Anmälan till förskoleklass

LULEÅ KOMMUN
Barn- & utbildningsförvaltningen
Anmälan till förskoleklass
Läsåret 2017/2018
Uppgifter om barnet
Förnamn
Kön
Man
Efternamn
Personnummer
Folkbokföringsadress
Kvinna
Alternativ adress (ifylls t.ex. vid delad vårdnad)
Uppgifter om förälder/vårdnadshavare 1
Förnamn
Kön
Man
Efternamn
Mobiltelefon
Personnummer
Hemtelefon
Arbetstelefon
Kvinna
Gatuadress
Postadress
Uppgifter om förälder/vårdnadshavare 2
Förnamn
Kön
Man
Efternamn
Mobiltelefon
Personnummer
Hemtelefon
Arbetstelefon
Kvinna
Gatuadress
Postadress
Välj ett alternativ:
Anvisad skola: …………………………………………………………………………………………………………………..
Ja, vi väljer förskoleklass till hänvisad skola.
Nej, vi söker till annan skola. Ange vilken: ……………………………………………………………………………
OBS! Om ni avser att välja annan skola än upptagningsområdets, tar förälder själv kontakt med rektor för den skolan.
Söker man till annan skola kan man förlora rätt till skolskjuts.
Avser Ni att söka fritidshemsplats. Om ja, fyll i bifogad
blankett eller ansök via www.lulea.se
Ja
Nej
Om barnet har annat modersmål än svenska,var vänlig ange språk:
Skolhälsovården fortsätter BVC: s förebyggande arbete. För att underlätta barnets skolgång vill vi att Ni
lämnar viktiga upplysningar om barnet, t ex svårare tal-, hörsel- eller synfel, allergier, diabetes, epilepsi
etc. till skolsköterskan.
Personuppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen.
Var vänlig återsänd blanketten till nedanstående adress så snart som möjligt.
Ort och datum _____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Underskrift av förälder/vårdnadshavare 1
POSTADRESS
TELEFON/ VÄXEL
Luleå kommun
Barn- & utbildningsförvaltningen
Studieadministrativa enheten
971 85 LULEÅ
0920-45 30 00
_________________________________________________
Underskrift av förälder/vårdnadshavare 2