Kallelse/föredragningslista

1(2)
Kallelse/Föredragningslista
Kommunstyrelsens förvaltning
Datum
2017-02-20
Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen
Onsdag 2017-03-08, klockan 09:30- ca 15.00, KS-salen
Gruppmöte
Majoriteten i kommunstyrelsesalen klockan 08.00
L och M i Högby klockan 08.00
Eventuella förhinder meddelas till Kommunstyrelsens förvaltning
Ärende
Beteckning
1.
Val av justerare
2.
Fastställande av föredragningslista
3.
Multisportarena i Slomarp - svar på medborgarförslag
KS/2016:199
Ev besök 09.3009.40
4.
Multisportarena till Lagmansskolan - svar
på medborgarförslag
KS/2016:238
Dag Segrell
5.
Turistväg förlängning - svar på medborgar- KS/2016:145
förslag
Ev besök 09.5010.00
6.
e-tjänster - information
KS/2016:62
Carina Stolt, Ingela
Harreling,
klockan 10.0010.15
7.
Earth Hour och miljöspanarna - information
KS/2017:83
Åsa Carlberg,
klockan 10.1510.40
8.
Översyn av organisationen av byalagsgrupper och orters representation
KS/2015:220
Eva Rådander,
klockan 10.4511.15
9.
Flytt av turistbyrå i Skänninge
KS/2017:26
”
10.
Handlingsplan för Matprofilering
KS/2017:41
”
11.
Kontrollera kostnaden för en samordningsapp för samåkning i
första hand för gymnasieungdomar
KS/2016:189
”
2(2)
Kallelse/Föredragningslista
Datum
2017-02-20
Ärende
Beteckning
12.
Kallelse till FAMI
KS/2017:79
FAMI´s ledamöter,
klockan 13.0013.10
13.
Finansieringsförslag Fiber Byalagsprojekt
KS/2017:36
Kenneth
Hummelgren
klockan 13.1513.25
14.
Beställning av detaljplan Väderstad
KS/2015:429
Dag Segrell
15.
Byggnation av privat byggherre av äldreKS/2016:76
boenden för uthyrning till Mjölby kommun
- svar på uppdrag
”
16.
Ansvar för integrationsfrågor
KS/2016:71
”
17.
Modulhus, fortsatt handläggning
KS/2015:362
”
18.
Entligande från Elin Blick angående avsägelse i KRF
KS/2014:490
19.
Val av ny ledamot KRF efter Elin Blick
20.
Anmälan av delegationsbeslut
21.
Anmälan av protokoll från integrationsråd
22.
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet
23.
Anmälan av protokoll från överförmyndar- KS/2017:4
nämnden
24.
Inkomna skrivelser/meddelanden
25.
Övriga frågor
KS/2017:12
KS/2017:42