Resultaträkning 2016

Resultatsammanställning 2016
Förening/enhet (nummer och namn):
Datum:
352 Järfälla
2016-12-31
Intäkter:
Finansieringsform:
1.
Medlemsavgifter
2.
Fritidsmedel
3.
Boinflytandemedel
5.
Övrigt: ABF, LH:s serviceavg m m
Summa intäkter per finansieringsform:
1.Medlems.
2.Fritids.
3.Boinflyt.
5.Övrigt
193 439
25 160
119 189
0
193 439
25 160
119 189
0
100. Bättre boende för hyresgästerna
11 344
25 160
5 060
3 569
200. Utökad medlemsnytta
42 412
0
0
0
3 086
0
75 069
0
105 978
0
37 600
0
162 820
25 160
117 729
3 569
30 619
0
1 460
-3 569
Kostnader:
300. Förutsättningar för att lyckas
700. Stödverksamhet
Summa kostnader per finansieringsform:
Resultat- överförs till 2017*
* Efter godkännande av RS samt att överenskommelse träffats med fastighetsbolaget avseende finansieringsform 2 och 3. .
2017-03-05 20:06