Offentliga rum

Del 2 – Planförslag
Offentliga rum
där behovet av de offentliga mötesplatserna är
tillgodosedda och möjligheten att utföra sina vardagssysslor kan göras inom närområdet utan bil.
I detta avsnitt behandlas kommunens offentliga rum, de platser och områden
som är tillgängliga för allmänheten, så som parker, torg och gaturum. Nedan
beskrivs förutsättningar, riktlinjer och förslag på hur det offentliga rummet i
kommunen kan utvecklas.
Förutsättningar
I samband med att Österåker växer behöver de
offentliga platserna i kommunen utvecklas. För
att göra detta behövs en helhetsbild och en tydlig
inriktning på hur de ska hänga samman och förstärka
varandra. Förutsättningar finns att skapa offentliga
platser med vattenkontakt och en promenadvänlig
kommun med många levande torg och gator.
Utmaningar
• Säkerställa ytor för människors behov av det
offentliga rummet på lång och kort sikt.
• Säkerställa en god kvalitet på de offentliga
platserna i både nya och befintliga områden.
• Öka andelen som känner sig trygga i kommunens offentliga miljöer.
Framtidsbild 2040
Österåker är en kommun med många möjligheter att
röra sig och vistas på offentliga platser. I tätbebyggda
områden finns ett rikt folkliv. Människor väljer gärna
att träffas och umgås i parker och på torg. Det är
attraktivt att gå och cykla, då gator och grönstråk
är trevliga och trygga att röra sig i. Möjligheten att
möta andra människor är stor. Det finns god tillgång
till större vackra områdesparker för samling, fest,
motion, lek och samvaro. Många väljer att bosätta sig
i Åkersberga stad och övriga stationsnära stadsmiljöer
Riktlinjer
Säkerställ ytor för miljön och människan vid
planläggning.
När planprogram och detaljplaner upprättas ska
behovet av parkmark, offentliga ytor, en sammanhängande grönstruktur och ekosystemtjänster
beaktas. Barns, ungas och äldres behov ska vara i
fokus och offentliga miljöer planeras med ett tydligt
innehåll.
Skapa förutsättningar för kommersiell verksamhet i
det offentliga rummet.
Kommersiell verksamhet såsom uteserveringar och
marknadsstånd är en viktig del i det offentliga rummet. Dessa ska främja det offentliga livet i Österåker
och bidra till upplevelser av miljön, även för dem
som vistas där i icke kommersiellt syfte. Kommersiell
verksamhet i det offentliga rummet ska inte ske på ett
sätt som utesluter annan användning.
67
Översiktsplan 2040
Planera för tydligare och bättre tillgänglighet vid
bebyggelseutveckling.
I samband med bebyggelseutveckling av halvprivata
grönområden såsom golfbanor, idrottsplatser med
mera, ska dessa så långt som möjligt göras tillgängliga
för allmänheten.
Ta tillvara gaturummet som en offentlig miljö.
I all infrastrukturplanering ska gaturummen betraktas som en offentlig miljö med en efter skala anpassad
gestaltning.
Att arbeta vidare med
Ta fram ett parkprogram.
Ta fram ett stadsmiljöprogram.
68