Lund kommune - Søknad fra Lund Jeger

Deres ref.:
Lund kommune
Moiveien 9
4460 Moi
Vår dato: 08.03.2017
Vår ref.: 2016/13597
Arkivnr.: 462.2
Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger
Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger
T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00
E: [email protected]
www.fylkesmannen.no/rogaland
Lund kommune - Søknad fra Lund Jeger- og fiskeforening om endring av
tillatelse etter forurensningsloven for skytebanen på Sætra. Utlegging til
offentlig gjennomsyn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fylkesmannen ber Lund kommune legge et eksemplar av søknaden med aktuelle vedlegg ut
til offentlig gjennomsyn.
Vi kunngjør søknaden i lokalaviser og på www.fylkesmannen.no/rogaland en av de nærmeste
dagene. I kunngjøringen står det at søknaden er lagt ut i resepsjonen på Lund rådhus. Vi ber
også om at kommunen uttaler seg i saken innen 8 uker etter at dere har mottatt brevet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fylkesmannen viser til vedlagte søknad fra Lund Jeger- og Fiskerforening om endring av tillatelse
etter forurensningsloven § 11 for driften av foreningens skytebane på Sætra, gnr. 44 bnr.1 i Lund
kommune.
Regelverk
Vi viser til rundskriv fra Klima- og Miljødepartementet T-3/12 datert 21.11.2012 Om delegering av
fylkesmannens myndighet etter forurensningsloven og oreigningsloven, hvor det framgår at
fylkesmannen er forurensningsmyndighet for skytebaner unntatt forsvarets skytefelt.
Departementet sendte så tidlig som i 1993 ut en instruks (T-2/93) om at eksisterende skytebaner
ikke skal konsesjonsbehandles etter forurensningsloven når det gjelder støy. Denne instruksen
gjelder fortsatt. Følgelig er det i dag få skytebaner som har tillatelse etter forurensningsloven § 11.
Instruksen omfatter likevel ikke etablering av nye skytebaner, eller behandling av søknader om
endring av eksisterende tillatelser.
Fylkesmannen ga derfor 1.3.1999, etter søknad datert 10.6.1998 fra Lund Jeger- og Fiskerforening,
Løyve til skytebane på Sætra i Lund kommune, jf. vedlegg 2.
Myndighetene har over lang tid hatt intensjoner om at skytebaner skal reguleres etter plan- og
bygningsloven, og støykrav til skytebaner inngår i Klima- og miljødepartementets Retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016).
Miljødirektoratet har i tillegg arbeidet med en forskrift om behandling av skytebaner etter
forurensningsloven, men ifølge et rundskriv til fylkesmennene datert 21.6.2016 er dette arbeidet nå
lagt på grunn av signalene som er gitt i Meld. ST. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye
oppgaver til større kommuner om at «myndighet til å behandle saker vedrørende støy fra skytebane
kan overføres til større kommunen». I nevnte melding står det at det tas sikte på å legge fram en
samlet lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene våren 2017.
Fylkesmannen har tidligere vurdert det som aktuelt å trekke gjeldende tillatelse til Sætra skytebane
tilbake dersom Lund kommune fastsatte bestemmelser for støy og drift av banen gjennom en
reguleringsplan.
Søknaden derfor opprinnelig stilet til Lund kommune.
Fylkesmannen har i etterkant vært i dialog både med representanter for kommunen,
Miljødirektoratet og LJFF. På bakgrunn av at LJFF ønsker en snarlig endring av tillatelsen og et
reguleringsarbeid vil være tidkrevende, er partene enige om at Fylkesmannen bør behandle
søknaden etter forurensningsloven selv om det på sikt kan bli endringer i regelverket som gjør dette
unødvendig.
Fylkesmannen legger herved søknaden ut til offentlig ettersyn, og vil deretter behandle søknaden
etter forurensningsloven.
Kort om søknaden
I henhold til gjeldende tillatelse kan skytebanen benyttes én hverdag i uka i perioden april t.o.m.
september. I tillegg kan den benyttes 2 helger (lørdag og søndag) i samme periode.
Tillatelsen viser til daværende Miljøverndepartementet sitt rundskriv T-2/93 mht. grenseverdier for
støy. Da tillatelsen ble gitt var ikke myndighet for regulering av forurensning til grunn eller jord fra
skytebaner delegert til fylkesmannen, og tillatelsen har derfor ikke bestemmelser knyttet til slik
forurensning. Denne begrensningen gjelder ikke i dag, og vilkårene i en eventuell endret tillatelse
kan om det ansees påkrevet også sette vilkår til andre utslipp enn støy.
Klima- og miljødepartementet har nylig endring anbefalingene for skytebanestøy i sin Retningslinje
for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). Anbefalingene i T-1442 vil normalt bli
lagt til grunn også ved fastsetting av støygrenser i tillatelser etter forurensningsloven.
LJFF søker nå om å tillate bruk av banen i 3 virkedager og alle lørdager fra og med april til og
med september, samt til 4 skytestevner på søndager i samme periode.
I søknaden opplyser LJFF at det avfyrt under 30 000 skudd per år.
Det benyttes kun stålhagl. Blyammunisjon er ikke lenger i bruk ved anlegget
Offentlig kunngjøring
Vedlagte kunngjøring er sendt lokalavisene Dalane Tidende og Avisen Agder, der saken vil bli
kunngjort en av de nærmeste dagene. Kunngjøringskostnadene skal dekkes av søker. Saken med
relevant dokumentasjon legges ut på vår nettside www.fylkesmannen.no/rogaland under
”Høyringar” .
Side 2 av 3
Vi ber også Lund kommune legge kunngjøringen og søknaden ut til offentlig gjennomsyn på
Rådhuset i Moi og på Lund kommunes nettside. Saken skal ligge ute til offentlig gjennomsyn i 4
uker.
Uttalelser – kommunal sluttbehandling
Fylkesmannen ber om at kommunen uttaler seg til søknaden.
Frist for kommunens uttalelse blir sett til 8 uker fra kunngjøringsdato. Innen same tidsrom ber vi
kommunen å hente inn nødvendige uttalelser fra egne avdelinger og politiske utvalg så langt
kommunen finner dette nødvendig.
Kommunen sine uttalelser bør gi opplysninger om lokale forhold som kommunen mener mangler
eller er utilstrekkelig beskrevet i søknaden, og som det bør tas hensyn til ved avgjørelsen.
Resultatet fra den kommunale sluttbehandlingen sendes deretter til Fylkesmannen.
Vi gjør spesielt oppmerksom på at Fylkesmannen kan ikke sluttbehandle søknaden før vi har
mottatt uttalelse fra kommunen.
Fylkesmannen ber spesielt Lund kommune vurdere følgende punkter spesifisert nedenfor:
Naturmangfoldloven
Er det forekomst av sårbare dyre- og plantearter i området, jf. naturmangfoldloven § 8.
Kan aktiviteten påvirke økosystemer i området, jf. naturmangfoldloven § 10
Med hilsen
Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernsjef
Johan Tore Rødland
senioringeniør
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
Saksbehandler: Johan Tore Rødland
Saksbehandler telefon: 51 56 89 38
E-post: [email protected]
Vedlegg:
1. Søknad fra Lund Jeger- og Fiskerforening
2. Løyve til skytebane på Sætra i Lund kommune datert 1.3.1999
3. Skytebane på Sætra, faktaopplysninger i saken oversendt fra Lund kommune til Fylkesmannen
4. Kart over Sætraområdet
5. Leieavtale mellom Lund kommune og Lund Jeger og Fisk av 2.9.1994
6. Leieavtale mellom grunneier og Lund kommune datert 26.9.1995
7. Sinus AS – Støyrapport datert 16.5.1998
8. Høringsbrev til berørte naboer
Kopi til:
Lund Jeger- og Fiskerforening
Side 3 av 3