Läs mer

Kallelse
Kommunstyrelsen
2017-03-02
Kallelse/Ärendelista
Nr
Ärende
Dnr
1.
2.
3.
4.
5.
Justering (i tur att justera Cristina Bernevång (KD), tisdag 14 mars, kl. 13.00)
Fastställelse av ärendelista
Kommunstyrelsens information
Förvaltningens information
Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2017-03-09
2017/12
6.
Budget och verksamhetsplan för år 2017 för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund
Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda
Befolkningsprognos 2016-2025 – konsekvenser för kommunens planering
Ombudgetering av investeringsanslag 2016
Ansökan om investeringsmedel för planerat underhåll 2017
Hälso- och sjukvårdsavtal 2017-2020 och överenskommelse om samarbete
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk Föredragning
Ansökan om investeringsmedel för etablering av temporära förskolelokaler
Föredragning
Svar på motion om att förbättra trafiksituationen för cykel och
gångtrafikanter
Svar på motion om trafiksituationen på Nygatan vid Bogesundsskolan
Svar på motion om cykelställsparkering vid Hökerumsmotet
2017/25
Ansökan om investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet
kost 2017
Ansökan om investeringsmedel för inventarier i samband med
kontorsöversyn
Ansökan om investeringsmedel för ärendehanteringssystem m.m. på miljö
och samhällsbyggnad
Reviderade riktlinjer för pensionssparande genom löneavstående
Föredragning
Policy för markförvärv
Förnyad tillståndsansökan vindkraftpark Lundby Föredragning
Samrådsyttrande gällande översiktsplan 2017-2030 Falköpings kommun
Planbesked för fastigheten Vegby 4:170
Fördelning av 2017 års anslag för kostnadskrävande projekt för föreningar
Fördelning av 2017 års anslag för kostnadskrävande projekt för allmänna
samlingslokaler
Svar på medborgarförslag om pendelparkering vid Rönnåsen
Svar på medborgarförslag om fler pendlings p-platser öster om staden
Ulricehamn
Återrapportering av vidtagna åtgärder utifrån IVOs tillsyn 2015-02-11
Patientsäkerhetsberättelse 2016
Fastställda bidragsnivåer till förskolor och annan pedagogisk verksamhet
2017 Föredragning
Fastställda bidragsnivåer till förskoleklasser, grundskolor och fritidshem
2017
Fastställda bidragsnivåer till gymnasieskolor 2017
Fastställda bidragsnivåer Fantasia 2017
Fastställda bidragsnivåer till Montessoriskolan 2017
2017/28
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens beslutsärenden
2017/113
2017/65
2017/86
2016/763
2016/783
2017/71
2016/687
2015/84
2016/279
2017/102
2017/36
2016/631
2017/42
2015/167
2016/751
2016/686
2017/11
2017/10
2016/514
2016/177
2015/16
2017/97
2016/657
2016/658
2016/659
2016/660
2016/661
Kallelse
Kommunstyrelsen
2017-03-02
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Fastställda bidragsnivåer till Ur och skur 2017
Fastställda bidragsnivåer Vistaholm 2017
Fastställda bidragsnivåer till Änglagården 2017
Avsägelse som ersättare i beredande utskottet, Inga-Kersti Skarland (S)
Val av biträdande kommunalråd för 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Val av ledamot till budgetutskott
Informationsärende till kommunstyrelsen 2017-03-09
2016/663
2016/665
2016/666
2017/84
2017/170
2017/183
2016/675
På grund av renovering av ventilationen är sammanträdesrummen på våning 5 avstängda.
Det blir därför förändring av lokaler just på detta sammanträde.
Hålltider under dagen:
Kl. 8.00 - 8.30
- upprop, godkännande av ärendelista,
- kommunstyrelsens information och förvaltningens information/verksamhetsrapporter
Kl. 8.30 – 9.30
Arbetsgrupp hela kommunstyrelsen gemensamt
Kl. 9.30 Fika
Kl. 10.00 – 12.00
Arbetsgrupper
Lokal:
Arbetsgrupp samhällsutveckling sammanträdesrummet Stadshusets entréplan
Arbetsgrupp lärande/välfärd kommunfullmäktiges sessionssal
Kl. 13 - 14
Ärendeföredragning (utan debatt) 10 min/ärende
Kl. 14 - 15
Partigruppmöten (inkl. fika)
Lokal:
S+C+L
M + KD
SD
NU + MP
V
Fullmäktiges sessionssal
Sammanträdesrummet Stadshusets entréplan
Muséets 2 våning
Rådhuset vån 2
Rådhuset vån 1
Kl. 15 Politisk diskussion och beslut – Öppet sammanträde