Dagordning vid Norra regionens årsmöte 23 mars 2017

Dagordning vid Norra regionens årsmöte 23 mars 2017
1.
Mötets öppnande
2.
Upprop och godkännande av röstlängd
3.
Val av mötesfunktionärer
– ordförande
– sekreterare
– justeringsmän
4.
Beslut om mötets behöriga utlysande
5.
Styrelsens verksamhetsberättelse
6.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamheten
7.
Planerad verksamhet
8.
Val av styrelseledamöter
– antal
– namn
9.
Val av ledamöter till valberedning
10. Övriga frågor
11.
Dagordning2017
Avslutning
1 (1)