Professionsdagen för studenter inom lärarutbildningen

Professionsdagen för studenter inom lärarutbildningen
Borås 24 mars 2017
Passkod A
8:45 9:00 9:10 9:20 9:30
Passkod B
Passkod C
Passkod D
9:45 9:55 10:05 10:15
10:30 10:40 10:50 11:00
11:15 11:25 11:35 11:45
12:1012:50
A01
B01
C01
D01
VFU - pass
A02
B02
C02
D02
VFU - pass
A03
B03
C03
D03
VFU - pass
A04
B04
C04
D04
VFU - pass
Mässtid
08:45 - 12:00
A09
B09
C09
D09
VFU - pass
A10
B10
C10
D10
VFU - pass
A11
B11
C11
D11
VFU - pass
A12
B12
C12
D12
VFU - pass
VFU-pass
12:10 - 12:50
Under varje rubrik finns information om starttid och stopptid på seminariepassen samt en passkod
som man kan hitta i schemat ovanför.
Anmälningsformuläret öppnas måndag 27 feb kl 08:30 och stängs onsdag 8 mars kl 13:00. Länk till
sidan för anmälningsformuläret kommer att finnas på:
http://www.hb.se/Samverkan/Samarbeta-med-studenter/Professionsdag-for-studenter-inomlararutbildningen/
Varför använda TAKK hela dagen med alla barnen?
Herrljunga Kommun
Målgrupp: Förskollärare
Kl: 09:00 –09:30
Passkod: A01
Innehåll: Vi kommer att berätta om hur vi i Ytterby förskoleområde i Herrljunga kommun arbetar för
att ge alla barn så bra och tidigt stöd i sin språkutveckling som möjligt. En del i det arbetet är att all
vår personal ska ha goda kunskaper i TAKK för att kunna använda sig av det i språk- och kommunikationsutveckling med alla barn.
Hur motiverar vi lärare våra elever till att lära sig nya saker? Hur får vi dem
att nå sina mål?
Västra Hisingen
Målgrupp: Grundskollärare
Kl: 09:00 –09:30
Passkod: A02
Innehåll: Forskning har visat att motivationen till att lära sig något ökar, om du vet att någon annan
har glädje och/eller nytta av din nya kunskap. Det kallas då för värdeskapande lärande. Vi är tre
lärare som arbetar i år 4-6 på en skola där värdeskapande lärande fokuseras. I detta arbete använder
vi en app tillsammans med eleverna. Med den appen kan lärare få en sluten dialog med varje elev
och justera undervisningen snabbt vid behov. Med fortlöpande återkoppling från läraren får eleverna
bättre struktur och stöd i reflektionen kring vad de gör och lär sig i skolan. Appen heter Loop me. Vi
tänker berätta mer om hur den fungerar och hur vi har arbetat med den hitintills i våra klasser.
~1~
Professionsdagen för studenter inom lärarutbildningen
Borås 24 mars 2017
Programmering i förskolan
Falköpings Kommun
Målgrupp: Förskollärare
Kl: 09:00 –09:30
Passkod: A03
Innehåll: Barn vi möter idag växer upp i ett samhälle med snabb förändringstakt och vi blir allt mer
digitaliserade. Detta är ett seminarium om hur förskolan kan möta barns intresse och utmana dem
inom en del av teknikens värld. Hur kan vi på ett inspirerande och lärorikt sätt erbjuda barn att
utforska programmering?
Det är inne att lära ute
Bollebygds Kommun
Målgrupp: Fritidspedagoger och lärare F-3
Kl: 09:00 –09:30
Passkod: A04
Innehåll: Vi har en stark tro på att våra elever mår bra och utvecklas mot målen i Lgr 11 då vi arbetar
utomhus. Naturen är klassrummet och elevernas lust att utforska, använda alla sinnen och upptäcka i
ett sammanhang får utrymme. Lina Oscarsson och Per Holm, Bollebygdskolan F-3
Gislaveds förskolor - en mötesplats för alla!
Gislaveds Kommun
Målgrupp: Förskollärare
Kl: 09:10 – 09:40
Passkod: A09
Innehåll: Varje förskola är en fantastisk mötesplats där ALLA är en del av och bidrar till mångfalden.
Hur skapar vi goda, välkomnande möten med alla våra barn och föräldrar? Med ett stort fokus på
hela barngruppen ger vi barnen gemensamma erfarenheter där det inte har någon betydelse var du
kommer ifrån. När vi SPRÅKAR tillsammans i lustfyllda lekmiljöer skapas delaktighet, engagemang
och lärande. Hur kan vi göra förskolan mer begriplig för alla föräldrar och därmed förbättra
samarbete och delaktighet? Erfarenheter, tips och idéer från några förskolor i Gislaved. Kristina
Ljunggren Jonsson är förskollärare och specialpedagog med mångårig erfarenhet av arbete inom
förskola i ett mångkulturellt område i Gislaved.
G Suite och webbaserade läromedel i praktiken
Svenljunga Kommun
Målgrupp: Grundskollärare
Kl: 09:10 – 09:40
Passkod: A10
Innehåll: Hur skapar vi god undervisning och hur kan vi skapa arbetsområden där digitala resurser
blir en naturlig del? Hur påverkas elevernas lärprocesser när man har möjlighet att skapa elevaktiva
uppgifter och ge eleverna tillgång till sitt eget undervisnings-material? En föreläsning om hur vi som
pedagoger arbetar med Ipad/Cromebook, G Suite och webbaserade läromedel i praktiken.
Partille Stories : Skriv på riktigt - inspirerande skrivartävling
Partille Kommun
Målgrupp: Grundskollärare 4-9
Kl: 09:10 – 09:40
Passkod: A11
Innehåll: Hur kan man få eleverna att bli inspirerade att skriva? Hur kan elever få sina texter
publicerade och lästa av fler än de i klassen? Hur får man kommunens elever delaktiga i ett
gemensamt skrivarprojekt där även invånarna får ta del av resultatet? Hur får man elevers reportage,
fantasyberättelser och andra texter publicerade i tidningen? Hur får man kända författare, duktiga
filmare eller äventyrliga lajvare till sin klass? Hör hur Kajsa och Samuel berättar om skrivartävlingen
~2~
Professionsdagen för studenter inom lärarutbildningen
Borås 24 mars 2017
Partille Stories lyckats med detta och mer därtill. Vi berättar även om hur Partille Talks ger eleverna
chansen att delta i en debattkväll med kommunens politiker.
Kajsa Hedlund lärare sv/eng 7-9 Vallhamra skola, Partille kommun tilldelades Svenska Akademiens
svensklärarpris 2012. Samuel Vasell, elev i år 8 Vallhamra skola, vinnare av Partille Stories 2016. Läs
gärna mer på www.partillestories.se
Hållbar framtid genom möten
Västra Göteborg
Målgrupp: Förskollärare
Kl: 09:45 – 10:15
Passkod: B01
Innehåll: I vårt projekt har barnen fått möta olika material och olika arbetssätt. De har utvecklat sina
förmågor samtidigt som de har lärt sig att de har en röst som betyder något.
Framtidens skola
Kunskapsskolan i Borås
Målgrupp: Grundskollärare åk 4-9
Kl: 09:45 – 10:15
Passkod: B02
Innehåll: Hur kommer världen att förändras och vilka förmågor kommer eleverna att behöva få med
sig i en värld som är under ständig förändring?
World Children Prize
Malmen Montessori i Borås
Målgrupp: Grundskollärare
Kl: 09:45 – 10:15
Passkod: B03
Innehåll: World’s Children’s Prize har sedan år 2000 utbildat och stärkt 38,4 miljoner barn i världens
största årliga utbildningssatsning för alla människors lika värde, barnets rättigheter och demokrati.
WCP-programmet genomförs årligen i skolor över hela världen. Inför varje ny omgång nomineras tre
framstående barnrättshjältar till The World’s Children’s Prize for the Rights of the Child (WCPRC).
UTEFRITIDS, det du kan göra inne kan du även göra ute
Mölndals Stad
Målgrupp: Fritidspedagoger och lärare
Kl: 09:45 – 10:15
Passkod: B04
Innehåll: 2011 startade Utefritids på Eklandaskolan. Planen var att ha ett fritids som bygger på att
vara utomhus och göra så gott det går liknande saker som på vanliga fritids. Idag är Utefritids
etablerat och ca 65 elever klär på sig varje dag och går ut i skog och mark. Verksamheten är ej
kopplad till Ur och Skur.
Programmering med förskolebarn och elever på Partille Makerspace
Partille Kommun
Målgrupp: Förskolellärare och fritidspedagoger
Kl: 09:55 – 10:25
Passkod: B09
Innehåll: Partille Makerspace är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen. Vi på Partille Makerspace tar emot besök av barn- och elevgrupper från
kommunens förskolor och skolor samt besöker även förskolor och skolor och inspirerar pedagoger till
att använda programmering på olika sätt i verksamheten och undervisningen. Under detta
seminarium berättar jag om vår verksamhet för förskolebarn och yngre skolbarn och hur vi inspirerar
pedagoger att se programmering som en naturlig del av verksamheten. Jag visar hur vi arbetar med
~3~
Professionsdagen för studenter inom lärarutbildningen
Borås 24 mars 2017
enkel programmering med så kallade Bee-bots-robotar. Jag visar också hur vi på förskolor och skolor
använder oss av bland annat Code.org för att skapa förståelse för programmering samt Scratch Junior
för att till exempel skapa egna sagor där barnen lär sig programmera med hjälp av enkel blockprogrammering. /Anna Bäckbro, Utvecklingsledare Partille kommun
10 konkreta tips på hur du når ett ännu bättre resultat som lärare
Borås Stad
Målgrupp: Grundskollärare
Kl: 09:55 – 10:25
Passkod: B10
Innehåll: SO-läraren Henrik Ärlig som blev årets pedagog för grundskolan år 2016 kommer under
detta seminarium att presentera 10 konkreta och handfasta tips på hur du kan nå ett ännu bättre
resultat med dina elever i skolan, både måluppfyllelsen och kring den personliga utvecklingen hos
eleverna. Exempelvis hur han arbetar med feedback kopplat till BFL, elevernas personliga målbild och
elevstyrda utvecklingssamtal. Välkommen!
Lust att lära genom delaktighet och inflytande
Västra Göteborg
Målgrupp: Förskollärre
Kl:09:55 – 10:25
Passkod: B11
Innehåll: Svante Orells förskola arbetar med fokus på barns delaktighet och inflytande. När barnen
fick makt och möjlighet att göra samlingen till sin, på "sitt språk", skapande och lek, dekonstruerades,
(omtolkades) samlingen som traditionellt begrepp. Barnen blev aktiva medkonstruktörer av kultur
och kunskap på sin förskola. Någon vet vad ett barn är men ingen vet vad det kan bli. Någon vet vad
en samling är men ingen vet vad den kan bli!
Vardagen och undervisningen som lärare i fritidshem i Gnosjö kommun
Gnosjö Kommun
Målgrupp: Fritidspedagoger
Kl: 10:30 – 11:00
Passkod: C01
Innehåll: Vi berättar om hur arbetsdagen i fritidshemmet ser ut, översiktligt och med konkreta tips
på hur du kan arbeta utifrån den erfarenhet vi har av arbete i fritididshemmen. Seminarieledare är
Magdalena Pettersson, som arbetar på fritidshemmet vid Bäckaskolan i Gnosjö som har drygt 300
elever från förskoleklass till årskurs 6, och Louise Nimstad, som arbetar i fritidshemmet på den
mindre Kulltorpsskolan som har ca 60 elever från förskoleklass till årskurs 6.
Äventyrliga raster ger fokus till lärande
Herrljunga Kommun
Målgrupp: Fritidspedagoger och lärare F-6
Kl: 10:30 – 11:00
Passkod: C02
Innehåll: Planerade och strukturerade rastaktiviteter för skolans alla elever skapar trygghet och lust
att lära.
~4~
Professionsdagen för studenter inom lärarutbildningen
Borås 24 mars 2017
Med anknytningsteorin som förhållningssätt
Alingsås Kommun
Målgrupp: Förskollärare
Kl: 10:30 – 11:00
Passkod: C03
Innehåll: Annica Rehn-Berglund, förskollärare och diplomerad småbarnspedagog, berättar om hur
anknytningsteorin uppkom. Hur anknytning utvecklas och ger exempel från det pedagogiska arbetet
med de yngsta barnen.
Ny på jobbet
Lärarförbundet
Målgrupp: Sista års studenter
Kl: 10:30 – 11:00
Passkod:
C04
Innehåll: Vad ska du tänka på när du kommer till en ny arbetsplats. Det är inte bara de sociala
koderna på en ny arbetsplats som du behöver ta till dig. Du kommer nu att få omsätta det du tidigare
läst om i skolan till att faktiskt göra. En del får svårt att hantera det nya uppdraget och vi kan se allt
fler som tar på sig för mycket som ny. Vi vill hjälpa dig med några tips och råd kring vad i skollag och
lagar säger. Hur kan du som ny få en bra start på ditt arbetsliv?
Det Digitala Barnet - producent istället för konsument
Kungsbacka Kommun
Målgrupp: Förskol- och grundskollärare
Kl: 10:40 – 11:10
Passkod: C09
Innehåll: Möt det digitala barnet i förskolan. Alla har vi diskuterat hur vi ska bemöta våra barn i
förskolan för att de ska få en bra digital kompetens. Så här gör vi!
Vidga perspektiv för att rusta barn och elever för en komplex och oviss
framtid
Kungsbacka Kommun
Målgrupp: Förskol- och grundskollärare
Kl: 10:40 – 11:10
Passkod:
C10
Innehåll: Samverkan mellan utbildning och omvärld integrerat i undervisningen är en förutsättning
för utveckling i Kungsbacka. Att stärka entreprenöriella kompetenser, skapa relationer i och med
omgivande samhälle, arbeta motivationshöjande och sätta sig själv i en samhällelig kontext för ökad
måluppfyllese i både på förskola och skola.
Att lyckas med barns inflytande
Borås Stad
Målgrupp: Förskollärare
Kl: 10:40 – 11:10
Passkod: C11
Innehåll: Frågan är inte om barn kan ha inflytande utan hur? Att skapa människor som tror på sig
själva, är lyhörda för andra och tillsammans med andra kan och vill forma framtiden, det är ett av
förskolans viktigaste uppdrag. På Bildningsgalan 2016 prisades pedagoger från Dalsjögårdens förskola
för sitt arbetssätt. Hör dem berätta om hur de arbetat med att väva in barnens förslag i den dagliga
verksamheten.
~5~
Professionsdagen för studenter inom lärarutbildningen
Borås 24 mars 2017
Alla CV:n kan bli bättre
Karriärservice Högskolan i Borås
Målgrupp: Alla studenter
Kl: 10:40 – 11:10
Passkod: C12
Innehåll: I CV-föreläsningen tittar vi närmare på hur du kan gå tillväga med ditt CV och vad som är
viktigt att tänka på. Du får tips på hur du kan göra ditt CV och ditt personliga brev bättre, då de är
viktiga verktyg på vägen mot en intervju.
Lärande i sagans värld
Mölndals Stad
Målgrupp: Förskollärare
Kl: 11:15 – 11:45
Passkod:
D01
Innehåll: Att utveckla lärmiljöer och synliggöra processer. Marie Eriksson är förskollärare, författare
och arbetar med förskoleutveckling i Mölndals stad. Hon föreläser om dokumentation och reflektion
som motor i en verksamhet som bygger på lekfullhet, fantasi och kreativitet.
First Year Teacher Challenges
Målgrupp: Sista års studenter
Kl: 11:15 – 11:45
Passkod:
D02
Innehåll: What challenges do first year teachers face? How can you meet these challenges and have
a great first year in the classroom?
Internationella Engelska Skolan Borås
Vårt expanderade Uterum - Barns röster om att CYKLA
Jönköpings Kommun
Målgrupp: Förskollärare
Kl: 11:15 – 11:45
Passkod: D03
Innehåll: Vi synliggör hur vi med hjälp av lastcyklar får möjlighet att utforska de uterum som vi
annars inte har möjlighet att nå. Uterummen är viktiga platser i såväl vårt gemensamma tema Hållbar
Framtid som i barns matematiserande. Presentationen visar barnens egna röster och tankar om
detta.
Digitala tips för engelska-undervisningen
Alingsås Kommun
Målgrupp: Grundkollärare
Kl: 11:15 – 11:45
Passkod: D04
Innehåll: De digitala resurserna för undervisning i engelska är enorma. Linda Hurtig som arbetar i åk
4-6 i Alingsås kommer att ge praktiska tips på hur du kan använda enkla digitala resurser för att
variera undervisningen i engelska, både hemsidor och appar för enskilda elever och i helklass.
Det gäller att göra vardagen begriplig för alla våra barn
Svenljunga Kommun
Målgrupp: Förskollärare
Kl: 11:25 – 11:55
Passkod: D09
Innehåll: På många sätt tar vi barnens rätt till kommunikationen för givet, men hur arbetar vi
medvetet för att säkerställa att alla får utveckla sina kommunikativa förmågor? Vilka sätt erbjuder
vår verksamhet? Hur ser vi till att vardagen blir begriplig och förutsägbar för alla barn? Pedagogerna
~6~
Professionsdagen för studenter inom lärarutbildningen
Borås 24 mars 2017
på Landbo förskola i Svenljunga kommun berättar om hur de praktiskt arbetar med Alternativ
Kompletterande Kommunikation (AKK)
Tellus – för en hållbar framtid
Härryda Kommun
Målgrupp: Förskol- och grundskollärare
Kl: 11:25 – 11:55
Passkod: D10
Innehåll: Vi vill berätta för er om Tellus, vårt resurscenter, som riktar sig till både barn, elever och
pedagoger för att utveckla intresset för matematik, teknik och naturvetenskap. Kom och lär dig om
konkreta metoder för att nå och väcka intresse hos barn och elever!
Från KAOS till fritidshem i utveckling
Bollebygds Kommun
Målgrupp: Fritidspedagoger
Kl: 11:25 – 11:55
Passkod: D11
Innehåll: Ni ska få följa med vår resa om hur vi utvecklats under ett år till idag. Vi förmedlar också
våra tankar om vårt fritidshems framtida utveckling. Berit Norberg och Medina Jilta, Örelundskolans
fritidshem
Trivselprogrammet
Falköpings Kommun
Målgrupp: Förskol- och grundskollärare
Kl: 11:25 – 11:55
Passkod: D12
Innehåll: Trivselprogrammet är en metod för skolor att få ökad aktivitet, trygghet och struktur på
rasterna i grundskolan. Det är även en del av ett förebyggande arbete på skolan för att komma
tillrätta med konflikter, kränkningar och mobbning. Det involverar och engagerar i hög grad eleverna
i arbetet. Programmet integreras enkelt i skolans ordinarie verksamhet och ger skolan fler verktyg för
att skapa en aktiv, inkluderande och trygg miljö för eleverna.
~7~