6922/17 kh/HG/sk 1 DG G 2A 1. Kommissionen har förelagt rådet ett

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 6 mars 2017
(OR. en)
6922/17
FIN 167
INST 86
PE-L 9
I/A-PUNKTSNOT
från:
till:
Budgetkommittén
Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet
Komm. dok. nr:
6799/17 FIN 148 SOC 155 - COM(2017) 101 final
6800/17 FIN 149
Ärende:
-
Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
(EGF/2017/000 TA2017 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)
-
Förslag till anslagsöverföring nr DEC 02/2017 inom avsnitt III –
kommissionen – i den allmänna budgeten för 2017
1.
Kommissionen har förelagt rådet ett förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om
utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, vilket återges i
dokument 6799/17 FIN 148 SOC 155 och åtföljs av motsvarande förslag till
anslagsöverföring nr DEC 02/2017, vilket återges i dokument 6800/17 FIN 149.
6922/17
kh/HG/sk
DG G 2A
1
SV
2.
Förslaget syftar till att utnyttja ett belopp på 310 000 EUR på kommissionens initiativ för att
täcka det tekniska stödet inom ramen för Europeiska fonden för justering för
globaliseringseffekter i enlighet med artikel 11 i förordningen om Europeiska fonden för
justering av globaliseringseffekter av den 17 december 2013 1. Syftet med det tekniska stödet
är att finansiera verksamheter som avser övervakning, informationsutbyte, skapande och
uppdatering av en kunskapsbas samt administrativt och tekniskt stöd för möten och
seminarier.
Syftet med förslaget till anslagsöverföring är att överföra ett belopp på 310 000 euro i
åtagandebemyndiganden från artikel 40 02 43 (Reserv för Europeiska fonden för justering för
globaliseringseffekter) och i betalningsbemyndiganden från artikel 04 04 01 (Europeiska
fonden för justering för globaliseringseffekter – stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa
och egenföretagare vars verksamhet har upphört på grund av globaliseringen) till
punkt 04 01 04 04 (Stödutgifter för Europeiska fonden för justering för
globaliseringseffekter).
3.
Budgetkommittén behandlade de båda förslagen vid mötet den 3 mars 2017.
4.
Efter att ha behandlat förslagen beslutade budgetkommittén med kvalificerad majoritet att
föreslå att Coreper rekommenderar rådet att
–
anta utkastet till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för
globaliseringseffekter enligt bilaga 1,
1
–
godkänna förslaget till anslagsöverföring,
–
godkänna utkastet till skrivelse i bilaga 2 rörande detta.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande
av förordning (EG) nr 1927/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 855).
6922/17
kh/HG/sk
DG G 2A
2
SV
BILAGA I
Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2017/000
TA2017 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA
BESLUT
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den
17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och
om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006 1, särskilt artikel 11.2,
med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund
ekonomisk förvaltning 2, särskilt punkt 13,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades
för att ge stöd till arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet
upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på
globaliseringen, den fortsatta globala finansiella och ekonomiska krisen enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009 3 eller en ny global finansiell
och ekonomisk kris samt för att underlätta arbetstagarnas och egenföretagarnas återinträde
på arbetsmarknaden.
1
EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009 av den 18 juni 2009 om
ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter, EUT L 167, 29.6.2009, s. 26.
2
3
6922/17
kh/HG/sk
DG G 2A
3
SV
(2)
Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU,
Euratom) nr 1311/2013 inte överskrida 150 miljoner euro (i 2011 års priser) 1.
(3)
Enligt förordning (EU) nr 1309/2013 får högst 0,5 % av det högsta årliga beloppet som är
tillgängligt via fonden användas varje år för tekniskt stöd på kommissionens initiativ.
(4)
Fonden bör således utnyttjas för att tillhandahålla ett belopp på 310 000 EUR för tekniskt
stöd på kommissionens initiativ.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 310 000 euro i
åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret
2017.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.
Utfärdat i […] den
På Europaparlamentets vägnar
Ordförande
1
På rådets vägnar
Ordförande
Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga
budgetramen för 2014–2020, EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
6922/17
kh/HG/sk
DG G 2A
4
SV
BILAGA II
UTKAST TILL SKRIVELSE
från:
Rådets ordförande
till:
Europaparlamentets ordförande
kopia till: Kommissionens ordförande
Herr ordförande,
I enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 och artikel 15.4 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (20142020) och om upphävande av
förordning (EG) nr 1927/2006 1 har rådet godkänt beslutet om utnyttjande av Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2017/000 TA 2017 – tekniskt stöd på
kommissionens initiativ).
I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen av den 25 oktober 2012 2 kan jag meddela att rådet
å sin sida har godkänt anslagsöverföring nr DEC 02/2017 inom avsnitt III – kommissionen – i den
allmänna budgeten för 2017, vilken åtföljer det ovannämnda beslutet.
(Artighetsfras).
1
2
EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober
2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
6922/17
kh/HG/sk
DG G 2A
5
SV