KH.7.trinn, 201617 filetype pdf

Uke
-37
Tema/Teknikk
Avis/Digitalt
•
Foto
3842
Påvirkning
Arkitektur
Kompetansemål
Læringsmål
-Kunne
Settesammenogvurdere
grunnleggende
hvordanskriftogbilde
kommunisererogpåvirker visuellevirkemidler
iskrift.
hverandreiulike
sammenhenger.
-Brukeskriftsom
Benyttekontrastermellom dekor.
diagonale,horisontaleog
vertikaleretningerienkel
-Brukebildeog
komposisjonforågiillusjon tekstogvisuelle
avroogbevegelse.
virkemidleriegen
komposisjon.
Samtaleomopplevelseav
hvordankunstnerehar
-Lagenettavis.
benyttetform,lysog
skyggeogbrukedettei
-Kunnebruke
egetarbeidmedbildeog
utsnittogvære
skulptur.
oppmerksompå
Fotografereogmanipulere lys/skyggeunder
bilderdigitaltogreflektere fotografering.
-Brukedigitale
overbrukavmotivog
redigeringsfunksjon
utsnitt.
er.
-Kunnenavnog
Beskrivesærtrekkved
kjennetegnpånoen
bygningerinærmiljøetog
forskjellige
sammenlignemed
stilretninger.
nasjonaleoginternasjonale
stilretninger.
-Byggemodellerav
Byggemodelleravhusi
husimålestokk
målestokkmed
medutgangspunkti
Lærestoff
-Foredrag
-Skrift/bildehefte
Metode/Ferdigheter
Helklasse,tolærere.
Datarom
Vurdering
Tverrfaglighet
Heleåret:
Muntlig
tilbakemelding
fralærer.
Utstilling.
Presentasjonav
ulikestilretninger
innenfor
arkitekturhistorien.
Bilder,samtaler,og
utvekslingavideer.
Veiledning
Idearbeidog
planleggingav
modellen.
Bruke
arbeidstegningersom
hjelpemiddeltil
konstruksjonav
modell.
.
.
utgangspunktiegne
arbeidstegninger.
egne
arbeidstegninger.
Brukeulike
sammenføyningsteknikkeri
hardeogmykematerialer.
Brukekartong,kniv,
linjaloglimtilåbygge
modellermed
målestokk.
Filmogbilder.
Megalittiske
byggverkog
astrologi.
Solur
Forståelseavhvordan etsolurfungerer.
Utviklekunnskapi
tredimensjonalt
arbeidmedleire.
Brukehåndferdigheter
ogulikeverktøytil
utformingavetsolur.
4346
Brukeulike
sammenføyningsteknikkeri
hardeogmykematerialer.
Dustore
verden
-Anvendeleiresom
materialettil
byggingavetsolur.
Benytteuliketeknikkertil
-Anvendediverse
overflatebehandlingav
presisjonsverktøy
egnearbeider.
sompasserog
Lageenklebruksformeri
linjal.
ulikematerialerogkunne
gjøreredeforsammenheng -Brukeglasurevt.
mellomidé,valgav
begitningtil
materialer,
overflatearbeid.
håndverksteknikker,form,
fargeogfunksjon.
•
Sammenlignebrukav
teknikkerogvirkemidler
innenforfolkekunstog
kunsthåndverkiulike
kulturervedbrukavdigitale
ogandrekilder.
4651
Skaperglede
Brukeulike
sammenføyningsteknikkeri
hardeogmykematerialer.
-Lage
arbeidstegningmed
mål.
Benytteuliketeknikkertil
-Monteredeleri
overflatebehandlingav
treverkvedhjelpav
egnearbeider.
limogskruer.
Lageenklebruksformeri
ulikematerialerogkunne
-Fileogpusse
gjøreredeforsammenheng overflater.
mellomidé,valgav
materialer,
håndverksteknikker,form,
fargeogfunksjon.
Diddleybow
Presentasjonav
instrumentetog
prosessen.
Planleggeogtegne
instrumentet.
Sageogmonteredeler
itreverkvedhjelpav
limogskruer.
Overflatebehandling
Bevissthetrundt
dekorvalg.
Brukeinstrumentet.
Musikk