Läs hela brevet här

2017-03-07
Kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Till kulturminister Alice Bah Kuhnke
Under en lång tid har Svensk Scenkonsts medlemmar och deras evenemangsbesökare
drabbats av den systematiska andrahandsförsäljningen av biljetter. Att köpa biljetter av
andrahandsförsäljare innebär många risker. Svensk Scenkonst medlemmar vittnar om besökare
som fått både förfalskade och kopierade biljetter vilket i sin tur inneburit att de inte kommit in på
evenemangen. Flera av de företag som har vidareförsäljning av evenemangsbiljetter som
affärsidé har också anmälts flertalet gånger till Konsumentverket för vilseledande
marknadsföring och oskäliga avtalsvillkor.
Ett stort problem för våra medlemmar är att andrahandsförsäljarna tar ut ett betydligt högre pris
än ursprungspriset. Detta blir extra kännbart vid populära föreställningar som snabbt säljs ut. Då
drabbas särskilt resurssvaga besökare som inte kan betala de höga priserna. Kostnaderna och
de ökade svårigheterna att få tag i biljetter gör också att scenkonsten upplevs som
exkluderande, vilket försvårar för scenkonstinstitutionerna att attrahera ovana besökare.
Därmed blir det svårt för våra medlemmar att uppfylla det nationella kulturuppdraget att främja
allas möjligheter till kulturupplevelser.
Vidareförsäljningen av biljetter är inte tillräckligt reglerad idag. Danmark, Norge och Belgien har
valt att förbjuda möjligheten att sälja vidare biljetter till ett högre pris än vad som anges på
biljetten. Regeringen har tidigare hävdat att en sådan lagstiftning riskerar att bli tandlös
eftersom försäljningen sker digitalt och därför kan skötas från utlandet. Vi menar ändå att en
lagstiftning skulle försvåra för de företag som bedriver denna typ av verksamhet. Dessutom har
lagen ett viktigt signalvärde gentemot de som säljer vidare biljetter till ockerpriser. Vi menar
också att en lagstiftning bör kompletteras med initiativ på EU-nivå för att komma tillrätta med
problemen.
Svensk Scenkonst uppmanar därför regeringen att skyndsamt utreda och därefter föreslå en
lagstiftning som förbjuder andrahandsförsäljning av biljetter till ett oskäligt pris.
Stefan Forsberg, ordförande, Svensk Scenkonst
Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom musik, dans och teater. Vi
representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, länsmusikorganisationer, produktionsbolag och
andra verksamheter inom den svenska scenkonsten. Svensk Scenkonst verkar för att skapa så goda förutsättningar
som möjligt för medlemsföretagen att bedriva en professionell verksamhet, både nationellt och internationellt.