avtalen - Oslo kommune

Oslo kommune
Byrådet
Byrådssak
GODKJENNELSE
AV AVTALE MELLOM
OSLO
OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE
MV.
KOMMUNE
10l8.l/17
OG VEIRENO
AS
Sammendrag:
Kommunen er etter forurensningsloven
forpliktet til å håndtere husholdningsavfall,
herunder
sørge for innsamling av avfallet. I Oslo har avfallsinnsamling
i lengre tid blitt utført av
private leverandører.
Etter anbudskonkurranse
i 2015, ble Veireno AS (VR) tildelt kontrakt
for samtlige fire geografiske innsamlingsområder
som Oslo er delt inn i.
Det har vært problemer med VRs utførelse av oppdraget. Mangler ved
bmdd på arbeidsmiljølovens
regler, har vært fortløpende fulgt opp med
kommunen. VR har stort sett innfridd kommunens krav om tiltak for å
har påført selskapet betydelige utgifter, og har ført til at selskapet frem
som følge av avtalen.
utførelsen, herunder
pålegg og krav fra
bedre situasjonen.
Det
til nå har hatt store tap
VR har nå meddelt at selskapets økonomiske
situasjon, bl.a. grunnet løpende tap på
avfallsinnsamlingsavtalen
med Renovasjonsetaten
(REN), nå er slik at selskapet trolig ville
måtte begjære oppbud mandag 20.02.2017.
For å unngå en umiddelbar
stans i innsamling av husholdningsavfall,
er det nødvendig at Oslo
kommune tar over driftsmateriell
og om lag 170 av VRs ansatte med umiddelbar
virkning.
Kommunen har fremforhandlet
en avtale med VR om dette. Avtalen vedtas av byrådet med
hjemmel i delegasjon om utvidet myndighet i hastesaker.
Kommunens
overordnede
mål er å sikre at kommunen
avfallsinnsamlingen
i egen regi uten opphold i driften,
funksj onen ivaretas.
umiddelbart
blir i stand til å fortsette
slik at denne samfunnskritiske
Saksfremstilling:
Innsamling av husholdningsavfall
har siden 1992 vært konkurranseutsatt
i Oslo kommune.
Våren 2015 konkurranseutsatte
REN tjenesten for femte gang. Konkurransen
var inndelt i fire
områder, hvor leverandørene
kunne gi tilbud på ett eller flere områder.
I motsetning til i tidligere konkurranser,
vant én leverandør alle fire områdene. REN signerte
kontrakt med VR, 02.09 2015 for alle fire områdene. Kontraktsoppstart
var 03.10.2016.
Anskaffelsesog kontraktsvarighet
er som beskrevet nedenfor:
13.05102
1
Område C og D
17.09-2014
Godklent
kontraktstrategi
02.09.2015
slgneving
av lnnsarnllngskontrakt
03.10.2016
Oppstart
av innsamlingkomrakl
01.06.2021 f'
Område A og;
r
i
,
01.10.2024
Avslutning
omrâde
01.06.2024
/
Avslutning område A/:g B
l
12.03. 2014
Sbgnenng
av behovsverifikasfion
Saksnr.:
201700172-72
C og D
Side 2
Tiden etter oppstart har vært preget av mangelfull kontraktsoverholdelse.
manglende
avfallsinnsarnling,
Kommunen/REN
stort klagetall
og belastning
har løpende fulgt opp kontrakten med krav om bl.a. retting og dagmulkt.
Det ble etter hvert også avdekket
uriktig rapportering
VR, og det er avdekket brudd på arbeidsmiljølovens
anmeldte
Arbeidstilsynet
Mulighetene
Kommunen
Det er dokumentert
for byens innbyggere.
til kommunen
av arbeidsmiljøforhold
arbeidstidsbestemmelser.
i
14.02.2017
VR.
for oppsigelse eller heving av kontrakten har vært vurdert fortløpende.
har kommet til at vilkårene for å heve kontrakten nå er tilstede. Det har likevel
vært helt avgjørende for kommunen å unngå umiddelbar stans i avfallsinnhentingen,
noe som
ville blitt resultatet om kommunen hevet kontrakten.
sikre en styrt avvikling av kontrakten.
for å
Kommunen
har derfor arbeidet
VR opplyste denne uken at selskapet som følge av tap av penger på kontrakten har
økonomiske problemer og at selskapet fra mandag 20.02.2017 ikke ville klare å oppfylle
økonomiske forpliktelser.
sine
Kommunen plikter i henhold til forurensningsloven
å sørge for ansvarlig innhenting av
husholdningsavfall.
For å unngå stans i avfallsinnsamlingen
i Oslo ved et eventuelt oppbud,
med de dramatiske følger dette vil få, har kommunen vurdert at den eneste forsvarlige
løsningen er å utføre avfallsinnsamlingen
i egen regi.
På bakgrunn
VR. Avtalen
av den akutte situasjonen,
innebærer i korte trekk:
har kommunen
fremforhandlet
en avtale med
0
Kommunen overtar nødvendige driftsmidler fra VR slik at kommunen (REN) blir i stand
til å drive avfallsinnsamlingen
i egenregi uten stans allerede fra mandag 20.02.2017.
Dette innebærer bl.a. at kommunen overtar arbeidsgiveransvaret
for ca. 170 ansatte hos
VR, samt rettigheter til ca. 55 avfallsbiler.
0
Avfallsinnsamlingsavtalen
0
Kommunen overtar en forpliktelse overfor de ansatte til å utbetale opparbeidet
skyldig
lønn for januar og deler av februar som VR ikke har midler til å betale. I forholdet til VR
gjøres dette opp ved at kommunen dekker utgiften til lønn (motregner)
i vederlag
kommunen allerede skylder VR for utførte tjenester.
0
Kommunen får dekket sine krav på dagmulkter og ekstrakostnader
i henhold til
avfallsinnsamlingsavtalen
med VR gjennom motregning mot vederlag som kommunen
skylder VR for utførte tjenester.
mellom
VR og REN avvikles
fra samme
dato.
Kommunen har vurdert ulike mulige løsninger. Det styrende hensynet har vært å legge til
rette for at avfallsinnsamlingen
ikke stopper opp. REN har gitt uttrykk for at en stans på mer
enn 2-3 dager vil føre til en svært alvorlig situasjon for miljøet og byens innbyggere.
På rettslig grunnlag frarådes ulike løsninger som ville innebære direkte økonomisk
støtte til
VR for å gjøre selskapet i stand til å fortsette å levere tjenester i henhold til avtalen.
Ut fra det styrende hensynet om å unngå stans i avfallsinnsamlingen,
frarådes en midlertidig
anskaffelse (dekningskjøp)
av innsamlingstjenester
fra andre leverandører.
Rettslig sett er det
hjemmel for hasteanskaffelsesprosedyrer.
Bruk av slike prosedyrer innebærer en risiko for
brudd på anskaffelsesregelverket,
som etter omstendighetene
isolert sett likevel er vurdert
som akseptabel. Grunnen til at dekningskjøp
likevel frarådes, er at det vil være praktisk svært
Saksnr.:
201700172-72
Side 3
vanskelig å gjennomføre en anskaffelse og idriftsetting av tjenester fra andre leverandører
uten at avfallsinnsamlingen
stanser opp, helt eller delvis, og over lengre tid enn det REN
anslår som forsvarlig. En løsning med dekningskjøp
vil dermed føre til at kommunen
antagelig ikke blir i stand til å ivareta sitt ansvar etter forurensningsloven.
For å sikre at avfallsinnsamlingen
utføres uten stans, anbefales en løsning hvor kommunen
selv utfører avfallsinnsamlingen
(kommunal egenregi). For å nå målet, må egenregi - i hvert
fall i første omgang - skje ved at kommunen bruker de samme driftsmidler
(mannskaper,
biler, mv.) som VR bruker nå. En slik løsning kan oppnås enten gjennom en avtale med VR
(før en eventuell konkurs) eller gjennom en avtale med konkursboet
(etter en eventuell
konkurs). Det anbefales at kommunen inngår en avtale med VR nå, fordi det å vente til det
eventuelt åpnes konkurs i selskapet, innebærer større risiko for at kommunen mister
kontrollen over situasjonen og gjør seg avhengig av boets velvilje. Videre vil det i praksis gå
noe tid før en avtale med boet kan inngås. Dette gir en risiko for stans i avfallsinnsamlingen.
Ett alternativ som er vurdert, er at kommunen - ved eventuell konkursåpning
i VR —ber
konkursboet tre inn i VRs forpliktelser etter avfallsinnsamlingsavtalen
med REN og drive
avfallsinnsamlingen
i en overgangsperiode
inntil en annen løsning kommer på plass. En slik
løsning anbefales ikke, bl.a. fordi det anses lite realistisk at boet vil gå med på den. Dermed
innebærer
løsningen
en betydelig
risiko
for at avfallsinnsarnlingen
stopper
opp.
Fordi avtalen må inngås på svært kort varsel, innebærer den en risiko for brudd på regelverket
om offentlige anskaffelser.
Dette vil trolig kunne bringes i orden ved at kommunen
gjennomfører
nye anskaffelser
av driftsmateriell
innen rimelig tid. Det vurderes dithen at
risikoen for brudd på anskaffelsesregelverket
er akseptabel, sett opp mot risikoen for brudd på
forurensningsloven
som avtalen motvirker.
Avtalen inngås rett før en eventuell konkursåpning
i VR. Det gir en viss risiko for at
konkursboet vil stille spørsmål ved avtalen. Avtalen vurderes imidlertid å være gyldig overfor
boet. Den innebærer ingen berikelse for Oslo kommune på bekostning av VRs andre
kreditorer. Hvis avtalen med VR angripes av boet, vil kommunen måtte avklare situasjonen
med boet. Avtalen med VR vil trolig sikre at avfallsinnsamlingen
fortsetter i mellomtiden.
Avtalen innebærer endelig at kommunen ikke kan overholde alle arbeidsmiljølovens
formkrav til virksomhetsoverdragelser.
På grunn av den korte gjennomføringstiden
er det
ikke er mulig å gi informasjon til de ansatte, tillitsvalgte, m.fl., i så god tid (14 dager) forut
for overdragelsen,
som loven og praksis forutsetter. Sett hen til de omstendigheter
som har
tvunget frem gjennomføring
av avtalen på kort varsel, er det sentrale at avtalen reelt ivaretar
de ansatte på en fullt ut tilfredsstillende
måte. Gjennom overdragelsen
vil de ansatte få
utbetalt lønn til riktig tid og slipper å melde lønnskrav i konkursboet.
De ansatte som
aksepterer å forbli ansatt i Oslo kommune etter overdragelsen,
vil videre få minst like gode
lønns- og arbeidsvilkår
som det de nå har hos VR. Overdragelsen
innebærer ingen
innskrenkninger
av arbeidstakemes
individuelle rettigheter stiftet eller opparbeidet
i VR, eller
av deres materielle rettigheter etter arbeidsmiljøloven.
REN vil avholde
nødvendige
virksomhetsoverdragelsen
sitt ytterste
informasjonsmøter
så snart som praktisk
mulig etter at
er endelig besluttet, dvs. allerede mandag 20.02.20] 7, og vil gjøre
for å gi de ansatte
så god informasjon
om situasjonen
som mulig.
Byrådens vurdering
Avfallsinnsarnling
er en samfunnskritisk
tjeneste, pålagt kommunen gjennom
forurensningsloven.
Det er avgjørende å unngå stans i avfallsinnhentingen.
Ved en konkurs
vil all avfallsinnhenting
ville kunne komme
umiddelbart stanse opp, og det vil ta noe tid før kommunen eventuelt
frem til en løsning med boet. Dette er en situasjon
kommunen
Saksnr.:
ikke kan
201700172-72
Side 4
sette innbyggeme i. Kommunens fremste oppgave er derfor å sikre kontinuitet i
gjennomføring
av den lovpålagte
oppgaven
som innsamling
av husholdningsavfall
er. Den
eneste løsningen som vil ivareta dette innenfor den korte tiden som er til rådighet, er at
kommunen
driftsmidler
utfører avfallsinnhentingen
fra mandag 20. februar
og ansatte gjennom en virksomhetsoverdragelse.
Byråden anbefaler derfor at byrådet
foreligger (vedlagt).
Økonomiske
og administrative
godkjenner
i egen regi ved å overta
den fremforhandlede
avtalen
slik den
konsekvenser
Med utgangspunkt
i dagens drift, inkludert de forsterkningene
som kommunen
selv har satt
inn og VR har gjennomført
etter kontraktsinngâelsen,
viser grove anslag at kommunal drift
vil medføre en merkostnad på opp mot 40 mill. i helårseffekt.
Merkostnaden
på 40 mill. tilsvarer reduksjonen i budsjett som fulgte av kontrakten med VR.
Det vil si at Oslo kommune rent kostnadsmessig
vil være tilbake til 2015-nivå for
avfallsinnhentingen.
Det er et resultat av at kostnadsnivået
kontrakten med VR la opp til ikke
var tilstrekkelig til å sikre en trygg og riktig innsamling av avfallet.
Antatte merkostnader
for å sikre forskriftmessig
innhenting, som flere biler og overholdelse
av arbeidsmiljølovens
arbeidstidsbestemmelser,
er inkludert i de estimerte merkostnadene
på
40 mill. I dette er det også beregnet en forventet økning i lønns- og pensjonskostnader
som
følge av at de ansatte skal omfattes av kommunenes
tariffavtaler. Arbeidsgiveravgift,
utestående lønn, lovpålagt arbeidsgiveravgift,
skattetrekk, feriepenger mm er inkludert i
beregningen.
I budsjettet
for 2017 er det ikke tatt høyde for en slik merkostnad.
mot RENs selvkostfond.
Selvkostfondet
Et underskudd
vil føres
var ved inngangen til 2017 på 81 mill. Økte
renovasjonskostnader
vil bli behandlet på ordinær måte i kommunens
budsjettprosess
2018. Isolert vil de økte kostnadene som følge av virksomhetsoverdragelsen,
tilsvare
gebyrøkning på 5,2 prosent.
6.5 prosent av merkostnaden
på 40 mill. vil bli belastet RENs næringskapittel
kunne utgjøre opp mot 2,6 mill., og vil gå inn i bykasseregnskapet
og ikke i
selvkostregnskapet.
for
en
- 643. Dette vil
Kommunen vil ved virksomhetsoverdragelse
påta seg arbeidsgiveransvar
for om lag 170
ansatte i VR som jobber med innhenting av kommunens avfall (Oslo-kontrakten).
En stor
andel av VRs ansatte har i dag midlertidige
arbeidskontrakter.
Alle ansatte som omfattes av
virksomhetsoverdragelsen,
vil som utgangspunkt
få ordinær fast ansettelse med kommunens
lønns- og pensjonsbetingelser.
Gjennom virksomhetsoverdragelsen
vil alle de nye ansatte
innplasseres i henhold til korrekt lønnstabell og Oslo kommunes tariffer.
Kommunen vil få ansvar for pensjonskostnader
og lignende i henhold til standard
arbeidsavtaler
-
Medarbeideme
-
REN overtar eierskap til de nødvendige kontrakter opprettet i VR for å kunne
-
gjennomføre
REN overtar
gjennomføre
Kommunen
ansettes
i REN
Oslo-kontrakten
eierskap til de innsatsmidler
Oslo-kontrakten
vil trolig måtte gjennomføre
eid av VR som er nødvendige
ny(e) anskaffelse(r)
av enkelte
kommunen overtar, for å bringe forholdet til anskaffelsesregelverket
for å kunne
av driftsmidlene
i orden.
Saksnr.:
201700172-72
som
Side 5
Vedtakskompetanse
Konsekvensen
av avtalen med VR er at Oslo kommune overtar avfallsinnsamlingen
og driver
dette i egen regi. Avtalen bryter med langvarig praksis med konkurranseutsetting
av
renovasjonstjenester,
opprinnelig forankret i bystyrevedtak,
og innebærer at kommunen
overtar arbeidsgiveransvaret
for om lag 170 ansatte. En slik sak ville normalt vært lagt frem
for bystyret. VR har varslet at de står i fare for å måtte melde oppbud kommende uke. Det vil
føre til umiddelbar stans i avfallsinnhentingen.
Det er derfor nødvendig å treffe vedtak så
raskt at det ikke er tid til å innkalle bystyret. Byrådet vil legge fram forslag til eventuelle
justering av renovasjonsgebyret
i den ordinære budsjettbehandlingen
for 2018.
Bystyret har i sak 215/98, jf. 303/16, delegert følgende fullmakt til byrådet:
«Gjøre vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ når det er nødvendí g at vedtak
treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette»
Delegasjonen
er gitt med hjemmel i kommuneloven
§ 13 om utvidet myndighet
og § 20 nr. 3 om kommunerådets
og fylkesrådets ansvar og myndighet.
Melding
om vedtaket
Byråden
for miljø
vil bli forelagt
og samferdsel
bystyret
innstiller
til orientering.
til byrådet
å fatte følgende
vedtak:
1. Byrådet godkjenner vedlagte avtale mellom Oslo kommune og Veireno
virksomhetsoverdragelse
mv. datert 18.02.2017 og 19.02.2017.
2.
Melding
om vedtaket
Byrådsavdeling
i hastesaker,
AS om
sendes bystyret.
for miljø og samferdsel,
den 19.02.2017
Æ
Lan Marie B rg
Byrådet
ay
tiltrådte
ond Jèi
innstillingen
fra byråden
for miljø
og samferdsel
nsen
Vedlegg
tilgjengelig
på Intemett:
Vedlegg
ikke tilgjengelig
Avtale mellom Oslo kommune og Veireno AS
om virksomhetsoverdragelse
mv. datert 18.02.
og 19.02.2017
på Intemett:
Ingen.
Saksnr.:
201700172-72