PD-kateter - checklista för inläggning alternativt borttagande

BLANKETT
PD-kateter - checklista för inläggning alternativt borttagande
Patient ID:
Inskrivning görs av avdelningsläkare veckan innan planerad operation. Preoperativa förberedelser
görs på mottagningen på operationsdagens morgon och patient överförs till avdelningen i och med
återkomst från operation. I de fall där patient har svårt att ta sig till mottagningen operationsdagens
morgon får patienthotell övervägas och endast i undantagsfall inläggning preoperativt.
Kontroll av att warfarin (tablett Waran) och NOAK-preparat sätts ut 5 dagar
före operation. Ställningstagande till utsättande av trombocythämmare.
Inskrivning veckan innan operation:
Error! Unknown document property name.. Utgåva Error! Unknown document property name., Fastställandedatum Error! Unknown
document property name.. Barium-id Error! Unknown document property name.









Blodprover H2, P4, fosfat, karbonat, CRP, APTT, PK tas på provtagningscentralen
Blodgruppering (om inte gammal finns)
BAS-test vid Hb < 120, hållbart i 5 dygn
Blodtryck, puls
Vikt
Temp
EKG tas och musas, narkos kontaktas för bedömning, måndag-torsdag eftermiddag
anknytning 3149, fredag anknytning 3076
Röntgen cor/pulm om indikation finns
Narkosbedömning om det finns indikation
Sign…………….
Inskrivande sjuksköterska:








Ankomstsamtal.
Information om ingreppet.
Planering för och utmärkning av kateterutgång.
Information om fasta. Ingen mat från 24.00 dagen före operation. Klar dryck samt
kaffe och te utan mjölk/grädde fram till 06.00.
Information om dusch. Descutan skickas med.
Information om mediciner.
Se planerad operationstid i ORBIT. Patient kallas 2½ tim före alt. senast 11.00. Tid till
mottagningen för operationsdag given klockan……….
Kontroll att provsvar kommit.
Sign……………..
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
E-POST
INTERNETADRESS
Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås
SÄS Borås, Brämhultsvägen 53
SÄS Skene, Varbergsvägen 50
SÄS Borås, vx 033-616 10 00
SÄS Skene, vx 0320-77 80 00
[email protected]
www.vgregion.se/sas
BLANKETT
Inskrivande doktor:






Inskrivningssamtal görs av avdelningsläkare M4/UVA ca 11.00. Diktera operationsdag
som inläggnings datum på M4/UVA
Ordinera antibiotikaprofylax, Kloxacillin 2g x 1
Ordinera premedicinering
Vid insulinbehandlad diabetes ordineras dropp samt insulin
Ställningstagande till övriga läkemedel operationsdagen samt pilning i Melior
Signering av provsvar, röntgensvar
Sign…………………
Operationsdag: Operatör besöker patient 07:15






Error! Unknown document property name.. Utgåva Error! Unknown document property name., Fastställandedatum Error! Unknown
document property name.. Barium-id Error! Unknown document property name.





ID-band appliceras
Fyll i checklista i ORBIT
Kontrollera alltid eventuella ordinationer under anestesianteckning i ORBIT
Kontrollera att patient är fastande samt har duschat i Descutan
Blodtryck, puls och temp samt P-glukos
PVK sätts, komplettera med kalium prov samt ev. BAS-test, Akutsvar. Om patienten
är Waranbehandlad tas även APTT och PK
I samband med preoperativa förberedelser kan 1000 ml 10 % glukos utan tillsatser
sättas vid 10:00 om operationen dröjer och patienten är fastande. Dropp ges i takten
100 ml/tim och stängs av när patienten är åter på avdelningen. Om avvikande el-status
eller risk för övervätskning ska läkarkontakt tas.
Antibiotika skickas med till operation, ska ges 30 minuter före ingrepp
Bladderscanning preoperativt efter blåstömning. Tappning om >300 ml
Kateter/adapter och omläggningsmaterial skickas med till operation
6 patientetiketter samt sängskylt skickas med till operation
Sign………………..
Postoperativ kontroll på avdelningen
Kontrollera att PD-kateter förbandet är helt slutet, om inte, sätt över ett nytt IV 3000 förband. Vid
blödning förstärk i första hand förbandet. Om förbandet måste bytas tänk på att använda sterila
handskar och kompresser. Fixera katetern mot kroppen för att undvika drag.
Innan hemgång skall patienten få hemgångsinformation av PD-sköterska samt få med sig tider för
omläggning. Vid informationstillfället lämnas informationsblad angående rutiner för katetervård
vid PD-kateter ut.
Sign……………..
BÖS postoperativt om indikation finns.
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
E-POST
INTERNETADRESS
Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås
SÄS Borås, Brämhultsvägen 53
SÄS Skene, Varbergsvägen 50
SÄS Borås, vx 033-616 10 00
SÄS Skene, vx 0320-77 80 00
[email protected]
www.vgregion.se/sas