram. Av dessa är Lövsjön, Ramundsbäck och de nedre delarna av Bålsjöån
vattenförekomster.
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Kilaån utnyttjas för flera olika vattentjänster. Flera av vattenförekomsterna används som
recipient för avledning av vatten från reningsverk, bebyggelse, jord- och skogsbruk.
Vattenuttag för konstbevattning förekommer i Kilaåns nedre delar. I Ålbergaån regleras
systemet för vattenkraftproduktion medan huvudfåran omfattas av rensningsarbeten för
att förhindra för höga vattenstånd som kan inverka negativt på jordbruksdriften. De
större sjöarna upplåts för fritidsfiske och det finns fyra kommunala badplatser, men inga
är fastställda som rekreationsvatten enligt Badvattendirektivet. Båttrafik med mindre
fritidsbåtar sker i liten omfattning och är begränsad till de större sjöarna.
248
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Den översiktliga riskanalys som har gjorts för vattenförekomsterna har utgått från
tillgänglig data för markanvändning, uppgifter om förorenade markområden, EMIR
och avloppskartering. Detta har vägts samman med de statusklassningar som gjorts
för vattenförekomsterna avseende ekologi, markanvändningen i närområdet samt
kontinuitet.
I Kilaåns avrinningsområde bedöms samtliga vattendrag och två av fem sjöar vara i
risk för att inte uppnå god status 2015. Skiren, Virlången och Lövsjön har bedömts ej
vara i risk då dessa sjöar endast har en eventuell svag påverkan från skogsbruk och ett
fåtal enskilda avlopp. De största riskfaktorerna för vattenförekomsterna i området är
generellt jord- och skogsbruket och enskilda avlopp. För vattendragen utgör även
överlag förorenade markområden och markanvändningen i närområdena risker för
framtida status. Utmed delsträckorna i Kilaåns huvudfåra ligger förutom fyra mindre
samhällen även ett mindre antal miljöfarliga verksamheter och ett reningsverk.
Förekomsten av vandringshinder i Kilaån, Bålsjöån och Fadabäcken utgör också
risker för god vattenstatus i systemet.
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
3
I risk
11
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
249
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
63/64, 64/65 och del av 66/67 Kustnära områden i
Södermanlands län
Sammanfattning
Avrinningsområdena ligger i Nyköpings och Trosa kommuner och mynnar i Östersjön.
De tre avrinningsområdena är tillsammans 330 km² och består av 63 % skog. Vatten
upptar ca 4 % av ytan, åker- och betesmark ca 18 % och andelen bebyggd mark är ca 5
250
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
%. Totalt finns det 14 vattenförekomster varav 6 av dem är sjöar och 8 är
vattendragsträckor.
I avrinningsområdet finns det sju områden som är skyddade genom habitatdirektivet
(Natura 2000-områden) fyra av dessa områden skyddas även av fågeldirektivet. Det finns
en badplats upptagen i badvattendirektivet, Trosa havsbad. Det finns inga ytvattentäkter i
avrinningsområdet, men tre grundvattenbaserade dricksvattentäkter. Så gott som hela
avrinningsområdet klassas som nitratkänsligt område enligt nitratdirektivet och hela
området är upptaget som avloppskänsligt ur fosforhänseende.
De tre sjöarna, Gisesjön, Björken och Ången har god status, de andra tre har måttlig,
otillfredsställande och dålig. Sex vattendragsträckor har måttlig status, en god och en
otillfredsställande.
Den huvudsakliga påverkan i avrinningsområdet är övergödning. Inom området finns
fyra B-anläggningar med utsläpp till vatten. Hydromorfologin i området påverkas av fyra
större dämmen och ca tjugo torrläggnings- och sjösänkningsföretag.
Delar av området är populärt för det rörliga friluftslivet, till exempel Stendörrens
naturreservat och naturrum.
Av sjöarna är det fyra av de sex vattenförekomsterna som bedöms vara i risk att inte
nå god vattenstatus till 2015. Enskilda avlopp är en riskfaktor för samtliga sjöar, för
alla utom Gisesjön är även jordbruket en faktor. Skogsbruk kan eventuellt vara en
påverkansfaktor för de två förekomsterna, Björken och Ången, som ej anses vara i
risk. Alla vattendragsträckor bedöms vara i risk att inte nå god vattenstatus till 2015.
För alla förekomster utom två är det enskilda avlopp och jordbruk som främst är
påverkansfaktorn.
Kustnära områden i Södermanlands län
Avrinningsområdena ligger i Nyköpings, Oxelösunds och Trosa kommuner och mynnar i
Östersjön. Efter Södermanlands läns kustområde finns tre (fyra) mindre
avrinningsområden som är lokaliserade mellan de större huvudavrinningsområdena;
området mellan Trosaån och Svärtaån (63/64), området mellan Svärtaån och
Nyköpingsån (64/65), området mellan Nyköpingsån och Kilaån (som bara utgörs av
några hektar) samt en del av området mellan Kilaån och Motala ström (66/67).
Sammanlagt upptar områdena en yta på 330 km2 och befolkningen uppgår till över 24
000 personer. Av dessa bor nästan 90 % i tätort. Kustområdena består sammantaget av
56 % skog, 2 % åker- och betesmark och 5 % vatten.
251
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för kusten, avrinningsområde 63/64. Avrinningsområdet ligger i Södermanlands län och
berör Nyköpings och Trosa kommuner.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Habitatdirektivet
- Fågeldirektivet
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden med vattenpåverkan
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
373 km2
24419
22252
2167
5,2 %
63,1 %
18,1 %
4,1 %
Data saknas
Data saknas
Data saknas
14 st
8 st
6 st
7 st
4 st
0 st
6 st
1 st
0 % av avrinningsområdet
>90 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
2 st
4 st
Ca 1386 st
18 st
4 st
11 st
20 st
J/N
J
N
J
?
?
?
J
J
252
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för kusten, avrinningsområde 63/64 (forts.)
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
st
st
st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
Skyddade områden
Nyckelmossen SE0220220, habitatdirektivet:
Området utgörs av ett stort sammanhängande barrskogsområde i ett kustnära
barrskogslandskap i närheten av samhället Sjösa. Området ligger strax väster om sjön
Ången och är en av de få naturskogarna i trakten. Skogbevuxen myr- Området utgörs
av trädbevuxen myr som i detta område är bevuxen med ett tätt trädskikt av tall. I de
mer öppna delarna växer skvattram. I fältskiktet är det vitmossearter som dominerar.
Lövsumpskogen- är en blandning av björk och al. Viss sockelbildning förekommer vid
trädens baser tack vare den fuktiga miljön och det ytliga grundvattnet. Dessa båda
förutsättningar skapar viktiga mikromiljöer i sumpskogen. Fältskiktet domineras av
vitmossor med rikligt med olika örter.
Strandstuviken SE0220020, habitatdirektivet och fågeldirektivet:
Området omfattar förutom Strandstuviken även Snäckviken, två grunda vikar i västra
delen av havsfjärden Örsbaken området har ett rikt fågelliv, särskilt under
rastperioderna vår och höst. De grunda vattnens bottnar är mycket rika på organismer,
vilket skapar ovanligt goda betingelser för fågellivet, främst under flyttningarna.
Strandängarna har betats under lång tid och tidigare bredde vidsträckta slåttermarker
ut sig här. Vegetationen är i stora delar rätt ensartad, men lokalt finns mycket rik flora
med flera arter som idag är sällsynta i regionen.
253
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Sjösakärren SE0220021, habitatdirektivet:
Natura 2000-området Sjösakärren är beläget vid Östersjökusten nära riksväg 219
mellan Nyköping och Trosa. Närmare bestämt mellan Sjösafjärden och den
rullstensås som löper från trakten av Horn norrut förbi torpet Sandstugan. Källvattnet
översilar den svaga sluttningen mot Sjösafjärden där det har givit upphov till två olika
kärrpartier av rikkärrskaraktär, nämligen Sandstugukärret i norr och kärrmarkerna
kring den dystrofa Igelsjön längre söderut. Blandskog omgärdar kärren men i väster
utbreder sig en alsumpskog och närmast Sjösafjärden en hävdad strandäng.
Labro ängar SE0220118, habitatdirektivet och fågeldirektivet:
Labro ängar intill Nyköping är ett omtyckt utflyktsmål med varierad natur och mycket
höga naturvärden. Labro-området brukades redan i slutet av 1600-talet till största
delen som slåtteräng. Än idag syns spår från denna tidiga ängsperiod i form av
stenrösen. De dominerande naturtyperna i området är havsstrandäng, naturbetesmark
och lövskogslund, ofta med dominerande hassel. Utanför hagmarken och
strandängarna vidtar en bladvassbård och öppet vatten. Den näringsrika fjärden har
god produktion av mikroorganismer och fisk, vilket utgör grunden för ett rikt fågelliv.
Skedand, årta och snatterand häckar troligtvis här. Havsörnen använder Sjösafjärden
som fiskeplats och ses ofta seglande högt ovanför vattnet. Andra sådana EU-arter är
fiskgjuse, som fiskar i Sjösafjärden och Saxviken samt brun kärrhök i vassområdena.
Stendörren SE0220218, habitatdirektivet och fågeldirektivet:
Större delen av Stendörren utgörs idag av barrskogar, hällmarker, små kärr,
kulturmarker, öar, kobbar, skär och grunda vattenmiljöer. Inom området uppträder
sjöfåglar, framförallt i samband med vår- och höststräck. Intressanta vattenmiljöer
utgörs av grunda bottnar som fungerar som viktiga lekområden och barnkammare för
fisk. Växtligheten i grunda vikar och laguner är ovanligt artrik.
Inom Stendörren finns vattenområden som har stora bevarandevärden, t.ex. laguner
och grunda mjukbottnar. I laguner påträffas bland annat borsträfse och ålgräs.
Havsnajas anträffas på grunda mjukbottnar. Inom Natura 2000-området finns flera
grunda vikar som är viktiga reproduktionslokaler för fisk. I exponerade områden finns
vitala och täta bestånd av blåstång. I täta blåstångsbälten finns en rik förekomst av
pungräkor. Öronmaneter påträffas framförallt under hösten. På kobbar och skär
häckar fisktärna, silvertärna, strandskata, rödbena och ejder. Ibland ses labb och
roskarl i reservatets södra delar. Alfågel, vigg, knipa, små- och storskrake kan
vintertid, när isen inte lagt sig, ses i stora flockar. Under senare år har vitkindad gås
börjat uppehålla sig inom området. Havsörn ses dagligen inom området.
Rågö SE0220231, habitatdirektivet och fågeldirektivet:
Natura 2000-området Rågö består dels av en mindre fastlandsdel vid Sjöboholme,
dels huvudön Rågö med närliggande mindre öar och dels ett vidsträckt
skärgårdsområde med småöar och skär. Den mångformiga arkipelagen utgör en av
förutsättningarna för fågellivet. De yttre öarna och de mindre skären är kala eller
bevuxna med vindpinade träd och buskar. Fågellivet är rikt med bl a häckande
rödbena, roskarl, silvertärna, tobisgrissla och labb. Södra delen av Rågö och öarna
närmast Rågö, ingår i ett fågelskyddsområde som avsattes 1976. Större delen av
ytterskärgården ingår i ett fågelskyddsområde som avsattes 1967. I vattenområdena
söder om Rågö har sik ett lekområde och längs med hela Rågös östra strand leker
254
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
strömmingen. Vid en översiktsinventering av grunda havsvikar har flera opåverkade
vikar hittats på södra delen av Rågö. Undervattensvegetationen är bitvis riklig med bl
a ålgräs, snärjtång, borstnate, lånke, axslinga, blåstång och hornsärv och här finns
områden som är potentiellt intressanta för fiskereproduktion och yngeltillväxt.
Svärtaån SE0220702, habitatdirektivet:
Svärtaån rinner från sjön Runnviken och mynnar i Sjösafjärden i Östersjön. Ån
meandrar genom ett mestadels öppet odlingslandskap. Vid högvatten svämmas delar
av ån över och skapar viktiga födosöks- och häckningslokaler för fåglar. Ån
innehåller också en intressant fisk och musselfauna. Vid en inventering 2005 hittades
den mycket sällsynta och rödlistade tjockskaliga målarmusslan på fyra lokaler. Vid
inventeringen hittades också den rödlistade arten flat dammussla samt de mer vanliga
förekommande arterna allmän dammussla och spetsig målarmussla.
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
0
4
7
2
1
Generellt är statusen för sjöarna i avrinningsområdet måttlig till dålig i de områden
som är påverkade av jordbruk. Högre upp i systemet har sjöarna god status.
Vattendragen har måttlig status med undantag för två korta vattendragsträckor som
har god respektive måttlig status.
Fisk
Inget vattendrag är elfiskat. Endast sjön Björken är inventerad och klassad avseende
kvalitetsfaktorn för fisk och uppnår god status. Det är önskvärt att provfiska mer i
avrinningsområdet.
Bottenfauna
Av vattendragen är det endast Ångaån som är inventerad och klassad avseende
kvalitetsfaktorn för bottenfauna och uppnår god status. Av sjöarna är det också här
bara Björken som är inventerad och klassad, den uppnår god status.
Makrofyter
Inga sjöar i avrinningsområdet är klassat med avseende på kvalitetsfaktorn
makrofyter.
Växtplankton
Det är tre sjöar som är inventerade och klassade för växtplankton. Sibbofjärden är
svårbedömd eftersom att den är ett mellanting mellan sjö och en Östersjövik, den
uppnår måttlig status. Rundbosjön uppnår måttlig status och Björken hög status.
255
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Påväxtalger
Fem vattendrag är inventerade, en har otillfredsställande status, tre måttlig status och
en god status. Sträckan med otillfredsställande status är den som rinner från
Sibbofjärden ut i havet, det är möjligt att artsammansättningen mm påverkas av
närheten till havet och därmed kan bedömningsgrunderna för sötvatten ej vara
lämpade att använda.
Fysikalisk-kemiska faktorer
Två vattendrag är ej klassade med avseende på de sammanvägda allmänna
förhållandena och då heller ej fosfor, pga av brist på data. Majoriteten av vattendragen
har måttlig status på de sammanvägda allmänna förhållandena, två vattendrag uppnår
god status.
Sjön Björken uppnår hög status för de allmänna förhållandena, tre uppnår god status
och två sjöar har måttlig status. När det gäller fosfor har en av de sjöarna som hade
god status i den sammanvägda klassningen hög status, annars sammanfaller
klassningarna med de allmänna förhållandena. För vattendragen sammanfaller
klassningarna för fosfor helt med de sammanvägda allmänna förhållandena. Tre sjöar
är klassade med avseende på siktdjup, sjön Björken och Gisesjön uppnår hög status
och Rundbosjön måttlig status.
Inga sjöar i avrinningsområdet är försurade, fem uppnår hög status och en god status.
Sex vattendrag är klassade med avseende på försurning och alla uppnår hög status.
Hydromorfologiska faktorer
Avrinningsområdet är kraftigt påverkat av mänskliga aktiviteter, främst vattendragen.
Majoriteten av de rinnande sträckorna får dålig status vid klassningen av
markanvändningen i närmiljön, det betyder att det är mer än 60 % av närmiljön består
av artificiell mark. För sjöarna ser det bättre ut med endast en sjö i måttlig status (2040 % artificiell mark), tre i god status (10-20 %) och en i hög status (mindre än 10 %
artificiell mark).
Kontinuitet, dvs förekomst av artificiella hinder samt fragmenteringsgrad är det
endast en vattendragssträcka som uppnår god status, de andra sträckorna har måttlig
eller otillfredsställande status. Parametern barriäreffekt visar hur stor del av en sträcka
som är vandringsbar innan första vandringshindret. Två vattendragssträckor har hög
status (inga artificiella definitiva vandringshinder), tre god status (minst 75 %
vandringsbar sträcka upp till första vandringshindret), två måttlig (50-75 %
vandringsbar sträcka upp till första vandringshindret) och en otillfredsställande status
(25-50 % vandringsbar sträcka upp till första vandringshindret).
Påverkan och miljöproblem
Inom avrinningsområdet finns två reningsverk, Nyköping och Oxelösund samt fyra
andra B-anläggningar med utsläpp till vatten utifrån EMIR-data. Förutom utsläpp från
punktkällor tar vattenrecipienterna främst emot diffusa utsläpp från jordbruk,
skogsbruk och enskilda avlopp.
Det är ca 170 områden som är identifierade som misstänkt förorenade enligt
länsstyrelsens uppgifter, men endast ett fåtal av dessa har genomgått närmare
256
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
granskning för att bekräfta misstanken. Det finns 4 dämmen inom området och
omkring 20 torrläggnings- och sjösänkningsföretag.
En källfördelningsanalys med hjälp av data från PLC5 visar att jordbruket är den
enskilt största källan till belastning av både fosfor och kväve. Avseende kväve
kommer skogsbruket på andra plats medan fosforbelastningen till näst största del
härrör från enskilda avlopp. I figur 1 och 2 framgår fördelningen av kväve respektive
fosfor från de större källorna i avrinningsområdet.
Källfördelning Kväve (PLC5) ARO 63/34
Skog
Myr
Öppen mark
Atmosfärisk dep
Reningsverk
Dagvatten
Jordbruk
Enskilda avlopp
Figur1. Källfördelning av kväve i avrinningsområde 63/64
Källfördelning Fosfor (PLC5) ARO 63/64
Myr
Skog
Öppen mark
Atmosfärisk dep
Reningsverk
Dagvatten
Enskilda avlopp
Jordbruk
Figur2. Källfördelning av fosfor i avrinningsområde 63/64
Området söder om Trosa och runt Tystberga är de områden som är mest påverkade av
jordbruk i avrinningsområdet. Runt Trosa finns det inga vattenförekomster, men
nedströms Tystberga avspeglar sig jordbruket i måttlig till dålig status för sjöarna.
Sibbofjärden och Trobbofjärden påverkas tidvis av inflöden av havsvatten vilket kan
påverka statusen. De två sjöarna Björken och Gisesjön ligger högt i systemet och har
257
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
god status. Även Ången som ligger nära kustlinjen långt ner i systemet har god status,
påverkan från jordbruket är liten där.
Alla vattenförekomster som är klassade med avseende på försurning uppnår hög eller
god status.
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Närheten till Östersjöns strand lockar både turister och bofasta. Delar av området är
populärt för det rörliga friluftslivet, till exempel Stendörrens naturreservat och naturrum,
där såväl naturälskare som soldyrkare samlas. Fyra kommunala badplatser är upptagna
på Smittskyddsinstitutets hemsida, varav en är fastställd som rekreationsvatten enligt
Badvattendirektivet.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Den översiktliga riskanalys som har gjorts för vattenförekomsterna har utgått från
tillgänglig data för markanvändning, uppgifter om förorenade markområden, EMIR
och avloppskartering. Detta har vägts samman med de statusklassningar som gjorts
för vattenförekomsterna avseende ekologi, markanvändningen i närområdet samt
kontinuitet.
Av sjöarna är det fyra av de sex vattenförekomsterna som bedöms vara i risk att inte
nå god vattenstatus till 2015. Enskilda avlopp är en riskfaktor för samtliga sjöar, för
alla utom Gisesjön är även jordbruket en faktor. Skogsbruk kan eventuellt vara en
påverkansfaktor för de två förekomsterna, Björken och Ången, som ej anses vara i
risk. Alla vattendragsträckor bedöms vara i risk att inte nå god vattenstatus till 2015.
För alla förekomster utom två är det enskilda avlopp och jordbruk som främst är
påverkansfaktorn.
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
2
I risk
12
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
258
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Södra Bottenhavet - Upplands inre kustvatten
Sammanfattning
Upplands inre kustvatten ligger inom Tierps, Östhammars och Norrtälje kommuner, i
Uppsala och Stockholms län och omfattar en kuststräcka som är ca 600 km lång.
Upplands inre kustvatten omfattas av 15 kustvattenförekomster.
259
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Längs kusten finns ett flertal grunda havsvikar med höga naturvärden. Flera marina
reservat är under bildning. Inom området finns idag ett flertal Natura 2000 områden
som är skyddade enligt art och habitat direktivet samt fågeldirektivet. Området
inrymmer även naturreservat. För marina miljöer som ingår i de skyddade områdena
finns sällan bruksrestriktioner som säkerställer de marina värdena.
Ingen vattenförekomst inom Upplands inre kustvatten uppnår i dagsläget god status,
15 vattenförekomster klassas till måttlig status, 4 till otillfredsställande och en till
dålig status. Underlaget för statusklassningen är dock bristfällig och revideringar
kommer att genomföras kontinuerligt i takt med att kunskapen och underlaget
förbättras.
Vatten med kortare vattenomsättningstid uppvisar generellt bättre status än
vattenförekomster som har ett sämre vattenutbyte.
Statusklassningen tyder på att hela Upplands kusten är övergödd. De mest örika
partierna har ett begränsat vattenutbyte med öppna havet i dessa delar borde
övergödningssituationen främst bero på näringstillförsel från land.
Kustzonen har stora värden och fungerar både som recipient för industrier,
reningsverk och landområden via åmynningar. Kusten har även höga värden i form av
rekreation och därmed även turism. Som del av en gammal bruksbygd återfinns även
kulturella värden i området.
Då statusklassningen, med dess fel och brister, tyder på att kusten är övergödd
bedöms samtliga vattenförekomsterna att vara i risk att inte uppnå god status.
Övergödning är en komplex problematik då påverkan kommer både från
markanvändning, samhälle och industri samt luftdeposition och påverkan från
Östersjöns utsjövatten. Med effektiva åtgärden kan troligen övergödningssituationen
förbättras i några vattenförekomster men i dagsläget är det svårt att peka ut vilka.
Upplands inre kustvattens avrinningsområde
Upplands inre kustvatten ligger inom Tierps, Östhammars och Norrtälje kommuner
och omfattar en kuststräcka som är ca 600 km lång. Upplands inre kustvatten består
av ca 20 vattenförekomster. Befolkningen bor i huvudsak utanför tätort.
Längs kusten finns ett flertal grunda havsvikar med höga naturvärden.
Statistik för Upplands inre kustvattens avrinningsområde, Uppsala län.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
909,1 km2
1412
45
1367
0,2 %
13,8 %
1,6 %
82,1 %
-
260
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Upplands inre kustvattens avrinningsområde, Uppsala län. (Forts.)
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
0 st
0 st
0 st
17 st
0 st
1 st
2 % av avrinningsområdet
100 % av
avrinningsområdet
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden med vattenpåverkan
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
2 st
1 st
2 st riskklassade
0 st
2 st
21 st
J/N
J
J
J
Ej analyserat
st
st
st
261
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Upplands inre kustvattens avrinningsområde, Uppsala län. (Forts.)
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
Skyddade områden
Längs kusten finns ett flertal grunda havsvikar med höga naturvärden. Flera marina
reservat är under bildning. Inom området finns idag ett flertal Natura 2000 områden
som är skyddade enligt art och habitat direktivet samt fågeldirektivet. Området
inrymmer även naturreservat. De skyddade områdena har skydd för främst terrestra
värden, för de marina miljöerna finns sällan reella restriktioner som säkerställer de
marina värdena.
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
15
4
1
Statusklassningen grundar sig främst på växtplankton och fysikalisk-kemiska faktorer
och pekar på att kuststräckan är övergödd. Kuststräckan har många grunda vikar som
kan betraktas som naturligt näringsrika men provtagningen är utförd i fria vattnet där
kustvattnet i ett naturligt tillstånd är näringsfattigt. De mest örika partierna har ett
begränsat vattenutbyte med öppna havet i dessa delar borde övergödningssituationen
främst bero på näringstillförsel från land.
Underlagsmaterialet för statusbedömningen har varit begränsad och är därför
preliminär och kommer att kompletteras med bedömning av fler kvalitetsfaktorer, fler
mätningar och med hjälp av lokala kunskaper.
Växtplankton
Växtplanktonstatusen (främst klorofyll a) varierar i området mellan god och måttlig. I
vattenförekomster med ett gott vattenutbyte tenderar statusen att vara bättre än i de
vattenförekomster med längre vattenomsättningstid. Statusen är bedömd utefter ett
begränsat underlagsmaterial och har därför inte varit utslagsgivande för
statusbedömningen. Status för fysikalisk- kemiska faktorer har använts som stöd.
Fysikalisk-kemiska faktorer
Statusen varierar mellan måttlig och dålig i området. Gällande näringsämnen är
statusen för fosfor genomgående sämre än för kväve. Statusen är bedömd utefter ett
begränsat underlagsmaterial och är därmed osäker.
262
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Påverkan och miljöproblem
Övergödning: Upplands kustvatten (undantaget vissa grunda vikar) är i opåverkat
tillstånd näringsfattigt, men uppvisar i dagsläget förhöjda halter av närsalter. De mest
örika partierna har ett begränsat vattenutbyte med öppna havet, i dessa delar borde
övergödningssituationen främst bero på näringstillförsel från land. Industrier,
reningsverk samt landområden via åmynningar bidrar till belastning av näringsämnen
på kustvattnet.
Metaller och miljögifter: Industrier, reningsverk samt landområden via åmynningar
bidrar till belastning av miljögifter på kustvattnet. Skogsindustrin har i vissa områden
orsakat förhöjda halter av kvicksilver, dioxin och andra klorerade substanser i biota.
I området finns ett flertal identifierade potentiellt förorenade områden som kan
innebära risk för spridning av miljögifter. I Karlholmsfjärden och Lötfjärden, vilka
ligger i direkt anslutning till Lövstabukten har Dioxiner påträffats i sediment.
Lövstabukten bedöms ha problem med miljögifter då sedimentvolymerna och
spridningsförutsättningarna för förorenade sediment bedöms vara mycket stora.
Främmande arter: Havsbortsmasken Marenzellaria neglecta har observerats i
närområdet. Arten beskrivs som ett potentiellt hot mot bottenfaunasamhället. Mer
kunskap behövs om ev. spridning.
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Kustzonen har stora värden och fungerar både som recipient för industrier,
reningsverk och landområden via åmynningar. Forsmarks kärnkraftverk använder
Öregrundsgrepen som recipient.
För gemene är det troligen rekreation som man främst kopplar till kustzonen med bad,
fiske, båtliv mm. Dessa värden är svåra att uppskatta i kronor och ören och brukar
uppfattas som ”ovärderliga”. Rekreationsvärden inbringar även värden i form av
turism. Som del av en gammal bruksbygd innehåller kusten även höga kulturvärden.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
I dagsläget måste man, utefter försiktighetsprincipen, bedöma att samtliga
vattenförekomster inom området löper risk att inte uppnå god status till 2015.
Övergödningsproblematiken i Östersjön är komplex och även Bottenhavet har på
senare år uppvisat tecken på övergödning. Belastningen av miljögifter och metaller
behöver undersökas vidare. Bristande kunskap finns om gamla synder i form av
metaller och miljögifter i sediment men även nya potentiella miljögifters spridning i
kustvatten.
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
I risk
15
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
263
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Södra Bottenhavet - Upplands yttre kustvatten
Sammanfattning
Havsområdet ligger inom Tierps, Östhammars och Norrtälje kommuner i Uppsala och
Stockholms län. Kustområdet är indelat i två vattenförekomster, Öregrunds och
Östhammars kustvatten. Området karakteriseras av öppet hav med få öar och
varierande djup vanligen >30 m. Dock utanför Gräsö finns en omfattande skärgård
264
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
med öar och skär och med betydligt grundare medeldjup. Gräsö skärgård är utpekat
som Baltic Sea Protected Area (BSPA) och ett marint reservat för är under utredande.
De skyddade områdena som ligger inom Upplands yttre kustvatten har främst terrestra
värden, för de marina miljöerna finns sällan reella restriktioner som säkerställer de
marina värdena. Gräsö skärgård är utpekat som Baltic Sea Protected Area (BSPA) och
ett marint reservat för är under bildande.
Östhammars kustvatten uppnår god status medan statusen i Öregrunds kustvatten
klassas till måttlig. Underlagsmaterialet för statusbedömningen är bristfälligt och
bedömningen är därför preliminär och kommer att kompletteras.
Den största övergödningspåverkan kommer troligen från egentliga Östersjön. I
områdets norra del tycks Dalälven stå för ett betydande tillskott av näringsämnen.
I närområdet har två främmande arter med stor spridningspotential observerats,
havsbortsmasken Marenzellaria neglecta och kammaneten Mnemiopsis leidy.
Havsborstmasken beskrivs som ett potentiellt hot mot bottenfaunasamhället. I Svarta
havet har kammaneten orsakat stor skada på de lokala sardellstammarna genom att äta
djurplankton, samt fiskarnas rom och yngel.
Vattnen används till viss del för kommersiell sjöfart och yrkesfiske. Kustzoner
innehåller dessutom höga rekreations- och turismvärden. Delar av Upplands yttre
kustvatten har med sin komplexa struktur med grynnor och skär vållat sjöfarten
problem. Dessa farvatten kan uppvisa höga kulturvärden i form av förlista skepp och
fartyg från svunnen tid. Området innehåller även höga värden för naturvården och
minst ett marint reservat är under utredning.
Som helhet bedöms Upplands yttre kustvatten att vara i risk för att inte uppnå god
status 2015. Övergödning och främmande arter är två potentiella hot som bör följas
upp. Övergödningsproblematiken i Östersjön är komplex och även Bottenhavet har på
senare år uppvisat tecken på övergödning, etableringen av främmande arter är ett
potentiellt hot mot ekosystemet. Belastning av miljögifter och metaller behöver
undersökas vidare.
Upplands yttre kustvattens avrinningsområde
Havsområdet ligger inom Tierps, Östhammars och Norrtälje kommuner i Uppsala och
Stockholms län. Kustområdet är indelat i två vattenförekomster, Öregrunds och
Östhammars kustvatten. Området karakteriseras av öppet hav med få öar och
varierande djup vanligen >30 m. Dock utanför Gräsö finns en omfattande skärgård
med öar och skär och med betydligt grundare medeldjup.
Gräsö skärgård är utpekat som Baltic Sea Protected Area (BSPA) och ett marint
reservat för är under utredande.
265
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Upplands yttre kustvattens avrinningsområde.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden
990,4 km2
241
0
241
0%
5,2 %
0,4 %
93,2 %
0 st
0 st
0 st
11 st
0 st
0 st
3 % av avrinningsområdet
100 % av
avrinningsområdet
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Förorenade områden med vattenpåverkan
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
0 st
0 st
0 st
0 st
0 st
3 st
J/N
J
J
266
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Upplands yttre kustvattens avrinningsområde. (Forts.)
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
st
st
st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
Skyddade områden
Inom området finns idag ett flertal Natura 2000 områden som är skyddade enligt art
och habitat direktivet samt fågeldirektivet. Området inrymmer även naturreservat. De
skyddade områdena har skydd för främst terrestra värden, för de marina miljöerna
finns sällan reella restriktioner som säkerställer de marina värdena. Gräsö skärgård är
utpekat som Baltic Sea Protected Area (BSPA) och ett marint reservat för är under
utredande.
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
Antal vattenförekomster
1
1
Statusklassningen grundar sig främst på växtplankton och fysikalisk-kemiska faktorer.
För Östhammars kustvatten är även bottenfauna bedömt. Kustvattnet är i naturligt
267
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
tillstånd näringsfattigt och kvalitetsfaktorerna växtplankton och bottenfauna svarar
mot en eventuell övergödningssituation.
Östhammars kustvatten uppnår god status medan statusen i Öregrunds kustvatten
klassas till måttlig. Underlagsmaterialet för statusbedömningen är bristfälligt och
bedömningen är därför preliminär och kommer att kompletteras med bedömning av
fler kvalitetsfaktorer, fler mätningar och med hjälp av lokala kunskaper.
Bottenfauna
Bottenfaunan visar på god status i Östhammars kustvatten. Bedömningen stämmer
överens med bedömningen av växtplankton samt fysikalisk-kemiska faktorer.
Växtplankton
Växtplankton uppvisar måttlig status i Öregrunds kustvatten och god status i
Östhammars kustvatten. Status för fysikalisk- kemiska faktorer har använts som stöd.
I Öregrunds kustvatten är provpunkten belägen i ett område som är påverkat av
Dalälvens utflöde, det är osäkert om detta kan anses vara representativt för hela
kustvattenförekomsten. Statusen är bedömd utefter ett begränsat underlagsmaterial
och har därför inte varit utslagsgivande för statusbedömningen. Status för fysikaliskkemiska faktorer har använts som stöd.
Fysikalisk-kemiska faktorer
Fysikalisk-kemiska faktorer uppvisar måttlig status i Öregrunds kustvatten och god
status i Östhammars kustvatten. I Öregrunds kustvatten är provpunkten belägen i ett
område som är påverkat av Dalälvens utflöde, det är osäkert om detta kan anses vara
representativt för hela kustvattenförekomsten. Statusen är bedömd utefter ett
begränsat underlagsmaterial.
Påverkan och miljöproblem
Övergödning: Den största övergödningspåverkan kommer från egentliga Östersjön.
Huvudsakligen fosfor men även kväve tillförs området via strömmar. I områdets norra
del tycks det som om Dalälven står för ett betydande tillskott av näringsämnen.
Främmande arter: Havsbortsmasken Marenzellaria neglecta har observerats i
närområdet. Arten beskrivs som ett potentiellt hot mot bottenfaunasamhället. Den
amerikanska kammaneten Mnemiopsis leidy har observerats och verkar sprida sig
explosionsartat åtminstone på den finska sidan av Bottenhavet och Östersjön.
Kammaneten är ett effektivt rovdjur av djurplankton, samt fiskrom och fiskyngel.
Mer kunskap behövs om ev. etablering och spridning av främmande arter.
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Vattnen används till viss del för kommersiell sjöfart och yrkesfiske. För gemene man
är det troligen rekreation som man främst kopplar till kustzonen med bad, fiske, båtliv
mm. Dessa värden är svåra att uppskatta i kronor och ören och brukar uppfattas som
”ovärderliga”. Rekreationsvärden inbringar även värden i form av turism.
268
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Vissa delar av Upplands yttre kustvatten, där djupförhållandena mycket komplexa
med grynnor och skär, kan innehålla höga kulturvärden i form av förlista skepp och
fartyg från svunnen tid.
Området innehåller även höga värden för naturvården och minst ett marint reservat är
under utredning.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Som helhet bedöms Upplands yttre kustvatten att vara i risk för att inte uppnå god
status 2015. Övergödning och främmande arter är två potentiella hot som bör följas
upp. Övergödningsproblematiken i Östersjön är komplex och även Bottenhavet har på
senare år uppvisat tecken på övergödning, etableringen av främmande arter är ett
potentiellt hot mot ekosystemet. Belastning av miljögifter och metaller behöver
undersökas vidare.
Bedömningen blir något annorlunda om man riskbedömer på vattenförekomstnivå och
med utgångspunkt i statusbedömningen. Öregrundskustvatten uppvisar måttlig status
men underlaget är litet och provtagningspunkten ligger nära Dalälven.
Vattenförekomsten uppvisar troligen en gradient där den norra delen påverkas mycket
av Dalälven men den södra delen har sin största påverkan från utsjön. En uppdelning
av vattenförekomsten kan vara aktuell för att åstadkomma mer homogena
vattenförekomster. Ny statusbedömning och riskklassning blir därmed aktuell.
Östhammars kustvatten uppvisar god status och bedöms ej vara i risk att försämras
med utgångspunkt från lokala påverkanskällor. Storskaliga förändringar som
närsaltsbelastning från utsjön och etablering av främmande arter måste följas upp men
är inte möjligt att åtgärda med lokala åtgärder.
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
1
I risk
1
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
269
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Norra Östersjön – Stockholms inre skärgård och
Hallsfjärden
Sammanfattning
Kustområdet ligger inom Sollentuna, Täby, Vaxholm, Danderyd, Stockholm, Lidingö,
Nacka, Värmdö och Södertälje kommuner. Detta typområde utgörs av de
270
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
vattenförekomster inom Norra Östersjöns vattendistrikt vilka klassificerats som
övergångsvatten. Det avser de två geografiskt åtskilda områdena Stockholms inre
skärgård samt Hallsfjärden.
Utmärkande karakteristika för detta typområde är: Starkt påverkat av utflödande
sötvatten från Mälaren, starkt kuperad bottentopografi (varierar från <10m till 60m),
vattenomsättningstid över 40 dygn, skiktad vattenpelare (övre lagret med låg salthalt
och undre lagret med hög salthalt) och omkring 90 isdagar per år. Området omfattar
17 vattenförekomster, varav sju har måttlig status och 10 har otillfredsställande
vattenstatus.
Norra Östersjön – Stockholms inre skärgård och Hallsfjärden
Kustområdet ligger inom Sollentuna, Täby, Vaxholm, Danderyd, Stockholm, Lidingö,
Nacka, Värmdö och Södertälje kommuner. Detta typområde utgörs av de
vattenförekomster inom Norra Östersjöns vattendistrikt vilka klassificerats som
övergångsvatten. Det avser de två geografiskt åtskilda områdena Stockholms inre
skärgård samt Hallsfjärden. Stockholms inre skärgårds yttre avgränsning går vid en linje
Norra Vaxholmsfjärden - Rindö - Oxdjupet – Skurusundet och utbreder sig från
Strömmen (Saltsjön) till och med Överbyfjärden, Kodjupet, Norra Vaxholmsfjärden,
Rindösundet, Solöfjärden och Skurusundet. Ett antal större öar bildar en naturlig
avgränsning mot innerskärgården. Dessa öar, tillsammans med trånga sund och trösklar,
skärmar av de inre delarna av skärgården och begränsar därigenom vattenutbytet med
utanför liggande havsområde. Det bidrar till att påverkan blir stor från större
sötvattensutflöden både avseende salthalt och belastning av närsalter eller giftiga
substanser. Den inre delen utgör en fortsättning av Norrström, som flödesmässigt är
Sveriges tionde största vattendrag. Huvuddelen av ytströmmen från Stockholms inre
skärgård passerar ut genom Oxdjupet och det mindre Kodjupet, med en utgående ytström
och en inåtgående kompensationsström med saltare vatten. Denna estuarina cirkulation
sker även in till centrala Stockholms. På vägen skiktas vatten in från
avloppsreningsverken (Henriksdal, Bromma och Käppala) och bildar ett ytterligare
strömsystem på cirka 10 - 15 meters djup.
Utmärkande karakteristika för detta typområde är: Starkt påverkat av utflödande
sötvatten från Mälaren, starkt kuperad bottentopografi (varierar från <10m till 60m),
vattenomsättningstid över 40 dygn, skiktad vattenpelare (övre lagret med låg salthalt
och undre lagret med hög salthalt) och omkring 90 isdagar per år. Området omfattar
17 vattenförekomster.
271
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Stockholms inre skärgård och Hallsfjärden, Stockholms län.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
257,6 km2
86 308
82 866
3 442
22,2 %
21,9 %
4,8 %
47,8 %
-
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-fågeldirektivet
-habitatdirektivet
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden (kväve)
-avloppsvattenkänsliga områden (fosfor)
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Klassade förorenade områden med vattenpåverkan (klass 1+2)
Oklassade misstänkta förorenade områden med vattenpåverkan
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
272
0 st
0 st
0 st
4 st
0 st
4 st
2 st
11 st
0 % av avrinningsområdet
45 % av avrinningsområdet
98 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
3 st
2 st
18 st
628 st
4 st
5 st
12 st
J/N
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Stockholms inre skärgård och Hallsfjärden, Stockholms län. (Forts.)
Vattentjänster-samhällsekonomiskt värde
Vattenuttag
-vattenförsörjning
-bevattning
Vattenutsläpp
-avloppsvatten
-markavvattning/dränering av jordbruksmark
-dagvatten
Vattenkraft
Större hamnar
Sjöfart
-antal fartygsanlöp
-lastat/lossat gods
-passagerare
-personbilar och bussar
Småbåtshamnar
Fritidsbåtar
Rekreation
-fiskevatten
-badplatser
-övrigt friluftsliv
Värdefulla vattenmiljöer (naturvård) *
Värdefulla vattenmiljöer (kulturmiljö) *
Värdefulla vattenmiljöer (fiske) *
st
st
st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
0
0
7
10
0
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
0
I risk
17
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
273
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Norra Östersjön – Östergötlands och Stockholms
skärgårds mellankustvatten
Sammanfattning
Kustområdet ligger i Norrtälje, Österåker, Vaxholms, Värmdö, Tyresö, Haninge,
Nynäshamns, Södertälje, Trosa, Nyköpings och Oxelösunds kommuner. Inom Norra
274
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Östersjöns Vattendistrikt sträcker sig det aktuella kustavsnittet från Furöområdet utanför
Oxelösund i söder till Björköfjärden utanför Norrtälje i norr. Området omfattar 87
vattenförekomster. Utmärkande karakteristika för detta typområde är: Skärgård med
många öar och vikar, skyddad för vågexponering, starkt kuperad bottentopografi,
vattenomsättningstid generellt över 40 dygn, delvis skiktad vattenpelare och omkring 90
isdagar per år.
Detta typområde omfattar Stockholms mellanskärgård och de inre delarna av
ytterskärgården samt Södermanlandskustens inre delar. Mellanskärgården omfattar
Trälhavet och Saxarfjärden samt den södra farleden och Furusundsleden upp till
Granhamnsfjärden. I mellanskärgården blandas det mer fosfatrika havsvattnet som
transporteras söderut utmed kusten med det kväverika ytvattnet som förs ut från
innerskärgården. Salthalten i mellanskärgården varierar runt 5 promille och påverkas av
utflödande sötvatten, speciellt från Norrström. Ytterskärgården utgör ett relativt öppet
vattenlandskap där vattenutbytet är högt, med mindre märkbar påverkan av lokala
utsläpp från kusten. Ytterskärgårdens avgränsning mot mellanskärgården utgörs ungefär
av en linje från Blidö i norr ner mot Kanholmsfjärden i söder. Södermanlands kust och
skärgård är örik, men smal och saknar nästan genomgående mellanskärgårdspartier.
Salthalten i ytterskärgården varierar mellan 5,2 - 5,8 promille i norra delen av
skärgården, och mellan 6 - 7 promille i den södra delen. Salthalten varierar även från det
öppna havet in till mellanskärgården, samt i djupled.
I kustområdet, typområde 12, finns det 24 Natura 2000-områden. 14 av de skyddade
områdena ligger inom Stockholms län. I Södermanlands län finns det 11 stycken.
Samtliga vattenförekomster har måttlig eller sämre status i Södermanlands län. Den
generella trenden är att statusen är som sämst inne i stadsfjärdarna vid Nyköping och
Trosa och blir något bättre ju längre ut mot havet man kommer. Denna trend är att
förvänta då påverkan bedöms vara som högst inne i stadsfjärdarna.
Flera problemområden går att identifiera i fråga om påverkan och risker, t ex
närsaltbelastning, utsläpp av metaller och långlivade organiska föreningar, invasion
av främmande arter och tillbakagång av inhemska arter. Påverkan är hög i vissa delar
av kusten medan andra i stort sett endast påverkas av diffusare utsläpp via
vattenströmmar från Östersjön och övriga delar av kusten samt luftdeposition.
Vattnen i typområdet trafikeras av tyngre sjöfart till och från Stockholms hamnar samt
Oxelösunds hamn. Området är mycket viktigt för det rörliga friluftslivet i form av
segling, paddling, vandring, fritidsbåtstrafik och fiske. Det förekommer såväl
kommersiellt yrkesfiske som fiskeguideverksamhet samt rent fritidsfiske. Ett flertal
havsbad finns inom typområdet. Av dessa är 18 st upptagna inom badvattendirektivet.
Flertalet avloppsreningsverk, övriga industrier och hamnar nyttjar vattnet som
recipient.
Samtliga kustvattenförekomster i Södermanlands län bedöms vara i risk att inte uppnå
god status 2015. Näringsbelastningen från de stora åarna, utsläpp från enskilda
avlopp, reningsverk och internbelastning av fosfor från Östersjön är också mycket
stora riskfaktor för den framtida statusen i hela området. Det finns även risk för
fortsatt spridning av föroreningar som olja, metaller och organiska föreningar från
275
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
fartygstrafik, närliggande verksamheter och samhällen i kustområdet, exempelvis
Oxelösund och Trosa.
Norra Östersjön – Östergötlands och Stockholms skärgårds
mellankustvatten
Utmärkande karakteristika för detta typområde är: Skärgård med många öar och vikar,
skyddad för vågexponering, starkt kuperad bottentopografi (från <10m till 60m),
vattenomsättningstid generellt över 40 dygn (undantag med avsevärt kortare tid
förekommer), delvis skiktad vattenpelare (övre och undre lagret hög oligohalint),
omkring 90 isdagar per år.
Sammanlagt finns 30-talet Natura 2000-områden (habitatdirektivet) i direkt anslutning
till kustvattnen i detta typområde. I området finns det två marina naturreservat, Fifång i
Stockholms län och Askö i Södermanlands län. Totalt finns ett 90-tal vattenförekomster
inom typområdet.
Statistik för avrinningsområdet. Kustområdet ligger i Norrtälje, Österåker, Vaxholms, Värmdö,
Tyresö, Haninge, Nynäshamns, Södertälje, Trosa, Nyköpings och Oxelösunds kommuner. Inom Norra
Östersjöns Vattendistrikt sträcker sig det aktuella kustavsnittet från Furöområdet utanför Oxelösund i
söder till Björköfjärden utanför Norrtälje i norr.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-fågeldirektivet
-habitatdirektivet
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden (kväve)
-avloppsvattenkänsliga områden (fosfor)
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Klassade förorenade områden med vattenpåverkan (klass 1+2)
Oklassade misstänkta förorenade områden med vattenpåverkan
276
3118,8 km2
38 142
22 265
15 877
2,2 %
20,7 %
2,8 %
70,2 %
90 st
24 st
8 st
24 st
10 st
18 st
0 % av avrinningsområdet
25 % av avrinningsområdet
99 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
3 st
2 st
15 st
459 st
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för avrinningsområdet. (Forts.)
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
12 st
22 st
89 st
J/N
J
J
J
J
J
J
J
J
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
Skyddade områden
I kustområdet, typområde 12, finns det 24 Natura 2000-områden. 14 av de skyddade
områdena ligger inom Stockholms län. I Södermanlands län finns det 11 stycken och
de beskrivs kortfattat nedan.
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
0
-god
1
-måttlig
64
-otillfredsställande
10
-dålig
4
OBS! Statistiken avser både AB- och D-län.
Samtliga vattenförekomster har måttlig eller sämre status i Södermanlands län. Den
generella trenden är att statusen är som sämst inne i stadsfjärdarna vid Nyköping och
Trosa och blir något bättre ju längre ut mot havet man kommer. Denna trend är att
förvänta då påverkan bedöms vara som högst inne i stadsfjärdarna.
Bottenfauna
13 vattenförekomster av 21 totalt inom typområdet är klassade med avseende på
bottenfauna. Samtliga har god status utom Ringsöområdet som har måttlig status.
Makroalger
Gupafjärden och Tvären är klassade med avseende på makrovegetation. Statusen är
god respektive hög.
Växtplankton
Samtliga vattenförekomster är klassade avseende växtplankton. I de flesta fall har
enbart klorofyllmätningar fått avgöra klassningen, men i vissa fall har även mätningar
277
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
av biovolym funnits tillgängliga. Stadsfjärdarna vid Nyköping samt Trosafjärden och
Fågelöfjärden har sämst status medan övriga förekomster har god till måttlig.
Allmänna förhållanden
Samtliga vattenförekomster är klassade med avseende på allmänna förhållanden.
Trenden är väldigt tydlig att förhållandena är som sämst (dålig status) inne i Stadsfjärdarna vid Nyköping samt Trosafjärden. Medan förhållandena förbättras via
otillfredsställande till måttlig ju längre ut mot öppet hav man kommer.
Påverkan och miljöproblem
Flera problemområden går att identifiera i fråga om påverkan och risker, t ex:
1. Närsaltbelastning - Övergödning av kustnära vatten och syrgasfria bottnar
2. Utsläpp av metaller och långlivade organiska föreningar - Bioackumulation av
miljögifter
3. Invasion av främmande arter
4. Tillbakagång av arter
Detta typområde är tämligen variabelt med många olika naturtyper och med väldigt
ojämn fördelning av belastning från naturlig avrinning och mänskliga aktiviteter. Detta
medför att olika delar av området skiljer sig från varandra och att förutsättningarna är
olika.
Ytvattenstatusen är generellt måttlig, men flera av de inre fjärdarna uppvisar otillfredsställande och dålig status. Många av dessa är hårt belastade av närsalter via flera kustmynnande vattendrag och är inte utsjöpåverkade. Övriga områden, bortsett från de inre
liggande mellanskärgårdsfjärdarna, kan i allmänhet antas ha en hög grad av utsjöpåverkan.
Närsaltsbelastningen till flera av de stora fjärdarna och vikarna kommer dels från åar och
markavrinning och dels från fritidsbebyggelse. Några fjärdar och fjärdsystem belastas
även av utsläpp via reningsverk. Diffus belastning från fritidshusavlopp är en orsak till
observerade höga halter av närsalter i vissa inre skärgårdsområden under sommaren. I
direkt anslutning till detta typområde (i vattnet eller inom ca 150 m avstånd) finns
hundratals (grovt skattat över 570) misstänkt förorenade områden. Dessa är associerade
till varierande verksamheter (bl. a. varvs- och hamnanläggningar, avloppsreningsverk,
bensinstationer, deponier, industrier). Det finns ett drygt tjugotal miljöfarliga verksamheter (B-anläggningar och en A-anläggning) i direkt anslutning till detta typområde.
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Vattnen i typområdet trafikeras av tyngre sjöfart till och från Stockholms hamnar samt
Oxelösunds hamn. Området är mycket viktigt för det rörliga friluftslivet i form av
segling, paddling, vandring, fritidsbåtstrafik och fiske. Det förekommer såväl
kommersiellt yrkesfiske som fiskeguideverksamhet samt rent fritidsfiske. Ett flertal
havsbad finns inom typområdet. Av dessa är 18 st upptagna inom badvattendirektivet.
Flertalet avloppsreningsverk, övriga industrier och hamnar nyttjar vattnet som
recipient.
278
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Den översiktliga riskanalys som har gjorts för kustvattenförekomsterna har utgått från
tillgänglig data för kustens markanvändning, förorenade markområden, EMIR och
avloppskartering. Detta har vägts samman med de statusklassningar som gjorts för
förekomsternas status, framförallt avseende kustvattnets kemi.
Samtliga kustvattenförekomster bedöms vara i risk att inte uppnå god status 2015.
Riskbilden för förekomsterna karaktäriseras av kustens allmänna påverkanssituation.
Stadsfjärdarna är utsatta för belastning från dagvatten, avloppsreningsverk, deponier,
förorenade områden och industrier. Näringsbelastningen från de stora åarna, utsläpp
från enskilda avlopp, reningsverk och internbelastning av fosfor från Östersjön är
också mycket stora riskfaktor för den framtida statusen i hela området.
Det finns även risk för fortsatt spridning av föroreningar som olja, metaller och
organiska föreningar från fartygstrafik, närliggande verksamheter och samhällen i
kustområdet, exempelvis Oxelösund och Trosa.
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
1
I risk
78
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
OBS! Statistiken avser både AB- och D-län.
279
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Norra Östersjön – Stockholms skärgårds yttre
kustvatten
Sammanfattning
Kustområdet ligger i Norrtälje, Österåker, Vaxholms, Värmdö, Tyresö och Haninge
kommuner. Utmärkande karakteristika för detta typområde är: Ytterskärgård med
280
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
många öppna fjärdar och varierande grad av vågexponering, bottentopografin är
varierande med grund och djupa förkastningar, djupare områden har permanent
skiktning annars delvis skiktat, vattenomsättningstiden är generellt 0-9 dygn, i
sällsynta fall upp till en månad och antalet isdagar per år är omkring 80. Området
omfattar 22 vattenförekomster.
En vattenförekomst har hög ekologisk status, tre har god ekologisk status och sjy
vattenförekomster har måttlig ekologisk status.
Norra Östersjön – Stockholms skärgårds yttre kustvatten
Kustområdet ligger i Norrtälje, Österåker, Vaxholms, Värmdö, Tyresö och Haninge
kommuner. Det aktuella området sträcker sig i nord-sydlig riktning från kustvattnen
utanför Arholma och Björkö (Simpnäsklubb) i en båge utanför de större öarna till och
med Norstensfjärden strax norr om Huvudskär. Mot öster, där det är öppet hav,
angränsar området till Ålands havs och Norra Östersjöns utsjövatten. Utmärkande
karakteristika för detta typområde är: Ytterskärgård med många öppna fjärdar och
varierande grad av vågexponering, bottentopografin är varierande med grund och
djupa förkastningar, djupare områden har permanent skiktning annars delvis skiktat,
vattenomsättningstiden är generellt 0-9 dygn, i sällsynta fall upp till en månad och
antalet isdagar per år är omkring 80. Området omfattar 22 vattenförekomster.
Statistik för Stockholms skärgårds yttre kustvatten.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
-varav vattendragssträckor
-varav sjöar
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-fågeldirektivet
-habitatdirektivet
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden (kväve)
-avloppsvattenkänsliga områden (fosfor)
2141,0 km2
344
0
344
0,0 %
2,7 %
0,1 %
95,5 %
0 st
0 st
0 st
(13) st
2 st
11 st
1 st
0 st
0 % av avrinningsområdet
0 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
281
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för Stockholms skärgårds yttre kustvatten. (Forts.)
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Klassade förorenade områden med vattenpåverkan (klass 1+2)
Oklassade misstänkta förorenade områden med vattenpåverkan
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
0 st
0 st
2 st
22 st
0 st
1 st
2 st
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
Ekologisk status nuläge
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
-god
-måttlig
-otillfredsställande
-dålig
1
3
7
0
0
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
4
I risk
7
Potentiella KMV/AV
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad
status 2015 och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015
282
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Norra Östersjön – Östergötlands yttre kustvatten
Sammanfattning
Kustområdet ligger i utkanten av Haninge, Nynäshamn, Trosa, Nyköpings och
Oxelösunds kommuner. Det aktuella området sträcker sig i en båge mot sydväst från
Huvudskär i norr utanför de större öarna till och med Kränkfjärden utanför NyköpingOxelösund i söder. Mot öster angränsar området till Västra Gotlandshavets utsjövatten.
283
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Området omfattar tre vattenförekomster. Utmärkande karakteristika för detta typområde
är ytterskärgård med många öppna fjärdar, inre områden med öar är mindre utsatta för
vågexponering medan yttre områden mot öppet hav är påtagligt vågexponerade,
bottentopografin utmärks av varierande djup och rikligt med grund och djupa
förkastningar (100m), djupare områden har permanent skiktning, vattenomsättningstiden
är generellt 0-9 dygn och antalet isdagar per år är omkring 70.
Sammanlagt finns nio Natura 2000-områden, varav sju är skyddade enligt
habitatdirektivet, i direkt anslutning till kustvattenmiljön. En av dessa, Gunnarstenarna,
är uteslutande skyddat genom fågelskyddsdirektivet.
Vattenförekomsten i Stockholms län är ej klassad. Krabbfjärden och Kränkfjärden i
Södermanlands län har båda klassats till måttlig ekologisk status. Generellt sett verkar
många kustbassänger ha måttlig eller sämre status p.g.a. att klassningen av
näringsämnen blir måttlig eller sämre. Bottenfauna och makrovegetation klassas
däremot nästan genomgående till god eller hög. Endast i några riktigt påverkade
områden fås en sämre status på dessa parametrar.
Detta typområde kännetecknas mer av Östersjöns allmänna påverkanssituation och
riskbild än av de mer specifika problemen i inner- och mellanskärgården.
Närsaltsbelastningen av Östersjön återspeglas i de återkommande algblomningarna i
ytvattnet samt förekomsten av syrefria bottnar på större djup. Östersjöns
tillrinningsområde är cirka fyra gånger så stort som dess vattenyta, samtidigt som det är
ett bitvis högindustrialiserat område där det även bedrivs intensivt jord- och skogsbruk.
Ungefär 1/3 av Östersjöns kvävetillförsel kommer från luften, främst via biltrafiken. Den
långsamma vattenomsättningen och låga medeltemperaturen i Östersjön medför att
tillförda föroreningar stannar kvar längre i systemet än i flertalet andra havsområden.
Torskbestånden har minskat oroväckande, vilket till stor del antas bero på
meteorologiska och hydrografiska förhållanden i kombination med övergödning och ett
högt fisketryck. Exempel på påverkansfaktorer är närsaltsbelastning, utsläpp av metaller
och organiska föreningar, tillbakagång av inhemska arter och invasion av främmande
arter.
Vattnen i typområdet trafikeras av tyngre sjöfart till och från Stockholms hamnar samt
Oxelösunds hamn. Förutom detta nyttjas framförallt de inre delarna av området
frekvent av fritidsbåtar. Området utnyttjas även för kommersiellt yrkesfiske,
fiskeguideverksamhet samt rent fritidsfiske.
Samtliga tre kustvattenförekomster bedöms vara i risk att inte uppnå god status 2015.
Riskbilden för förekomsterna karaktäriseras av Östersjöns allmänna
påverkanssituation. Krabbfjärdens och Kränkfjärdens förekomster har i dagsläget
måttlig status, till stor del beroende på näringsbelastning från land och öppet hav.
Näringsbelastningen är också den huvudsakliga riskfaktorn för den framtida statusen.
Norra Östersjön – Östergötlands yttre kustvatten
Detta typområde är till större delen av ytterskärgårdskaraktär och nästan halva arealen
omfattar Stockholms skärgårds södra kustvatten. Övriga vattenförekomster utgörs av
Krabbfjärden, och Kränkfjärden. Ytterskärgården utgör ett relativt öppet vattenlandskap
där vattenutbytet är stort. Salthalten ligger på 6-7 promille.
284
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Utmärkande karakteristika för detta typområde är: Ytterskärgård med många öppna
fjärdar. Inre områden med öar är mindre utsatta för vågexponering, medan yttre områden
mot öppet hav är påtagligt vågexponerade. Bottentopografin utmärks av varierande djup;
rikligt med grund och djupa förkastningar (100m). Djupare områden har permanent
skiktning, annars delvis skiktat, med övre och undre lagret mesohalint.
Vattenomsättningstiden är generellt 0-9 dygn, i sällsynta fall upp till en månad. Antalet
isdagar per år är omkring 70.
Statistik för avrinningsområdet. Kustområdet ligger i utkanten av Haninge, Nynäshamn, Trosa,
Nyköpings och Oxelösunds kommuner. Det aktuella området sträcker sig i en båge mot sydväst från
Huvudskär i norr utanför de större öarna till och med Kränkfjärden utanför Nyköping-Oxelösund i
söder.
Allmän beskrivning
Avrinningsområdets storlek
Befolkning
-inom tätort
-utanför tätort
Markanvändning
-bebyggd mark
-skogsmark
-jordbruksmark
-vatten
Medelvattenföring
Normal högvattenföring
Normal lågvattenföring
Antal vattenförekomster
1213,2 km2
252
0
252
0,1 %
3,1 %
0,2 %
97,9 %
3 st
Skyddade områden enligt EU-lagstiftning
-Natura 2000
-fågeldirektivet
-habitatdirektivet
-dricksvattenförekomster-ytvatten
-dricksvattenförekomster-grundvatten
-badplatser enl. badvattendirektivet
-fiskdirektivet
-nitratkänsliga områden
-avloppsvattenkänsliga områden (kväve)
-avloppsvattenkänsliga områden (fosfor)
Påverkande anläggningar
Miljöfarliga verksamheter med vattenpåverkan
-avloppsreningsverk
-övriga
Enskilda avlopp
Klassade förorenade områden med vattenpåverkan (klass 1+2)
Oklassade misstänkta förorenade områden med vattenpåverkan
Vattenföretag
Dammar
Övriga vandringshinder
Dikningsföretag/markavvattningsföretag
285
8 st
5 st
7 st
0 st
0 st
0 % av avrinningsområdet
4 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
100 % av avrinningsområdet
0 st
0 st
0 st
40 st
0 st
0 st
1 st
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
Statistik för avrinningsområdet. (Forts.)
Miljöproblem
-övergödning
-försurning
-miljögifter
-främmande arter
-vattenuttag
-flödesförändringar
-kontinuitetsförändringar
-morfologiska förändringar
J/N
J
J
J
* Nationellt värdefulla och nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer
Skyddade områden
I området finns det sju Natura 2000-områden som har anknytning till vatten. Två av
dessa ligger i Stockholms län och fem i Södermanlands län vilka kortfattat presenteras
nedan.
Ekologisk status nuläge
Krabbfjärden och Kränkfjärden har båda klassats till måttlig ekologisk status.
Generellt sett verkar många kustbassänger ha måttlig eller sämre status p.g.a. att
klassningen av näringsämnen blir måttlig eller sämre. Bottenfauna och
makrovegetation klassas däremot nästan genomgående till god eller hög. Endast i
några riktigt påverkade områden fås en sämre status på dessa parametrar. Det är svårt
att utröna några direkta trender då endast två förekomster är klassade. Jämför man
med typområde 12, Östergötlands och Stockholms skärgårds mellankustvatten, ser
man att statusen ser ut att bli bättre ju längre ut mot öppet hav man kommer.
Ekologisk status
Antal vattenförekomster
-hög
0
-god
0
-måttlig
2*
-otillfredsställande
0
-dålig
0
*OBS! Vattenförekomsten Stockholms Skärgårds S kustvatten är inte klassad.
Bottenfauna
Både Krabbfjärden och Kränkfjärden är klassade till god status avseende bottenfauna.
Makroalger
Krabbfjärden är klassad till hög status medan Kränkfjärden är klassad till god status.
Växtplankton
Krabbfjärden är klassad till god status medan Kränkfjärden är klassad till måttlig
status
Allmänna förhållanden.
Båda förekomsterna är klassade till måttlig status vad gäller allmänna förhållanden.
Kväve- och fosforklassningarna pekar på måttliga till otillfredsställande status för
både Krabbfjärden och Kränkfjärden. Endast Krabbfjärden är klassad avseende
286
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
syrgas. Den har god status. Vad gäller siktdjup har Krabbfjärden blivit klassad till
måttlig status medan Kränkfjärden är klassad till god status
Påverkan och miljöproblem
Flera problemområden går att identifiera i fråga om påverkan och risker, t ex:
1. Närsaltbelastning – Massförekomster av cyanobakterier och syrgasfria bottnar
2. Utsläpp av metaller och långlivade organiska föreningar - Bioackumulation av
miljögifter
3. Tillbakagång av inhemska arter
4. Invasion av främmande arter
Detta typområde kännetecknas mer av Östersjöns allmänna påverkanssituation och
riskbild än av de mer specifika problemen i inner- och mellanskärgården. I allmänhet är
problemen lindrigare än i de kustnära vattnen och innerskärgården, men den generella
närsaltbelastningen av Östersjön, som avspeglas i de återkommande massförekomsterna
av cyanobakterier i ytvattnet samt förekomsten av syrgasfria bottnar på större djup,
förtjänar att tas på allvar. Östersjöns tillrinningsområde är cirka fyra gånger så stort som
dess vattenyta, samtidigt som det är ett bitvis högindustrialiserat område där det även
bedrivs intensivt jord- och skogsbruk. Ungefär 1/3 av Östersjöns kvävetillförsel kommer
från luften, främst via biltrafiken. Den långsamma vattenomsättningen och låga medeltemperaturen i Östersjön medför att tillförda föroreningar stannar kvar längre i systemet
än i flertalet andra havsområden. Östersjön tillförs bland annat stabila organiska
föreningar, metaller och olja. Torskbestånden har minskat oroväckande, vilket till stor
del antas bero på meteorologiska och hydrografiska förhållanden i kombination med
övergödning och ett högt fisketryck.
Inom vattendistriktet finns i detta typområde 15 misstänkt förorenade områden.
Merparten härrör från försvarets verksamheter och det är främst tungmetaller som kan
spridas till vattenmiljön. Vidare finns tre miljöfarliga verksamheter (B-anläggningar)
inom detta avsnitt.
Vattentjänster – samhällsekonomiska värden i
avrinningsområdet
Vattnen i typområdet trafikeras av tyngre sjöfart till och från Stockholms hamnar samt
Oxelösunds hamn. Förutom detta nyttjas framförallt de inre delarna av området
frekvent av fritidsbåtar. Området utnyttjas även för kommersiellt yrkesfiske,
fiskeguideverksamhet samt rent fritidsfiske.
Riskbedömning - når vi god vattenstatus 2015?
Den översiktliga riskanalys som har gjorts för kustvattenförekomsterna har utgått från
tillgänglig data för kustens markanvändning, förorenade markområden, EMIR och
avloppskartering. Detta har vägts samman med de statusklassningar som gjorts för
förekomsternas status, framförallt avseende kustvattnets kemi.
Samtliga tre kustvattenförekomster bedöms vara i risk att inte uppnå god status 2015.
Riskbilden för förekomsterna karaktäriseras av Östersjöns allmänna påverkans-
287
Preliminär kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendistrikt
Januari 2008
situation. Krabbfjärdens och Kränkfjärdens förekomster har i dagsläget måttlig status,
till stor del beroende på näringsbelastning från land och öppet hav.
Näringsbelastningen är också den huvudsakliga riskfaktorn för den framtida statusen.
Uttransporten av fosfor och kväve i kustens åmynningar i kombination med utsläpp
från enskilda avlopp och internbelastning av fosfor från det öppna Östersjön kan även
kommande år bl.a. resultera i kraftiga algblomningar sommartid. Det finns även risk
för fortsatt spridning av föroreningar som olja, metaller och organiska föreningar från
fartygstrafik, närliggande verksamheter och samhällen i kustområdet, exempelvis
Oxelösund och Trosa.
Riskklassning*
Antal vattenförekomster
Ej i risk
I risk
Potentiella KMV/AV
0
3
*Bedömning av risken för att vattenförekomsten ska ha försämrad status 2015
och/eller att vattenförekomsten ej ska ha uppnått god status 2015.
Avser vattenförekomster i AB län
288