Innkalling årsmøte 2017 Kilebygda Montessoriforening

Til medlemmer i Kilebygda Montessoriforening.
Ordinært årsmøte avholdes på Kilebygda Montessoriskole
Onsdag 29. mars 2017 ca. kl 1900
Dagsorden er fastsatt i vedtektenes § 5.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styreleder i hende senest 15. mars 2017.
Styreleder Magne Fjeld. Tlf. 95 94 48 56, e-post [email protected]
Fullstendig sakliste vil være tilgjengelig på www.kilebygdamontessoriskole.no
Øvrige saksdokumenter fås ved henvendelse til [email protected] eller i
skolens lokaler fra 22. mars 2017.
Saksliste:
1. Opptelling av stemmeberettigede og fullmakter
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Godkjenning av innkalling
5. Godkjenning av styrets årsberetning.
6. Godkjenning av årsregnskap.
7. Fastsettelse av kontingent for kommende år
8. Fastsettelse av budsjett
9. Valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomite og to
revisorer.
10. Eventuelt innkomne forslag.
Forslag må være styreleder i hende senest 2 uker før årsmøtet. Jf paragraf 4 i
vedtektene.
Vedtektene ligger på www.kilebygdamontessoriskole.no under Kilebygda
Montessoriforening.
Hilsen styret