1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande och vice ordförande

1.
Stämman öppnas.
2.
Val av ordförande och vice ordförande vid stämman.
3.
Anmälan av styrelsens val av sekreterare.
4.
Fastställande av röstlängd.
5.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
6.
Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning.
7.
Fastställa föredragningslistan.
8.
Styrelsens verksamhetsberättelse 2016.
9.
Revisorernas berättelse över 2016 års förvaltning.
10.
Fastställande av resultat- och balansräkning.
11.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12.
Beslut om ersättningar.
13.
Fastställande av antal samt val av ledamöter i regionstyrelsen.
14.
Val av regionordförande bland styrelsens ledamöter.
15.
Val av revisorer, jämte suppleanter.
16.
Fastställande av antal samt val av ledamöter i valberedningen inför 2018 års stämma,
däribland dess ordförande.
17.
Val av 13 fullmäktige till 2017 års riksförbundsstämma jämte ersättare.
18.
Inkomna motioner.
19
Ärenden som riksförbunds- och regionstyrelsen hänskjutit till stämman.
20.
Övriga frågor framförda i stadgeenlig ordning.
21.
Stämman avslutas.