Fullmaktsblankett till Förbundsmötet 2017

Svenska Judoförbundet
_____________________________________________________________________________________ FULLMAKT TILL SJF:s FÖRBUNDSMÖTE 2017 Lördagen den 4 mars 2017 på Hotell Scandic Continental, Stockholm Namn:
är vid Svenska Judoförbundets förbundsmöte 2017 ombud för Judoklubb/judodistrikt Antal röster enligt röstlängd Firmatecknares underskrift Firmatecknares namnförtydligande Ort och datum Funktion i judoklubb/judodistrikt Obs! Enligt SJF:s stadgar framgår följande: § 13 Rösträtt Rösträtt vid förbundsmötet utövas av till Förbundet anslutna föreningar och JDF. För rösträtt skall förening ha uppfyllt sina åligganden enligt § 36. Varje röstberättigad förening har en (1) röst för varje påbörjat 100-­‐tal, senast den 31 maj redovisade, aktiva medlemmar, dock högst fem (5) röster. JDF har en (1) röst. Förening och JDF skall representeras av därtill befullmäktigat ombud. Ombud får representera högst en (1) förening och ett (1) JDF. Ombud ska vara medlem i någon till SJF ansluten förening samt vara vald av den förening eller JDF som den representerar. Fullmakt kan lämnas in senast kl 10.30 på dagen för förbundsmötet till närvarande förbundsrepresentant. Fullmakt kan även skickas till SJF:s kansli och ska då vara kansliet
tillhanda senast den 2 mars. Adressen är: SJF, Vretgränd 18 3 tr, 753 22 UPPSALA. Alla ombud måste lämna fullmakt, även om ombudet också är klubbens firmatecknare.
Svenska Judoförbundet, Kansli: Vretgränd 18, 3 tr, UPPSALA. Post: Vretgränd 18, 753 22 UPPSALA
Tfn 018 – 430 05 10, E-post: [email protected], Hemsida: www.judo.se , Bankgiro 273-3616