Kallelse till Årsmöte 2017 - Ekonomiska Föreningen Skanörsgården

EKONOMISKA FÖRENINGEN SKANÖRSGÅRDEN
Årsmöte den 11 mars 2017
Härmed kallas till årsmöte i Ekonomiska Föreningen Skanörsgården lördagen den 11 mars 2017
klockan 10.00 i matsalen, Skanörs skola, Slåttervägen i Skanör.
DAGORDNING
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för
stämman
3. Val av justeringsman tillika
rösträknare
4. Fråga om stämman utlysts i behörig
ordning.
5. Fastställande av röstlängd
6. Dagordningens godkännande
7. Föredragande av föregående
årsmötesprotokoll
8. Styrelsens årsberättelse för det
förflutna räkenskapsåret
12. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet
för styrelsen
13. Bestämmande av ersättning till
styrelseledamöter och revisorer
14. Valberedningens förslag till
styrelseledamöter, suppleanter,
revisor och revisorssuppleant för
kommande period
15. Val av styrelseledamöter jämte
suppleant
16. Val av revisor jämte suppleant
17. Val av valberedning
18. Brandskydd
9. Styrelsens ekonomiska redovisning
för det förflutna räkenskapsåret
10. Revisorns berättelse
19. Inlämnade motioner
20. Övriga ärenden
11. Fastställande av balans- och
resultaträkning
21. Mötets avslutande
OBS! Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 24 februari 2017 under adress
Ekonomiska Föreningen Skanörsgården Box 72, 239 21 Skanör
Varmt välkomna till årsmöte!
Styrelsen