2017:3 - Länsstyrelserna

Hallands läns
författningssamling
Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 6 februari 2017:
Om bildande av naturreservatet Fäberga, Halmstads kommun.
(dnr 511-7042-11)
Länsstyrelsen beslutade med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att bilda
naturreservatet Fäberga på delar av fastigheterna Brandeborg 2:3,
Fäberga 1:8, 1:13, Margreteberg 1:1 och 1:3 samt att meddela
föreskrifter och skötselplan som skall gälla för reservatet.
Naturreservatet Fäberga ligger ca 1 mil norr om Halmstad.
I beslutet meddelades med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken följande
ordningsföreskrifter om vad allmänheten har att iaktta.
Inom reservatet är det förbjudet att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sätta upp tält,
framföra motordrivet fordon,
medföra okopplad hund. Undantag gäller
jakträttsinnehavare som jagar med hund, vilket dock inte
får ske där det går betesdjur,
sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
skada, plocka eller samla in växter annat än plockning av
bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter,
utan Länsstyrelsen tillstånd använda fällor avsedda för
ryggradslösa djur,
utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet
eller tävlingar samt
utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga
undersökningar som strider mot föreskrifterna.
Beslutet innefattar även föreskrifter enligt 7 kap. 5 och 6 §§
miljöbalken i fråga om rätten att förfoga över berört mark- och
vattenområde samt tåla visst intrång. Beslut med tillhörande karta
förvaras hos Länsstyrelsen.
Föreskrifterna träder ikraft tre veckor efter den dag då denna
författning utkom från tryckeriet.
Lena Sommestad
Monica Mathiasson
ISSN 0347-1535
Länsstyrelsens tryckeri, Halmstad 2017
13 FS 2017:3
Utkom från
trycket
den 10 februari
2017.