Gemensamt uttalande i samband med internationella

Europeiska kommissionen - Uttalande
Gemensamt uttalande i samband med internationella kvinnodagen 2017.
Bryssel den 7 mars 2017
Europeiska unionen står bakom Europas och i hela världens kvinnor i dag, precis som den gjorde när
EU grundades.
För 60 år sedan fördes jämställdhet mellan könen in i Romfördraget som en av EU:s grundläggande
rättigheter. Vid den tidpunkten var Europeiska unionens starka engagemang för principen lika lön för
lika arbete världsunik. Ända sedan dess har EU fortsatt att leda utvecklingen och gjort synliga framsteg
på alla fronter. Vi arbetar oförtröttligt med att försvara kvinnors rättigheter och hjälpa dem att själva
bekämpa diskrimination och genusbaserat våld.
År 2017 finns det fler kvinnor på arbetsmarknaden, fler kvinnor som tar högskoleexamen och fler
kvinnor som är aktiva inom politiken eller innehar toppositioner i europeiska företag än någonsin
tidigare. På EU-kommissionen är 55 % av de anställda kvinnor. Ändå måste fortfarande alldeles för
många kvinnor, särskilt ensamstående mödrar, kämpa för sin ekonomiska självständighet i EU.
Kvinnornas sysselsättningsgrad i EU nådde 65,5 % år 2016, vilket var den högsta siffran någonsin. Det
är dock lång kvar till männens sysselsättningsgrad på 77 %.
Mycket mer måste göras, både inom och utom Europa. Kvinnor tillhör ofta de mest utsatta i samband
med konflikter och vid migration och tvångsförflyttningar. Det också är ofta de som drabbas värst av
fattigdom och klimatförändringar. Antalet kvinnliga offer för trafficking i samband med den nuvarande
migrationsvågen till EU ökar också exponentiellt.
Intolerans och misogyni uttrycks både i den offentliga sfären och i skydd av internets fega anonymitet.
Kvinnors rättigheter angrips allt oftare. Alltför många i Europa anser fortfarande att sexuellt umgänge
utan samtycke kan försvaras. Kvinnor är också i frontlinjen för diskriminering och våld, särskilt i
konfliktområden runtom i världen.
Samtidigt är det ofta som är de första att hitta lösningar, bygga upp motståndskraft under svåra
omständigheter och ha en vision för sina länders framtid. Därför fortsätter EU att samarbeta med
kvinnogrupper runtom i världen, även i de länder där utmaningarna är allra störst, som Afghanistan
och Syrien.
Vi kommer att fortsätta det här arbetet, både hemma och i utlandet. Några exempel:
- Genom sitt dokument om det strategiska engagemanget för jämställdhet 2016–2019 angriper EUkommissionen ojämlikhet inom viktiga områden som arbete, lön, beslutsfattande och våld.
- EU-kommissionen har vikt 2017 till arbetet för att stoppa alla former av våld mot kvinnor och
flickor.
- Den kommer under året att lägga fram sitt nya initiativ för balans mellan arbetsliv och privatliv för
föräldrar och vårdnadshavare.
- Tack vare vår föreslagna reform av det gemensamma europeiska asylsystemet kommer kvinnliga
migranter som kommer till Europa för att få skydd och som har lidit skada att få tillgång till
läkarvård, rättsligt stöd, traumabehandling och psykosocialt stöd.
- EU-kommissionen kommer att fortsätta att beakta jämställdhetsaspekter i sitt arbete med att
förebygga och bekämpa trafficking och vid genomförandet av politiska strategier och lagstiftning
på området.
- I sina yttre förbindelser kommer EU-kommissionen, genom jämställdhetshandlingsplanen för
2016–2020, att särskilt inrikta sig på att bistå kvinnor och flickor i hela världen som inte har
tillgång till utbildning eller lika tillgång till hälsovård, familjeplaneringstjänster, arbetsmarknad och
politiskt arbete eftersom de hindras av diskriminerande bestämmelser eller lagar om arv,
medborgarskap eller markägande.
- För att se till att detta bistånd når de mest utsatta personerna i världen kommer EU-kommissionen
att fortsätta att systematiskt beakta jämställdhetsaspekter i samband med humanitärt bistånd.
- EU-kommissionen kommer att fortsätta att inta ledningen när det gäller genomförandet av FNmålen för hållbar utveckling, inbegripet jämställdhet.
Vi varken vill eller får sluta kämpa för jämställdhet mellan könen, vi måste se till att kvinnor och flickor
kan känna sig säkra, och vi måste ge dem möjlighet att själva utnyttja hela sin potential. Europeiska
unionen är, precis som för 60 år sedan, fast besluten att se till att kvinnor i hela världen blir
jämställda.
Signatärer:
EU-kommissionens förste vice ordförande, Frans Timmermans
Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och vice ordförande för Europeiska
kommissionen, Federica Mogherini
EU-kommissionären för budget och personal, Günther Oettinger
EU-kommissionären för Europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar, Johannes Hahn
EU-kommissionären för internationellt samarbete och utveckling, Neven Mimica
EU-kommissionären för migration, inrikes frågor och medborgarskap, Dimitris Avramopoulos
EU-kommissionären för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden,
Marianne Thyssen
EU-kommissionären för humanitärt bistånd och krishantering, Christos Stylianides
EU-kommissionären för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet, Vera Jourová
2017 Annual Report on Gender Equality
STATEMENT/17/463
Presskontakter:
Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)
Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)
För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post