14-15 november 2016 finns här.

Varmt välkommen till Fortsatt stöd för
handledare inom Matematiklyftet!
Program träff 1, 14-15 november
Måndagen den 14 november, Sal 14:326
Fika från 08.45
09.15 – 10.30 Vad har hänt sedan sist? Reflektion av nuläget
utifrån
 Hur utvecklas matematikundervisningen? Försök vara
konkret och exemplifiera med hjälp av en tidslinje. Hur
har eleverna märkt det?
 Hur har kompetensutvecklingskulturen förändrats?
Vad finns för behov av stöd för att processen ska fortsätta?
10.40 – 12.00 Handledning på handledning – Hur utvecklas jag i
handledarrollen? Styrkor och utvecklingsmöjligheter reflekterande team
12.00 – 13.00 Lunch på Metropol
13.00 – 14.00 Case med sammanfattning
14.10 – 16.00 Samtal kring modulerna och frågor kring
matematiklyftet. Syfte är att se möjligheter i framtida
användning av modulerna för fortsatt utveckling av
matematikundervisning.
Vilka svårigheter respektive ”guldkorn” har ni upplevt i Moment
A/B/C respektive D, när det gäller innehåll, genomförande och
förberedelse? Vad kan jag ta med mig till praktiken?
14.45 Fika
16.30 Middag serveras och äts tillsammans med deltagare från
Läslyftet i ”Glashuset”.
Tisdagen den 15 november, Sal 14:326
09.00 – 10.30 Ann-Louise Ljungdal: Takt och hållning
10.30 – 11.00 Fika
11.00 – 12.00 Ann-Louise Ljungblad: Matematik som språk
12.00 – 13.00 Lunch på Metropol
13.00 – 13.45 Gruppdynamik
13.45 – 14.00 Fika
14.00 – 14.45 Lärande samtal – Hur kommer dessa dagars
input att påverka min praktik som…
 pedagog?
 handledare?
14.45 – 15.00 Avslutning med utvärdering och blickar mot 28-29
mars, 2017
Ewa och Maria