Avgjørelse 17-00036 - Klagenemda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE
Sak:
Dato:
17/00036
6. mars 2017
Klager:
Dennis Black
Innklaget:
MHWirth AS
Representert ved:
Zacco Norway AS
Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Lill Anita Grimstad
har kommet frem til følgende
KJENNELSE
1
Kort fremstilling av saken:
2
Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 19. desember 2016, hvor Dennis
Black sin begjæring om å overføre patentsøknad nr. 20160367 fra MHWirth AS ble
avslått.
3
Avgjørelsen ble klaget inn for Klagenemnda for industrielle rettigheter den 12. januar
2017.
4
Patentstyret mottok klagen på engelsk og klager ble tilskrevet den 24. januar 2017 med
frist til å innsende klagen på norsk, dansk eller svensk. Fristen utløp 24. februar 2017.
Faktura for klagegebyret ble utstedt med betalingsfrist 24. februar 2017.
5
Klagegebyret er ikke registrert innbetalt innen fristen og det er heller ikke innsendt
oversettelse av klagen.
6
Klagenemnda skal uttale:
7
Klagen innkom rettidig, men klageavgiften er ikke registrert innbetalt innen forfallsdato.
8
Klagegebyret, jf. forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for
industrielle rettigheter FOR-2014-03-26-333 § 53 første ledd nr. 1, er ikke registrert
innbetalt innen fakturafristens utløp 24. februar 2017.
9
Når et klagegebyr ikke betales innen fakturafristen, fremgår det av samme forskrift § 4
tredje ledd at gebyret skal anses som ikke betalt. Ettersom det er et absolutt vilkår for å
ta en klage under behandling i Klagenemnda at det lovbestemte klagegebyret er
innbetalt, skal klagen anses som ikke innkommet.
10 Klagen avvises fra behandling i Klagenemnda.
11 Avgjørelsen er truffet i medhold av bestemmelsen i Patentstyrelova § 4, 1. ledd, 4. pkt.
Det avsies slik
Slutning
Klagesaken avvises.
Lill Anita Grimstad
(sign.)
Sak 17/00036
2