Kart over midlertidige gangveger og overganger

Nordby
Skole
Trondh
eims
vege
n
Ka
rl N
or
be
ck
sv
eg
454
Gangfeltet
blir lysregulert
459
Nye gangfelt
oppmerkes
Anleggsområdet
Gangveger
Ringvegen
Det anlegges
midlertidig
gangveg i
Sjøbergveien
Holdeplass
stenges.
Nærmeste
holdeplass