Nynorsk - Miljødirektoratet

Nynorsk
REGISTRERINGSSKJEMA FOR ETTERSØKSHUND (1 skjema pr. hund og førar)
Identifikasjon (del 1) NB! Bruk blokkbokstavar ved utfyllinga.
Namnet på hunden:
Rase:
Reg.-nr.:
Fødd:
ID-nr.:
Førar for hunden:
Tlf.:
Adresse:
Postnr.:
E-post hundeførar:
Eigar av hunden:
Tlf.:
Adresse:
Postnr.:
Blodsporprøve (del 2), jf. forskriftene § 25 (Sporing i lang line på utlagt kunstig blodspor)
Prøvearrangør:
Ref.-nr. på prøva:
Prøvestad:
Førar:
Oppnådd resultat:
Dommarnr./medlemsnr. MÅ FYLLAST UT.
Namnet til dommaren i BLOKKBOKSTAVAR:
Underskrifta til dommaren:
Dato:
Fersksporprøve (del 3), jf. forskriftene § 25 (Sporing i lang line på spor av friskt hjortevilt)
Prøvearrangør:
Ref.-nr. på prøva:
Prøvestad:
Førar:
Hunden er prøvd i sporing på viltart:
Det er ønskjeleg at hunden ikkje blir nytta på:
elg
hjort
rådyr
Oppnådd resultat:
Dommarnr./medlemsnr. MÅ FYLLAST UT.
Namnet til dommaren i BLOKKBOKSTAVAR:
Underskrifta til dommaren:
Dato:
Godkjenning og registrering
Når hunden fyller dei krava som er fastsette av Miljødirektoratet, dvs. når delane 1, 2 og 3 er fullstendig utfylte og under­
teikna av dommar (dommaren underteiknar skjemaet på staden for den enkelte disiplinen), skal dette skjemaet sendast i
original til:
NORSK KENNEL KLUB, Ettersøkshundregisteret, Postboks 163 Bryn, 0611 Oslo
Skal fyllast ut og takast vare på av Norsk Kennel Klub.
Hunden er teken opp i registeret over godkjende ettersøkshundar.
Godkjenningsnummer: ____________________________
Registreringsgebyret er kr
. Kvittering må følgje skjemaet.
Betaling til konto 1600 40 39983. Skal merkjast med «Ettersøkshund» og hunden sitt ID-nummer.