Kartläggning av implementering av nationella BHV

Kartläggning av
implementering av
nationella BHV
programmet
Barnhälsovårdens nationella programråd
Linda Håkansson
Margaretha Magnusson
Kristin Lindblom
Antonia Reuter
I samarbete med Lars Olsson och Marita Ståhl Kunskapscentrum Barnhälsovård
Införandet av nationella BHV-programmet skiljer sig åt mellan Reg/LT
Antal svar ja, delvis nej på frågorna om implementring av teambesök 4v, EPDS , hembesök 8 mån, teambesök 12
mån, språkbedömning 2,5-3år, tembesök 3 år, lekaudiometri vid 4 år
Fråga 5-12, antal svar (Ja, delvis, nej)
7
6
5
4
3
2
1
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ja
12.
Delvis
13.
Nej
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Införande av nationella BHV-programmet- i Reg/LT (24)
24
20
16
12
8
4
0
Teambesök 4 v
EPDS
Hembesök 8 mån
Teambesök 12 mån
ja
delvis
nej
Språkscreening
Teambesök 3 år
Lekaudiometri 4 år
Har er Reg/LT fått extra medel för
implementering av BHV-programmet
Ja 10 Nej 14
Språkbedömning för alla barn vid 4 år görs av 10
Reg/LT
Ja eller delvis
Språkbedömningsmetod
Örebro
Östergötland
Jämtland/ Härjedalen
VG CBHV G-borg S
Bohuslän
Region Halland
Dalarna
Region Jönköping
Landstinget i Värmland
Norrbotten
Ja
Delvis
Delvis
Värmlandsmodellen
Fyrbodal
Kalmar län
Skåne
Älvsborg
Skaraborg
Gotland
Ja
Delvis
Ja
Ja
Ja
Ja
Delvis
Ja
Ja
Ja
Ja
Delvis
Värmlands
Värmlandstestet
Värmlandstest
Värmlandstestet
Westerlunds 4 år
Strukturerad som jag tror
emanerar från Westerlund
Värmlandstest
Språkfyran
Värmlandstestet
Språkfyran
Värmlandsmodellen
Utvecklingsbedömning vid 5 år
Görs av 10
Reg/LT
Reg/LT
Västmanland
Region Kronoberg
Region Gävleborg
Västerbotten
Örebro
Dalarna
Östergötland
Jämtland/ Härjedalen
VG G-Borg S Bohuslän
Region Halland
Region Jönköping
VG Fyrbodal
VG Skaraborg
VG Älvsborg
Sörmland
Kalmar
Gotland
Västernorrland
Stockholm
Norrbotten
Uppsala
Blekinge
Värmland
Skåne
Implem. helt
Språkbedömn alla
4 år
X
Utv bedömn alla
5 år
JA
JA
JA
JA
JA
JA
X
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
X
JA
JA
Lekaudiometri
7 Reg/LT gör inte
lekaudiometri
Syn – när remitteras barnet
9 Reg/LT <0,8
15 Reg/LT <0,65
Annan insats/bedömning/screening som inte ingår
det nationella BHV programmet
Stockholm
Vi är på gång att införa ett pappabesök vid ca 4 månaders ålder
Uppsala
SDQ
VG Gbg S Bohuslän
Autismscreening vid 2,5 år, vissa gör språkfyran
Halland
Vikt vid 2 år som del av Hallands Tillväxtprojekt
Jönköping
Hälsosamtal levnadsvanor-10 månader, 2½ år, 4 år I samband med 2½ års
språkscreening + Joint attention -> autismsymtom, M-Chat
Västernorrland
Vid 18 mån och 3 år görs observation av barnets samspel
Skåne
Språkfyran
Skaraborg
fråga om våld i nära relationer
Älvsborg
fråga om våld i nära relationer
Gotland
Med enkäten vid 10 månader också ett formulär m utv bedömning. har
föräldrasamtal om levnadsvanor.
Beslut om rek. av maxantal nyfödda barn/år/heltid SSK
Västmanland
Ja
55
Stockholm
Nej
Kronoberg
Ja
55
Norrbotten
Nej
Gävleborg
Ja
60
Uppsala
Nej
Västerbottens
Ja
Vi försöker tillämpa rikt talet på 60
nyfödda/heltidstjänst
Blekinge
Nej
Örebro
Ja
55
Värmland
Nej
Dalarna
Ja
55
Skåne
Nej
Östergötland
Ja
55
Jämtland/ Härjedalen
Ja
55
VG G-Borg S Bohuslän
Ja
55
Halland
Ja
60
Jönköping
Ja
55
VG Fyrbodal
VG Skaraborg
Ja
Ja
60
55
VG Älvsborg
Sörmland
Kalmar
Gotland
Västernorrland
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
60
55
Inget angivet antal
50
60
Beslut om rek. av min. antal nyfödda barn/år/heltid SSK
Västmanlands län
Ja
25
Blekinge
Nej
Stockholm
Ja
25
Västerbotten
Nej
Kronoberg
Ja
25
Jämtland/Härjedalen
Nej
Uppsala
Ja
25
Gävleborg
Nej
Örebro
Ja
25
Norrbotten
Nej
Östergötland
Ja
25
Västra
götalandsregionen
Ja
25
Region Halland
Ja
25
Dalarna
Ja
25
Region Jönköping
Ja
25
Värmland
Ja
25
Sörmland
Ja
25
Kalmar län
Ja
25
Västernorrland
Ja
25
Skåne
Ja
25
Gotland
Ja
Arbeta minst 50% m BHV
Vårdtyngd
Ja 18 Nej 6
Majoriteten anger
Örebro modellen
Andra frågor
Frågor
Ja
Nej
31. Anpassat BHV-program (ex adoption,
prematura)
10
14
32. Riktlinjer asyl/flyktingbarn
34. Riktlinjer mellan BHV och Spec vård för
barn med tidiga tecken på neuropsykiatrisk
problematik
16
8
20
4
35. Datajournal
19
5