lærdal

Rapport
fra grunnvannskontoret
GRUNNVANNSUNDERSØKELSER
LERDAL
ved
øystein Aars
og
BjörnRenshuslökken
Norges
vctssdrags-og
elektrisite
Vassdragsdirektoratet
Hydrologisk
Oslojuli
avdel ing
1966.
svesen
INNHOLD
Forord
UNDERSØKELSENE
I LÆRDAL
side
Innledning
2
2
Grunnvannsobs
Nivellement
ervas jonene
2
av brønner
Kultur-tekniske
5
undersøkelser
Hydrologiske
5
observasjoner
Meteorologiske
9
observasjoner
10
ANALYSEMETODER
10
Innledende
10
betraktninger
11
Diagrammene
Vannmerker
Klimatiske
Elektronisk
Grunnvannets
DRØFTING
- isoppstuving
13
faktorer
13
databehandling
14
dybde
14
AV OBSERVASJONSMATERIALET
Tegnforklaring
til tabeller
og diagramrner
14
14
Drøfting
15
Lærdalsøra
15
Hunderi
28
Eri
29
Rikheim
30
Nivla
31
Hillestad
32
SAMMENFATNING
33
Bibliografi
34
Forord
Det har
ikke
vært
stendig
beskrivelse
meningen
over
dalen.
Det har
videre
vente
å få av disse
hvilke
vært
ønskelig
om
grad.
de føle
om deres
at dette
å drøfte
spesielle,
konkrete
tid være
klar
at omfanget
vil måtte
økonomisk
Som
bli
ønsker
vil
gjøre
vil det
ennå
problemene.
mellom
i gang
i
man
kan
det mulig
for
være
noe
tid til
En må
det
av
i tilstrekkelig
grunnvannsundersøkelser
av et kompromiss
vært
kartlegging
imøtekommet
til å belyse
av slike
nå er
har
resultater
vedrørende
er
full-
Hensikten
slags
oversikt
er tilfelle,
tiltak
resultatet
hva
i dalen
ikke
å gi noen
som
å antyde
grunnvannsforhold
over
å forsøke
i Lærdal.
En slik
å vurdere
og opplysning
vis
rapport
grunnvannsundersøkelser
undersøkelser.
parter
Skulle
denne
av grunnvannsforholdene
å gi en oversikt
interesserte
med
imidler-
nødvendigønskelige
og det
forsvarlige.
bilag
til
rapporten
er tatt
tidspunkt,
når
med
endel
data
vedrørende
observasjons-
stedene.
På
et senere
meningen
å komme
nødvendigvis
har
gjort
først
seg
A/S
fullstendig
en fullstendig
utarbeides
etter
materiale
rapport.
foreligger,
En endelig
at virkningene
rapport
av vassdragets
er
det
kan
regulering
gjeldende.
Undersøkelsene
ved
med
mere
Hafslund.
i Lærdal
utføres
og betales
etter
oppdrag
av Østfold
fylke
UNDERSØKELSENE
I LÆRDAL
Innledning.
I april
1963 ble det holdt en konferanse
tanter
for bygdens
hydrologiske
forskjellige
avdeling,
flere
skulle
dosent
disse
i Lærdal.
av Hydrologisk
Harildstad
forsøk
I forbindelse
fylkes
med konferansen
Parallelt
I mai 1963 ble Vassdragsvesenets
endel
for kulturteknikk,
med disse
N.L.H.
og vegetasjonsforsøk.
det også b1i avlest
Det vil i det følgende
N. V. E.
ved Institutt
i gang i overensstemmelse
om å la utføre
De rene grunnvannsundersøkelser
avdeling,
for vannings-
ville
og fra Østfold
kom man m. a. til enighet
endel forsøksruter
represen-
befaringer.
grunnvannsundersøkelser
utføres
der det deltok
og fra Vassdragsvesenets
og A/S Hafslund.
På denne konferanse
skulle
interesser
fra Landbrukshøyskolen
elektrisitetsforsyning
ble det foretatt
i Lærdal
, opprette
I forbindelse
med
grunnvannstander.
grunnvannsundersøkelser
med den beslutning
bli gjort nærmere
i Lærdal
satt
som var tatt på konferansen.
rede for opplegget.
Grunnvannsobservasjonene.
De fleste
gårder
ble derfor
punkter
meget
0.
besluttet
om avlesning
interesse,
og effektiv
Vassdragsvesenet.
ukentlig
på brønnkanten.
Utlevering
foretas
av herredsgartneren.
sendes
skjema
beliggenhet
avtale
avlese
Målebånd
og innsamling
Ved
i Lærdal,
med i alt 21 grunn-
gikk ut på at eierne
vannstanden
ble utlevert
i egen
i sine brønner,
gjennom
av observasjonsskjemaer
Unntatt er en brønn i Borgund,
går fram av de kartskisser
har en forsøkt
På Lærdalsøra
Dessverre
derfra
ligger
gravet
to brønner
(Eri
er plassert
tre av brønnene
her delvis
til observasjonene
grunnvannstandsmålere
like i elvekanten,
i grupper
i et snitt loddrett
av
på
blitt forsømt.
i gårdsbrønner
på eiendommen
som ble utstyrt
som er tatt med her.
å få observasjoner
er observasjonene
På Eri er det i tillegg
matiske
opprettes.
direkte.
Der det har vært mulig
elven.
som skulle
Avtalen
skulle
Det
i det nett av observasjons-
hjelp av herredsgartneren
i egne brønner.
målt fra et fast merke
brønner.
brønner
det på kort tid å slutte
uten vederlag,
Brønnenes
disse
fra egne brønner.
av grunnvannsnivåer
imøtekommende
lyktes
får sin vannforsyning
å utnytte
for registrering
Gjesme,
eiere
i Lærdal
opprettet
til David Eri.
med limnigrafer.
bak forbygningen,
to auto-
Det ble
Den ene brønn
den andre
(Eri
ligger
etter
180 m lenger
inn på jordet.
at de ble utdypet
noe i november
forøvrig
meningen
betrakte
som midlertidig,
andre
ønskede
Dybden av brønnene
å benytte
plasser
flere
steder.
etter
behov,
flyttet
Limnigrafbrønnen
f. eks.
etter
En ulempe
at reguleringen
ved avlesning
kan påvirkes
i den første
kan gjenopptas
av Lærdalselv
i april
på et senere
slik at de unngår
må en regne med noe frafall.
i observasjonene
som ikke i øyeblikket
bekvemmelighetshensyn
unnlater
Men det har likevel
gårdsbrønner,
til disse
ble det sist
må betraktes
som et svært
for grunneiernes
Nivellement
Høydene
De fleste
de nedlegger
Men det vil alltid
observasjonene.
undersøkelsene
tilfredsstillende
av observasjons-
observasjoner
i 17
I tillegg
i to gårdsbrønner.
resultat
av
Av denne
har vært i gang.
målinger
være
og som derfor
har en hatt noe frafall
vår gjenopptatt
vann-
på frivillig
over at det arbeid
vært regelmessige
i de tre årene
å måle
basert
ser så langt,
å foreta
og på grunn av fraflytting,
steder.
Dette
og som et uttrykk
interesse.
av brønner.
på brønnmerkene,
ved nivellement
oppsynsmann
hvor vannstanden
ut fra NVEts
fastmerker.
avleses
fra,
Nivellementet
Holen ved Forbygningsavdelingens
er fastlagt
er utført
vestlandskontor,
av
Førde.
6.
Se side
Kulturtekniske
Disse
være klare
vil tjene til egen interesse.
noen brønneiere
grunn,
visst
bedt om
har funnet sted.
avlesning
vil ganske
tidspunkt,
er derfor
som den her skisserte,
observatører
bare
er at vannstanden
Ved en observasjonsordning
uten godtgjørelse,
1966
ikke fylt igjen,
Observatørene
at pumping
til
er fullført.
på dette forhold,
tid etter
derfra
til de regulære
i gårdsbrønner
fra brønnene.
er det
på Eri er å
vil bli flyttet
ble imidlertid
av vannstand
av pumping
å være oppmerksomme
standen
Oppsettingen
på Eri I ble allerede
slik at observasjonene
3 m,
limnigrafer
som et supplement
Limnigrafen
tildekket,
Disse
slik at limnigrafene
brønnavlesninger.
til Tønjum.
1963.
er ca.
undersøkelser.
undersøkelser
teknikk,
Ås.
forsøksruter
med disse
utføres
På en rekke
for vannings-
forsøksruter
observasjoner
Det overlates
av dosent
steder
Harildstad
i Lærdal
ved Institutt
og Borgund
og vegetasjonsundersøkelser.
er det gravet
for kultur-
er det opprettet
I forbindelse
ned endel vertikale
plastrør
for
av grunnvannstander.
til dosent
Harildstad
å gjøre nærmere
rede for de kultur-
- 6-
Nivellement
og gruppeinndeling
av observasjonsbrönner
Brønn
Gruppe
Lærdalsøra
Sandøy
6,61
Brønn
i kjeller.
Hunderi
8,81
Brønn
i kjeller.
Hauge
11,60
Eri
14,60
Fretland
15,46
Brønn
i kjeller.
Eri
15,90
B rønn
i kj elle r .
17,68
Brønn
i kjeller.
39,45
Brønn
i. kjeller.
Ingebrigt
Th.
Nils
Sigurd
Eri
A.
Anders
Eri
Thomas
Eri
Eri)
I(David
Eri)
EriII(David
Nils
Rikheim
Grøtte
N.
17,06
Blåflat
57,63
Brønn
i kjeller.
Jens
Mo
64,46
Brønn
i kjeller.
Brønn
i. kjeller.
Fagerlund
Olav
Fos sen
Mo
Bernhard
K.
Anna
Hillestad
17,27
Bård
Ragnvald
Nivla
5,64
Flæte
Anders
Johs.
3,59
4,16
Fortun
Kristoffer
Hunderi
2,99
Ola Klingenberg-Hansen
Nils
Anm.
H. 0. H. (m)
Grøndal
Karl
i Lcerdat.
Ole
I.
Mo
Hillestad
81,27
87,31
88,50
95,95
407,93
NivlaVm.
A.K.Mo
0.Fossen
R.Fageriund
B&thölerrim
J.Mo
B.slatlat
9
—NVE
LÆRDAL
VHG
1966
Skisse over plassering
av grunnvannsbrönner
N.N.
Grötte
Målestokk
1:25.000
3
•
A.Sande
EB
Met.st.
ri
0
A.Efrf,
•
S.Fret Ictnd
Sktr,
e,r1
N.T.Eri
•
I.Hctuge
•
Skjcersbrui Vm.
N.Fortun
J.Hunderi
•
-+
.K-H.
•
K.Gröndal S.
opiz!k
A.FIcete
K.Sanddy
•
LÆRDAL
NVE
VHG 1966
k isse over plassering
av grunnvannsbrönner
BRÖNN
FORS6KSFEIT
Målestokk
1.25000
7
24
Tbnjum
21•
26
1
---
..--,
-/.-
.....
.
.."
/
,
,,---
...,../
..,---
---
,
,...............
,,,
..,
.,..."
.... ,.....
3.
?)v\NO
•
4•
-
10 •
&,(st
Haug
31
k4k4- •
•
LERDAL
NVE
VHG 1966
Forsöksfett
Tönjum og Hauge
Observasjonsrör
Målestokk 1:4000
8
41,
St p.12
42 0,0 7
o
John Hegg-Lunde
419
n•
418
10•
418
Stp.14
418,46
8
•
Stp.16
° 418,06
417
LÆRDAL•
1.
5,
Stp .10
17,62o
NVE
VHG
Forsöksfett
Hegg-Lunde
Observasjonsrör
Måtestokk 1:2000
1966
9
tekniske
over
undersøkelser.
Lærdal
Plastrørene
For
oversiktens
påført
de forsøksfelt
i disse
felt
(NVE),
og så langt
tidligere
nivellement
Det bemerkes
ble
det
som
var
mulig
plastrør
er
De burde
lunde
pålitelige
grunnvannstandsverdier
topp
av rør,
Skisser
Ved
bru
Vm.
ved
Lo bru
ovenfor
1915.
ble
år
år
en rekke
nye
og Båthølen
vel
ovf.
er verd
1965
(representative
Lærdalselvens
i disse
over
på sidene
ved øye
fra
bakken).
7 og 8.
i forsøksfeltet.
viste
seg
ble
først
i 1916,
var
Borlaug,
ble
Nivlas
samløp
vannmerke
fikk
som
Voll
at vannmerket
- 74 er
det planlagt
det
opprettet
Lærdalsøra
dette
ved
ga entydige
vannmerket
Sælthun
bru
Dilma
Ulvisbakken,
etter
Dette
ikke
Mørkedøla,
Kort
ble
i
og Nivla
i hovedelven
ble
det
ble
så limnigrafer
opprettet
to
vannmerker.
den
internasjonale
et hydrologisk
omfattende
De nødvendige
arbeide
vil bli utført
i 1966
Undersøkelsene
Den norske
ovf.
som
I Mørkedøla
med
på Filefjell,
opprettet
Lærdalselven.
ved
sideelvene
og Nivla
at i forbindelse
Oslo.
med
vannmerket
å nevne
institusjoner.
ved
vannstandsavlesninger
like
opprettet
opprettet.
Breistøl
og 1967.
etter
det
vannstander
og Bergstølfoss.
tilsigsfelt.
avlest
I 1960 ble
Avlesningene
år
observasjons-
utbyggingsplaner
Skjærsbrui
å registrere
samtidig
avdeling,
vannstander
bru
og et omfattende
flere
ble
nemlig
et nytt
samme
area)
608) med
århundre.
ndf.
Sælthun,
(nr.
av de aktuelle
i hovedelven,
I mai
1883
er bevilget,
Hydrologisk
noen-
til vannspeil
høyde
i Lærdalsvassdraget.
Breistøl
ved
mellom
på
dersom
to limnigrafer
opphørte
Også
vannmerker
vannmerker,
dekade
fra
om vannføringene.
vannmerker,
Det
allerede
umiddelbart
1961.
montert
finnes
et vannmerke
på grunn
og istedet
1 km
dybde
antatte
NVE
av forrige
er det
opplysninger
sine
det
høydeendringer
Avlesningene
avleses
inngår
opprettet.
vannmerke
april
1965.
tilknyttet
ofte,
ønskes.
(rørets
avlesninger
i slutten
to vannmerker
stanset,
for
relativt
Borgund
har
Men
, og disse
I de siste
siste
nivellementer
nivelleres
plassering
i Borgund
fra
en rekke
høsten
observasjoner.
Lo bru
periode
der
kartskissen
av grunnvannskontoret
utsatt
I praksis
plastrørenes
Hydrologiske
Ved
derfor
bakkehøyde.
Hegg-Lunde
disse
sterkt
og 30 cm fratrekkes
over
i drift
innbyrdes
ble
av tele.
fra
er imidlertid
av gårdsbrønner.
at disse
gjelder
var
da nivellert
grunn
rør
skyld
med
hydrologiske
undersøkelsesområde
de øverste
midler
bl. a.
til
153 km2 av
disse
undersøkelser
hydrologiske
utføres
dekadekomites
som
målestasjoner
et samarbeide
sekretariat
er ved
10
-
Utenom
de vannmerker
regning
har
opprettet
det
er
i Lærdalsvassdraget
opprettet
A/S
Hafslunds
noen
private
eller
egen
for
avdeling
Hydrologisk
vannmerker.
for
to termografer
montert
bl. a,
og har
i vassdraget,
vanntemperaturer
av
målinger
regelmessige
foretar
avdeling
Hydrologisk
ved
Iskontoret
formål.
dette
i Lærdalsvassdraget
Vannmerker
Nr.
tilsigsfelt i km2
limnigraf
fra
opprettet
elv
Navn
Lo bru
1915
553
1330
Skjærsbrui
1960
1121
1331
Sælthun
1961.
1962
783
1332
Breistøl
Mørkedøla
1961
1962
154
1333
Bergstølfoss
Mørkedøla
1961
1334
Ulvisbakken
1335
Dilma
Dilrna
1961
1336
Nivla
Nivla
1961
608
lige
for
i Sogn,
undersøkelse
klimatisk
av
i en større
landbruksvitenskape-
Norges
fra
1895.
fra
og Borgund
er ledd
stasjoner
midler
to nedbør-
5460)
(nr.
i Lærdal
opprettet
(nr.
værstasjon
instituttet
har
og Maristova
Disse
i Bergen.
Utaaker
K.
real.
cand.
i 1963
ble
klimastasjoner
1944
fra
5450)
(nr.
Borlo
En rekke
1961
i dalen
opp
Lengre
i 1948.
opprettet
stasjoner,
130
en fullstendig
institutt
Meteorologisk
har
Tønjum
Lærdal)
1961
observasjoner.
Meteorologiske
Ved
198
forskningsråd.
ANALYSEMETODER
betraktninger.
Innledende
Det
innsamlete
ulike
måter.
stillingen
bare
er
en slik
publiseres
skjønn
standen
Det
på ved
bygge
i områdene
betydning
langs
opplysninger
elven
om
en elvs
emne
ved
for
ny dato.
å hente
i norsk
vassdragsat problem-
faktum
har
vannføring
er av relativt
dette
det
kommer
dertil
ikke,
erfaringsmateriale
utredninger
Sakkyndige
vurdering.
på
og analyseres
behandles
meget
særlig
ikke
i Norge
vanligvis
om hvilken
spredte
kan
observasjonsmateriale
grunnvann-
Det
er
derfor
litteratur.
5413,
- 11
Dr,
Gunnar
fra
skjønn,
har
store
Holmsen
har utgitt
der han skriver
likhetspunkter
rapport
som
gitt ut.
Det foreligger
en publikasjon
(Holmsen
litt om problemet.
En undersøkelse
med den som foretas
statshydrolog
Aars
1963) om erfaringer
i Lærdal
er behandlet
ved grunnvannskontoret
også noe i svensk
som
nettopp
litteratur
(Gandahl
i en
har
1965) om
emnet.
I denne
rapport
skjellige
typer
er observasjonsmaterialet
og analyseringen
forsøkt
å samle
en rent
geografisk
En har
dermed
materialet
i to for-
håpet
av at brønnene
brønner
er disse
gitt navn
ligger
for enkelte
oversiktlig
langt
etter
men
til gruppenes
størrelser.
På grunn
vil navnene
har ingen
er
Til identi-
sin beliggenhet.
dette
en
Dette
framstilling.
fra hverandre
brønner,
har
gruppevis.
der det er tatt hensyn
å få en mere
til dels
noe misvisende
av observasjonsmaterialet
fra de spredte
inndeling
av gruppene
vurderingen
framstilt
diagrammer.
Ved opptegningen
fikasjon
grafisk
kunne
bli
betydning
ved
av materialet.
Diagrammene.
1.
Geolimnigram.
Hvis vannstandsavlesningene
rettvinklet
kurve
koordinatsystem
som viser
tiden.
hvorledes
Forutsetter
vannstanden
konstruert
Ved fornuftig
tolking
mellom
kurven
av limnigrammene.
i de forskjellige
betydning
men de opptegnete
ved nærmeste
kurver
nedbørstasjon
for grunn-
geolimnigram
er
gruppevis,
i et år.
kan en få en rekke
i de områder
årlige
år avsløres
opp-
der det er
variasjonsmønster
Eventuelle
for grunnvannstanden
med
er behandlet
av geolimnigrammene
fram
er et mål
en
man får for et
Brønnene
forhold
i et
så får man
varierer
Slike
Grunnvannstandens
forholdene
Nedbørens
vannstand
observasjonene
om de geohydrologiske
går uten videre
ingene
i brønnen
i Lærdal.
omfatter
observasjonsbrønner.
dømme,
vannstanden
kan man kalle
for brønnene
som ordinater
som abscisse,
(en grunnvannstandskurve).
diagrarn
lysninger
avsettes
med tiden
man at brønnens
på stedet,
geolimnigram
og hvert
i en brønn
også
forskjeller
ganske
lett.
er det vanskeligere
sammenholdt
vil måtte
å be-
med nedbørregistrerbli grunnlaget
for en
slik vurdering.
Når det gjelder
det viktige
mellom
elvevannstand
i mange
tilfelle
være
spørsmål
om hvilken
og grunnvannstand,
til stor
nytte.
sammenheng
det er
så kan geolimnigrammene
Ved sakkyndige
utredninger
- 12
anledning
vassdragsskjønn
viktigste
grunnlag
har
framstilling
for den gitte uttalelse
vannstandsvariasjoner
lignes
denne
framstilt
i form
med geolimnigrammene,
ofte vært
(Holmsen
1963).
av et limnigram
og graden
det
Elvens
sammen-
av overensstemmelse
vurderes.
For
å belyse
benytte
denne
siste
seg av en annen
relasjon
nærmere
kan man
framstillingsmåte.
imidlertid
Den skal kort
også
forklares
nærmere.
2.
Relasjon
elvevannstand-grunnvannstand.
Hvis man
i et rettvinklet
et gitt tidspunkt
koordinatsystem
som ordinat,
en observasjonsbrønn
definere
i løpet
hver
et punkt
avsetter
og grunnvannstanden
som abscisse,
i et diagram.
av et år avsettes
elvens
på denne
avlest
så vil de avleste
Hvis
alle
måte,
observasjoner
som er gjort
vil man få et diagram
for
observasjonsbrønn.
Vst.
Vst.
Vm,
Vm.
Er det ingen
elvens
sammenheng
diagrammet.
dette
vise
gjennom
grunnvannstandeni
vil punktene
Er det derimot
seg ved at punktene
struktur,
rør
mellom
vannstandsvariasjoner
innen
punktene.
fordele
tydelig
Denne kurve
en brønn
og
seg helt vilkårlig
en sammenheng
i diagrammet
og er sammenhengen
til stede
opptrer
i en ordnet
kan vi trekke
vil angi relasjonen
vil
en jevn kurve
mellom
elvevann-
og grunnvannstand.
En samlet
framstilling
til å fortelle
hvor
brønnene
plassert
er
brønnene
En ulempe
i relasjonen
for en gruppe
langt
stand-grunnvannstand
hvor
samtidig
verdiene
Vst. rørVst.
stand
vannstand
ligger
til siden
brønner
for elven
kan påvises.
i forhold
langs
et snitt
ved framstillingsmåten
en sammenheng
Dette
til elven,
kan være
avhenger
tilfelle
er der
på elven.
er at man forutsetter
elvevannstand-grunnvannstand.
elvevann-
av hvorledes
det gunstigste
loddrett
et hjelpemiddel
Elvens
samtidighet
påvirkning
på
- 13
grunnvannstanden
Det kan
i områdene
ta til
dels
nær
betydelig
elven
tid før
er
ikke
en slik
øyeblikkelig.
påvirkning
gjør
seg
det
180 m
gjeldende.
Som
eksempel
mellom
kan
limnigrafene,
elvekanten.
ytre
nevnes
den ytre
Større
limnigraf
forholdene
ved
nok betydelig
dempet,
tilfeller
er undersøkt
en rask
brønnene
ikke
er kontinuerlige,
grammene.
rett
må
i tid
er
s.
171).
Når
at påvirkningsforsikelsen
seg
fører
det
registreres
av den
er naturlig
ca.
18 timer
Dette
seg
for
de
må
imidlertid
ved
en viss
ikke
opptegning
i den ulempe
til
forbygningen
vannstandsavlesningene
tidsforsinkelse
da finne
bak
Amplitudene
1964,
lar
er
som
indre.
påvirkning.
en eventuell
Man
den
(Aars
som
til
er plassert
og forsinkelsen
betraktes
å ta hensyn
Der
vannstandsforandringer
gjenfinnes
som
på Eri.
som
gjøre
av dia-
utgjøres
spredning
ved
av punktene
diagrammet.
Vannmerker
Når
man
hvor
isoppstuving.
legger
man
vanligvis
hvor
flere
satt
opp vannmerker
avleses
vannmerke
for
vannmerker
ser
merkene.
hver
i elven
rett
lar
det
blir
snitt-metoden,
loddrett
ut for
seg
I stedet
på kartskissene
ligger
brønnene
tilfeller
bli
da i mange
og elv
om vinteren
isoppstuving
lenger
tilfelle
merkene.
nede
at det
Det kan
isoppstuvingen
som
hverandre
brønn.
Det vil
En eventuell
Slike
etter
i gårdsbrønner,
brønnvannstand
være
brønner
etter
på elven,
snittene.
ikke
Her
gjøre
Skjærsbrui,
blir
i Lærdal
å sette
Nivla
det
opp
et
og Lo bru
benyttet.
man
og elven
grunnvannsobservasjonene
har
det
Som
opp
er,
eller
oppe
til
en stigende
selv
om vannstandene
gi utslag
vil også
føre
vil ikke
i elven
Det
ved
vann-
mellom
ved
omvendte
i brønnene,
kan
også
ved
vann-
hvor
ikke
eller
en dårlig
i brønnene
og ikke
vannmerkene
på limnigrammet
får
registreres
brønner
vannstand
til at man
fra
av isoppstuving.
i vassdraget.
føre
vil
Det
vannmerket
stykke
et misforhold
på grunn
er isoppstuving
observasjoner
topper.
ved
et godt
stiger.
geolimnigrammet
korrelasjon
korrelasjonsdiagrammene.
Klimatiske
Ved
vurderingen
mellom
hele
faktorer.
tiden
av observasjonsmaterialet
vannstanden
ha for
i elven
øye
og den mulige
og grunnvannsforholdene
påvirkningen
fra
de klimatiske
langs
faktorer.
sammenheng
denne
må
Nedbør
en
- 14 -
mens
i virkeligheten
felles
påvirkning.
databehandling.
Elektronisk
ningen
om
avgjøre
elvens
vannstand
setter
til
sinkelse
meget
så svært
kreve
ved
oppsetting
utgangsmateriale
ved
benytter
er
det
for
interesse
derfor
tatt
vil kunne
tjene
som
befinner
seg
oppgaver
over
hver
i.
det
I tillegg
de høyeste
av brønnene
hvilken
å få klarlagt
diagramfremstillingene
til
og laveste
årlige
i observasjonsperioden.
målte
Se
16 og 17.
til tabeller
Tegnforklaring
er nødvendig
følger.
er
jordbruksforholdene
DRØFTING
Det
avdeling
Hydrologisk
det program
ikke
trolig
programmeringen.
med
for
grunnvannstander
sidene
tilfelle
vannføringskurver
av sine
grunnvannspeilet
dybde
fordi
arbeide,
i dette
dybde.
Grunnvannets
Av stor
vil
av databehandlingen
Programmeringen
av
erfaringsmateriale.
et stort
kreve
verdi
kritiske
korrelasjonskoeffisientens
og tidsfor-
vil bestemmelsen
Videre
av vannstandspåvirkningen.
da
at man
nedbør
fra
infiltrasjon
som
av faktorer
effekten
side
seg
av
influert
var
merke
imidlertid
En skal
ikke.
eller
la maskinen
en derved
i et observasjonsrør
målt
grunnvannstanden
valg
et passende
Ved
kunne
koeffisient
denne
for
verdi
av en kritisk
god tilpas-
hvor
få vite
en korrelasjonskoeffisient.
ved
uttrykt
er,
verdier
de inntegnede
til
samtidig
Da vil man
relasjonsdiagrammet.
utarbeide
da maskinen
lar
tilpasning
mulig
best
med
en kurve
for
formelen
Man
databehandling.
elektronisk
for
seg
egne
burde
elvevannstand-grunnvannstand
av forholdet
Undersøkelse
godt
den.
langs
grunnvannsforholdene
påvirker
virkelig
elven
tilfelle
i hvilke
å avgjøre
lettere
endel
Det vil da bli
faktorer.
av de klimatiske
uavhengig
være
delvis
vil vannstandene
regulert
er blitt
vassdraget
Når
av en ytre,
følge
som
varierer
forhold
slags
begge
vannstandsforhold,
av elvens
er påvirket
at grunnvannsforholdene
for
et bevis
som
oppfattes
lett
i diagrammene
kan
Dette
og grunnen.
elven
både
vannstand
lavere
til
føre
vil tørke
Omvendt
grunnvannspeilet.
heve
infiltrasjon
ved
samtidig
vil
i elven
økt vannføring
til
fører
som
I det
å komme
observasjonene
AV OBSERVASJONSMATERIALET
og diagrammer.
med
er
en tegnforklaring
opptegnet
samlet
til
for
diagrammene
grupper
som
av brønner,
- 15 -
er
observasjonene
fra
geolimnigrammene
etc.).
de enkelte
ved
at kurvene
I punkt-diagrammene
særskilt.
Dette
skal
er
1
B rønn
2
B rønn
3
B rønn
4
B rønn
5
Brønn
6
er tegnet
00.0
00.0
0.00
000
holdt
fra
hverandre
forskjellig
i
(heltrukket,
og vinteravlesninger
stiplet
angitt
nærmere.
er observasjonene
0.0.
fra
brønnene
tegnet
slik:
•
0.0•9 00••0.00.••0•0•00
••
O•
00
00
I punkt-diagrammene
som
søkt
sommer-
forklares
I geolimnigrammene
Brønn
brønner
•0
er vinterobservasjoner
x og sommerobservasjoner
I tabellene
for
(mai-okt.)
grunnvannets
variasjonsbredden
(var)
(nov. -april)
høyeste
innen
tegnet
og laveste
året
tatt
som
målte
tegnet
o.
nivå
er også
med.
Drøfting.
Det
innsamlede
foregående
kan
Som
er
vente
tolkingen
alt
materialet
det
å få,
gjort
nevnt
har
for
ikke
på å gjøre
lett
rede
de vanskeligheter
oversiktlig.
for
I det
de opplysninger
som
man
er forbundet
med
materiale.
man
materialet
gruppevis
lyseringen
av materialet.
Lærdalsøra,
dessverre
forsøk
og også
av et slikt
er
av hensyn
6 ).
(se side
Det
og så fortsette
til
oversikten
Denne
samlet
inndeling
er da naturlig
oppover
observasjons-
vil bli fulgt
å begynne
ved
analysen
ana-
ved
vassdraget.
Lærdalsøra.
Geolimnigram:
De få observasjoner
som
Ola
Klingenberg-Hansen
nok
ingen
følger
nivået
ganske
mellom
Grøndal
med
brønnvannstanden
godt.
fra
og Karl
overensstemmelse
I 1963
i oktober
foreligger
Men
elvens
hos
det
vannstanden
er
Nils
brønnene
har
hos
merkelig
variasjoner.
Fortun
elve-
en uoverensstemmelse
ved
Skjærsbrui
Vm.
og
brønnen.
I 1964
også
følger
brønnen
en uforklarlig
limnigrammet.
elven
topp
Det høye
meget
godt,
i november-desember
grunnvannsnivået
men
her
er
det
på geoi denne
tiden
Grunnvannets höyeste og laveste måtte vannstand
frem tit ca. 15.11.1965.
målepunkt i observctsjonsperioden
Eri
Alle
mål
i cm .
12/4
72
15/6
177
6/4
157
457/6
165
mars
120
29
15/6
160
14/4
131
30 17/6
156
8/3
126
70
82
1/6
174
_
4/4
92
7528/6
161
15/3
86
8/5
140
205
1/6
269
8/4
64
185 14/5
266
15/3
81
210
24/12
143
69
14/6
228
30/3
159
91 21/6
231
8/3
140
6 31/5
110
8/5
104
0
15/6
137
6/4
137
521/6
130
29/3
125
58
31/5
188
des.
130
48
16/6
209
10/4
152
68 19/6
200
27/8
132
146
10/8
tørr
90
24/6
246
31/3
156
79 17/6
243
mars
164
155
26/10
236des.
110
16/6
249
apri
139
9417/6
244
naars
150
15/6
Flæte
74
28/10
150
23/12
76
20
Hunderi
51
27/5
142
6/1
91
79
27/5
149
30/12
110
17/6
250
67
27/5
Anders
A. Eri
Thomas
150
55
Fretland
Eri
Eri
I(David
Eri
II(David
Eri)
Eri)
var
78juni
82
Sigurd
dato
120
des.
Eri
L.
30/3
164
Th.
Hdato
175
8/7
Hauge
L
var
82
Sandøy
Ingebrigt
Nils
dato
H
L
Anders
Johs.
var
1965
dat
dat
dato
Kristoffer
Hunderi
1964
1963
Brønn
Gruppe
under
22/9
81
Grunnvannets
målepunkt
Gruppe
hbyeste og laveste målte vannstand
i observasjonsperioden
dato
Karl
Grøndal
Ola Klingenberg-Hansen
Lærdalsøra
Rikheim
136
9/5
28
-
122
16/9
176
9/5
54
-
255
23/12
Nils
N. Grøtte
90
27/5
165
9/9
164
85
75 140
1965
dato
L
8/6
270
13/4
185
20/7
160
7/9
20
dato
var
H
dato
50 14/6
105 juni
L
dato
var
257
22/3
207
200
mars
95
Bård
Blåflat
31
27/5
190
8/5
159
20
13/6
240
8/4
220
50 29/6
240
12/4
190
Jens
Mo
25
juni
170
10/5
145
40
20/7
185
13/4
145
15 28/6
170
29/3
155
125 300
15/6
494
18/5
194
445
5/4
135
135
78
13/6
224
6/4
146
70 juni
210
15/3
140
74
62
15/6
123
16/11
61
59 19/7
117
15/11
85 120
8/6
255
april
135
115 juni
27/6
218
19/8
127
115
Ole
i cm.
H
21/6
23/6
Fagerlund
Fossen
Mo
Anna K. Mo
mål
var
108
91
Bernhard
Alle
dat
Fortun
Olav
Hillestad
L
1964
Nils
Ragnvald
Nivla
frem til ca.15.11.196 5.
1963
Brønn
under
I. Hillestad
280
10/6
405
30/12
70
21/6
205
7/5
58
10/6
132
2/12
205
21/10290
81
21/10213
juni
8/5
132
91
310
21/6
225
7/6 tørr
58
4/10110
31/8
-
-18-
Vannstand - Nivla Vm nr1336.
Vannstand- SkjcersbruiVm nr 1330.
Nedbör
- Lærdat met. st .
4m
2
N ivla Vm
1963
Skjarrabr i Vm
0
20
4rn
2
1964
40mm
20
1965
Omm
20
Januar
Februar
blars
April
Mai
Juni
Juli
Au ust
September
Oktober
November
Desember °
GRUNNVANNSOBSERVASJONERI LÆRDAL
Brönner ved Lcerdalsbra.
4m
Nils Fortun
0 la Klingenber
19632
r Griindir—
4m
1964
4m
1965
Januar
Februar
Mars
Aprit
Mai
Junl
Juli
Au ust
September
Oktober
November
Closembor
GRUNNVANNSOBSERVASJONER I LERDAL
Brönner ved Hunderi.
1n
10m
bri
Hou
a
r-1
Joh nnes Hund ri
1963
6
An
Kri
4
I
rs Flone
r
10m
1964
INN
\./
4
10m
,/\
1965
"
•••••/
4
Januar
Februar
Ma rs
Aar,11
Ma
June
Juli
Au
ust
Seraternber
Oktobtr
November
Dalempor
GRUNNVANNSOBSERVASJONER I LJERDAL
Brönner ved Eri.
16m
Thomas E iEri
I
„.
r-jEri
AndersA. ri
1963
/
14
""
Sigurd Fr tland
i,...
t
r.
•
i
12
Nils Thom sEri
16m
1964
14
•
12
16 m
z
.........
.•
.
••••••
•••••.: • • • .• •
....•
'''''
.
..?
•.„. ,
'• '''''
1965
14
••••
N.
---..—..
•••••
12
Januar
Febr uar
M ars
A ri I
Mai
Juni
Juli
Au ust
September
Okto ber
November
Desember
GRUNNVANNSOBSERVASJONER I LiERDAL
Brönner ved Rikheim.
NUs N Grjtte
38m
,
••,
58m
37
, 56
1963
Blåflati
Bård
64m
Jens Mo
62
38m
58m
r••„,
I
37
56
1964
64m
62
58m
38m
37
56
1965
62
Januar
Februar
M ars
A
it
Mai
J uni
Jul i
A u ust
tember
Oktober
November
0 sember
GRUNNVANNSOBSERVASJONER
Brönner
Anna
I LERDAL
ved Nivla.
88m
K M
Bernhard
Mo
86
1963
\
Otav Foss
n
Ragnvald
agertun
94m
92
88m
-
••
\
86
1964
-••••••••••
94m
92
-••
••-•••••••-••
88m
..-
I
86
./
1965
,./
94m
92
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
Au ust
September
Oktober
November
Dffember
GRUNNVANNSOBSERVASJONER
I LERDAL
OleI.Hillestaci,Borgund.
408m
VM.Lo bru
Vnuir 108
406
••••••••,
1963
404
2m
408m
0
406
1964
404
2m
408m
0
,
406
1965
404
2m
Januar
Februar
Mar s
Apr i I
Ml
JUrti
Juli
Au ust
September
Oktober
1965
1964
VM.
Vmnr.SOS
0
2m
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
oe
0
0
d)
1
+0°
0
0o
0
0
Vst brcinn
406
407m.
406
407m
0
November
Desember
•
- 25-
GRUNNVANNSOBSERVASJONER
I LÆRDAL
HUNDERI
Ingebrigt Houge .°
J ohannes
Hunderi
°0Anders
Flceteo
oKnstoller
SondOy
Vst
Vm.nr1330
2
o
o
1964
o
el)
o 0
o
1
0 0
0
•
§:
o
8
0
.
0
0
0
4
0
:
4
* •Y
..4.t,
.
11m
2
0
0 0
0 °
.4
*
:,
81
•
t*.
,%*4
10
o
1
..„I
.:
o o
.o9
o o
o
e
ab
4
!**
o
Q1
0.
49
0
8
oo
i t,`
7
fIrn
v
4
5m
4
0
0
0
0
0
0
0
00
Ol00
1965
0
e):
0 00
00
0 %0
1
e
•~
CO
„
„,
• $4,,,,P."4.**
4
4444
*
LERDALSÖRA
Ni ls Fortun
Vst.
Vm.nr.1330
2
°
1964
0
:0
00
•+
Vst. brOnn
1
2
3m
2
rn
0
f•
1965
0
•
0
0
0
0
%
1
o ,
,
• + t°•4 +
4$
"
QP
-27-
GRUNNVANNSOBSERVASJONER
I LÆRDAL
NIVLA
Anna K.Mo
3
m vst.
vmnr1336
Bernhard Mo
oo
o o
oo.
o o
o o •
9
0*....;*
+4 •
1964 2
Olav Fossen
Ragnvald
.11)
ea°
oc?,go
o
Fagerlund
o 00
R,o00
40°
0
+
+ +
+
•
++
Vst. brOnn
1
96,5m
95,5
87
88m
85
86m
76
77
78m
3
8
1965
0o
2
0
00
°°0
o
0
00%
8°°
oo
oe
0
QC
00
op
0 .
%
+ 00 00
+0
0,
$41+o
***
+
0
0
++ 0
..l. 0 o
ss
0;
0
++
.
+
+4,.
++++s+
°
+ +0 4.
* ++ +
4*1
1
RI KHE1M
2
Jens Mo
Bård Bldflat
Nils N.Grötte
Vst.
Vm nr.1330
0
0
0
o °0
8o
o8
00.
Co
o
1
.8•0
0
j>00
++.'t
-t*
Vst. brdnn
63
64m
55
56
57m
37
38m
0
0
0
0
0
0
0
0
1965
0
0 e
°
,
08
o•
10000
0
*
. ••
.**
0#
00
4
+
- 28 -
kan skyldes teledannelse
grunnvannet.
som virker forstyrrende
I 1965 er det også bra overensstemmelse
på
mellom
vann-
standen i elven og brønnen, men det er imidlertid
at de raske variasjoner i elven ikke registeres
tydelig
brønnen. Dette tatt i betraktning at brønnen avleses
bare ukentlig.
Korrelasjonsdiagram:
For brønnen hos Ola Klingenberg-Hansen
og Karl
Grøndal er det for få observasjoner til at man kan
danne seg noe som helst slags bilde av relasjon
elve-
vanns tand- grunnvannstand.
Brønnen hos Nils Fortun viser en sterk spredning av
punktene, særlig i 1964, men det er likevel en tendens
til tilordning i en bestemt retning. Den dårlige korrelasjon kan ha flere årsaker, muligens delvis påvirkning
av elven.
Konklusjon:
Man har ikke forutsetning
for å si noe bestemt
om grunn-
vannsforholdene på Lærdalsøra med de relativt få
observasjoner
som foreligger fra dette området.
Hunderi.
Geolimnigram:
Når en ser bort fra en del superponerte
småeffekter,
er det meget god tilpasning for en utjevnet kurve for
geolimnigrammet
hos Kristoffer Sandøy.
Geolimnigrammet
for brønnen hos Anders Flæte følger
i store trekk limnigrammet for Skjærsbrui Vm. I marsapril er det imidlertid effekter som ikke kan forklares
ved elvens variasjoner.
Geolimnigrammet
for Johannes
Hunderis brønn følger meget godt et utjevnet limnigram
for Skjærsbrui Vm.
Det er ikke noen særlig god sammenheng
mellom
elven
og brønnen hos Ingebrigt Hauge. Men det kan tenkes at
langtidsvariasjoner
i geolimnigrammet
kan være påvirket
av elven. De mere kortvarige variasjoner (0-14 døgn)
opptrer helt uavhengig av elvens forhold, og de er meget
utpreget.
29
-
Korrelasjonsdiagram:
Det
for
brønnen
vis
stor
danner
årsaker
for
hos
dårlige
Når
av punktene,
med
både
for
1964
Når
man
ser
hos
ganske
bort
i 1964.
retningsmønster.
på at det her
er flere
og vinteravlesningene
Anders
Flæte,
gir
hver
den hver
god punkttilordning.
fra
to punkter
for
Dette
i 1964,
var
hos
Hauge
men
tyder
påvirket
er
det
sin
gjelder
en
Johannes
er det
i 1965
Dette
i 1964
i 1964,
brønnen
Ingebrigt
retningsmønster.
særlig
en forholds-
og 1965.
hos
korrelasjon
et merkant
sommer-
korrelasjon
brønnen
er
inn.
brønnen
linje
at det
og da særlig
tyder
virker
rette
brukbar
Sandøy
korrelasjon
for
av korrelasjonsdiagrammet
Kristoffer
vurderer
seg,
frem
diagrammet
som
man
For
tydelig
spredning
Likevel
Den
går
viser
Hunderi.
en meget
den
dårlig
et markert
på at grunnvannstanden
av andre
faktorer
enn
elvens
vannstand.
Konklusjon:
Når
man
ser
på denne
sammenheng
brønner
mellom
unntatt
brønn
hos
grad,
men
elven,
vil
kan
I. H.
under
nok
på grunn
Hauge.
også
påvirket
påvirkning
vil være
mindre.
på at det også
som
virker
for
av elven
denne
for
faktorer
langt
fra
bli forsinket
De enkelte
er andre
alle
i en viss
forholdsvis
fra
en viss
Vannstanden
av at den ligger
eventuell
så er det
og grunnvannstand
Ingebrigt
blir
ett,
i korrelasjonsdiagrammene,
tyde
elven
elve-
hos
og amplitudene
punkter
gruppe
spredte
samtlige
brønner,
uavhengig
av
inn på brønnvannstanden.
Eri.
Geolimnigram:
For
alle
brønner
mellom
er det her
limnigrammet
Et
til at
er brønnen
hos
Nils
enhver
påvirkning
fra
elven
juni
brønn.
1965
si noe
mangelfulle.
er
I juni
det
bestemt
ikke
god overensstemmelse
og geolimnigrammene.
unntak
denne
en meget
1963
Th.
om årsakene,
Det later
er betraktelig
ser
riktig
Eri.
det
absolutt
så tydelig.
forsinket
slik
Det
ut,
i
men
i
er vanskelig
da observasjonene
her
er
- 30
Korrelasjonsdiagram:
Det
på denne
til
er
en meget
flaten.
at man
Nils
kan
si noe
observasjoner
Anders
men
Konklusjon:
A.
det
Det man
Eri
bestemt
tyder
ganske
god punkttilordning
til
elvens
retning
fra
Eri
over
I til
Nils
tilfelle
denne
reagere
noe
sjoner
i elven.
I 1963
er
Eri.
enn
noe
varierende
av
er dempet
sannsynligvis
Grunnvannstrømmen
retning,
og den
senere
hvor
bestemmes
og avtar
gå i samme
materiale
sletten,
i brønnene
Th,
sletten,
her.
det nåværende
rekke
variasjoner
de
på god korrelasjon.
på denne
i første
men
på diagrammet,
å ha studert
Variasjonene
forhold
nord
der,
spredning
elvevannstanden.
da i dette
få observasjoner
størst
pågår,
brønnene
om forholdet
er at grunnvannsforholdene
vil
for
har
si etter
observasjoner
har
foreligger
likevel
kan
Th.
for
som
Eri
er
god korrelasjon
fra
nederste
de øverste
sør
brønn
brønnene
til
vil
da
på varia-
Rikheim.
Geolimnigram:
Nils
N.
det
Grøtte,
men
geolimnigrammet
stemmelse
som
Diagrammene
for
Vm.,
godt
men
kan
ende
med
variasjonene
hos
har
god over-ens-
Det
med
er uråd
de mangelfulle
Særlig
Bård
Blåflat
limnigram
året
og Jens
for
større
for
om vinteren
1. kvartal
Blåflat
1965
for
elven.
er
viser
en tydelig
Mo
Skjærsbrui
er noe
limnigrammet
at uttappingen
hos
Bård
gjennom
enn for
limnigrammet
her
et utjevnet
i brønnene.
viser
limnigram.
brønnene
skyldes
som
hos
foreligger.
geolimnigrammene
Dette
årene
kurve
om forholdene
observasjoner
i brønnen
de to neste
Skjærsbrui's
bestemt
stemmer
for
en utjevnet
med
å si noe
vannstand
dominergeo-
tendens
i den
retning.
Korrelasjonsdiagram:
Det
men
få observasjoner
de målinger
ordning
Hos
er for
Bård
forskjellig.
som
foreligger
hos
tyder
Nils
N.
på en viss
Grøtte,
til-
av punktene.
Blåflat
Det
er vinterer
en sterk
og sommeravlesning
spredning,
men
svært
punktene
i
- 31
korrelasjonsdiagrammene
er felles for de to årene.
faktorer.
danner et viss mønster som
Dette skyldes trolig kombinerte
For brønnen hos Jens Mo finner man stort sett de samme
tendenser som for den forannevnte brønn. Diagrammene
antyder en viss tilordning om en retning, men det er også
her en vesentlig forskjell på sommer- og vinteravlesninger.
Konklusjon:
Det er for tidlig å komme med en sikker uttalelse.
Foreløbig kan det sies at materialet viser at det er andre
påvirkninger til stede enn elven. Det er usikkert å si
hva slags årsaker som er til stede, men det kan tenkes
at både brønn og vassdrag påvirkes av de samme klimatiske faktorer
(se s. 13 ).
Nivla.
Geolimnigram:
Det er dårlig samsvar mellom brønnen hos Ragnvald
Fagerlund og elvevariasjonen
i 1963. De to deretter
følgende år er det en viss grad av likhet i langtidsmønsteret,
men det er ikke samsvar
i detaljene.
For brønnen hos Olav Fossen og Bernhard Mo er det en
viss overensstemmelse
med langtidsmønsteret
i limnigrammet for Nivla Vm. , men det er ingen likhet
detaljene.
Her må det være effekter uavhengige av elven
som virker inn.
Hos Anna K. Mo er diagrammet svært utjevnet, men
forøvrig er det ingen åpenbar selvmotsigelse
ved
tilpasning av Nivlas limnigraf.
Amplitudene i geolimnigrammet er meget små. Brønnen avleses ikke om
vinteren på grunn av fare for frost.
Korrelasjonsdiagram:
Det er ganske stor spredning for brønnen hos
Ragnvald Fagerlund.
Likevel danner punktene et visst
mønster, men her er det absolutt flere effekter med
bildet.
Kurven for brønnen hos Olav Fossen er noe krummet,
men materialet tyder på en viss tilordning av punktene.
- 32
Det er små variasjoner
i brønnen hos Bernhard Mo.
Kurvene er ikke rettlinjete,
men krumme og meget
steile.
Når man ser bort fra noen spredte punkter i 1965,
er det en brukbar korrelasjon
for denne brønnen.
Korrelasjonsdiagrammet
for brønnen hos Anna K. Mo
viser en forholdsvis stor spredning.
Det er likevel en
liten tendens til tilordning.
Den beste finner man i 1964.
Diagrammene for 1964 og 1965 danner ikke noe felles
mønster, så det er tydelig at det er effekter til stede
uavhengige
Konklusjon:
av elven.
Det er ikke noen særlig god sammenheng mellom elven
og brønner i denne gruppen. Langtidsvariasjonene
i
geolimnigrammet
er nok påvirket av elven til en viss
grad. De mere kortvarige variasjonene i brønnene opptrer
uavhengig av elven. Amplitudene for denne gruppen er
forholdsvis små. Denne korte observasjonsperioden
som
ligger til grunn for disse betraktingene er ikke tilstrekkelige til at man kan si hva slags påvirkninger,
ved siden av elven, som kommer inn i bildet.
Hillestad.
Geolimnigram:
Brønn hos Ole I. Hillestad følger dårlig elven 1963, det
går tydelig frem i perioden ultimo september-oktober.
I 1964 følger geolimnigrammet
ganske godt limnigrammet
for Lo bru. I 1965 kulminerte brønnvannstanden tidligere
enn elvevannstanden.
ganske like.
Korrelasjonsdiagram:
Det er dårlig korrelasjon
er det et tilsynelatende
Konklusjon:
De generelle
trekk er forøvrig
i 1964, men i 1965
forhold mellom
elv og brønn.
Materialet gir ikke grunnlag for noen sikker uttalelse.
Det er en tilsynelatende avhengighet i flere tilfeller, men
det er også store uoverensstemmelser.
Avhengigheten
kan skyldes at både brønn og vassdrag påvirkes av de
samme klimatiske faktorer.
Det er videre klart at til
dels store vannstandsvariasjoner
i brønnen har andre årsaker enn elvens variasjon.
SAMMENFATNING
Det materialet
uttalelse
om
tidspunkt,
mulig
et mere
å si hvor
Etter
foreligger
stor
vurderingen
fullstendig
grunnlaget
for
i Lærdal.
materiale
har
noen
Først
foreligger,
elvevannstanden
Eri
av det materiale
som
er ikke
er
gir
det tydelig
føre
en senkning
senkningen
sikker
på et senere
vil
det være
på grunnvannsfor-
i elvens
For
på Hunderi
stor
innflytelse
senkning
av elven
området
nær
på Eri.
strømmet
skyldes
grad
som
for
Dette
disse
det mye
mellom
en reduksjon
av elvens
være
som
taler
nær
elvevannvannstand
elven.
av samme
Men
størrelse
at elven
av elvevannet
ikke
som
mulig
gruppene,
riktig
har
en forholds-
det frem
at en
av grunnvannstanden
i brønnene
betydelig
på Hunderi
som
til nå.
går
senkning
at grunnen
er det
for
Av materialet
en mindre
trolig
er hverken
på den
Eri.
er variasjonene
foreligger
gruppene
vannstand.
til
Her
gruppene
observasjoner
av forholdene
vil føre
Forholdene
i området
på grunnvannet.
i samme
de øvrige
er
det bare
sammenheng
vil maksimalt
utjevnete
elven.
Det
vil
er
uttalelse.
for
en viss
Her
av grunnvannet
gruppen
for
som
er
foreligger,
av grunnvannstanden
reduksjonen
grunnlag.
grunnlag
at det
og grunnvannspeilet.
til
som
så innlysende
standen
For
ikke
generelt
innflytelse
og Hunderi
sistnevnte
enn
gir
i dalen.
på Eri
vis
til nå,
grunnvannsforholdene
når
holdene
På
som
ikke
blir
mindre
gjennom-
på Eri.
å si noe
Om man
ville
det være
eller
ønskelig
på grunnlag
skulle
av de
gi en beskrivelse
på et meget
å gjøre.
dårlig
- 34
BIBLIOGRAFI
Gandahl,
R. , 1965:
Holmsen,
G., 1963:
Aars,
00,
Vattenståndsvariationer
i brunnar
vid
Ormsjon,
Malgomaj
och inom Stornorrforsens damningsområde.
Grundförbattring
nr. 3, årg.
18. Uppsala.
Erfaringer
om jordskade
reguleringer.
NGU nr. 218. Oslo.
1964:
ved vassdrags-
Geohydrologi,
et aktuelt
felt
dragsvesenets
interesseområde.
Norsk Geografisk
Tidsskrift,
h. 3-4.
innen
bd.
vassXIX,
Om rapporten:
Skrevet
av statshydrolog
Diagrammer
0.
ved konstruktør
Fotografering
Maskinskriving
Mangfoldiggjørelse
av diagrammer
ved Sidsel
Aars
B.
og konstruktør
B.
Renshusløkken.
ved fotograf
H. Svedal
Haugen
ved Statskraftverkenes
hustrykkeri.
Renshusløkken.