Blankett - Halmstads kommun

Bilaga 4 – Slamavskiljare och markbädd
Slamavskiljare

Ny, kommer att anläggas
3
Fabrikat: ............................................................................. Våtvolym: .................................. m
 Testad och godkänd (EN 12566-1) för .................... st hushåll eller antal ...................... personer

Förankras Typ av förankring………………………………….

Befintlig, kommer att användas
Ålder ………..
 P-märkt
Antal kamrar: ......... ………
 T-rör monterat
Våtvolym:…………..m
 Foto av slamavskiljare
3
Pump och fördelningsbrunn
 Pump kommer installeras
 Integrerad i slamavskiljaren
Finns larmfunktion:  Ja
 Separat pumpbrunn
 Nej
 Fördelningsbrunn kommer installeras
Fosforavskiljning

Ej aktuellt

Fosforfällning (före slamavskiljning)

Annat, beskriv:…………………………………………………………………………………………….

Fosforfälla (efter slamavskiljning)
Fabrikat/modell: ...................................................................................................................................
Beskriv omhändertagandet:. .................................................................................................................

Serviceavtal tecknas
Efterbehandling - Markbädd
 Normal
 Upplyft
 Tät (gummiduk)
 Trycksatt
Antal spridarledningar:..........st Längd per st:…….m Avstånd mellan spridarledningar…….. m
Yta:……m
2
 Luftning av spridarledningar och uppsamlingsledningar
Provtagningsbrunn för utsläpp av renat avloppsvatten finns:  Ja

Nej
 Utsläppspunkt, vatten från avloppsanläggningen leds till:………………………………………………………….
Moduler/kassetter
Bifoga tillverkarens tekniska beskrivning av modulerna med ansökan
Fabrikat…………………….. Antal:……….st
Spridningsbäddens längd och bredd:………………………
 Luftning av spridarledning
Yta:……..m
2
 Typritning bifogas
Dimensioneringen är gjord efter LTAR-värde:  Ja
 Nej
Halmstads kommun  Miljöförvaltningen  Box 153, 301 05 Halmstad  Tel 035-13 70 00  Fax 035-13 70 92
Epost: [email protected]  www.halmstad.se  Org nr 212000-1215  Bankgiro 991-2171  Postgiro 4756600-5
Besöksadress  Kungsgatan 25
Bilaga 4 – Slamavskiljare och markbädd
Profilskiss (beskrivning av markbädd och läggningsdjup)
1. Materialavskiljande skikt 
1
2. Spridningslager består av
 Makadam  Naturgrus
Tjocklek ……..cm
Kornstorlek ……. mm
3. Markbäddsand består av:
Tjocklek …….cm
Kornstorlek …….mm
4. Övergångslager består av:
Tjocklek …… cm
Kornstorlek ……… mm
2
3
4
5
5. Dräneringslager består av:
Tjocklek …… cm
Kornstorlek ……….. mm
Rita in markbäddens placering i förhållande till befintlig marknivå på skissen nedan. Observera att
grundvattnet inte får tränga in i uppsamlingsledningarna.
Tvättat material bör alltid användas. För krossprodukter är tvättning ett krav.
Halmstads kommun  Miljöförvaltningen  Box 153, 301 05 Halmstad  Tel 035-13 70 00  Fax 035-13 70 92
Epost: [email protected]  www.halmstad.se  Org nr 212000-1215  Bankgiro 991-2171  Postgiro 4756600-5
Besöksadress  Kungsgatan 25