Välskött och virkesrik skogsfastighet, 97 ha

Välskött och virkesrik skogsfastighet, 97 ha
HYLTE HÖGSNÄS 1:3
Tillfälle att förvärva en riktigt välskött skogsfastighet i ett skifte med en
totalareal på 97,1 ha. Totalt virkesförråd omfattande 11.539 m³sk och med en
medelbonitet på 6,6 m³sk per/ha och år. Goda jakt och fiskemöjligheter.
Utgångspris: 6.750.000 SEK
Försäljningssätt:Bud senast 2017-04-18
Martin Haraldsson
Mäklare/Jägmästare
LRF Konsult Hyltebruk
+46(0)34519886
[email protected]
Visning: Fastigheten kan besökas och besiktigas på egen hand alternativt
kontakta ansvarig mäklare
Beskrivning
Produktiv skogsmark
77,4 ha
Skogsimpediment
16,9 ha
Inägomark
0,4 ha
Övrig mark
2,4 ha
Total areal
97,1 ha
Virkesförråd:
11 539 m³sk
Bonitet:
6,6 m³sk/ha och år
Fastighetsbeteckning:
Hylte Högsnäs 1:3
Fastighetsgränser
Gränserna är normalt utmärkta och utgörs av
markeringar eller av naturliga gränser. Dock kan
gränserna bitvis vara bristfälligt markerade, säljaren
ansvarar ej för uppmärkning av dessa innan eller efter
köpet.
Naturvärden
På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper.
Norr om jaktstugan och vändslingan finns ett lövbestånd
som av Skogsstyrelsen klassats som "höga
naturvärden".
Forn- och kulturlämning
Väster om den lilla inägan och söder om och mitt på
skogvägen västerut finns registrade fornåkrar. Inom
området väster om inägan finns odlingsrösen.
FASTIGHETSUPPGIFTER
Skogsuppgifter
På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av
Södra 2016-03-09. Planen är sedan ajourförd med
utförda åtgärder och tillväxtberäknad ett år(tom 2016)
av LRF Konsult. Enligt planen uppgår den produktiva
skogsmarken till 77,4 hektar och 16,9 hektar utgörs av
myrimpediment. Det totala virkesförrådet är enligt
planen 11.539 m³sk och genomsnittsförrådet är
beräknat till 149 m³sk per hektar. Trädslagsfördelningen
består av 44% tall, 40% gran och 16% löv. Av det totala
virkesförrådet består 5971 m³sk av huggningsklasserna
G2, S1 och S2. Fastighetens medelbonitet är 6,6 m³sk
per hektar och är normal för området. Den beräknade
tillväxten är 385 m³sk per år under planperioden med
hänsyn till föreslagna åtgärder. Fastigheten är mycket
välskött.
Skogsvård
På fastigheten finns inga akuta skogsvårdsåtgärder.
Skogsvårdslagen
På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under
20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv
skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan
utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens
produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av
kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).
För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda
regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva
skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.
Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd krävs ej för privatperson
Jakt
Fastigheten erbjuder fina möjligheter till jakt på
framförallt älg, vildsvin, och sedvanligt småvilt.
Fastigheten ingår i Femsjö-Färgaryds älgskötselområde.
Säljaren avser att behålla jakten tom 2018-06-30.
Fiske
Fastigheten har fiskerätt i Sandsjöns fiskevårdsområde
och Mjälasjöarnas fiskevårdsområde.
JAKTSTUGA
På fastigheten finns en mindre jakstuga av enklare
standard. Vatten och el är ej tillgängligt.
AREAL
Angivna arealer är hämtade från skogsbruksplanen.
TAXERINGSVÄRDE
Taxeringsvärde mark: 3 245 000 SEK
Totalt taxeringsvärdet är: 3 245 000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2014
I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skogsimpediment: 166 000 SEK
Skogsmark: 3 041 000 SEK
Åkermark: 38 000 SEK
RÄTTIGHETER OCH BELASTNINGAR
Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga
gravationer.
Avtalsrättighet Kraftledning, Mjälasjöarna,
Fiskevårdsområde (Beslutsdatum: 19891204),
Sandsjöns Fiskevårdsområde, Fiskevårdsområde
(Beslutsdatum: 19920525).
Rättigheter, last.
Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning.
BETALNINGSVILLKOR
10% av köpeskillingen erlägges kontant som
handpenning vid kontraktstecknandet och resterande
vid tillträdet.
VISNING
Fastigheten kan besökas och besiktigas på egen hand
alternativt kontakta ansvarig mäklare.
NUVARANDE ÄGARE
Linnea Bengtsson, Torup
Bengt Erik Bengtsson, Torup
Inteckningar:
Fastigheten belastas inte av några penninginteckningar.
FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Bud oss tillhanda senast 2017-04-18
Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning.
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet
skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling.
Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Martin Haraldsson,
Landerydsvägen 1D, 314 32 Hyltebruk, tillhanda senast
2017-04-18. OBS! Märk Kuvertet "Högsnäs". Använd
gärna bifogad budblankett. Det går även bra att e-posta
budet.
Inäga / villtåker
Äldre ek, bokbestånd gallrat 2012
SKOGSKARTA
Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare
Utskriftsdatum
HÖGSNÄS 1:3
Torup
Hylte
Hallands län
2016 - 2025
Ajourförd av Per Johansson
2017-03-07
Huggningsklass
Röjningsskog
Gallringsskog
Föryngsringsavv-skog
Ägoslag
Myr
Inägomark
1:10000
500 m
Sammanställning över fastigheten
Arealer
hektar
%
Produktiv skogsmark
77,4
81
Myr/kärr/mosse
16,9
17
Berg/Hällmark
0,0
<1
Inäga/åker
0,4
<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)
2,4
2
Annat
0,0
<1
Prod.
Linjer
Myr
__________
Summa landareal
97,1
Vatten
0,0
Virkesförråd
Totalt
m³sk
11539
m³sk
4978
4670
1171
506
215
Tall
Gran
Löv
Bok
Ek
Tall
%
44
40
10
4
2
Medeltal
Ek
m³sk per hektar
Bok
149
Löv
Gran
Tillväxt
Bonitet
Fastighetens medelbonitet
är beräknad till
Avverkningsförslag
m³sk per ha
6,6
m³sk
Föryngringsavverkning
Gallring
Naturvårdande skötsel
2155
1371
297
Totalt under perioden
3823
Tillväxt för perioden 2016 - 2025
beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder
m³sk per år
Förväntad tillväxt första växtsäsongen
m³sk
pcSKOG
Län: Hallands län Kommun: Hylte Församling: Torup
HÖGSNÄS 1:3 Id: 131501000
385
440
m³sk per ha
5,7
Utskriven: 2017-03-07
Skogens fördelning på åldersklasser
Areal
Virkesförråd
Åldersklass
ha
Kalmark
- 9 år
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100 - 109
110 - 119
120 +
Lågprodskog(E)
ÖF/Skikt
Summa/Medel
Totalt
m³sk
%
m³sk
/ha
Tall %
4
9
9
8
2
5
14
30
8
2
169
1214
1244
1213
371
575
1455
2182
1702
7
55
171
175
199
265
155
135
92
266
1,6
6,2
2
8
147
1265
92
204
10
77,4
100
11539
149
43
0,3
3,1
7,1
7,1
6,1
1,4
3,7
10,8
23,6
6,4
Gran %
13
10
63
62
89
80
Löv %
Bok %
Ek %
30
100
100
87
81
100
27
26
2
15
70
10
30
40
40
60
10
10
4
2
1
9
10
11
9
5
40
Arealfördelning, aktuell
30
Produktionsmål
Naturvårdsmål
Areal %
25
20
Virkesförråd:
11539 m³sk
15
10
5
0
Kalmark
5
15
25
35
45
55
65
75
Åldersklasser
85
95
105
115
120 + E Skog
Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)
30
Produktionsmål
Naturvårdsmål
Areal %
25
Virkesförråd:
11573 m³sk
20
15
10
5
0
Kalmark
5
15
25
35
45
55
65
75
Åldersklasser
85
95
105
115
120 + E Skog
Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 4 % (3,4 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna
åtgärder utförs) 12 % (9,3 ha).
pcSKOG
Län: Hallands län Kommun: Hylte Församling: Torup
HÖGSNÄS 1:3 Id: 131501000
Utskriven: 2017-03-07
Skogens fördelning på huggningsklasser
Areal
Virkesförråd
Huggningsklass
ha
K1
K2
Röjningsskog R1
R2
Gallringsskog G1
G2
Föryngrings- S1
avverknings- S2
skog
S3
Lågproducer- E1
ande skog
E2
E3
Överstånd/Skikt
Summa/Medel
m³sk
/ha
Totalt
m³sk
%
Tall %
Gran %
Löv %
Bok %
Ek %
Kalmark
3,4
18,1
9,0
7,4
15,4
24,1
4
23
12
10
20
31
171
3195
1406
1153
3412
2202
50
177
156
156
222
91
7
64
36
50
78
99
90
27
60
12
6
1
3
9
4
19
12
77,4
100
11539
149
43
40
10
Kalmark
Föryngringsavverkningsskog
K1
Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande
föryngring.
S1 Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under
planperioden.
K2
Behandlad kalmark
15
4
4
4
2
S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men
där föryngringen inte säkerställts.
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
S3 Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.
Röjningsskog
Lågproducerande skog
R1
Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
R2
Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende
motsvarar röjningsskog.
E1 Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på
grund av skada.
E2 Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
E3 Skog av hagmarkskaraktär
Gallringsskog
G1
Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för
föryngringsavverkning).
Gles skog av hagmarkskaraktär.
G2
Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga
åtgärd normalt är gallring.
30
Areal %
25
20
15
10
5
0
R2
G1
G2
pcSKOG
Län: Hallands län Kommun: Hylte Församling: Torup
HÖGSNÄS 1:3 Id: 131501000
S1
S2
S3
Utskriven: 2017-03-07
Skogens fördelning på målklasser
Målklass
PG
PF - produktion
PF - naturvård
NS
NO
Summa
Areal
ha
56,9
2,1
18,4
77,4
%
73,5
2,7
23,8
100,0
Virkesförråd
m³sk
%
9780
84,7
Tillväxt
m³sk
3391
250
1509
11539
66
398
3855
2,2
13,1
100,0
Antal
avd
20
0
0
2
1
23
%
88,0
1,7
10,3
100,0
PG
Impediment
ha
16,9
0,0
Myr
Berg
%
17,0
0,0
NO
NS
Målklasser
Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:
PG
Produktionsmål med miljöhänsyn
I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att
hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 %
av avdelningens produktiva skogsmarksareal.
PF
Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn
I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn.
Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar
av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva
skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva
skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av
avdelningens produktiva skogsmarksareal.
NS
Naturvårdsmål med skötsel
I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets
naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet
styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.
NO
Naturvårdsmål, orört
I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets
naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet
styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara
nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.
pcSKOG
Län: Hallands län Kommun: Hylte Församling: Torup
HÖGSNÄS 1:3 Id: 131501000
Utskriven: 2017-03-07
Avverkning och tillväxt
Avverkning
I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.
I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.
Åldersklass
ha
Kalmark
- 9 år
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100 - 109
110 - 119
120 +
Lågprodskog(E)
ÖF/Skikt
Grundförslag
Högre alt.
Lägre alt.
Gallring
Barr
Löv Totalt
m³sk m³sk m³sk
3,1
7,1
6,2
0,8
89
415
325
33
2,5
5,7
1,6
124
223
129
27,0
1338
Total avverkning
- högre alt.
3 823
4 569
8
25
33
Föryngringsavverkning
Barr
Löv Totalt
ha m³sk m³sk m³sk
Naturvårdande skötsel
Barr
Löv Totalt
ha m³sk m³sk m³sk
89
415
325
41
124
248
129
1371
1739
871
1,4
1,2
419
157
46
419
203
6,4
1456
77
1533
9,0
- lägre alt.
2032
123
2155
2533
1735
1,6
6,2
2
28
15
252
17
280
7,8
30
267
297
297
297
m³sk/ha efter 10 år
- högre alt.
- lägre alt.
149
138
163
2 903
Tillväxt
I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.
Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs
Åldersklass
Kalmark
- 9 år
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100 - 109
110 - 119
120 +
Lågprodskog(E)
ÖF/Skikt
Summa
Barr
m³sk
3
232
854
642
561
80
103
344
504
71
Tillväxt
Löv
m³sk
7
Areal och virkesförråd efter 10 år
Totalt
m³sk
ha
m³sk
m³sk/ha
9,0
0,3
3,1
7,1
7,1
6,1
12
312
1654
1567
1788
40
101
233
221
293
3
45
51
4
10
232
854
648
616
80
106
389
555
75
2,5
10,8
23,6
340
1596
2608
136
148
111
3
26
30
231
33
257
7,8
1405
180
3423
432
3855
77,4
291
11573
150
6
55
pcSKOG
Län: Hallands län Kommun: Hylte Församling: Torup
HÖGSNÄS 1:3 Id: 131501000
Utskriven: 2017-03-07
Avdelningsbeskrivning
i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹
Skifte: Skifte 1
Avd
nr
Areal
ha
(-avdrag)
[skikt]
Ålder
år
86
Hkl
(Skikt)
SI
S3
T18
Virkesförråd
ha
123
avd
Mål
klass
443 PG
Trädslag
TGLBÄ
Med
diam
cm
Uttag
inkl tillväxt
% m³sk
Torvmark
Varier bonitet
Olikåldrigt
Ingen åtgärd
Gallring (A)
3
30
1
25
Åtgärd
Alternativ
Årlig
tillväxt Not ¹
m³sk/ha
3,1
iii
1
3,7
(-0,1)L
2
0,8
3
3,8
(-0,1)L
36
G1
G32
191
707 PG
0X000
18
Odlingsspår
Rösen
Sista Gallring
5
0,9
36
G1
G32
83
75 PG
90100
20
Rösen
Ingen åtgärd
6
6,3
(-0,1)L
126
S2
F24
204
1265 PG
10441
32
Ädellöv enligt lag
Framtida lövdominans
Odlingsspår
Nyligen genomhugget
Luckhuggning
3
20
280
4,1
ii
7
1,6
116
S3
E22
92
147 NS,b 01306
25
Odlingsspår
Höga naturvärden
Ädellöv enligt lag
Olikåldrigt
Naturvårdshuggning
3
10
16
2,1
i,iii
8
0,4
66
S2
G32
392
157 PG
30
Odlingsspår
Rösen
Föryng avv
Plantering (F)
1 100
1
157
1,8
9
0,4
10
1,0
(-0,2)2L
66
S2
B20
72
1
1
1
46
0,4
ii,iii
11
0,6
(-0,1)L
76
S3
G30
206
6,4
i
81100
25
N
ä
r
Beskrivning
Mosse
0X000
177
9,4
6,1
Inäga
00X00
22
Delv försumpat
Olikåldrigt
Avdrag: myr
Föryng avv
Plantering (F)
Markberedning (F)
103 NS,b 07300
28
Höga naturvärden
Ingen åtgärd
58 PG
80
Utskriven: 2017-03-07
pcSKOG
Län: Hallands län Kommun: Hylte Församling: Torup
HÖGSNÄS 1:3 Id: 131501000
Avdelningsbeskrivning
i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹
Skifte: Skifte 1
Avd
nr
Areal
ha
(-avdrag)
[skikt]
Ålder
år
Hkl
(Skikt)
SI
Virkesförråd
Mål
klass
Trädslag
TGLBÄ
Med
diam
cm
Beskrivning
Åtgärd
Alternativ
N
ä
r
Uttag
inkl tillväxt
% m³sk
Årlig
tillväxt Not ¹
m³sk/ha
ha
avd
12
7,0
(-0,6)L
96
S2
T26
266
1702 PG
72100
32
Olikåldrigt
Nyligen genomhugget
Föryng avv
Markberedning (F)
Plantering (F)
1
1
1
90
1532
1,2
ii
13
2,5
66
G2
T20
144
360 PG
X0000
22
Varier bonitet
Torvmark
Olikåldrigt
Gallring
Ingen åtgärd (A)
3
30
124
3,8
iii
14
0,7
16
R2
G34
80
56 PG
0X000
Gallring
1
35
20
9,2
15
7,1
26
G1
G32
171
1214 PG
0X000
12
Sista Gallring
3
25
415
12,0
16
1,4
56
S1
G32
265
371 PG
0X000
26
Föryng avv
Plantering (F)
Ingen åtgärd (A)
3
3
95
419
5,7
17
2,9
18
4,1
(-0,2)L
41
G1
G32
189
737 PG
18100
19
0,3
6
R2
G30
5
1 PG
03700
20
2,7
(-0,2)L
36
G1
G30
185
463 PG
28000
21
6,6
(-0,9)2L
76
G2
T20
154
878 PG
63100
Förröjt
Mosse
pcSKOG
Län: Hallands län Kommun: Hylte Församling: Torup
HÖGSNÄS 1:3 Id: 131501000
Ingen åtgärd
22
10,1
Stormlucka
Röjning
1
30
14
Förberett
Slutröjt
Gallring
3
25
148
9,8
22
Delvis
Varier bonitet
Torvmark
Olikåldrigt
Avdrag: myr
Gallring
Ingen åtgärd (A)
3
25
248
3,7
3,3
iii
Utskriven: 2017-03-07
Avdelningsbeskrivning
i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹
Skifte: Skifte 1
Avd
nr
Areal
ha
(-avdrag)
[skikt]
Ålder
år
Hkl
(Skikt)
SI
Virkesförråd
ha
avd
Mål
klass
Trädslag
TGLBÄ
Med
diam
cm
Beskrivning
Åtgärd
Alternativ
N
ä
r
Uttag
inkl tillväxt
% m³sk
Årlig
tillväxt Not ¹
m³sk/ha
22
1,7
(-0,1)L
86
S2
T20
144
230 PG
X0000
25
Olikåldrigt
Blädning
Ingen åtgärd (A)
3
50
129
2,9
23
0,9
(-0,1)L
41
G2
G30
210
168 PG
17200
22
Förröjt
Dikat
Gallring
3
20
42
9,7
24
1,5
(-0,1)L
46
S1
G32
220
308 PG
19000
26
Ingen åtgärd
Föryng avv (A)
3 100
25
2,5
(-0,1)L
16
R2
G30
47
113 PG
0X000
Varier bonitet
Slutröjt
Gallring
3
35
26
4,6
76
S1
T22
103
474 PG
81100
28
Svårföryngrat
Gräsväxt
Olikåldrigt
Ingen åtgärd
Blädning (A)
3
40
27
20,8
(-2,4)2L
86
S3
T16
82
1509 NO,b 90100
20
Torvmark
Olikåldrigt
Avdrag: myr
Ingen åtgärd
28
10,3
pcSKOG
Län: Hallands län Kommun: Hylte Församling: Torup
HÖGSNÄS 1:3 Id: 131501000
ii
10,4
69
7,0
ii
3,2
2,2
i
Mosse
Utskriven: 2017-03-07
Köparinformation
Utgångspunkt för ansvarsfördelningen
Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten
skall stämma överens med vad som avtalats mellan
parterna och inte heller avvika från vad köparen med
fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att
fastigheten köps i det skick den faktiskt befinner sig i
på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig,
får göra en noggrann undersökning av fastigheten.
För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med
p.g.a. fastighetens och eventuella byggnaders ålder
och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren
ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka och oavsett om
säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar
för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år.
Köparens undersökningsplikt
Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt.
Kraven på köparens undersökning är långtgående.
Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och
funktioner.
Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att
känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är
ungefärliga. Ibland kan uppgifterna t.o.m. skilja sig
avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen
upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen
att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera
uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.
Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även
inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra
svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet
bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på
vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt
skorstensstock.
Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser,
skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.
Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvud
taget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps
kraven på köparens undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens
omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen
om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal,
som bör föranleda en mer ingående undersökning
från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte
behöva undersöka sådana delar av fastigheten som
säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier
för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt
hållna. Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren
inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha
räknat med eller borde ha ”förväntat sig” med hänsyn
till fastighetens och eventuella byggnaders ålder, pris,
skick och användning. Köparen bör därför anpassa sin
undersökning till detta. Köparen måste ta i beräkning
att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på
grund av ålder t.o.m. kan vara uttjänta och i behov av
utbyte eller i vart fall renovering.
Anlitande av besiktningsman
Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet
skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon
sakkunnig för detta. Att anlita sakkunnig är dock att
rekommendera om man inte själv har särskild kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv
undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på
fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av.
Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen
en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant
på vilken omfattning en beställd besiktning har. Finns
det byggnader på fastigheten och byggnadsteknisk
besiktning är aktuellt kan det vara bra att känna till att
ofta innefattar inte en sådan besiktning vissa delar av
byggnaden, såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar mm, varför köparen bör överväga att
komplettera sin undersökning. Jordabalken har som
utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller
låter göra ska ske före köpet, d v s innan köpekontrakt
undertecknas av parterna. Det är dock inget som
hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen
ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och
därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få
åberopa upptäckta fel och begära avdrag på köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet ska återgå.
Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul. Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda
parter sätter sig in i vad som krävs för att köparen ska
kunna åberopa villkoret och också noga beaktar de
tidsgränser som anges i villkoret. Det förekommer att
säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten
med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som
underlag för en säljaransvarsförsäkring. I dessa fall är
det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört
besiktningen, s k köpargenomgång.
Säljarens upplysningsskyldighet
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens
undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande
för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är
om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet
inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå
säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens
förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande
kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte
uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden
som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt
men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är
i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser
att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut.
Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens
okunskap om ett visst förhållande. Säljaren kan vidare sägas
ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt
till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av
köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse. Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller
misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom
inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen.
Säljarens utfästelser
Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar
och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick.
Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte
som utfästelser.
Mäklarens information om fel
Mäklaren ansvarar inte för fastighetens skick eller för eventuella fel i fastigheten, men mäklaren ska informera spekulanter och köpare om sådant som kan vara av betydelse för dem.
Det kan till exempel handla om fel som mäklaren iakttagit,
känner till eller har anledning att misstänka, t.ex. genom
tidigare försäljningar eller sin allmänna sakkunskap.
Avtalsfrihet friskrivning
Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är
då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick,
generellt eller beträffande viss funktion.
Fastighetsbildning
Avser köp del av en fastighet måste köparen eller säljaren
skriftligen ansökan om fastighetsbildning i enlighet med
köpet inom sex månader. Ansökan ställs till den kommunala
eller statliga lantmäterimyndighet som svarar för fastighetsbildningen i området. Inges inte ansökan i tid är köpet ogiltigt.
Ogiltighet inträder även om köpet – efter prövning av lantmäterimyndigheten och eventuell överprövning hos domstol –
inte bedöms kunna läggas till grund för fastighetsbildning.
Vid fastighetsreglering är huvudregeln att marken övergår
”ren” från inskrivningar till den mottagande fastigheten. Det
innebär att befintliga inteckningar (pantbrev) och avtalsrättigheter inte längre gäller i det överförda markområdet. Lantmäterimyndigheten kan dock genom särskilt beslut förordna om
avtalsrättighets bestånd. Upphör avtalsrättighet till följd av
fastighetsreglering kan rättighetshavaren ha rätt till ersättning. Officialrättigheter – rättigheter som tillkommit genom
myndighetsbeslut – följer marken utan särskilt beslut.
Ett köp som innehåller återgångsvillkor kan inte läggas till
grund för fastighetsreglering. Återgångsvillkor måste därför
släckas innan fastighetsreglering kan genomföras. Innehåller köp hävningsvillkor ska köparen vara uppmärksam på att
hävning inte torde kunna ske sedan den köpta egendomen
genom fastighetsbildning förts in i en annan fastighet.
Säljaren har fri prövningsrätt
Det är säljaren som bestämmer till vem han eller hon vill
sälja, när och till vilket pris. Det betyder att säljaren inte behöver sälja till den som har lämnat det högsta budet. Säljaren
har fri prövningsrätt.
Budförteckning
Vid en öppen budgivning är mäklaren skyldig att upprätta
en budförteckning med uppgifter om budgivarens namn,
kontaktuppgifter, budets belopp, tidpunkten för när budet
lämnades och eventuella villkor för budet. Mäklaren ska överlämna förteckningen till säljaren och köparen när uppdraget
har slutförts, senast vid tillträdet.
Den som har lämnat bud vid sluten budgivning får ingen
information om övriga bud.
Information om sidoverksamhet
Enligt fastighetsmäklarlagen ska mäklare som i anslutning
till sin förmedlingsverksamhet ägnar sig åt annan verksamhet, s k sidoverksamhet, redovisa detta skriftligen till säljare
och köpare. Med hänvisning till ovanstående lämnas härmed
följande information om sidoverksamhet.
Om fastigheten annonseras på Hemnet utgår en indirekt ersättning till mäklaren om 300 – 800 kr, beroende på aktuellt
annonspris, motsvarande 50 % av annonspriset.
För det fall annan sidoverksamhet förekommer i den enskilda
förmedlingen informerar mäklaren om detta separat.
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Mäklare lyder under lagen om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism. Penningtvättslagen ställer krav på
mäklaren att uppnå kännedom om sina kunder. Mäklaren
måste därför bl.a. kontrollera uppdragsgivarens och köparens
identitet samt ställa frågor om bl.a. syftet med olika transaktioner och hur ett köp ska finansieras. Kundkännedom
avseende köparen måste uppnås före undertecknandet av
köpekontraktet.
Kontakta din fastighetsmäklare för mer information
Informationen i denna handling är på intet sätt heltäckande.
Kontakta din fastighetsmäklare för att diskutera ytterligare
frågeställningar du anser är viktigt, t.ex. om du behöver hjälp
med en boendekostnadskalkyl eller vill diskutera EU-stöd,
skattefrågor eller frågor av helt annan karaktär. Din fastighetsmäklare kan svara på frågor som inryms inom uppdraget för en fastighetsförmedling. Övriga frågor hänvisar din
fastighetsmäklare till någon av LRF Konsults skogs- eller
lantbruksekonomer, skatteexperter, jurister, ekonomer eller
affärsrådgivare.
Budblankett
Budgivare
__________________________________________________________________________
Namn
Personnummer
__________________________________________________________________________
Adress
Postnummer, ort
__________________________________________________________________________
Telefon, e-postadress
Fastighet
Hylte Högsnäs 1:3
Bud
__________________________________________________________________________
Bokstäver
Bankreferens
Siffror
__________________________________________________________________________
Kontaktperson
Information
För information om fastigheten och försäljningssättet, se fastighetsbeskrivning.
Budgivaren förbinder sig att erlägga 10 % av köpeskillingen som handpenning i
samband med köpeavtalets undertecknande.
Budgivaren är medveten om att id-kontroll kommer att ske med hänvisning till
”Lag om åtgärder vid penningtvätt” före avtalets undertecknande.
Bud skall anges i bestämt belopp i svenska kronor.
Särskilda villkor, avsikt med förvärvet eller annan information ni vill delge säljaren eller
fastighetsmäklaren kan skrivas på blankettens baksida eller i särskild handling.
Enligt fastighetsmäklarlagen är fastighetmäklaren skyldig att upprätta en förteckning
över de bud som lämnas. Denna förteckning överlämnas till säljare och köpare.
Budgivare
__________________________________________________________________________
Ort och datum
Ort och datum
__________________________________________________________________________
Underskrift
Skickas till
Underskrift
Martin Haraldsson, Mäklare, LRF Konsult, Hyltebruk, Tel: +4634519886, Mobil: 0703819886, E-post: [email protected].se
OBS! Märk kuvertet "Högsnäs"
Inlämnas senast
Budet skall vara inkommet senast 2017-04-18.
LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder.
Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och
fastighetsförmedling. Med cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter finns vi alltid nära dig.
Vi är landets största
förmedlare av jord- och
skogsbruksfastigheter
www.lrfkonsult.se
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, 801 82 Gävle.
Medgivande till LRF Konsult AB, Dnr MS2012/03362.
För mångfaldigande och återgivning av kartorna behövs Lantmäteriverkets skriftliga medgivande.