Bidrag till sommaraktiviteter för barn 6-15 år, 2017

1(2)
Kultur- och fritidsförvaltningen
Datum
Diarienummer
2017-03-06
KOF/2017:17
Handläggare
Magnus Norrbom
Tfn 0142-851 15
/Föreningar – Organisationer i
Mjölby kommun/
Bidrag till sommaraktiviteter för barn 6-15 år, 2017.
Bakgrund-Inledning
Regeringen har avsatt medel under åren 2016-2019 för att Sveriges kommuner ska erbjuda sommaraktiviteter för barn i åldern 6-15 år. I Mjölby kommun vill vi liksom föregående år, erbjuda
föreningslivet, studieförbund och andra aktörer att delta i denna satsning. Kommunen kommer
att presentera och marknadsföra aktiviteterna i ett sommarprogram, som delas ut i skolorna innan
sommarlovet. Naturligtvis kommer samma program att finnas på kommunens hemsida. Aktiviteterna ska för år 2017 genomföras under tiden 16 juni – 20 augusti.
Riktlinjer för att bidraget
För att föreningen ska kunna få bidrag för sommaraktiviteter ska aktiviteterna vara kostnadsfria
för barnen, stimulera både flickor och pojkars deltagande samt främja integration och
kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Aktiviteterna ska också genomföras så
att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande vilket innebär att aktiviteterna inte
får behovsprövas.
Marknadsföring
Arrangörer får marknadsföra aktiviteter/läger i programmet riktade till barn i åldern 6-15 år,
även om aktiviteten är avgiftsbelagd. I dessa fall kan dock inte bidraget för sommaraktiviteter
sökas.
Hur gör föreningen/organisationen?
1. Föreningar som vill genomföra verksamheter/aktiviteter fyller i ett formulär på kommunens hemsida www.mjolby.se/kulturfritid eller skicka in bifogad blankett till kommunen
senast 30 april. Vi kan inte garantera att de verksamheter/aktiviteter som kommer in till
oss efter detta datum, kommer med i programmet.Kommunen kan vid behov kontakta
föreningens kontaktperson för genomgång av aktiviteterna.
2. Föreningen får skriftligt beslut på beviljat bidrag.
3. Varje förening är själv totalt ansvarig för genomförandet av verksamheten/aktiviteten.
Verksamheten ska normalt inte vara i form av ordinarie träningstider som enbart attraherar föreningens medlemmar. Syftet med bidraget är att nå nya målgrupper. Aktiviteten
kan med fördel vara i form av ”prova på verksamhet” eller lägerverksamhet.
4. Föreningen förväntas marknadsföra sin egen verksamhet även på annat sätt än genom
kommunens folder.
5. För att ersättningen ska betalas ut måste arrangören redovisa samtliga aktiviteter efter genomförandet. I redovisningen ska antal flickor respektive pojkar som deltagit i verksamheten framgå. Vidare redovisas genom en kort beskrivning vilka resultat verksamheten
Postadress
Mjölby kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
595 80 MJÖLBY
Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13
Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20
Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress
[email protected]
Bankgironummer
791-9848
2(2)
Datum
Diarienummer
haft för barnen. Blankett/Formulär för detta kommer att skapas senare och skickas till bidragsberättigad förening.
6. Ersättningen kommer att betalas ut till föreningen i augusti/september månad, efter att
föreningen har genomfört verksamheten och redovisning med deltagarförteckning kommit in till kommunen.
Ersättningsnivåer till föreningar per genomförd verksamhet/aktivitet.
Observera att ersättningen är något högre under högsommaren. Kommunen vill på detta sätt stimulera till verksamheter för barn/ungdomar som kanske inte får möjlighet till sommaraktiviteter
under denna period.
Enstaka dagsaktiviteter
(Minimum 2 tim. i följd)
2-4 timmar/aktivitet
5 timmar eller mer/aktivitet
Dagläger
(Minimum 3 dagar i följd)
V25-27 (16/6-9/7)
V32-33 (7/8-20/8)
750:1500:-
V 25-27
V 32-33
V 28-31
2-4 timmar/dag
1000:-/dag
1500:-/dag
5 timmar eller mer/dag
2000:-/dag
3000:-/dag
V 28-31 (10/7-6/8)
1000:2000:-
Kommunens ansvar/roll
Kultur- och fritidsförvaltningens ansvar i detta projekt är att samordna och producera programmet (foldern) samt betala ut bidraget till aktuella föreningar/organisationer i Mjölby kommun.
Kultur- och fritidsförvaltningens egna verksamheterer (ex. fritidsgårdarna, Biblioteket) kommer
själva att genomföra aktiviteter med egen personal/ledare under sommarperioden. Dessa aktiviteter kommer att presenteras i samma programfolder. Helheten av sommarverksamheten kommer
att utvärderas av kommunen och förbättringar ligga till grund för kommande års satsningar.
Med en förhoppning om många bra och variationsrika aktiviteter som också bidrar till roliga sommarminnen för alla barn i kommunen!
Kultur- och fritidsförvaltningen
Magnus Norrbom
Kultur- och fritidsstrateg
Postadress
Mjölby kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
595 80 MJÖLBY
Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13
Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20
Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress
[email protected]
Bankgironummer
791-9848