Dagordning till årsmötet.

Årsmöte Målaskogs bygdeförening den 19 mars 2017
Dagordning
1. Årsmötet öppnas.
2.
Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare.
3.
Fastställande av dagordning.
4.
Är kallelsen behörigen utlyst?
5.
Verksamhetsberättelse.
6.
Ekonomirapport.
7.
Revisionsberättelse.
8.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9.
Motioner och skrivelser. Se bilaga
10. Val av styrelse. Se bilaga.
11. Val av revisorer och suppleant.
12. Val av valberedning.
13. Val av ansvariga för Strands jordkula och badet.
14.
Val av ansvariga för underhåll och skötsel av torget o smedjan.
15. Val av ansvariga för Mickelsbygden, hemsidan, torpinventering.
16. Aktuella ärenden t.ex. nya personer till styrelse o aktiviteter. förslag
på aktiviteter 2016.
17.
Fastställande av nya stadgar
18.
Övriga ärenden.
19.
Årsmötet avslutas.