Månadsrapport februari 2017 | Cliens Räntefond Kort

Månadsrapport mars 2017 | Cliens Räntefond Kort
Thomas Grönqvist
Förvaltare, Cliens Räntefond Kort
Cliens Räntefond Kort
Avkastning inkl. avgifter
Jämförelseindex
1 månad
2017 (ytd)
Sedan start**
Snitt årsavkastning
0,1 %
0,19%
13,24 %
2,09 %
Jämförelseindex*
-0,06 %
-0,22 %
2,71 %
0,45 %
Differens
0,16 %
0,41 %
10,53 %
1,64 %
Cliens Räntefond Kort
Förvaltarkommentar
Den amerikanska centralbanken Federal
Reserve bjöd inte på någon överraskning när
man den 14 mars meddelade att man höjer
styrräntan med 0,25 procentenheter till det
nya intervallet 0,75 – 1,00 procent.
Dessutom är målbilden att det blir ytterligare
två höjningar under 2017. Marknaden tog
emot beskedet med lugn eftersom höjningen
får betraktas som fullständigt odramatisk.
Inflationen i Sverige, räknat i årstakt, visade
sig för februari vara 1,8 procent samt för
KPIF, inflation rensat för ränteförändringar,
2,0 procent. Det är 0,4 procentenheter högre
än en månad tidigare och det är främst högre
priser på drivmedel och el som bidrar. Även
livsmedelspriserna bidrar i viss mån. Därmed
ökar trycket på Riksbanken att börja höja
reporäntan något tidigare än planerat men vi
tror att vi måste se flera månader i rad med
en inflation om 2 procent eller mer för att
Riksbanken ska göra ändringar i sina planer
att börja höja räntan under kvartal 1 2018.
Nästa möte med nytt reporäntebesked hålls
den 26 april.
10-årsräntan steg kraftigt fram till i mitten
av månaden med omkring 25 räntepunkter för att därefter sjunka tillbaka med 15
räntepunkter och stanna på 0,60 procent vid
För mer detaljerad information gällande fonden hänvisas till vår hemsida www.cliens.se
Morningstarkategori: Ränte - SEK penningmarknad
* Jämförelseindex - OMRX T-Bill
** Fonden startades 2011-03-31
månadens slut. Likadant ser det ut för USA
där den tioåriga räntan gick ned med 0,25
procentenheter under andra halvan av mars
till drygt 2,35 procent och även majoriteten
av EU-länderna fick se likartade rörelser på
de långa räntorna.
Kreditspreadarna på företagsobligationer
är fortsatt oerhört stabila och har så varit
sedan årsskiftet. Fortsatt stora köp från ECB
är huvudorsaken även om ECB från och med
nu minskar sina köp från 80 till 60 miljarder
euro per månad. Även den svenska riksbanken fortsätter sina stödköp, fast till
skillnad från ECB, dock enbart i statsobligationer.
Även mars blev en stor emissionsmånad på
den svenska obligationsmarknaden där Telia
emitterade ett hybridlån om motsvarande 15
miljarder kronor, både i svenska kronor och
euro. På marknaden för ”vanliga” företagsobligationer var intresset fortsatt stort och i
princip alla emissioner övertecknades.
Vi har deltagit i emissioner från fastighetsbolagen Corem och Atrium-Ljungberg.
Fondens utveckling
Mars månads värdeförändring på fondandelarna blev 0,10 procent och från
1 januari är därmed värdeuppgången 0,19
procent.Vårt jämförelseindex, OMRXTBILL,
gick under månaden ned med 0,06 procent
och utvecklingen är -0,22 procent sedan
årsskiftet.
Den 31 mars var 43 procent av fondens
värde investerat i värdepapper med lägst
kreditbetyg BBB- eller motsvarande,
investment grade. Detta avser betyg från
något av de erkända kreditvärderingsbolagen
Standard & Poor’s, Moody’s eller Fitch.
5 procent av värdet var placerat i stats-,
kommun- eller landstingsrelaterade
värdepapper.
Fondens innehav den 31 mars bestod av
82 procent Floating Rate Notes, 3 procent
obligationer med fast ränta, 14 procent
företagscertifikat samt 1 procent kontanter.
Räntedurationen var vid månadens slut 0,18
år medan den genomsnittliga kreditlöptiden
var 1,71 år. Fondförmögenheten den 31 mars
var 973 Mkr.
Riskinformation
Investeringar i fondandelar innebär ett risktagande. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information, kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan för fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport.