Økonomisk status ved uskifta bu

B
Returneres til Fylkesmannen i det fylket der
personen med verge er folkeregistrert
Økonomisk status ved uskiftebo
Utfylling av økonomisk status ved uskiftetbo for mindreårig
Gjenlevende ektefelle/samboer har plikt etter vergemålsforskriften § 3 å levere de opplysningene som er
nødvendige for at Fylkesmannen kan føre kontroll med uskifteboet. Settevergen skal melde i fra til Fylkesmannen
dersom det oppstår situasjoner som fører til at arvingene akn kreve skifte av boet. Settevergen skal sende inn en
oppdatert økonomisk status årlig.
Navn på den mindreårige
Fornavn:
Fødselsnummer:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
1 Formue
1.1
Bankinnskudd
Vergemålsmyndighetene trenger detaljert informasjon om vedkommendes bankforbindelser, og saldo på
kontoene. Benytt merknadsfeltet i punkt 5 dersom det ikke er nok plass.
Bank:
Kontonummer:
Saldo (NOK):
Person med disposisjonsrett:
Bank:
Kontonummer:
Saldo (NOK):
Person med disposisjonsrett:
Bank:
Kontonummer:
Person med disposisjonsrett:
Saldo (NOK):
Bank:
Kontonummer:
Saldo (NOK):
Person med disposisjonsrett:
1.2
Aksjer, verdipapirer mv.
1.2.1 Obligasjons- og pengemarkedsfond (norske), både registrert og ikke registeret i verdipapirregisteret
(VPS). Benytt merknadsfeltet i punkt 5 dersom det ikke er nok plass.
Fornavn:
Fødselsnummer:
Mellomnavn:
Etternavn:
Forvaltningsselskapets navn:
VPS-kontonummer:
Samlet verdi:
1.2.2 Skattepliktig formue av andeler i aksjefond. Benytt merknadsfeltet i punkt 5 dersom det ikke er nok
plass.
Aksjefondet navn:
Organisasjonsnummer:
Antall aksjer/andeler:
Likningsverdi kr:
1.2.3 Likningsverdi av norske aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner mv. som er registrert i
verdipapirregisteret (VPS). Benytt merknadsfeltet i punkt 5 dersom det ikke er nok plass.
Fornavn:
Fødselsnummer:
Mellomnavn:
Etternavn:
Forvaltningsselskapets navn:
VPS-kontonummer:
Samlet verdi:
1.2.4 Likningsverdi av norske aksjer overført fra RF-1088, likningsverdi på verdipapir ikke registrert i
verdipapirregisteret (VPS). Benytt merknadsfeltet i punkt 5 dersom det ikke er nok plass.
Selskapets navn:
Organisasjonsnummer:
Antall aksjer/andeler:
Likningsverdi kr:
1.3
Fast eiendom, leilighet og fritidsbolig
Vergemålsmyndighetene trenger detaljert informasjon om vedkommendes eiendommer. Benytt merknadsfeltet i
punkt 5 dersom det ikke er nok plass.
1.3.1.1 Fast eiendom/selveierleilighet
Adresse:
Postnummer:
Gnr.
Poststed:
Bnr.
Festenr.
Kommune:
Likningsverdi:
Antatt markedsverdi (basert på vergens skjønn):
Adresse:
Postnummer:
Gnr.
Poststed:
Bnr.
Festenr.
Kommune:
Likningsverdi:
Antatt markedsverdi (basert på vergens skjønn):
1.3.1.2 Borettslagsleilighet/andelsleilighet
Borettslagets navn:
Adresse:
Postnummer:
Kommune:
Andelsnummer:
Likningsverdi:
Poststed:
Antatt markedsverdi (basert på vergens skjønn):
1.3.2 Fritidsbolig
Adresse:
Postnummer:
Gnr.
Poststed:
Bnr.
Festenr.
Kommune:
Likningsverdi:
Antatt markedsverdi (basert på vergens skjønn):
1.3.3 Annen fast eiendom
Adresse:
Postnummer:
Gnr.
Poststed:
Bnr.
Festenr.
Kommune:
Likningsverdi:
Antatt markedsverdi (basert på vergens skjønn):
1.4
Utestående krav (til gode hos andre)
Hvis noen har lånt penger eller andre verdier av vedkommende, skal dette føres opp her. Benytt merknadsfeltet i
punkt 5 dersom det ikke er nok plass.
Fornavn på låntaker:
Fødselsnummer:
Mellomnavn på låntaker:
Etternavn på låntaker:
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
Utestående beløp i NOK:
Gjeldsbrevet må inneholde betingelser for renter, avdrag og løpetid. Gjeldsbrevet skal sendes til
fylkesmannen for oppbevaring. Hvis gjeldsbrevet ikke allerede er oversendt, må dette gjøres innen 2 uker.
1.5
Løsøre
Nedenfor gir du en oversikt over båter, biler og andre kjøretøy samt annet løsøre som er registrert på
vedkommende. Benytt merknadsfeltet i punkt 5 dersom det ikke er nok plass.
Bil (type og årsmodell):
Antatt salgsverdi (basert på vergens skjønn):
Båt (type og årsmodell):
Antatt salgsverdi (basert på vergens skjønn):
Motorsykkel (type og årsmodell):
Antatt salgsverdi (basert på vergens skjønn):
Bobil/campingvogn (type og årsmodell:
Antatt salgsverdi (basert på vergens skjønn):
Gjenstander som er særlig forsikret, og annet løsøre. Spesifiser type og antatt salgsverdi basert på vergens skjønn:
1.6
Øvrig formue fra likningen
Hvis det på likningen til vedkommende er listet opp annen formue som ikke allerede er nevnt på noen av
postene over, skal dette registreres her. Her tenkes typisk på innskudd i utenlandske banker, premiefond og
individuell pensjonsavtale, gjenkjøpsverdi av livsforsikringspoliser, formue i borettslag, boligselskap og
boligsameie, eiendom i utlandet og annet.
Benytt merknadsfeltet i punkt 5 dersom det ikke er nok plass.
1.7
Annen formue som ikke fremkommer i likningen
Hvis vedkommende har annen formue eller verdier som ikke fremgår av likningen, skal dette registreres her.
Dette kan for eksempel gjelde rettigheter til båtfeste, rett til brygge, etc.
2
Gjeld og andre utgifter
2.1
Gjeld
Vergemålsmyndighetene trenger informasjon om vedkommendes gjeld, og du som verge må derfor
spesifisere all gjeld fordelt på ulike kreditorer i oversikten nedenfor. Husk å ta med eventuell
kredittkortgjeld og andre forbrukslån. Benytt merknadsfeltet i punkt 5 dersom det ikke er nok plass.
Navn på kreditor:
Beløp i NOK:
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
Navn på kreditor:
Beløp i NOK:
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
Navn på kreditor:
Beløp i NOK:
Adresse:
Postnummer:
2.2.
Poststed:
Utgifter til leie av bolig
Hvis vedkommende leier bolig, skal opplysningene nedenfor fylles ut:
Fornavn på utleier:
Mellomnavn på utleier:
Etternavn på utleier:
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
Husleie pr. måned:
3
Tilleggsopplysninger og kommentarer
Alle kommentarer og tilleggsopplysninger til postene over kan føres opp her. Start med å henvise til
punktet kommentaren gjelder. Hvis du trenger mer plass, bruk et eget ark som du legger ved skjemaet.
Punkt:
Kommentar eller tillegg:
Punkt:
Kommentar eller tillegg:
Punkt:
Kommentar eller tillegg:
Punkt:
Kommentar eller tillegg:
Punkt:
Kommentar eller tillegg:
Punkt:
Kommentar eller tillegg:
4
Underskrift
Jeg har kontrollert tallene, og har ført opp endringer eller tilføyelser dersom dette har vært nødvendig.
Opplysningene er gitt etter beste skjønn og overbevisning, og så fullstendig som mulig.
Dato:
Sted:
Settevergens underskrift:
Dato:
Sted:
Vergens underskrift: