2016/17:1020 Värnande av det svenska självbestämmandet över

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-03-08
Besvaras senast
2017-03-15 kl. 12.00
Till statsrådet Isabella Lövin (MP)
2016/17:1020 Värnande av det svenska självbestämmandet över skogen
Vid EU-nämnden den 14 oktober 2016 fick regeringen tydliga instruktioner att
motverka de delar av EU-kommissionens förslag för nya regler gällande
LULUCF (land use, land use change and forestry) som skulle komma att
minska det svenska självbestämmandet över skogen.
Moderaterna fick stöd för sin avvikande mening, som lyder som följande:
”Sverige kan inte acceptera en förordning där nationellt självbestämmande över
skogsfrågor på något sätt äventyras. Att EU-kommissionen genom
referensvärden i delegerade akter bestämmer hur mycket skog som får avverkas
i Sverige kan vi inte ställa oss bakom. Det ska vara medlemsstaterna som
bestämmer över hur skogen inom medlemsstatens territorium förvaltas.”
Vidare har miljö- och jordbruksutskottet kommit med ett tillkännagivande i
betänkande 2015/16:MJU10 som lyder som följande:
”Regeringen bör även fortsättningsvis värna den nationella beslutanderätten
över skogsfrågor i samband med arbetet med EU:s skogsstrategi.”
Flera rådsarbetsgruppsmöten har redan hållits, och det är viktigt att Sverige gör
sin röst hörd i denna för skogen avgörande fråga.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:
Vilka ståndpunkter och synpunkter har de svenska representanterna fört fram i
samband med rådsarbetsgrupperna då LULUCF har behandlats?
………………………………………
Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
1 (2)
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
David Carvajal
2 (2)