Dagordning - HGF Järfälla

Dagordning
Årsmöte i Hyresgästföreningen Järfälla
Lördag 25 mars 2017 kl 13:00
1
Årsmötet öppnas
2
Fastställande av röstlängd
3
Fastställande av dagordning
4
Fråga om kallelse till mötet skett korrekt
5
Val av mötesledning
1
ordförande
2
sekreterare
3
protokolljusterare / rösträknare
6
Styrelsens berättelse för år 2016
7
Revisorernas berättelse för år 2016
8
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2016
9
Beslut om arvode till styrelse och revisorer för år 2017
10 Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen år 2017
11 Val till styrelse
1
ordinarie ledamöter för två år
2
ersättare för ett år
3
Information om funktionärer valda 2016 för två år, som sitter kvar under 2017
12 Val av revisorer
1
ordinarie för ett år
2
ersättare för ett år
13 Val till Fullmäktige för Hyresgästföreningen region Stockholm
1
ordinarie för ett år
2
ersättare för ett år
14 Val till Förhandlingsdelegation för Järfällahus
15 Val till Förhandlingsråd för förhandlingar med privata fastighetsägare i Järfälla
16 Val av Husombud
17 Val av valberedning
1
ledamöter
2
ordförande
18 Behandling av motioner samt förslag från styrelsen
19 Information om verksamhetsplan och budget för 2017
20 Årsmötet avslutas
 Registrering av röstberättigade deltagare sker före mötet, från kl 12:30
 Vid registreringen kan du också anmäla nominering av kandidater till valen vid mötet
 Ett begränsat antal kopior av handlingar till årsmötet finns tillgängliga vid registreringen