Motion angående behovet av PTSD

Motion angående behovet av PTSD-center i Sveriges landsting
Den senaste tidens stora flyktingmottagande ställer stora krav på samhällets resurser.
Traumatiserade vuxna, ungdomar och barn blir föremål för våra kollektiva insatser. Insatser
som är viktiga för ett bra resultat ur ett integrationsperspektiv.
Förekomsten av psykisk ohälsa är mycket stor i gruppen flyktingar och med bosättningslagen
mottar idag alla delar av landet flyktingar med psykisk ohälsa. Denna ohälsa kan inte alltid
identifieras omedelbart vid ankomsten till landet utan visar sig allt eftersom och ofta först när
trygghet infinner sig. För att kunna ta till sig kunskap av nytt språk, ny kultur och övrig
samhällskunskap behövs en psykisk stabilitet och framför allt trygghet.
Att utgå från individens behov och förutsättningar är en liberal självklarhet.
Därför yrkar jag
- att Liberalerna verkar för att det i varje landsting i Sverige etableras ett regionalt
kunskapscentrum för flyktinghälsa med särskild tyngdpunkt på PTSD (posttraumatisk
stressyndrom).
2017-03-XX
XX, Liberalerna i XX