Information om behandling av personuppgifter

Information enligt 24 § personuppgiftslagen (523/1999)
Parter vid fastighetsköp
BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER I REGISTER SOM
LANTMÄTERIVERKET UPPRÄTTHÅLLER
Enligt 6 § lagen om köpvittnen ska köpvittnet sända
meddelande om bestyrkande av ett fastighetsköp eller
en annan fastighetsöverlåtelse till Lantmäteriverket och
den kommun inom vars område föremålet för
överlåtelsen är beläget.
Personuppgifter om parterna vid en
fastighetsöverlåtelse förs in i köpeskillingsregistret
över fastigheter samt fastighetsdatasystemets
(FDS) lagfarts- och inteckningsregister samt i fråga
om outbrutna områden (inkl. särskilt överlåtna andelar
i samfällda områden) även i fastighetsregistret.
Personuppgifter
som
registreras
är
namn,
personbeteckning och adress. Personbeteckningen
kan lämnas ut endast för forskning eller statistikföring
eller andra ändamål som nämns i lagen. Adressen för
en person som beviljats spärrmarkering lagras inte ifall
Lantmäteriverket har kännedom om spärrmarkeringen.
Köpeskillingsregistret över fastigheter
Alla fastighetsöverlåtelser som görs i Finland förs in i
köpeskillingsregistret över fastigheter. De uppgifter om
föremålet för överlåtelsen, köpeskillingen samt
överlåtare och förvärvare av överlåtelsen som
köpvittnet meddelar förs in i registret.
Utdrag och andra uppgifter kan på begäran ges ut ur
registret föremålsvis. Filer, vilka som sådana lämpar
sig för automatisk databehandling, eller andra
omfattande datamängder lämnas ut endast om den
som begär uppgifterna anger ett acceptabelt och
tillförlitligt syfte för användningen av uppgifterna.
Registeruppgifterna används till att bestämma en
fastighets värde vid inlösningsförrättningar, planering
av markanvändning, beskattning, kreditgivning samt
andra värderings- och undersökningsuppdrag.
Registeruppgifter om fastighetsöverlåtelser lämnas
enligt lag regelbundet ut till skatteförvaltningen och
befolkningsregistercentralen.
Om fastighetsförvärvarna enligt meddelandet om
fastighetsöverlåtelse har gett sitt samtycke till att
för
direkt
adressuppgifterna
får
användas
marknadsföring
och
opinionseller
marknadsundersökningar som gäller byggnads- eller
fastighetsskötselbranschen, kan Lantmäteriverket
lämna ut dessa uppgifter för nämnda ändamål.
Fastighetsdatasystemets (FDS) register
Fastighetsdatasystemet utgörs av fastighetsregistret
samt lagfarts- och inteckningsregistret.
Fastighetsregistret
I fastighetsregistret förs in t.ex. uppgifter som
individualiserar och identifierar det outbrutna området
som överlåtits från en fastighet. Namnet och
personbeteckningen för den som överlåter det
outbrutna området samt för förvärvaren registreras för
att det outbrutna områdets ursprung ska kunna
härledas.
Lagfarts- och inteckningsregistret
I lagfarts- och inteckningsregistret förs in ägaruppgifter
från lagfarts- och andra inskrivningsansökningar samt
från köpeskillingsregistret över fastigheter. I registret
förs in följande personuppgifter: överlåtelseparternas
namn, personbeteckningar och adresser.
Mot betalning lämnas uppgifter ut i form av utdrag,
intyg, bevis eller andra utskrifter, eller genom en
teknisk anslutning.
Personbeteckningen kan lämnas ut endast då den
som begär den har eller kan ha den i sin besittning
med stöd av personuppgiftslagen eller någon annan
lag. I ett intyg eller bevis som ges från FDS och som
behövs för att kunna göra gällande en persons
rättigheter eller förpliktelser, kan personbeteckningen
antecknas för att identifiera personen.
Den registrerades rättigheter
Med stöd av lagen om ett fastighetsdatasystem och
anslutande informationstjänster (453/2002) har var och
en möjlighet att på Lantmäteriverkets serviceställe
avgiftsfritt få läsa de registeruppgifter som finns i FDS
och göra anteckningar om dem. Den registrerade kan
kräva att en uppgift rättas. Registerföraren ska utan
dröjsmål rätta uppgiften.
Lantmäteriverkets serviceställe kan ge information om
kontaktpersoner
och
ansvariga
personer
för
Lantmäteriverkets register. Man kan bekanta sig med
de beskrivningar enligt 10 § personuppgiftslagen som
gjorts över registren på Internet på adressen:
www.maanmittauslaitos.fi >
Man kan även bekanta sig med beskrivningarna på
Lantmäteriverkets serviceställe under tjänstetid.
Lagar
Personuppgiftslag (523/1999)
Lag om köpvittnen (573/2009)
Statsrådets förordning om köpvittnen (734/2009)
Fastighetsregisterlag (392/1985)
Lag om ett fastighetsdatasystem och anslutande
informationstjänster (453/2002)
Lag om köpeskillingsregister och köpeskillingstatistik
över fastigheter (552/1980)
Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999)