28.1 Interpellationen

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Mattias Bohman (S) om strukturell jäv
En bekymmersam situation har uppstått till följd av en ledande förtroendevalds uppdrag i två olika
nämnder. Maria Tuvesson (MP) sitter på två överlappande stolar i sin roll som politiker, den ena
stolen är som ordförande i Miljönämnden och den andra som ledamot i Utbildningsnämnden.
Miljönämnden utför tillsyn i kommunen enligt bla miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen,
tobakslagen samt smittskyddslagen. Utbildningsnämnden är huvudman och ytterst ansvarig för våra
kommunala skolor.
Att vara ansvarig för att granska den verksamhet man själv bedriver är en ohållbar konstruktion.
Detta är extra aktuellt nu då Miljönämnden på sitt sammanträde den 7 februari beslutade om
”Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning” mot flera kommunala skolor.
Att jävsituationer ibland uppstår är ofrånkomligt. Men när strukturellt jäv är skapad, som i en situation
som denna, är det klart olämpligt.
Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande följande:
1. Är du medveten om den strukturella jäv som har skapats när ovannämnda förtroendevalda
innehar dessa bägge poster?
2. Tycker du att det är rimligt att två nämnder och förvaltningar ständigt ska bevaka och anpassa
sitt arbete till denna strukturella jävsituation med hänsyn till de resurser som tas i anspråk?
3. Hur tror du att ovannämnda situation påverkar allmänhetens bild av politiker, när ansvarig
huvudman för en verksamhet är densamme person som samtidigt utövar en granskande
myndighetsroll gentemot sagda verksamhet?
Malin Lybecker
Moderaterna
Väsbymoderaterna
Box 11 • 194 21 Upplands Väsby
T e l 0 8 -590970 37 [email protected] •
www.moderaterna.net/upplands_vasby