Sammanställning av höga flöden i landet vecka 10, 2017

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
Avd för utveckling av samhällsskydd
Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Anna Höglund
010-240 50 83
[email protected]
1 (2)
Datum
Diarienr
2017-03-08
2017-995
Enligt sändlista
Sammanställning av höga flöden i landet
vecka 10, 2017
Sammanställningen är baserad på länsstyrelsernas uppgifter under vecka 10.
Sammanfattning av läget
Läget är lugnt i hela landet.
Inga rapporter om höga flöden har inkommit.
För aktuellt snödjup hänvisas till http://www.smhi.se/vadret/vadret-isverige/snodjup.
SMHI uppdaterar kontinuerligt sina meteorologiska och hydrologiska
varningar. För aktuell varningssituation hänvisas till SMHI:s hemsida
http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/Varningar.
SMHI tar fram sannolikhetsprognoser för höga flöden. Prognoserna baseras på
delavrinningsområden och visar sannolikheten för att ett flöde ska nå
varningsklass 1 eller högre.
https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/sakerhetoch-beredskap/2.691/2.746/2.2566
Rapporter för nästa vecka, om höga flöden förekommer eller om Länsstyrelsen
bedömer att problem kan uppstå, önskas senast tisdagen den 14 mars, kl.
14.00 under händelsen ”Rapportering höga flöden 2017” i WIS. Tänk på att ge
MSB läsrättighet för er notering när ni laddar upp rapporten i WIS.
Om inte någon rapport inkommer utgår MSB från att inga höga flöden
förekommer i ert län.
Denna rapport finns även på vår hemsida, https://www.msb.se/hogafloden
samt i WIS under händelsen ”Rapportering av höga flöden 2017”.
MSB-1.4
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Postadress
651 81 Karlstad
Besöksadress:
Stockholm: Fleminggatan 14
Karlstad: Norra Klaragatan 18
Sandö: Sandövägen 7
Revinge: Revingeby
Telefon: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 00
[email protected]
www.msb.se
Org nr.
202100-5984
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
2 (2)
Datum
Diarienr
2017-03-08
2017-995
Avdelningen för utveckling av samhällsskydd
Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Anna Höglund
Sändlista
Samtliga länsstyrelser
Justitiedepartementet
Regeringskansliets krishanteringsfunktion
Svenska Kraftnät
SMHI