INFORMATION arbets-och långtidsstipendium

ARBETSSTIPENDIUM och LÅNGTIDSSTIPENDIUM 2017
TEATER DANS FILM
Arbetsstipendium
Arbetsstipendiet ska ge frilansande yrkesverksamma konstnärer möjlighet att koncentrera sig på och
utveckla sitt konstnärliga arbete. Stipendiet kan exempelvis användas till arbets- och
levnadsomkostnader under en arbetsperiod eller till fortbildning, arbetslokaler eller investeringar i
utrustning och materiel.
Arbetsstipendiet kan vara ett-, två- eller femårigt. Inom teater, dans och filmområdet delas främst ett-åriga
stipendier ut, cirka 20 stycken per år. Beloppet för ett- och tvååriga arbetsstipendier inom teater, dans och film är
70 000 -80 000 kronor, ett femårigt stipendium är på 100 000 kronor per år.
Läs om långtidsstipendiet sist i informationen.
Vem kan ansöka?
Arbetsstipendium fördelas till aktiva konstnärer som har en dokumenterad konstnärlig verksamhet av god kvalitet.
Stipendiet avser att ge en arbetsmässig trygghet och möjliggöra konstnärlig utveckling under en period.
Ett arbetsstipendium kan inte delas ut till den som:
• deltar i grundläggande konstnärlig utbildning, även masterutbildning
• innehar tillsvidareanställning på halvtid eller mer
• fått arbetsstipendium under 2 år i följd närmast föregående år
• inte är bosatt i Sverige och/eller inte har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet här
Om ansökan
Stipendiet utlyses en gång om året. Ansökan görs främst online via vår e-tjänst. För att kunna söka via
Konstnärsnämndens e-tjänst måste man identifiera sig med e-legitimation. En e-legitimation får man genom att
kontakta sin bank eller Telia.
Pappersansökan samt bilagor scannas manuellt och digitaliseras hos myndigheten. Observera att pappersansökan ska skrivas under för att vara giltig. Blanketten skickas per post och ska vara myndigheten tillhanda sista
ansökningsdagen kl. 17.
Digital ansökan kan göras sista ansökningsdagen före kl. 24.00.
Ansökan ska vara komplett med eventuella bilagor.
Ansökningar och bilagor som kommer in per fax, e-post eller för sent behandlas inte.
Du bör inte ansöka om nytt stipendium förrän du redovisat tidigare stöd med redovisningsskyldighet.
Arbetsprover
Arbetsprov är obligatoriskt vid ansökan inom film, och rekommenderas för ansökan inom teater och dans.
Man laddar upp de bilagor man vill bifoga sist i den digitala ansökan, som t ex filmfiler, pdf- eller word-bilagor.
OBS- Stäng inte ner ansökningstjänsten förrän du fått en bekräftelse. Om du ansöker sista ansökningsdagen
eller med många tunga filer kan det ta lång tid innan ansökan laddas upp.
Film:
1-4 Film-filer är obligatoriska.
För filmfiler är begränsningen max 4 filer om totalt 250 Mb i formaten mp4 eller mov.
Använd videokodning H.264 och döp filerna tydligt med namn och titel samt längd.
Man kan med fördel lämna länkar till Vimeo eller Youtube som kompletterande arbetsprov.
Länkarna ersätter inte efterfrågad filmfil inom film pga. lagen om arkivbeständighet, men länkar kan gärna lämnas
som ett extra komplement. Länkarna klistras sist i ansökan.
Kontrollera alltid att dina länkar fungerar.
Vid pappersansökan kan lämnas max 1 st dvd, märk dvd-fodral och dvd-skiva med bidragsform, namn och titel
och innehåll. Men länkar rekommenderas.
Arbetsprover återlämnas inte.
Teater och Dans:
Arbetsprov i form av filmklipp rekommenderas. Du kan ladda upp max 4 filmfiler om totalt 250 Mb eller lämna
länkar till uppladdat material från t ex Vimeo, Youtube eller din hemsida. Länkarna klistras in sist i ansökan.
Kontrollera alltid att dina länkar fungerar.
Även foton mm kan lämnas som arbetsprov.
Kriterier
Ansökningarna bedöms efter kriterier som riksdagen fastställt som är: konstnärlig verksamhet och kvalitet samt
ekonomiskt behov. Utöver detta tas hänsyn till aspekter som genrer och tekniker, kön, ålder, etnisk och kulturell
bakgrund och geografisk spridning.
Beslut
Arbetsgruppen för teater-, dans och filmkonstnärer bereder ärendet med Konstnärsnämndens kansli.
Teaterledamöterna är på olika sätt verksamma inom teaterområdet och har god kännedom om olika uttryck inom
teater och annan scenkonst.
Beslut fattas i september/oktober och lämnas per e-post till den mailadress som lämnas i ansökan.
Besluten kan inte överklagas (jfr § 17 i förordningen om bidrag till konstnärer, SFS 1976:528).
Utbetalning och skatt
Om du blir beviljad ett arbetsstipendium betalas det ut under hösten till det konto du uppgivit i ansökan. Ett- och
tvååriga arbetsstipendier är skattefria. Femåriga arbetsstipendier är skattepliktiga och pensionsgrundande.
Begränsning
Om du fått två skattefria arbetsstipendier från Konstnärsnämnden de två senaste åren i följd, kan du inte få
sådana stipendier i år. Orsaken till detta är att upprepade skattefria ettåriga stipendier därefter blir skattpliktiga
även retroaktivt.
Redovisning
För arbetsstipendier krävs ingen redovisning.
Långtidsstipendium
Under 2017 kommer Konstnärsnämnden att fördela cirka 50 långtidsstipendier inom teater, dans, musik,
film och bild och form. Ett långtidsstipendium är på tio år och därmed Konstnärsnämndens mest
omfattande stipendium till enskilda konstnärer. Stipendierna är sökbara under våren 2017 och beslut
fattas i september/oktober.
Ett långtidsstipendium söker man på samma blankett som ett arbetsstipendium. För att ansöka om ett
långtidsstipendium gäller samma typer av arbetsprover, uppgifter om verksamhet, ekonomiska uppgifter som för
ett arbetsstipendium. Se informationen ovan om arbetsstipendier:
Man kan och bör även söka ett arbetsstipendium, man kan alltså söka båda stipendierna.
Vem kan söka långtidsstipendium
Långtidsstipendium delas ut till en aktiv konstnär, som kan uppvisa dokumenterad konstnärlig verksamhet av god
kvalitet under en längre tid. Stipendiet ska ge konstnären en arbetsmässig trygghet för att utveckla sin
verksamhet under en längre period. Myndigheten kan även fördela stipendiet utan ansökan.
OBS: Ett långtidsstipendium är möjligt att erhålla även om du fick ett arbetsstipendium 2016. Du kan alltså
ansöka om ett tioårigt långtidsstipendium även om du inte är berättigad att söka ett förnyat arbetsstipendium.
Vem kan inte få långtidsstipendium
Långtidsstipendium delas inte ut till den som:
•
•
•
•
studerar grundläggande konstnärlig utbildning, inklusive masternivå
innehar tillsvidareanställning på halvtid eller mer
fått tioårigt långtidsstipendium tidigare
har en anställning inom teater-, dans- eller musikalliansen.
Hur fattas beslut
Beslut fattas av Konstnärsnämndens styrelse, efter beredning av arbetsgrupper och bildkonstnärsfond.
Myndigheten kan även fördela stipendier utan ansökan enligt förordning.
Besluten kan inte överklagas.
Stipendierna ges till verksamma konstnärer i olika delar av landet och ska spegla en mångfald av genrer och
inriktningar inom de olika konstområdena. Mottagarna ska vara stadigvarande bosatta i Sverige och/eller ha sin
huvudsakliga verksamhet i Sverige. Vid fördelning av bidrag ska hänsyn tas till såväl konstnärlig kvalitet som
behov av ekonomiskt bidrag. Hänsyn ska även tas till olika genrer och tekniker samt geografisk spridning.
Vad innebär det att få ett långtidsstipendium
Långtidsstipendier utgår med ett årligt belopp motsvarande tre prisbasbelopp. År 2016 innebar det 132 900
kronor. Stipendiet är beskattningsbart och pensionsgrundande, men inte grund för sjuk - eller föräldrapenning.
Läs mer om långtidsstipendiet på hemsidan.
Kontakt
Konstnärsnämnden
Maria skolgata 83, 2 tr
118 53 Stockholm
[email protected]
www.konstnarsnamnden.se
08 – 50 65 50 00