Kommunala Pensionärs och handikappsrådet 2017

2017-02-16
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala handikapprådet
KALLELSE/underrättelse till
sammanträde
Ledamot som är förhindrad deltaga i
sammanträde inkallar vederbörande
ersättare att tjänstgöra.
Ärenden
Plats och tid
Henån, Biblioteket, studierummen plan 2
2017-03-07 kl.15:00-17:00
KPR
Ordinarie
Clas Nordevik, Stala PRO
Tore Berntsson, Morlanda PRO
L-O Hermansson, Henån PRO
Ing-Britt Knutsson, Orustp.
Florence W Göthe, SPF
KHR
Ordinarie
Anne Hermansson, HSO
Maj-Britt Malmsten, SRF
Reidar Johansson, FUB
Dag Ekliden, Neurof. Kaprifol
Emelie Wikander, Reumat.f.
Övriga
Ersättare
Maisie Almergren, Stala PRO
Inger Eriksson, Morlanda PRO
Hans Wigilius, Henån PRO
Kerstin Sjöholm, Orustp.
Eva Wenäll, SPF
Ersättare
Kerstin Duell, SRF
Sven-Arne Nilsson, Neurof.
Tommy Arvidsson, Reumat.
Per Linnér, IT strateg
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef omsorg
Ann-Christine Westberg, MAS/t.f. verksamhetschef
Bertil Olsson, ordförande KPR/KHR
Sandra Casperson, nämndsekreterare
Utses att justera
Justeringens
plats och tid
ORUST KOMMUN
Bertil Olsson
Ordförande
Sandra Casperson
Sekreterare
1
2017-02-16
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala handikapprådet
Föredragningslista
Föredragningslista 2017-03-07
1. Justering protokoll
kl.15:00-15:05
2. Genomgång av föregående protokoll
kl.15:05-15:10
3. Information om Orust kommuns hemsida
Per Linnér, IT strateg
kl.15:10-15:30
4. Fria resor för pensionärer
Bertil Olsson, ordförande
kl.15:30-15:40
5. Fikapaus
kl.15:40-15:55
6. Information från förvaltningsområdeschefen för omsorg
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef
kl.15:55-16:10
7. Information om beslut IVPA (I väntan på ambulans)
Ann-Christine Westberg MAS/T.f. verksamhetschef
kl.16:10-16:20
8. Information om skyltning av offentliga inrättningar i Henån samt översyn av offentliga
toaletter öppna dygnet runt
Representant från Samhällsutveckling
kl.16:20-16:30
9. Övriga frågor
kl.16:30-17:00
2
2017-02-16
3
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala handikapprådet
KS/2016:192
KS/2017:29
Genomgång av föregående protokoll 2016-10-31
Synpunkter har inkommit på föregående mötes protokoll 2016-10-31 gällande
paragraf 44, 46 och 50
_______________
2017-02-16
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala handikapprådet
Information om Orust kommuns hemsida
Pensionärsföreningarna, Orust, har inkommit med förberedande frågor till mötet i
mars.
Frågorna gäller:
Punkt 8 Kallelser på hemsidan
Punkt 10 Befolkningsstatistik
Punkt 11 Omsorgsutskottets kallelser och protokoll
Punkt 13 Hitta rätt kontaktperson i kommunen
IT strateg Per Linnér informerar om sökvägar på kommunens hemsida.
_______________
4
2017-02-16
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala handikapprådet
Fria resor för pensionärer
Pensionärsföreningarna, Orust, har inkommit med förberedande fråga till mötet i
mars.
Frågan gäller:
Punkt 12 Fria resor för pensionärer
Frågan om fria resor för pensionärer har tidigare varit uppe på Pensionärs- och
handikapprådets sammanträden, och man önskar nu ta del av de
utredningar/beräkningar som tidigare gjorts i detta ärende.
Bertil Olsson, ordföranden informerar i frågan
_______________
5
2017-02-16
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala handikapprådet
Information från förvaltningsområdeschefen för omsorg
______________
6
2017-02-16
7
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala handikapprådet
KS/2016:1998
Information om beslut IVPA (I väntan på ambulans)
Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-25 § 9 att kommunstyrelsen ger
Förvaltningsområde omsorg i uppdrag att utöka samverkansuppdraget med IVPAuppdrag och assistans-uppdrag från och med 2017-04-01, att Kommunstyrelsen
träffar ett nytt avtal med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende det utökade
samverkansuppdraget.
_______________
2017-02-16
8
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala handikapprådet
KS/2014:1692
Skyltning av offentliga inrättningar i Henån samt översyn av offentliga
toaletter öppna dygnet runt
Pensionärsföreningarna ville ha belyst frågor 2016-10-31 dels om diskussion gällande
dålig skyltning av offentlig inrättningar i Henån, dels en översyn av offentliga
toaletter, öppna året om (se beslut 2014-12-03 § 171)
Dessa frågor togs inte upp på mötet i oktober 2016.
_______________
2017-02-16
9
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala handikapprådet
Övriga frågor
KS/2017:78
Skrivelse inkommen angående samlingsplats för äldre – För kännedom
En kommuninvånare har skickat en synpunkt/fundering på samlingsplats för äldre.
Verksamhetschef Marina Hasselgren har lämnat svar 2017-01-10.
_______________