Kallelse dagordning

Landstingsstyrelsen
Fastighets- och investeringsberedningen
REVIDERAD 2017-03-08
KALLELSE/DAGORDNING
2017-03-06
Landstingsstyrelsens fastighets- och
investeringsberedning kallas till sammanträde
Datum
2017-03-16
Tid
10.00 - 12.00
Plats
Mälarsalen, Landstingshuset
Förhinder
meddelas till
Karin Mikaelsson
e-post: [email protected],
tfn: 08-737 43 72
Ärenden
1
Justerare och justeringsdag
2
Förnyat inriktningsbeslut avseende nya spårvägsmuseet i
Hus 9 i Gasverksområdet
LS 2017-0278
Föredragande: John Fredlund
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
3
Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation
i Hagalund på gula linjen
LS 2017-0389
Föredragande: Mårten Frumerie
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
4
Upphandling avseende hälso- och sjukvård
LS 2016-0710, 2017-0302
Föredragande: Erik Hägerdal
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Ärendet omfattas av sekretess
Anmälan
5
Statusuppdateringar - Strategiska fastighetsfrågor &
investeringar
Rapport utsändes senare
6
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Rapport
Information
7
Redovisning av pågående projekt/upphandlingar NKS
Anne Rundquist informerar
Paul Lindquist, Ordförande
1 (1)