Botnia Exploration Pressrelease 2017-03-09

Lyckade tester med lasersovring av Vargbäckens
guldmineralisering
(AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration Holding AB har utfört sovringstester med material från guldmineraliseringen
Vargbäcken. Dessa tester visar att det är möjligt att avskilja cirka 70% av volymen som ofyndigt gråberg vilket leder till sänkta
kostnader i processteget. En annan viktig faktor är att en stor del av den brutna bergvolymen kan komma att återfyllas i
dagbrottet utan att behöva deponeras på upplag vilket är positivt både från kostnads- och miljösynpunkt.
– De positiva resultaten är en bekräftelse på tidigare utförda tester 2015. Årets tester genomfördes på cirka 3 000 ton, tagna över ett större
område från Vargbäcken än tidigare. Fyndigheten i Vargbäcken består, till skillnad från den höghaltiga guldfyndigheten Fäbodtjärn, av en
mängd smalare guldförande kvartsgångar som ligger i den ofyndiga bergarten diorit. Med lasersortering kan denna diorit mer eller mindre tas
bort med avsikten att ge lägre kostnader och högre guldhalt in till anrikningen som följd. Resultaten bekräftar att lasersortering är en mycket
intressant teknisk lösning och Botnia kommer att fortsätta samarbetet med Outotec för att utveckla detta vidare, säger Bengt Ljung VD på
Botnia Exploration Holding AB.
Testerna har utförts i Tomras laboratorium i närheten av Hamburg. Försöket har utförts i samarbete med Outotec som är den skandinaviska
distributören av Tomras sorteringsutrustningar.
För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: [email protected]
Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2017.
Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och
basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.