Finansieringsförslag Fiber Byalagsprojekt

1(2)
Missiv
Service- och teknikförvaltningen
Datum
Diarienummer
2017-01-24
KS/2017:36
Handläggare
Kenneth Hummelgren
Tfn 0142-850 89
Kommunstyrelsen
Medfinansiering av Byalagsprojekt IT-Infrastuktur.
Bakgrund
Mindre byalagsprojekt som har för avsikt att etablera fibernät kan inte
söka medfinansiering från Länsstyrelsen om antalet fastigheter,
anslutningsgraden i ett projekt ligger under urvalskriterierna enligt
gällande regelverk. Därför måste det finnas andra möjligheter för
”små” fiberprojekt att söka medfinansiering. Ett alternativ kan vara att
söka medfinansiering från Mjölby kommun.
Ett krav för att söka medfinansiering från Mjölby kommun är att
projektet måste bestå av minst 5 stycken fastigheter som har anmält
anslutning till accessnät.
Mjölby kommun medfinansierar endast flytt av Överlämningspunkt
(ÖP) för stamnätsfiber närmare ett tänkt Accessnät.
Ingen medfinansiering utgår till Accessnätet.
Mjölby kommun medfinansierar med max 5000 Kr per fastighet för
flytt av ÖP så att anslutningskostnaden blir min 25 000 Kr per
fastighet. Blir anslutningsavgiften i projektet lägre än 25 000 Kr per
fastighet så minskar också medfinansieringen från kommunen i
motsvarande grad.
Utbetalning av medfinansiering till projektet sker efter redovisning av
aktiva anslutningar, d.v.s. driftsatta fiberanslutning.
Sammanfattning
För att Mjölby kommun ska medfinansiera ett Byalagsprojekt för fiber
så måste projektet innehålla minst 5 styck fastigheter som anmält
anslutning till fibernät. Ersättningsbeloppet är max 5000 Kr per
fastighet. Blir anslutningsavgiften i projektet lägre än 25 000 Kr per
fastighet så minskar också medfinansieringen från kommunen i
motsvarande grad.
Postadress
Mjölby kommun
Service- och teknikförvaltningen
595 80 MJÖLBY
Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13
Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-858 80
Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress
[email protected]
Bankgironummer
791-9848
2(2)
Missiv
Datum
Diarienummer
2017-01-24
KS/2017:36
Beslutsunderlag
Att besluta att ett fiberprojekt ska innehålla minst 5 styck fastigheter
som begärt medfinansiering för flytt av ÖP.
Att bidragsbeloppet kan uppgå till Max 5000 Kr per fastighet.
Att medfinansiering ej medför att kostnaden för fiberanslutning
understiger 25 000 Kr per fastighet.
Att utbetalning av medfinansiering till projektet sker efter redovisning
av aktiva anslutningar, d.v.s. driftsatta fiberanslutning.
Kommunstyrelsen förslag till beslut
Att besluta om ekonomisk nivå, antal fastigheter i ett projekt samt
utbetalning av medfinansiering efter redovisning av fiberprojektet.
___
Beslutet skickas till:
text
Kommunförvaltningen
Dag Segrell
Postadress
Mjölby kommun
Service- och teknikförvaltningen
595 80 MJÖLBY
Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-858 80
Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress
[email protected]
Ba
79
PROTOKOLLSUTDRAG
Mjölby Kommun
Arbetsutskott
§ 37
Sammanträdesdatum
Sida
2017-02-06
1 (2)
KS/2017:36
Riktlinjer bredbandsutbyggnad på landsbygden
Bakgrund
Mindre byalagsprojekt som har för avsikt att etablera fibernät kan inte söka
medfinansiering från Länsstyrelsen om antalet fastigheter,
anslutningsgraden i ett projekt ligger under urvalskriterierna enligt gällande
regelverk. Därför måste det finnas andra möjligheter för ”små” fiberprojekt
att söka medfinansiering. Ett alternativ kan vara att söka medfinansiering
från Mjölby kommun.
Ett krav för att söka medfinansiering från Mjölby kommun är att projektet
måste bestå av minst 5 stycken fastigheter som har anmält anslutning till
accessnät.
Mjölby kommun medfinansierar endast flytt av Överlämningspunkt (ÖP)
för stamnätsfiber närmare ett tänkt Accessnät.
Ingen medfinansiering utgår till Accessnätet.
Mjölby kommun medfinansierar med max 5000 Kr per fastighet för flytt av
ÖP så att anslutningskostnaden blir min 25 000 Kr per fastighet. Blir
anslutningsavgiften i projektet lägre än 25 000 Kr per fastighet så minskar
också medfinansieringen från kommunen i motsvarande grad.
Utbetalning av medfinansiering till projektet sker efter redovisning av
aktiva anslutningar, d.v.s. driftsatta fiberanslutning.
Sammanfattning
För att Mjölby kommun ska medfinansiera ett Byalagsprojekt för fiber så
måste projektet innehålla minst 5 styck fastigheter som anmält anslutning
till fibernät. Ersättningsbeloppet är max 5000 Kr per fastighet. Blir
anslutningsavgiften i projektet lägre än 25 000 Kr per fastighet så minskar
också medfinansieringen från kommunen i motsvarande grad. Utbetalning
av medfinansiering till projektet sker efter redovisning av aktiva
anslutningar, d.v.s. driftsatta fiberanslutning.
Beslutsunderlag
Missiv 2017-01-24
Kommunstyrelseförvaltningsens förslag till beslut om ekonomisk nivå, antal
fastigheter i ett projekt samt utbetalning av medfinansiering efter
redovisning av fiberprojektet.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
PROTOKOLLSUTDRAG
Mjölby Kommun
Arbetsutskott
Sammanträdesdatum
Sida
2017-02-06
2 (2)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
för beslut.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande